സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം നല്ലതോ?
എനിക്ക് ഉറപ്പാണ.് ഈ തലക്ക്െ വായിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാം ഞെട്ടിയിരിക്കും. എഴുത്തുകാരന് ഭ്രാന്ത്പിടിച്ചോ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത്. നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തു ചാടല്ലെ.!

എെൻറ ലേഖനങ്ങളുടെ സ്‌ഥിരം വായനക്കാരനായ ഒരാൾ എനിക്ക് എഴുതി അടുത്ത ദിവസം നോട്ട് അസാധുവാക്കിയത് മൂലമുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് എഴുതു എന്ന്. ആധികാരികമായി മാന്ദ്യം അഥവാ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ ഞാൻ ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്‌ഞനോ ധനകാര്യ വിദഗ്ധനോ അല്ല. പക്ഷേ, പകർച്ച വ്യാധി പോലെ എന്തോ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതായി എനിക്കും തോന്നി. സാമ്പത്തിക കുഴപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ളഭയം!
നിരവധി സംരംഭകർ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്നോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു.

‘ഷമീം, നിങ്ങൾ വിവിധ ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ സെഷനുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ? മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രികളെ ഈ മാന്ദ്യം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ പ്രശ്നത്തിെൻറ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണ്? നിലവിലുള്ള നോ് അസാധുവാക്കൽ പ്രതിസന്ധി മൂലമാണോ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിസന്ധിയാണോ കാരണം?’

നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മാന്ദ്യം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളിൽ വേവലാതിപ്പെടുകയാണ്. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം, ആഗോള മാന്ദ്യം, മോശം സമ്പദ്വ്യവസ്‌ഥ, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, ഓഹരി വിപണിയിലെ തകർച്ച... തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക, സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

ഭയം എല്ലാവരെയും പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു

എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഭയം നിലവിലെ സാമ്പത്തികാന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന്.
തൊഴിലാളികൾ കൂടുതൽ ഉത്പാദന ക്ഷമതയുള്ളവരാകണമെന്ന് സ്‌ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത,് പലരും ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് പ്രകാശത്തിനു മുന്നിൽപെ മുയലിനെ പോലെയാണ്. സംരംഭകരും മാനേജർമാരും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി അവരെക്കൊണ്ട് ആകുന്ന വിധത്തിലെല്ലാം പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

സ്വന്തം പേടികൾ മാനേജു ചെയ്യുന്നതിനിടയിലും അവരിൽ കൂടുതൽപേരും സ്വന്തം ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ജോലിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുകയാണ്. അവർ പരാജയത്തെ ഭയക്കുന്നു. ബിസിനസിനെയോ ജോലിയെയോ ബാധിക്കുന്ന തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തേക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റു പറ്റിയേക്കുമോ എന്ന ഭീതിയിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അവർ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പുറമെ നിന്നുള്ള ശക്‌തികളിൽ നിന്നാണോ (‘എന്തെങ്കിലുമൊന്ന് സംഭവിച്ചു ഇനി അടുത്തതായി എന്തു സംഭവിക്കും എന്നോർത്താണ് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നത്’.) അതോ വിശ്വാസക്കുറവ്, വിവേചനാശക്‌തിയുടെ കുറവ് പോലുള്ള ഉള്ളിൽനിന്നുള്ള ശക്‌തികളിൽ നിന്നാണോ ഭയം ഉരുത്തിരിയുന്നത്.

നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനായി എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതു ചെയ്യാൻ ഞാൻ പ്രാപ്തനാണോ? ഞാൻ അതു ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണു സംഭവിക്കുക? ബഹുമാനിക്കപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മതിപ്പ് നേടാനുള്ള ആഗ്രഹം തുടങ്ങിയ മനുഷ്യെൻറ അടിസ്‌ഥാനപരമായ ചില ആശങ്കകളോടു ഇത്തരം ഭയങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ള ശക്‌തമായ പ്രേരകശക്‌തികൂടിയാണിത്. ഭയം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നമെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഭയപ്പെടുന്നതു മൂലമുmIp¶ ]cnWnX^e§fpwIqSnbmWv. AXpaqeaqWvSmIp¶ ]cnWnX ^e§fpw `bs¸Sp¯p¶pWvSv F¶v F\n¡v tXm¶p¶p. CXns³d hyàn]chpw kYm]\]chpamb ^e§Ä Fs´ms¡bmsW¶v t\m¡mw.

