Home   | Editorial   | Latest News   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back To Sthreedhanam |


കൗമാരപ്രായക്കാരിലെ സിനിമാ അനുകരണം
ഒരു വ്യക്‌തിയുടെ ജീവിതകാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വർണഭരിതവും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംഘർഷഭരിതവുമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കൗമാരകാലഘട്ടം. ശൈശവത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടി കൂടിയാണ് ഈ കാലഘട്ടം. 21–ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മുടെ കൗമാരപ്രായക്കാർ, അതിന്റെ എല്ലാവിധ സാധ്യതകളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ കൗമാര കാലഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ കൗമാരപ്രായക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ വ്യക്‌തിബന്ധങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി അവർ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇത്തരം നവീനമായ ആശയങ്ങളാണ്.

സിനിമ എന്ന മാസ്മരികത

കൗമാരപ്രായക്കാരിലെ കലാസ്വാദന മേഖലകളിലും മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. തനതു കലാരൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് ദൃശ്യരംഗത്തെ ഏറ്റവും മികവുറ്റ മാധ്യമമായ സിനിമയെയാണ് ഏവരും ആശ്രയിക്കുന്നത്. സിനിമാ രംഗങ്ങളിലെ ആശയങ്ങളും സിനിമാതാരങ്ങളെയും അന്ധമായി അനുകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത അങ്ങനെ കൗമാരക്കാരിൽ ഏറിവരുന്നു. കൗമാരക്കാരുടെ ഭാവി ജീവിതത്തെപ്പോലും ഏറ്റവും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഈ പ്രവണതയെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

സിനിമ എന്ന ദൃശ്യകല ഏറ്റവും നൂതനവും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ എല്ലാവിധ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് കൗമാരപ്രായക്കാരെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ശക്‌തി ഈ ദൃശ്യകലയ്ക്കുണ്ട്. സിനിമ പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യനെ ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. അമാനുഷിക ശക്‌തിയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലോക സിനിമകളായ സ്പൈഡർമാൻ (Spiderman), സൂപ്പർമാൻ (Superman) എന്നിവയും സയൻസ് ഫിക്ഷൻ (Science Fiction) സിനിമകളായ അവതാർ (Avatar), ആഫ്റ്റർ എർത്ത് (After Earth) എന്നിവയും ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. സിനിമകളിലെ ഇത്തരം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആശയങ്ങളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള മനുഷ്യ മനസിന്റെ ആഗ്രഹം സ്വാഭാവികം മാത്രം. തനതു വ്യക്‌തിത്വവും ആശയങ്ങളും ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്തുവയ്ക്കാൻ കൗമാരപ്രായക്കാരിൽ പ്രവണതകൂടും. സ്വത്വപ്രതിസന്ധി (Identify Crisis) നേരിടുന്ന കൗമാരപ്രായക്കാർ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളോട് താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് ആ സ്വത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് സ്വഭാവികം. സി*ിമാതാരത്തിന്റെ വസ്ത്രധാരണം മുതൽ സംസാര ശൈിവരെ സ്വായത്തമാക്കാൻ കൗമാരപ്രായക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും സി*ിമാ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാവ*യിൽ ഉണരുന്ന കാതലില്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളെ അ*ുകരിക്കുന്നത് കൗമാരപ്രായക്കാരിൽ ചില സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടാൻ വഴിയൊരുക്കും.

പദവി ചിഹ്നങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാ*ുള്ള കൗമാരക്കാരുടെ മ*സിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പലപ്പോഴും സുപരിചിതമായ സിനിമാ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ അവർ കെ¯m³ {ian¡p¶p. kn}namXmc§Ä kn}naIfn D]tbmKn¡p¶ aZyhpw aäp elcnIfpw X§fpsS PohnX ssienbpsS `mKambn amdp¶Xv CXnsâ `mKambmWv. ]et¸mgpw kn}naIfnse kwL«}§fpw lnwkIfpw AhÀ GsäSp¡p¶p.

a}pjycn ]pXpaIÄ kzmb¯am¡p¶ {]hWX }ne}n¡p¶p. AXpsImു തങ്ങൾക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത പുതുമകൾ സിനിമകളിൽ നിന്ന് കൗമാരപ്രായക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നു. കൗമാരപ്രായക്കാരിൽ പുതുതായി വരുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ അങ്ങനെ പോകുന്നു.

സിനിമയിൽ രണ്ടുതരം കഥാപാത്രങ്ങളാണുള്ളത്. റിവാർഡഡ് മോഡലും (Rewarded Model) പനിഷ്ഡ് മോഡലും (Punished Model). Rewarded Model എപ്പോഴും ഏവരും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതും (ഹീറോ) Punished Model ഏവരും തിരസ്കരിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സിനിമകളിലെ റിവാർഡഡ് മോഡലിനെ ചിലർ അന്ധമായി അനുകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏവരും സ്വീകരിക്കുന്ന Rewarded Model കഥാപാത്രങ്ങളെ കൗമാരപ്രായക്കാരും സ്വീകരിക്കുന്നു. അത്തരം വ്യക്‌തികൾ ആശ്രയ ബോധം (റലുലിറലിേ) DÅhcpw hnImc ZuÀ_eyhpw <ളീിേ ളമരല=്ലൃറമിമ ശ്വെല=2>(ലാീശേീിമഹഹ്യ ംലമസ) t\cnSp¶hcpw Bßm`nam\w IpdhpÅhcpambncn¡pw.

