ജോധ്പുർ എയിംസിൽ 104 അധ്യാപകർ
tPm[v]pcnepÅ HmÄ C´y C³Ìnäyq«v Hm^v saUn¡Â kb³kkn hnhn[ hn`mK§fnse 83 A[ym]I HgnhpIfnte¡v At]£ £Wn¨p.

A\m«an
Atkmkntbäv {]^kÀ cWvSv
]tXmfPn
{]^kÀ, Atkmkntbäv {]^kÀ1
AUojW {]^kÀ, Akn̳dv {]^kÀ 2
IayqWnän B³Uv ^manen saUnkn³
AUojWÂ {]^kÀ1
Akn̳dv {]^kÀ3
^mÀat¡mfPn
AUojWÂ {]^kÀ1
Akn̳dv {]^kÀ1
ssat{Im_tbmfPn
{]^kÀ, Atkmkntbäv {]^kÀ, Akn̳dv {]^kÀ1
AUojWÂ {]^kÀ2

P\d kÀPdn
{]^kÀ3, AUojW {]^kÀ1, Atkmkntbäv {]^kÀ, Akn̳dv {]^kÀ2
HmÀt¯m]oUnIvkv
{]^kÀ, Atkmkntbäv {]^kÀ, AUojW {]^kÀ, Akn̳dv {]^kÀ1
H^vXmÂtamfPn
AUojW {]^kÀ2, {]^kÀ, Atkmkntbäv {]^kÀ, Akn̳dv {]^kÀ1 hoXw.
Hm_vkvsä{SnIvkv B³Uv ssK\t¡mfPn
{]^kÀ, Atkmkntbäv {]^kÀ, AUojW {]^kÀ, Akn̳dv {]^kÀ1
CF³Sn
{]^kÀ1, Akn̳dv {]^kÀ1
tdmUntbm UbKt\mknkv
{]^kÀ, Atkmkntbäv {]^kÀ, AUojWÂ {]^kÀ2
Akn̳dv {]^kÀ4
A\kvtXtjymfPn
{]^kÀ, AUojWÂ {]^kÀ1
Atkmkntbäv {]^kÀ2,
Aknkä³dv {]^kÀ3
sU³dnkv{Sn
{]^kÀ1
{Sm³Ìyqj³ saUnkn³ B³Uv »Uv _m¦v
{]^kÀ, Atkmkntbäv {]^kÀ, AUojWÂ {]^kÀ1
tdUntbmsXdm¸n
{]^kÀ, Atkmkntbäv {]^kÀ, AUojWÂ {]^kÀ1
^nkn¡Â saUnkn³ B³Uv dolm_nentäj³
{]^kÀ, Atkmkntbäv {]^kÀ, Akn̳dv {]^kÀ1
]Äa\dn saUnkn³
{]^kÀ, AUojW {]^kÀ, Akn̳dv {]^kÀ1
tlmkv]nä AUvan\nkt{Sj³
{]^kÀ, Atkmkntbäv {]^kÀ, AUojWÂ {]^kÀ1

hniZamb hnÚm]\w At]£mt^mw F¶nh www.aiimWvSWvSsjodhpur.edu.in F¶ sh_vsskän e`yamWv.
At]£ kzoIcn¡p¶ Ahkm\ XobXn P\phcn 29. IqSX hnhc§Ä¡v sh_vWvSsskWvSäv kµÀin¡pI.