hyàn]camb ]cnWnX^e§Ä

A[nIw BfpIfpw F´mWv bYmÀ°¯n kw`hn¨Xv Ft¶mÀ¯v `bs¸Sp¶hcÃ. kw`hn¡m³ t]mIp¶Xns\¡pdn¨pÅ AhcpsS k¦Â¸§sfbmWv AhÀ¡v t]Sn. km[mcWbmbn AhÀ [mcmfw Imcy§sf¡pdn¨pw AhbpsS ^es¯¡pdn¨pw Nn´n¡p¶p. CXv AhcpsS ZnhkwtXmdpapÅ {]hr¯nIsf Atemkcs¸Sp¯p¶p. Hcp _nkn\kns³d DSa Asæn amt\PÀ XoÀ¨bmbpw `bs¯ kzoIcnt¡WvShcmWv.

]t£, \n§Ä XoÀ¨bmbpw F´ns\bmWv `bs¸Sp¶Xv; \n§fpsS `b¯n\ F{X am{Xw km[qIcWapWvSv F¶pÅXv Adnªncn¡Ww. F\n¡v tXm¶p¶p \½fn ]ecpw bYmÀY¯n \½psS _nkn\kns\ a\knem¡mt\m km¼¯nI {]XnkÔnbpsS kzm[o\s¯¡pdn¨v ]Tn¡mt\m {ian¡p¶nÃ. F¶m {]iv\s¯¡pdn¨v tIÄ¡pIbpw hmbn¡pIbpw sN¿p¶tXmsS BhiyanÃmsX AkzØamIp¶p. CXns³d ^esa´msWt¶m, Imcy§Ä \o«nsImWvSp t]mI am{XamIp¶p!
`b¯ns³d ^eambn DbÀ¶phcp¶ Cu \o«nsImWvSpt]mIens\ adnIS¡phm³ Nne \S]SnIÄ FSp¯p apt¶mp t]mhpIsb¶Xv {][m\amWv. `b¯n \n¶p \n§fpsS {i² Xncn¡pI. F¶n«v \n§sfSp¯ \S]SnIfpambn apt¶m«p t]mIpI. CXp \n§sf \n§fpsS `b¯nÂ\n¶p Xncn¨phnSp¶p. CXp \n§Ä¡p IqSpX t]mknäohmb at\m`mhw \ÂIp¶p.

`b¯nsâ asämcp hiw

`b¯n\v asämcp hiw IqSnbpsWvS¶p Rm³ IcpXp¶p. `b¯n\v Ft¸mgpw tamiw hiw am{Xaà DÅXv. \Ä {i²mep¡fmbncnt¡WvSXns³d kqN\bpw \n§fpsS {]hÀ¯\¯ns³d ^es¯¡pdn¨v Nn´n¡m\pÅ t{]cWbpw AXp \ÂIp¶pWvSv. Nne kab§fn `bw \n§fn DuÀPapWvSm¡p¶p. CXp \n§fpsS Pm{KX hÀ²n¸n¡p¶p. \n§Ä FhnsS, F´mWv sN¿p¶Xv F¶Xns\¡pdn¨v AXp \n§sf t_m[hm³amcm¡p¶p. ]cmPbs¯¡pdn¨pÅ `bw BfpIsf ITn\m²zm\w sN¿m\pw IqSpX DXv]mZ\£aX ssIhcn¡m\pw ]pXnb kao]\§Ä kzoIcn¡m\pw {]m]vXcm¡mdpWvSv.


