Home   | Editorial   | Latest News   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Movies   | Health
| Back To Sthreedhanam |


കൗമാരപ്രായക്കാരിലെ സിനിമാ അനുകരണം
ഒരു വ്യക്‌തിയുടെ ജീവിതകാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വർണഭരിതവും അതോടൊപ്പം തന്നെ സംഘർഷഭരിതവുമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കൗമാരകാലഘട്ടം. ശൈശവത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടി കൂടിയാണ് ഈ കാലഘട്ടം. 21–ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മുടെ കൗമാരപ്രായക്കാർ, അതിന്റെ എല്ലാവിധ സാധ്യതകളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ കൗമാര കാലഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ കൗമാരപ്രായക്കാരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ വ്യക്‌തിബന്ധങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായി അവർ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഇത്തരം നവീനമായ ആശയങ്ങളാണ്.

സിനിമ എന്ന മാസ്മരികത

കൗമാരപ്രായക്കാരിലെ കലാസ്വാദന മേഖലകളിലും മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. തനതു കലാരൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് ദൃശ്യരംഗത്തെ ഏറ്റവും മികവുറ്റ മാധ്യമമായ സിനിമയെയാണ് ഏവരും ആശ്രയിക്കുന്നത്. സിനിമാ രംഗങ്ങളിലെ ആശയങ്ങളും സിനിമാതാരങ്ങളെയും അന്ധമായി അനുകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത അങ്ങനെ കൗമാരക്കാരിൽ ഏറിവരുന്നു. കൗമാരക്കാരുടെ ഭാവി ജീവിതത്തെപ്പോലും ഏറ്റവും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഈ പ്രവണതയെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

സിനിമ എന്ന ദൃശ്യകല ഏറ്റവും നൂതനവും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ എല്ലാവിധ സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് കൗമാരപ്രായക്കാരെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിക്കാനുള്ള ശക്‌തി ഈ ദൃശ്യകലയ്ക്കുണ്ട്. സിനിമ പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യനെ ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. അമാനുഷിക ശക്‌തിയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലോക സിനിമകളായ സ്പൈഡർമാൻ (Spiderman), സൂപ്പർമാൻ (Superman) എന്നിവയും സയൻസ് ഫിക്ഷൻ (Science Fiction) സിനിമകളായ അവതാർ (Avatar), ആഫ്റ്റർ എർത്ത് (After Earth) എന്നിവയും ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. സിനിമകളിലെ ഇത്തരം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആശയങ്ങളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള മനുഷ്യ മനസിന്റെ ആഗ്രഹം സ്വാഭാവികം മാത്രം. തനതു വ്യക്‌തിത്വവും ആശയങ്ങളും ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്തുവയ്ക്കാൻ കൗമാരപ്രായക്കാരിൽ പ്രവണതകൂടും. സ്വത്വപ്രതിസന്ധി (Identify Crisis) നേരിടുന്ന കൗമാരപ്രായക്കാർ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളോട് താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് ആ സ്വത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് സ്വഭാവികം. സി*ിമാതാരത്തിന്റെ വസ്ത്രധാരണം മുതൽ സംസാര ശൈിവരെ സ്വായത്തമാക്കാൻ കൗമാരപ്രായക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും സി*ിമാ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാവ*യിൽ ഉണരുന്ന കാതലില്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളെ അ*ുകരിക്കുന്നത് കൗമാരപ്രായക്കാരിൽ ചില സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ രൂപപ്പെടാൻ വഴിയൊരുക്കും.

പദവി ചിഹ്നങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാ*ുള്ള കൗമാരക്കാരുടെ മ*സിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പലപ്പോഴും സുപരിചിതമായ സിനിമാ കഥാപാത്രങ്ങളിൽ അവർ കെ¯m³ {ian¡p¶p. kn}namXmc§Ä kn}naIfn D]tbmKn¡p¶ aZyhpw aäp elcnIfpw X§fpsS PohnX ssienbpsS `mKambn amdp¶Xv CXnsâ `mKambmWv. ]et¸mgpw kn}naIfnse kwL«}§fpw lnwkIfpw AhÀ GsäSp¡p¶p.

a}pjycn ]pXpaIÄ kzmb¯am¡p¶ {]hWX }ne}n¡p¶p. AXpsImു തങ്ങൾക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത പുതുമകൾ സിനിമകളിൽ നിന്ന് കൗമാരപ്രായക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നു. കൗമാരപ്രായക്കാരിൽ പുതുതായി വരുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ അങ്ങനെ പോകുന്നു.

സിനിമയിൽ രണ്ടുതരം കഥാപാത്രങ്ങളാണുള്ളത്. റിവാർഡഡ് മോഡലും (Rewarded Model) പനിഷ്ഡ് മോഡലും (Punished Model). Rewarded Model എപ്പോഴും ഏവരും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതും (ഹീറോ) Punished Model ഏവരും തിരസ്കരിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സിനിമകളിലെ റിവാർഡഡ് മോഡലിനെ ചിലർ അന്ധമായി അനുകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏവരും സ്വീകരിക്കുന്ന Rewarded Model കഥാപാത്രങ്ങളെ കൗമാരപ്രായക്കാരും സ്വീകരിക്കുന്നു. അത്തരം വ്യക്‌തികൾ ആശ്രയ ബോധം (റലുലിറലിേ) DÅhcpw hnImc ZuÀ_eyhpw <ളീിേ ളമരല=്ലൃറമിമ ശ്വെല=2>(ലാീശേീിമഹഹ്യ ംലമസ) t\cnSp¶hcpw Bßm`nam\w IpdhpÅhcpambncn¡pw.