IuamcImeL«w Gähpw {]iv\`cnXamWv. AXpsImWvSpXs¶ ZriyIemcwKs¯ Gähpw \qX\amb kn\nam taJebnse \à {]hWXIsf B{ibn¡m³ Iuamc{]mb¡mÀ {i²nt¡WvSXmWv. CXn\v hn]coXambn kw`hn¡pt¼mÄ Hcp hyànbpsS hyànXzw Xs¶ ]qÀWambn \ãs¸Sp¶p. am[ya§fnse BtcmKyIcamb {]hWXIsf kzoIcn¡p¶Xv Iuamc¡mcpsS hyànXzs¯ ]cnt]mjn¡pw. \½psS amXm]nXm¡fnepw A[ym]Icnepw kÀthm]cn alZv hyànIfnepw ImWs¸Sp¶ hyànXz khntijXIÄ A\pIcn¡p¶Xv Iuamc {]mb¡mcn Gsd KpWw sN¿pw F¶Xv \nkwibw ]dbmw.

<ശാഴ െൃര=/ളലമേൗൃല/െവേൃലലബ2017ഖമി18ളമ3.ഷുഴ മഹശഴി=ഹലളേ>
<യ> hn_nX hÀKokv
Akn. {]^kÀ `mcXamX kvIqÄ Hm^v tkmjy hÀIvkv
Xr¡m¡c, FdWmIpfw

