വിഐടി മികവുറ്റ പഠനത്തിന്
kmt¦XnI ]T\¯n\v cmPys¯ anI¨ Øm]\§fn H¶mWv shÃqÀ C³-kv-än-äyq«v Hm-^v sSIv-t\m-f-Pn- (hnsFSn). hnsFSn {]thi\ ]co£bmb hnsFSn F³Pn\nbdnwKv F³{S³kv FIvkmant\j\v (hn-sF-Sn-CC-C) s^-{_p-h-cn 28 h-sc A-t]-£n¡mw. C-´y-bn sF-sF-F-kvkn, sF-sF-Sn F-¶o hn-`m-K-§-fnÂ-s¸-« Øm-]-\-§Ä I-gn-ªm F³-Pn-\nb-d-nw-Kv _ncp-Z ]T-\-¯n-\v ap³-]-´n-bn \nÂ-¡p-¶ H-cp Øm-]-\-am-Wv shÃqÀ C³-Ìn-äyq«v Hm-^v sSIv-t\m-f-Pn (hn-sF-Sn). C-hn-sS hnhn-[ {_m-©p-I-fn-te-¡p-Å _n-sS-Iv Un{Kn tIm-gv-kp-I-fn-te-¡p-Å {]-th-i-\ ]-co-£-bv-¡v C-t¸mÄ A-t]-£n-¡m-hp-¶-Xm-Wv.

{]-th-i-\ ]-co-£-bp-sS A-Sn-Øm-\-¯n an-\n-aw A-¡m-Z-anIv tbmKy-Xbp-Å-h-sc-bmWv Hm-tcm {_m-©n-te-bv-¡pw {]-th-i-\-¯n\v sX-c-sª-Sp-¡p-¶Xv. F³-Pn-\nb-dnwKv hn-`m-K-¯n 20 {_m-©n-te-bv-¡pw _-tbm-sSIv-t\mf-Pn hn-`m-K-¯n aq-¶v {_m-©pIfnte-¡p-ap-Å {]-th-i-\-¯n-\m-Wv C-t¸mÄ At]-£ £-Wn-¡p-¶Xv. Hm¬-sse-\mbpw Hm^v-sse-\mbpw At]£n¡mw.

tbmKy-X

_n-sS-Iv tIm-gv-kn-\p-Å {]-th-i-\-¯n-\v A-t]-£n-¡p-¶-hÀ ¹-kv-Sp ]-co-£tbm X-¯p-ey-sa-¶v AX-Xv kwØm\-§-fnse ]-co-£m t_mÀ-Uv Aw-Ko-I-cn-¨n-«p-Å tbm-Ky-X-bp-Å-h-cm-bn-cn-¡Ww. kn-_n-F-kvC, sF-kn-F-kvv-kn F¶o tIm-gv-kp-IÄ ]m-km-b-hcpw {]-th-i-\-¯n-\v AÀ-l-cmWv. F³-Pn-\n-b-dnw-Kv _n-sS-Iv Un{Kn tIm-gv-kn-\v A-t]-£n-¡p-¶-hÀ-¡v tbm-Ky-Xm ]-co-£-bn ^n-kn-Ivkv, sI-an-kv-{Sn, I-W¡v (]n-knFw) F-¶o hn-j-b-§Ä-¡v B-sI 60 i-X-am-\w amÀ-¡v e-`n-¨n-cn-¡-Ww. AXp-t]m-se-Xs¶ _-tbm-sSIv-t\mf-Pn hn-`m-K-¯n {]-th-i-\-¯n-\v ^n-kn-Ivkv, sI-an-kv-{Sn, _-tbm-fPn (]n-kn_n) F-¶o hn-j-b-§Ä-¡v B-sI 60 i-X-am-\w amÀ-¡m-Wv th-WvSXv.

F-kvkn/F-kv-Sn hn-`m-K-¯nÂ-s¸-«-hÀ-¡v 50 i-X-am-\w amÀ-¡v (]n-kn-Fw/]n-kn_n) a-Xn-bm-Ipw. hn-Zym-`ymk tbm-Ky-X-bn am-ä-ap-WvSm-bn-cn-¡nÃ. ^pÄ-ssSw d-Kp-eÀ tIm-gv-kp-I-fn ]T-\w ]qÀ-¯n-bm-¡n-b-hsc am-{X-ta {]-th-i-\-¯n-\v ]-cn-K-Wn-¡p-I-bpÅp. C-t¸mÄ ]-co-£ F-gp-Xp-¶-hÀ¡pw A-t]-£n-¡m-w.

