മത്സര പരീക്ഷയ്ക്കൊരുക്കാൻ യുപിഎസ്സി ഫീവർ സൈറ്റ്
bqWnb³ ]»nIv kÀhokv I½oj³ ]co£IÄ,_m¦v aÕc]co£IÄ, saUn¡ÂF³Pn\obdnwKv {]thi\ ]co£IÄ XpS§n tI{µ, kwØm\ kÀ¡mcpIÄ \S¯p¶ aÕc ]co£IÄs¡mcp§m³ klmbn¡p¶ sh_vsskäpambn apwss_ bqWnthgvknän hnZymÀYnIÄ. bp]nFkvkn ^ohÀ F¶mWv sh_vsskän\v t]cn«ncn¡p¶Xv.

cmPy¯pS\ofw ]co£bvs¡mcp§p¶ BfpIÄ¡v Hä ¢n¡n Bhiyamb hnhc§fpw e`n¡p¶ coXnbnem Wv sh_vsskäv {IaoIcn¨ncn¡p¶Xv. ]co£IfpsS t\m«n^nt¡j³ e`yam¡p¶Xnt\msSm¸w bp]nFkvkn, almcmjv{S ]nFkvkn, bpPnkn s\äv, almcmjv{S skäv XpS§nb ]co£IfpsS amXrI tNmZyt]¸dpIfpw, kne_kpIfpw sh_vsskänbn \evInbn«pWvSv. IdWvSv A^tbgvkn\pw UnPnä sse{_dn¡pambn {]tXyI hn`mKapWvSv. sh_vsskäv: www.upscfever.com.