ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവീസ് പരീക്ഷ 2017
C´y³ C¡tWmanIvkv kÀhokv (sFCFkv)/ C´y³ ÌmänÌn¡Â kÀhokv (sFFkvFkv) F¶nhbnte¡v tbmKycmb DtZymKmÀYnIsf IsWvS¯p¶Xn\v bqWnb³ ]_vfnIv kÀhokv I½oj³ \S¯p¶ s]mXp {]thi\ ]co£bv¡v s^{_phcnbn At]£n¡mw. 2017 tabv 12 BWv ]co£. C´y³ C¡tWmanIvkv kÀhokv, C´y³ ÌmänÌn¡Â kÀhokv F¶nhnS§fnemWv gnhpIÄ.

{]mbw 2017 HmKÌv H¶v ASnØm\am¡n {]mbw 21\pw 30\pw at[y. kÀ¡mÀ \nbaa\pkcn¨v kwhcW hn`mK¡mÀ¡v DbÀ¶ {]mb¯n Cfhv e`n¡pw. hnZym`ymk tbmKyX C´y³ C¡tWmanIvkv kÀhokn At]£n¡p¶hÀ¡v C¡tWmanIvkv/ Ass¹Uv C¡tWmanIvkv/ _nkn\kv C¡tWmanIvkv/ C¡tWmsa{SnIvkv F¶nhbn _ncpZm\´c _ncpZw DWvSmbncn¡Ww. C´y³ ÌmänÌn¡Â kÀhokn (sFFkvFkv) At]£n¡p¶hÀ¡v ÌmänÌnIvkv/ am¯amän¡Â ÌmänÌnIvkv/ Ass¹Uv ÌmänÌnIvkv F¶nhbn _ncpZm\´c _ncpZw DWvSmbncn¡Ww.

imcocnI tbmKyX C´y³ C¡tWmanIvkv kÀhokkv/ C´y³ ÌmänÌn¡Â kÀhokvF¶nhbv¡v Bhiyamb imcocnI tbmKyX DWvSmbncn¡Ww. At]£m ^okv 200 cq]. Fkv_nsF {_m©pIÄ aptJ\ ^okSbv¡mw. At]£nt¡WvS hn[w www.ups conline.WvSWvSnic.in F¶ sh_vsskäneqsS Hm¬sse\mbn At]£ kaÀ¸n¡mw.