BÀ-¡n-sS-Iv-NÀ F³-Pn-\n-b-dnw-Kv tIm-gv-kn-\v A-t]-£n-¡p-¶-hÀ an-\n-aw hn-Zym-`ymk tbm-Ky-X-bv-¡p-]-cn-bmbn Iu¬-kn Hm-^v BÀ-¡n-sS-IvNÀ \-S-¯p-¶ HmÄ C-´ym \m-j-W B-]v-än-äyqUv sS-Ìv C³ BÀ-¡n-sS-IvNÀ (F³-F-Sn-F þ \mä) ]m-km-bn-cn-¡Ww. \m-ä ]-co-£-bn 40 i-X-am-\w amÀ-¡v A-X-bXv 80/200 amÀ-¡v e-`n-s¨-¦n am-{X-ta ]-cn-K-Wn-¡p-I-bp-Åp. hn-Zym-`ymk tbm-Ky-X-bm-bn FÃm hn-j-b-§Ä¡pw Iq-Sn 70 i-X-am-\w amÀ-¡v 10 + 2 ko-\n-bÀ kv-IqÄ kÀ-«n-^n-¡täm X-¯p-ey tbm-Ky-Xtbm IW¡v sFÝn-I hn-j-b-am-sb-Sp-¯v I-c-Ø-am-¡n-bn-cn-¡Ww. A-t]-£-IÀ 1995 Pq-sse 1\v ap-¼v P-\n-¨-h-cm-bn-cn-¡-cpXv. A§-s\bpÅhÀ¡p A-t]-£n-¡m³ AÀ-l-X-bnÃ.

A-t]£m-t^mdw

Hm¬-sse-\n-epw Hm-^v sse-\n-epw- A-t]£m-t^m-dw e-`y-am-Wv. Hm¬-sse³ A-t]£m-t^m-an-sâ hn-e 970 cq-]-bmWv. s\-äv _m-¦nw-Kv/sU-_n-äv ImÀ-Uv/s{I-Un-äv ImÀ-Uv F¶n-h ap-Jm-´n-cw ]-Ww A-S-bv-¡m-hp-¶-Xm-Wv. km-[mc-W Hm¬-sse³ A-t]-£-IÀ A-t]-£-bp-sS lmÀ-Uv tIm-¸n A-b-t¡-WvS-XnÃ. F³-BÀ-sF-¡mÀ-¡p-Å A-t]-£m-^o-kv 50 bpF-kv tUm-f-dm-Wv. Cu Xp-I-bv-¡v hn-sF-Sn bq-Wn-th-gv-kn-än-bp-sS t]-cn Un-Un B-bn A-b-bv-¡-Ww. Iq-Sm-sX F³-BÀ-sF A-t]-£IÀ Hm¬-sse³ A-t]-£-bpsS lmÀ-Uv tIm-¸n-sb-Sp-¯v UnUn-tbm-sSm-¸w A-b-bv-t¡-WvS-XmWv. Hm^vsse³ A-t]-£-IÄ sX-c-sª-Sp-¡-s¸« t]m-kväv Hm-^o-kp-I-fn \n-¶pw (sh_v-ssk-äv t\m-¡pI), hn-sF-Sn bq-Wn-th-gv-kn-än-bp-sS shÃqÀ, sN-ss¶ F-¶o Im-¼-kp-I-fn \n¶pw e-`y-am-Wv. Hm-^v sse³ A-t]-£-bp-sS hn-e 990 cq-]-bmWv.

