ആർമിയിൽ എൻസിസി സ്പെഷൽ എൻട്രി
C´y³ BÀanbnse F³knkn kvs]j F³{Sn tImgvkpIfnte¡v At]£ £Wn¨p. ]pcpj³amÀ¡pw AhnhmlnXcmb h\nXIÄ¡pamWv Ahkcw. bp²taJeIfn acn¨hcpsS/ ]cnt¡ähcpsS B{inXÀ¡pw At]£n¡mhp¶XmWv. F³knkn ]pcpj³amÀ 54, h\nXIÄ 4 tbmKyX sam¯w A\v]Xp iXam\w amÀt¡msS _ncpZw/ X¯peyw Ahkm\ hÀj¡mÀ¡pw At]£n¡mhp¶XmWv. \nÀZnã kab¯n\pÅn ChÀ tbmKyX t\Snbncn¡Ww.

F³knknbpsS ko\nbÀ Unhnj³ hnwKn cWvSphÀjsa¦nepw {]hÀ¯n¨ncn¡Ww. kn kÀ«n^n¡äv ]co£bn IpdªXv _n t{KsU¦nepw IcØam¡nbncn¡Ww. bp²taJebn acn¨hcptStbm ]cnt¡ähcptStbm B{inXÀ¡v A\v]Xp iXam\w amÀt¡msSbpÅ _ncpZamWv tbmKyX. F³knkn kn kÀ«n^n¡äv ChÀ¡p _m[IaÃ. sh_vsskäv:
www.joinindianarmy.nic.in