119 തസ്തികകളിൽ പിഎസ്്സി വിജ്‌ഞാപനം
119 XkvXnIIfnse HgnhpIfnte¡v ]nFkvkn hnÚm]\ambn. Akm[mcW Kkäv XobXn 30.12.2017. At]£ kzoIcn¡p¶ Ahkm\ XobXn 01.02.2017 cm{Xn 12 aWn. DtZymKmÀYnIÄ h¬ssSw cPnkvt{Sj³ kwhn[m\w hgn Hm¬sse\mbmWv At]£ kaÀ¸nt¡WvSXv.

P\d dn{Iq«vsa³dv
kwØm\ Xew

ImäKdn \¼À: 416/2016
No^v (¹m³ tImHmÀUnt\j³ Unhnj³)
kvtääv ¹m\nwKv t_mÀUv
ImäKdn \¼À: 417/2016
Akn̳dvvv {]^kÀ C³ IayqWnän saUnkn³
saUn¡Â hnZym`ymk kÀhokv
ImäKdn \¼À:418/2016
Akn̳dvv {]^kÀ (saUnkn³)
saUn¡Â hnZym`ymk kÀhokv
ImäKdn \¼À:419/2016
Akn̳dvv {]^kÀ C³ P\d kÀPdn
saUn¡Â hnZym`ymk kÀhokv
ImäKdn \¼À: 420/2016
Akn̳dvv {]^kÀ C³ saUn¡Â Kmkvt{Sm F³t{SmfPn
saUn¡Â hnZym`ymk kÀhokv
ImäKdn \¼À:421/2016
Akn̳dvv {]^kÀ C³ \yq¢nbÀ saUnkn³
saUn¡Â kÀhokv
ImäKdn \¼À: 422/2016
Akn̳dvv {]^kÀ C³ ]oUnbm{SnIv kÀPdn
saUn¡Â hnZym`ymk hIp¸v
ImäKdn \¼À: 423/2016
Akn̳dvv {]^kÀ (tdUntbm UbKvt\mknkv)
saUn¡Â hnZym`ymk kÀhokv
ImäKdn \¼À: 424/2016
eIvvNdÀ C³ A\m«an
saUn¡Â hnZym`ymk kÀhokv
ImäKdn \¼À: 425/2016
eIvvNÀ C³ t^md³knIv saUnkn³
saUn¡Â hnZy`ymk kÀhokv

ImäKdn \¼À: 426/2016
eIvvvNÀ C³ ^mÀat¡mfPn
saUn¡Â hnZym`ymk kÀhokkv
ImäKdn \¼À: 427/2016
eIvNÀ C³ Iw]yq«À B¹nt¡j³
tImfPv hnZym`ymkw
ImäKdn \¼À: 428/2016
eIvvNÀ C³ ssat{Im _tbmfPn
tImfPv hnZym`ymkw
ImäKdn \¼À: 429/2016
PnÃm ssk\nI t£a Hm^okÀ
(hnapà`S³amcnÂ\n¶pw)
ssk\nI t£aw
ImäKdn \¼À: 430/2016
Akn̳dvv sU³dv kÀP³ C³jzd³kv
saUn¡Â kÀhokv
ImäKdn \¼À: 431/2016
slUv Hm^v sk£³ C³^Àtaj³ sSIvt\mfPn
kmt¦XnI hnZym`ymkw(t]mfn sSIv\n¡Â tImfPv)
]p\:hnÚm]\w
ImäKdn \¼À: 432/ 2016
saUn¡Â Hm^okÀ (hnj)
`mcXob NnInÕm hIp¸v
ImäKdn \¼À: 433/ 2016
kÀth kq{]WvSv kÀthbpw `qtcJbpw hIp¸v
ImäKdn \¼À: 432/2016
dnkÀ¨v Akn̳dvv vkvtääv ¹m\nwKv t_mÀUv
ImäKdn \¼À: 435/ 2016
PqWnbÀ Fwt¹mbvsa³dvv Hm^okÀ
\mjWÂ Fwt¹mbvsa³dv kÀhokv (tIcfw)
ImäKdn \¼À: 436/ 2016
sSIv\n¡Â Akn̳dvv
eoKÂ sat{SmfPn
ImäKdn \¼À: 437/2016
t^mÀam³
kwØm\ PeKXmKXw
ImäKdn \¼À: 438/2016
amt\PÀ, tIcf t^mdÌv sUhev]sa³dvv tImÀ¸tdj³ enanäUv
ImäKdn \¼À: 439/2016
C³kv{SÎÀ C³ ^nkn¡Â FUyqt¡j³(^nkn¡Â C³kv{SÎÀ)
kmt¦XnI hnZym`ymkw (Kh¬sa³dv t]mfnsSIv\nIvkv)