Hm¬-sse³ A-t]-£-IÀ A-t]-£-bpsS tkm-^v-äv-tIm-¸n (kv-Im³Uv tIm-¸n), A-Sp-¯ Im-e-s¯-Sp-¯ H-cp ]mkv-t]mÀ-«v-ssk-kv IfÀ t^m-t«m, kv-Im³ sNbvX ssI-sbm¸v, P-\-\ Xob-Xn sX-fn-bn-¡p-¶ H-dn-Pn-\ kÀ-«n-^n-¡äv ap-X-em-b-h Iu¬-kn-enw-Kv k-ab-¯v lm-P-cm-t¡WvS-Xm-Wv. A-t]-£IÀ \-Ip-¶ C-sa-bn sFUn, t^m¬ \-¼À ap-X-em-b-h ap-Jm-´n-c-am-bn-cn¡pw B-i-b-hn-\na-bw \-S-¯p-¶Xv.

hn-sF-SnCC-C

^n-kn-Ivkv, sI-an-kv-{Sn, I-W¡v, _-tbm-f-Pn F-¶o hn-j-b-§-f-n-em-Wv ]-co-£ (]n-kn-Fw/]n-kn-_n). Iq-Sp-XÂ tNm-Zy-§fpw l-bÀ sk-¡³-Udn, kn-_n-Fkv-C hn-`m-K-§-fnÂ-\n-¶m-bn-cn-¡pw. aq-¶v sk-£\p-I-fm-bn-«mWv ]co-£ \-S-¯p-¶-Xv. Hmtcm sk£\pw c-WvSv a-Wn-¡qÀ 30 an-\n-äm-Wv k-a-bw.

sk-£³ þ1 cm-hn-se H¼Xp ap-XÂ 11.30 hsc, sk-£³ þ2 D-¨-bv-¡v 12.30 ap-XÂ aq¶p h-sc, sk-£³ þ 3 ssh-Ip-t¶-cw \mep apXÂ 6.30 hsc.

Hmtcm hn-`m-K-¯n-epw 125 tNm-Zy-§Ä ho-X-am-Wp-ÅXv. A-Xmb-Xv ]n-kn-F-½n-\v ^n-kn-Iv-kv þ 40 tNm-Zyw, sI-an-kv{Sn þ 40 tNm-Zyw, IW-¡v þ 40 tNm-Zyw, Cw-¥o-jv þ 5 tNm-Zyw. ]n-kn-_n-¡v ^n-kn-Iv-kv þ 40 tNm-Zyw, sI-an-kv{Sn þ 40 tNm-Zyw, _-tbmf-Pn þ 40 tNm-Zyw, Cw-¥o-jv þ 5 tNm-Zyw.

FÃm tNm-Zy-§fpw aÄ-«n-¸nÄ tNm-bv-km-Wv. Hmtcm tNm-Zy-¯n-\v \mev D-¯-c-§Ä \Â-In-bn-cn-¡pw. i-cnbm-b D¯-cw amÀ-¡v sN-¿p-I. sXäm-b D-¯-c-¯n-\v s\-K-äo-hv amÀ-¡v CÃ. Hm-tcm-cp-¯-cpw Iw-]yq-«-dn-emWv D¯-cw tc-J-s¸-Sp-t¯-WvS-Xv. H-cp au-kn-sâ k-lm-b-t¯m-sS C-Xv sN-¿m-w.

{][m-\ Xo-b-XnIÄ

At]-£ kzo-I-cn-¡p-¶ A-hkm-\ Xo-b-Xn: s^{_phcn 28. {]-th-i-\ ]-co-£m Xo-b-Xn: G-{]n A-©v ap-X G-{]n 16 hsc. ]-co-£m^-ew G-{]n 24t\m A-Xn-\p ap-t¼m {]-kn-²oIcn¡pw. Iq-Sp-X hn-h-c-§Ä¡v www.vituniversity.com k-µÀ-in-¡pI.

A-Uv-an-j³ sl¸v-sse³: U-b-dÎÀ, bp-Pn A-Uv-an-j³, Hm-^okv Hm-^v Zn hn-sF-Sn bq-Wn-th-gv-knän, shÃqÀ þ 632014, X-an-gv-\mSv, C-´y. t^m¬: 0416 þ 3305555 (Xn-¦Ä ap-X sh-Ånh-sc cm-hnse 9.00 ap-X ssh-Ip-t¶cw 6.00 hsc).

{]^. kn. cm[m-Ir-jvW-]nÅ
(dn«-tbÀUv tPmbnâv I½o-j-WÀ,
F³{S³kv FIvkm-an-t\-j³)