Hcp Znhkw `qXw Ip¸nbn \n¶p ]pd¯phcp¶Xpt]mse Hcp Znhkw _nkn\knse `bw ad \o¡n ]pd¯p hcpw. AXns\ XncnsI Ip¸nbnem¡n ASbv¡pI F¶Xv _p²nap«mWv. F¶m `bw hym]n¡p¶Xv XSbm³ kwcw`IÀ¡pw at\PÀamÀ¡pw ]eXpw sN¿m³ km[n¡pw. F\n¡v A\p`hapWvSv, t\Xmhns³d aqUpw {]hr¯nIfpamWv Øm]\¯nse aäpÅ FÃmhcpsSbpw aqUnte¡pw {]hr¯nIfnte¡pw F¯nt¨cp¶Xv. t]mbn³dv CXmWv, FÃmhcpw t\Xmhns\ Ft¸mgpw \nco£n¨p sImWvSncn¡pw. AhcpsS sshImcnIamb XpSÀ¨ Bcw`n¡p¶Xv AhnsS \n¶pambncn¡pw. AXns³d kzm[o\w Øm]\w apgph\papWvSmIpw.

`bs¯ CÃmXm¡mw

Hcp ]cnlmcw F¶ \ne¡v F\n¡v tXm¶p¶p, \nehnse kmlNcy§fnÂ\n¶p \n§Ä \n§sf¯s¶ Iptd t\ct¯s¡¦nepw amän \nÀ¯Ww. CXv \n§sf IqSpX hkvXp\njvTamb ho£W§Ä cp]s¸Sp¯m³ klmbn¡pw. HcSn ]pdtIm«p sh¨v Imcy§sf k´penXamb I®pItfmsS t\m¡n ImWmw. \n§fpsS `bs¯ F§s\ amt\Pv sN¿msa¶pw Soan F§s\ Bhnizmkw \ndbv¡msa¶pw a\kn Hcp cq]tcJbpWvSm¡phm³ CXp \n§sf klmbn¡pw.
\n§Ä Hcn¡epw `bw aqew XfÀ¶p t]mIcpXv. hcm³ t]mIp¶ {]XymLmX§tfmÀ¯v AanXambn hnjan¡cpXv. Cu {]XnkÔnsb XcWw sN¿m³ Soan\v Asæn Øm]\¯n\v F´v \S]SnbmWv kzoIcn¡m³ IgnbpI F¶v BtemNn¡mw. CtXmS\p_Ôn¨pÅ \jvSkm[yXbpw IsWvS¯n a\knem¡m³ {ian¡mw. hnhc§Ä tiJcn¡pI, aäpÅhscIqSn ]¦mfnIfm¡n Xocpam\saSp¡pI F¶XmWv Gähpw \Ã\S]Sn.

\n§Ä¡v kÀ¡mcns\ ]gn¡mw. hn]Wnsbtbm Bsc thWsa¦nepw C¡mcy¯n\v Ipäw ]dbmw. ]t£, CXmtWm \n§Ä Ct¸mÄ sNt¿WvSXv. AtXm Ipd¨p IqSn \à Fs´¦nepw Imcy§sf¡pdn¨mtWm kwkmcnt¡WvSXv. FÃmbnt¸mgpw GsXmcp kmlNcys¯bpw hnPbIcam¡pIbmWv sNt¿WvSXv. AXp sImWvSv km¼¯nI {]XnkÔnbpsS tamiw hi§sf¡pdn¨v A[nIw Ipgn¨p t\m¡nbn«p ImcyanÃ. ImcWw AXv \n§sf Hcn¡epw klmbn¡nÃ. FhnsSbpw sImsWvS¯n¡m³ t]mIp¶panÃ.

]Icw, km¼¯nI amµys¯ F§s\ adnIS¡mw F¶p am{Xw Nn´n¨m aXn. \n§sf Nn´n¡m³ ]Tn¸n¡p¶p F¶pÅXp Xs¶bmWv CXns³d Gähpw \à hiw. HmÀ¡pI FÃm kmlNcy§fnepw CXv sXcsªSp¯m \n§Ä¡v hnPbw t\Smw. Nn´¡v km¼¯nI {]XnkÔnsb CÃmXm¡m³ F´v IgnhmWpÅsXt¶mÀ¯v \n§Ä XoÀ¨bmbpw Nncn¡pw. koäv s_Âäv apdp¡n Ccpt¶mfp! Rm³ \n§sf AXneqsS sImWvSp t]mIpIbmWv.