ImäKdn \¼À: 440/ 2016
sIan¡Â Akn̳dvvv
`qPe hIp¸v
ImäKdn \¼À: 441/2016
dnt¸mÀ«À t{KUv cWvSv (aebmfw)
(slUv tIm¬Ì_nÄ P\d FIvknIyq«ohv t^mgvkv)
t]meokv hIp¸v
ImäKdn \¼À: 442/2106
Ubdn ^mw C³kv{SÎÀ
tIcf £oc hnIk\w
ImäKdn \¼À: 443/ 2016
{Um^vävkvam³ t{KUv cWvSv
`qPe hIp¸v
ImäKdn \¼À: 444/2016
A{Kn¡Ä¨d Akn̳dvt{KUv 2
Irjn
ImäKdn \¼À: 445/2016
A{Kn¡Ä¨d Akn̳dvv t{KUv cWvSv(XkvXnIamäw hgn)
Irjn
ImäKdn \¼À: 446/2016
kÀthbÀ t{KUv
tIcf hm«À AtYmdnän
ImäKdn \¼À: 447/2016
\gvkv ¹m³dtvj³ tImÀ¸tdj³ Hm^v tIcf enanäUv
ImäKdn \¼À: 448/2016 Ce{Îojy³
saUn¡Â hnZym`ymk kÀhokv
ImäKdn \¼À: 449/2016
FÂUn ¢mÀ¡v (XkvXnIamäw)
tIcf hm«À AtYmdnän (tIcf hm«À AtYmdnän emÌv t{KUv/ an\nÌocnb Poh\¡mÀ¡mbn am{Xw)
ImäKdn \¼À: 450/2016
t{SkÀ (`qPe hIp¸v)
ImäKdn \¼À: 451/ 2016
ssS¸nÌv t{KUv cWvSv
Kh¬sa³dvDSaØXbnepÅ hnhn[ I¼\nIÄ/ tImÀt¸dj\pIÄ/ t_mÀUpIÄ/ tem¡Â AtYmdnänIÄ/ skmsskänIÄ
ImäKdn \¼À: 452/2016
sa¡m\n¡v t{KUv cWvSv
kvtääv ^manwKv tImÀ¸tdj³ Hm^v tIcf enanäUv
ImäKdn \¼À: 453/2016
kvtämÀ CjyqhÀ t{KUv cWvSv
tIcf kvtääv tdmUv {Sm³kvt]mÀ«v tImÀ¸tdj³

P\d dn{Iq«vsa³dvv
(PnÃmXew)

ImäKdn \¼À: 454/2016
Ìm^v \gvkv t{KUv cWvSv
BtcmKyw
ImäKdn \¼À: 455/2016
^mÀaknÌv t{KUv cWvSv
C³jzd³kv saUn¡Â kÀhokkv
ImäKdn \¼À: 456/2016
Akn̳dvv {]nk¬ Hm^okÀ
PbnÂ
ImäKdn \¼À: 457/2016
h\nXm Akn̳dvv {]nk¬ Hm^okÀ
PbnÂ
ImäKdn \¼À: 458/2016
{]os{s]adn So¨À ({]os{s]adn kvIqÄ)
hnZym`ymkw
ImäKdn \¼À: 459/ 2016
temhÀ Unhnj³ ¢mÀ¡v
(I¶Ubpw aebmfhpw Adnbmhp¶hÀ)hnhn[w ]mÀ«v H¶v (t\cn«pÅ \nba\w)
ImäKdn \¼À: 460/2016
temhÀ Unhnj³ ¢mÀ¡v(I¶Ubpw aebmfhpw Adnbmhp¶hÀ)
hnhn[w ]mÀ«v cWvSv (XkvXnIamäw hgnbpÅ \nba\w)
ImäKdn \¼À: 461/2016
»mIvkvan¯v
BtcmKyw

kvs]j dn{Iq«vsa³dvv
eIvNdÀ, lbÀsk¡³Udn kvIqÄ So¨À, PqWnbÀ C³kv{SÎÀ, ^bÀam³ Iw ]¼v Hm¸tdäÀ, Ìm^v \gvkv t{KUv cWvSv, eIvvNdÀ C³ (Cet{ÎmWnIvkv, Ad_nIv, PntbmfPn, ^nkn¡Â FUyqt¡j³, kmämänÌnIvkv), PqWnbÀ I¬kÀ«³dvv, emÌv t{KUv kÀh³dvv, Akn̳dvkÀP³, shädn\dn kÀP³ t{KUv cWvSv, t^mdÌv sUhe]vsa³dvtImÀ]tdj\n amt\PÀ, sht¡jW So¨À ssehv kvtäm¡v amt\Pvsa³dvv, am¯amänIvkv (ko\nbÀ), t^mdÌv td©À, lbÀsk¡³Udn kvIqÄ So¨À, Akn̳dvv C³^Àtaj³ Hm^okÀ, HIypt¸jW sXdm¸nÌv, sU³dv sslPo\nÌv t{KUv cWvSv, kÀthbÀ t{KUv cWvSv, sU]yq«n A¡uWvSvkv amt\PÀ, Akn̳dvamt\PÀ (tIcf skdmanIvkv enanäUv), shÂs^bÀ Hm^okÀ, taäv (ssa³kv), t_m«v emkvIÀ sISnUnkn, »m¡v kvvan¯v t{KUv cWvSv, skIyqcnän KmÀUv t{KUv cWvSv, sslkvIqÄ Akn̳dvv, PqWnbÀ sl¯v \gvkv t{KU cWvSv, h\nXm t]meokv tIm¬Ì_nÄ, ^mÀaknÌv t{KUv cWvSv, ]mÀ«vssSw emwtKzPv So¨À, ^pÄssSw PqWnbÀ emwtKzPv So¨À F¶o XkvXnIIfnte¡mWv At]£ £Wn¨ncn¡p¶Xv.