എസ്എസ്ബിയിൽ 872 ഒഴിവ്
kikv{X koam_en³sd IayqWnt¡j³ tIUdn k_v C³kvs]ÎÀ, Akn̳dv k_v C³kvs]ÎÀ (FFkvsF), slUvtIm¬Ì_nÄ XkvXnIIfnte¡v At]£ £Wn¨p. 872 HgnhpIfmWv DÅXv. ]pcpj³amÀ am{Xw At]£n¨m amXn. {Kq¸v _n, kn t\m¬ KkäUv Iw_msäUvkv XkvXnIIfmWv. HgnhpIÄ XmXvImenIamsW¦nepw Øncs¸Sm³ km[yXbpWvSv. cmPys¯hnsSbpw \nba\w {]Xo£n¡mw. At]£ kzoIcn¡p¶ Ahkm\ XobXn P\phcn 30.

k_v C³kvs]ÎÀ IayqWnt¡j³ 16 Hgnhv.
tbmKyX Cet{ÎmWnIvkv, sSenIayqWnt¡j³ _ncpZw Asæn ^nknIvkv, sIankv{Sn, am¯amänIvkv F¶o hnjb§Ä ]Tn¨ kb³kv _ncpZw.
i¼fw 35,400 cq].
FFkvsF (IayqWnt¡j³) 110 Hgnhv.
tbmKyX sa{Sn¡ptej\pw Cet{ÎmWnIvkv/ sSenIayqWnt¡j\n AwKoIrX Unt¹mabpw. Asæn ^nknIvkv, sIankv{Sn, am¯amänIvkv F¶o hnjb§Ä ]Tn¨ A¼XpiaXam\w amÀ¡n Ipdbm¯ ¹kvSp Asæn C³dÀaoUntbäv.
i¼fw 29,200 cq].
slUv tIm¬Ì_nÄ (IayqWnt¡j³) 746 Hgnhv.
tbmKyX sa{Sn¡ptej³/ X¯peyw Cet{ÎmWnIvkn ZznhÕc sFSnsF kÀ«^n¡äpw Asæn ^nknIvkv, sIankv{Sn, am¯amänIvkv F¶o hnjb§Ä ]Tn¨v ¹kvSp Asæn C³dÀaoUnbäv.
i¼fw 25,500 cq].
{]mbw k_v C³kvs]ÎÀ XkvXnIbv¡v 18 25
FFkvsF 18 25
slUvtIm¬Ì_n 18 23 hbkv.
2017 P\phcn 30 ASnØm\am¡nbmWv {]mbw IW¡m¡p¶Xv. Fkvkn/ FkvSn hn`mK¡mÀ¡v A©pw H_nkn hn`mK¡mÀ¡v aq¶pw hÀjw DbÀ¶ {]mb¯n Cfhv e`n¡pw. aäp hn`mK¡mÀ¡v N«{]Imcw Cfhv e`n¡pw.
imcocnI tbmKyXIÄ Dbcw 170 skao.
BZnhmknIÄ¡pw tKm{X hn`mK¡mÀ¡pw 162. skao.
s\©fhv 80 skao, hnIkn¸n¡pt¼mÄ 85 skao. BZnhmknIÄ¡pw tKm{Xhn`mK¡mÀ¡pw 76 skao. hnIkn¸n¡pt¼mÄ 81 skao.
Xq¡w Dbc¯n\pw {]mb¯n\pw B\p]mXnIw.
ImgvN I®SIqSmsX anI¨ ImgvN iànbpWvSmbncn¡Ww.
Iq«nap«p¶ ImÂap«pIÄ, ]c¶]mZw, ]nS¨ Rc¼pIÄ, tIm¦®v F¶nh ]mSnÃ. imcocnIambpw am\knIambpw \à BtcmKyw. IrXy\nÀhlWs¯ XSks¸Sp¯ntb¡mhp¶ sshIey§Ä ]mSnÃ
hnapà`S³amÀ tbmKyX kw_Ôn¨ hnhc§Ä¡p sh_vsskäv ImWpI.
sXcsªSp¸ ImbnI£aXm ]co£, Fgp¯p]co£, sshZy]cntim[\ F¶nhbpsS ASnØm\¯nemWv sXcsªSp¸v.
ImbnI £aX ]co£: 14 an\näv sImWvSv 3.2 IntemaoäÀ Hm«w
At]£m ^okv k_v C³kvs]ÎÀ XkvXnIbn¡v 200 cq]. FFkvsF, slUvtIm¬Ì_nÄ 100 cq]. ]«nI PmXn/ ]«nI hÀK¡mÀ¡p ^okv CÃ. UnUn, sN¡v, s\äv _m¦nwKv F¶o kwhn[m\w D]tbmKn¨v ^okv ASbv¡mw.

At]£nt¡WvS hn[w www.ssbrectt.gov.in F¶ sh_vsskän At]£m amXrI e`yamWv. At]£m t^mw ]qcn¸n¨v kzbw km£ys¸Sp¯nb ]mkvt]mÀ«v sskkv t^mt«m \nÀZnã Øm\¯p ]Xn¡Ww.
Xmsg¡mWp¶ kÀ«n^n¡äpIfpsS kzbw km£ys¸Sp¯nb ]IÀ¡pw At]£bvs¡m¸w hbv¡Ww.
1.hnZym`ymk tbmKyX, sSIv\n¡Â tbmKyX, {]hr¯n]cnNbw.
2. P\\XobXn sXfnbn¡m³ FkvFkvFÂkn kÀ«^n¡äv.
3. ]«nIPmXn/ hÀKw, H_nkn hn`mK¡mÀ PmXn sXfnbn¡p¶ kÀ«n^n¡äv.
4. XlknÂZmÀ \evIp¶ A[nhmk kÀ«n^n¡äv.
5. sF]nH/ UnUn/ sN¡v.
6. hnapà`S³amÀ¡v UnkvNmÀPv kÀ«n^n¡äv.
7. imcocnI tbmKyXbn CfhpÅhÀ¡v AXp kw_Ôn¨ kÀ«n^n¡äv.
At]£ t^man³sd amXrIbpw At]£ Abbvt¡WvS hnemkhpw DÄs¸« hniZamb hnÚm]\w sh_vsskän e`n¡pw. IqSpX hnhc§Ä¡v www.ssbrectt.gov.in F¶ sh_vsskäv ImWpI.