C\nbpapWvSv ]dbmt\sd

km¼¯nI {]XnkÔnbpsS ]¯ncp]Xp \à hi§Ä IqSn F\n¡v FgpXm\mIpw. ]t£, F\n¡v tXm¶p¶p Rm³ km¼¯nI {]XnkÔnsb¡pdn¨v hniZoIcn¡m³ {ian¨Xv \n§Ä¡v a\knembn«pWvSmIpw F¶vv. {]XnkÔnsb thsdmcp ho£WtImWneqsS Rm³ AhXcn¸n¨Xv \n§Ä hmbn¨Xn F\n¡v hfsc kt´mjapWvSv.

tIcf¯n C¶pÅ Øm]\§Ä FSp¯p t\m¡p. \n§Ä Ft¶mSv tbmPn¡pw. Cu A\nÝnXXz¯n\nSbnepw \½Ä tIÄ¡p¶pWvSv Nne I¼\nIÄ hfsc \¶mbn {]hÀ¯n¡p¶p F¶v. AXn\pÅ ImcWw hfsc efnXamWv. AhÀ {]XnkÔnsb kzoIcn¡msX XÅn¡fªp.

amä§Ä kw`hn¨p sImWvSncn¡p¶ temI¯n [mcmfw Ahkc§fpWvSv. \n§Ä AXmWv t\mt¡WvSXv. A§s\ {]hÀ¯n¨v Ct¸mÄ Xs¶ \n§Ä¡v ta[mhnXzw Øm]n¡m³ km[n¡pw. ImcWw \n§Ä¡v Cu {]XnkÔnsb XcWw sN¿m\pÅ kv]vãamb [mcmfw A\pIqeXIfpWvSv. `mhnbnte¡pÅ _nkn\kv X{´§Ä KthjWw \S¯n IsWvS¯n hnIkn¸n¡Ww. AXn\mhiyapÅ IgnhpIÄ t\SnsbSp¡Ww. AXv \n§sf hnPb¯nse¯m³ klmbn¡pw.

Cu {]XnkÔn¡nSbnepw ]nSn¨p \n¡pIbpw AXnep]cn hfcpIbpw sNbvXhÀ AhcpsS t]mknäohv at\m`mhw, ]pXnb Bib§sf IsWvS¯m\pw \S¸n hcp¯m\papÅ CÑmiàn F¶nhsImWvSmWv Ah t\SnbXv F¶v F\n¡v Dd¸pWvSv. asämcp Imcyw kabm kab§fn \n§Ä¡v {]tNmZ\w BhiyapWvSv. "BhiyamWv krãnbpsS amXmhv F¶ ]gsamgn t]mse.

\n§Ä F´mtWm AXns\ A`n\µn¡pI, \n§Ä F´v B{Kln¡p¶pthm AXns\¡pdn¨v Xo{hambn B{Kln¡pI. {]XnkÔnIfn s\Känhnän Hgnhm¡n t]mknäohv F\ÀPn sImWvSv do¨mÀPv sN¿pI. Fs´¶m _nkn\kv CSt¯mpw het¯m«pw aS¡pIbpw P\w t]SnsImWvSpw ]cn{`m´nsImWvSpw \ndbpIbpw sN¿pw. \n§Ä t]mknäohmsbmcp ZrV{]XnÚsbSp¡Ww "Rm³ Cu {]XnkÔnsb {]Xntcm[n¡p¶psh¶v'.

CXv \n§sf DWÀhpÅhcm¡n F¶v tXm¶p¶ptWvSm? Hcp t]mknäohv a{´w \n§fpsS Rc¼pIfn XcwKw krãn¡p¶ptWvSm? F¦n Cu amµys¯ ]cmPbs¸Sp¯m³ H¸w tNÀt¶mfp.

<യ> jaow d^oJv
C³dÀ}mjWÂ s{Sbn}À & _nkn\kv tIm¨v
hn¶À C³ bp s{Sbn}nwKv B³Uv tIm¨nwKv kÀhokkv
<ളീിേ ളമരല=്ലൃറമിമ ശ്വെല=2> വെമാശാൃമളലലസ*ഴാമശഹ.രീാ