ഇലക്കറികൾ പോഷകങ്ങളുടെ കലവറ
ഭക്ഷണത്തിൽ ഇലക്കറികൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇലക്കറികളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം...
മേഘല ഡബിൾ ബെൽ അടിക്കുന്നു; ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ
സമയം രാവിലെ 10.15. കോട്ടയം ചേർത്തല റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന വേന്പനാട് ബസ് കോട്ടയം നാഗന്പടം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തി
പെയ്തിറങ്ങുന്ന രോഗങ്ങൾ
ഇപ്പോൾ ജൂണ്‍മാസമെത്തുന്നതു രോഗങ്ങളുമായാണ്. ഓരോ മഴക്കാലത്തും പുതിയ പുതിയ രോഗങ്ങൾ.
ട്രെൻഡി ഹെയർസ്റ്റൈൽസ്
വെച്ചെണ്ണയുടെ സുഗന്ധമുള്ള തുന്പുകെട്ടിയ മുടിയിൽ തുളസിക്കതിർ ചൂടി നടന്നിരുന്ന പെണ്ണ് ഇന്ന് കവിതകളിൽ
കുട്ടിഭക്ഷണം സ്വാദോടെ
ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾ പൊതുവേ വാശികാണിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് അഞ്ചു വയസിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ
സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പാഠങ്ങൾ
അഞ്ചു വയസുകാരിയെ മധ്യവയസ്കൻ പീഡിപ്പിച്ചു, ബസ് യാത്രക്കാരിയെ ശല്യം ചെയ്തയാൾ
സ്വപ്ന സുരഭിലം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം നടക്കുന്ന സമയം. അച്ഛെൻറ മരണശേഷം സാന്പത്തികമായി
എന്‍റെ കരളേ...
കരൾ രോഗങ്ങൾ പലതരത്തിലുണ്ട്. ഫാറ്റി ലിവർ, ആൽക്കഹോളിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്, കരളിനുണ്ടാകുന്ന കാൻസർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കരൾ രോഗങ്ങൾ..
ബ്രസൽസ് നീ എത്ര മനോഹരീ...
തണുത്തകാലാവസ്ഥ, പച്ചപ്പാണ് എവിടെയും. മാനെകിൻ പിസ് പ്രതിമ (Manneken pis statue) സെൻറ് മൈക്കിൾസ് പള്ളി
കാക്കാം കുരുന്നുകളെ; സൈബർ വലയിൽ കുരുങ്ങാതെ
വിരൽത്തുന്പിൽ വിരിയുന്ന സൗകര്യങ്ങളുടെ നീണ്ടനിരയാണ് വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ സാധ്യമാക്കിയത്.
നടുവേദനയെ പേടിക്കേണ്ട?
വളരെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് നടുവേദന അഥവാ ലോ ബാക്ക് പെയ്ൻ.
നിർമല വിജയം
ജീവിതത്തെ നാലു ദിശകളിൽ നിന്നും നോക്കിക്കാണുന്ന എഴുത്തുകാരി, വർണങ്ങൾ കൊണ്ടൊരു മായാപ്രപഞ്ചം
കരൾ സംരക്ഷണം ആയുർവേദത്തിൽ
ശരീരത്തിന് ഉൗർജവും സ്വസ്ഥതയും ലഭിക്കുന്നതിന് കരളിെൻറ ആരോഗ്യം അനിവാര്യമാണ്
ഈ പെണ്‍കുട്ടികൾ എങ്ങോട്ടു പോകുന്നു ?
രണ്ടാഴ്ച മുന്പാണ് പതിനാലുകാരിയുമായി മാതാപിതാക്കൾ മനോരോഗവിദഗ്ധെൻറ അടുത്തെത്തിയത്.
കരളിനെ കാക്കാം
കരൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാടു പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നു. അവയിൽ പ്രധാനപ്രവർത്തനങ്ങൾ
മാറ്റിവച്ച കരൾ പിണങ്ങാതിരിക്കാൻ
ജീവിതം ദുരിതപൂർണമാക്കുന്ന ശാരീരികബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്ഥായിയായ മോചനമാണ് കരൾമാറ്റ
ബേത് ലഹേമിലെ മാലാഖ
എപ്പോഴും നിർത്താതെ ചിലക്കുന്ന എെൻറ ഫോണ്‍ അന്നും പതിവു പോലെ ചിലച്ചു. ന്ധമേരിയമ്മെ ഞങ്ങൾ
ഈസ്റ്റർ വിരുന്നൊരുക്കാം
ഏറെ നാളത്തെ നോന്പിനുശേഷമാണ് ക്രൈസ്തവരുടെ പ്രധാന ആഘോഷമായ ഈസ്റ്റർ അഥവാ ഉയിർപ്പു പെരുന്നാൾ
വേനൽക്കാല ഭക്ഷണം
വർഷത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥയാണ് വേനൽക്കാലം. വേനൽക്കാലത്ത്
സബർമതി ഒഴുകുകയാണ്...
മനസിന് ഉണർവു നൽകാൻ യാത്രകൾക്കു കഴിയും. പുതിയ കാഴ്ചകൾകണ്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ
കുന്പളങ്ങ വിഭവങ്ങൾ
കുന്പളങ്ങ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഏതാനും വിഭവങ്ങളാണ് ഇത്തവണത്തെ രുചിക്കൂട്ടിലുള്ളത്.
പഠിച്ചുരസിക്കാൻ അവധിക്കാലം
പഠനത്തിെൻറ കർശനചിട്ടകളിൽ നിന്നു മാറി മനസും ശരീരവും സ്വതന്ത്രമാകുന്ന ഒരു അവധിക്കാലം കൂടി.
ബജറ്റിലും കമ്മി
രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ പകുതിയോളം സ്ത്രീകളാണ്. പക്ഷേ, പലപ്പോഴും ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്പോൾ
ചില ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ് അനുഭവങ്ങൾ
കേന്ദ്രസർക്കാരിെൻറ കറൻസി റദ്ദാക്കൽ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം രാജ്യത്ത് ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾ വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
സ്കൂൾ പ്രോജക്ടുകൾ എളുപ്പത്തിൽ തയാറാക്കാം
കുട്ടികളെ അന്വേഷണങ്ങൾക്കു പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതും അതിലൂടെ
ജിലുമോൾ കാലുകളിൽ മെനഞ്ഞത് ജീവിതവിജയം
രണ്ടു കൈകളുമില്ലാതെ ജനിച്ച ജിലുമോൾ മരിയറ്റ് തോമസ് ജീവിതത്തിൽ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കുകയാണ്.
ഡോ. സിംഗർ
ആതുരസേവനരംഗത്തും സംഗീതലോകത്തും ഒരുപോലെ തിളങ്ങുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഡോ.(മേജർ)
60+ ഭക്ഷണം
അറുപതു വയസിനു ശേഷം വാർധക്യത്തിെൻറ ആലസ്യം ബാധിച്ചു തുടങ്ങും. ഈ പ്രായത്തിൽ സ്ത്രീകളിൽ
ക്ഷയരോഗികളിലെ പ്രമേഹ സാധ്യതകൾ
ക്ഷയരോഗവും പ്രമേഹവും രണ്ടു വ്യത്യസ്ത രോഗങ്ങളാണിവ. ക്ഷയരോഗം പകരും എന്നാൽ പ്രമേഹം പകരില്ല.
ഹരീഷിന്‍റെ നടനവഴികൾ
"എന്തെങ്കിലും നേടിയെടുക്കണമെന്ന് ഒരാൾ പൂർണമനസോടെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ആ ആഗ്രഹം സഫലമാകാൻ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അവനൊപ്പം നിൽക്കും’
Deepika Daily dpathram
Rashtra Deepika
Cinema
Sthreedhanam
Sunday Deepika
Business Deepika
Karshakan
Kuttikalude Deepika
Childrens Digest
Chocolate
Career Deepika
Youth Special
[email protected]
4Wheel
Samskarikam
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.