മിൽമയിൽ 35 ഒഴിവുകൾ
ae_mÀ doPW tImHm¸tdäohv anÂa s{]mUyqtkgvkv bqWnb³ PqWnbÀ knÌw Hm^okÀ, PqWnbÀ Akn̳dv XkvXnIIfnte¡v At]£ £Wn¨p. BsI 35 HgnhpWvSv.
PqWnbÀ knÌw Hm^okÀ Bdv Hgnhv.

tbmKyX Iw]yq«À kb³kv, Iw]yq«À sSIvt\mfPn F¶nhbnsem¶n _nsSIv Asæn Iw]yq«À kb³kn _ncpZm\´c_ncpZw. Asæn FwknF Asæn Iw]yq«À kb³kv, Iw]yq«À F³Pn\nbdnwKv, Iw]yq«À lmÀUv thÀ B³Uv sabn³d\³kv, Iw]yq«À sSIvt\mfPn, Iw]yq«À sSIvt\mfPn, Iw]yq«À knÌw AUvan\nkvt{Sj³, Iw]yq«À t{]mKmanwKv F¶nhbnsem¶n Unt¹mabpw aq¶phÀjw ap³ ]cnNbhpw.
kv{XoIÄ At]£nt¡WvSXnÃ.
PqWnbÀ Akn̳dv 29 Hgnhv.
tbmKyX _ncpZw.
{]mbw 2016 P\phcn H¶n\v 18 \pw 40 \pw at[y. kwhcW hn`mK¡mÀ¡v DbÀ¶ {]mb¯n N«{]Imcw Cfhv e`n¡pw. Fgp¯p]co£, A`napJw F¶nhbpsS ASnØm\¯nemWv sXcsªSp¸v. At]£m^okv 500 cq]. Fkvkn, FkvSn hn`mK¡mÀ¡v 250 cq]. Hm¬sse\mbmWv ^okv ASbvt¡WvSXv.

At]£nt¡WvS hn[w www.malabarmilmacareer.com F¶ sh_vsskäneqsS Hm¬sse\mbn At]£n¡pI. IqSpX hnhc§Ä¡v sh_vsskäv ImWpI. At]£ kzoIcn¡p¶ Ahkm\ XobXn P\phcn 21.