IuamcImeL«w Gähpw {]iv\`cnXamWv. AXpsImWvSpXs¶ ZriyIemcwKs¯ Gähpw \qX\amb kn\nam taJebnse \à {]hWXIsf B{ibn¡m³ Iuamc{]mb¡mÀ {i²nt¡WvSXmWv. CXn\v hn]coXambn kw`hn¡pt¼mÄ Hcp hyànbpsS hyànXzw Xs¶ ]qÀWambn \ãs¸Sp¶p. am[ya§fnse BtcmKyIcamb {]hWXIsf kzoIcn¡p¶Xv Iuamc¡mcpsS hyànXzs¯ ]cnt]mjn¡pw. \½psS amXm]nXm¡fnepw A[ym]Icnepw kÀthm]cn alZv hyànIfnepw ImWs¸Sp¶ hyànXz khntijXIÄ A\pIcn¡p¶Xv Iuamc {]mb¡mcn Gsd KpWw sN¿pw F¶Xv \nkwibw ]dbmw.

<ശാഴ െൃര=/ളലമേൗൃല/െവേൃലലബ2017ഖമി18ളമ3.ഷുഴ മഹശഴി=ഹലളേ>
<യ> hn_nX hÀKokv
Akn. {]^kÀ `mcXamX kvIqÄ Hm^v tkmjy hÀIvkv
Xr¡m¡c, FdWmIpfw

വാതപ്പനിയെ കരുതിയിരിക്കണം
റൂമാറ്റിക് ഫീവർ അഥവാ വാതപ്പനി എന്നത് ഗുരുതരമായ അസുഖമാണ്. ഗ്രൂപ്പ് എ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കൽ
ലണ്ടനിൽ കൂടി ഒരു സഞ്ചാരം
എയർപോർട്ടിൽ രാവിലെ ഏഴിന് എത്തി. ലണ്ടൻ സമയം ഇന്ത്യൻ സമയത്തേക്കാൾ നാലര മണിക്കൂർ പുറകിലാണ്.
പെണ്‍മയുടെ മുടിയേറ്റ്
കേരളത്തിെൻറ സ്വന്തം മുടിയേറ്റെന്ന കലാരൂപത്തിനു പെണ്‍മയുടെ മുഖം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പിറവം
അങ്കമാലിക്കാരൻ
ഒന്നും എന്‍റെ കൈയിലല്ലല്ലോ......? സന്തോഷം എന്നല്ലാതെ എന്തുപറയാൻ. നായകനായി അഭിനയിച്ച ആദ്യ സിനിമ തന്നെ
ഹൃദയാരോഗ്യവും ആയുർവേദവും
ഏറ്റവും ഉഷ്ണഗുണപ്രദാനങ്ങളായ മദ്യം, എരിവ്, മാംസം തുടങ്ങിയ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ, ദഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതും
ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് പത്തു പ്രമാണങ്ങൾ
ആരോഗ്യവും ആയുർദൈർഘ്യവും വർധിപ്പിക്കാൻ, ജീവനെ പോറ്റി വളർത്തുന്ന ഹൃദയത്തെ രോഗാതുരതയിൽ നിന്ന്
കല്യാണമേളം
ഒരുപോലെയുള്ള ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും വായനയുമാണ് ഞങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിച്ചത് കേരളത്തിെന്‍റെ യുവ എംഎൽഎയും മലയാളത്തിെൻറ
മാരിവില്ലഴകിൽ മുടി
കറുത്ത മുടി, കാർക്കൂന്തൽ എന്നൊക്കെ പണ്ടുള്ളവർ പറയുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്കിന് അൽപം ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്
സാലഡുകൾ പലതരം
കാബേജ് ചെറുതായി അരിയുക. ബാക്കി പച്ചക്കറികൾ വത്തിൽ അരിയുക. ഇവയെല്ലാം ഉപ്പും നാരങ്ങാനീരും ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക.
കുട്ടിമുടിക്കും വേണം സംരക്ഷണം
കുഞ്ഞു വളരുന്തോറും വീടിനു പുറത്തു കളിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടും. മണ്ണുവാരാനും വെള്ളത്തിൽ
മുടിയഴക്
മുടി സംരക്ഷണത്തിൽ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് നിങ്ങളുടേത് ഏതുതരത്തിലുള്ള മുടിയാണെന്നാണ്. സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് മുടിയെ മൂന്നായി തിരിക്കാം.
ക്ഷയരോഗികളുടെ പോഷകാഹാരം
ഛർദ്ദിയും കടുത്ത ക്ഷീണവുമായിാണ് 35കാരനായ വേണു (യഥാർഥ പേരല്ല) ഡോക്ടറുടെ അടുത്തെത്തിയത്.
താളി ഉണ്ടാക്കാം
നീളമുള്ള ഇടതൂർന്ന കറുത്ത മുടി... അത് സ്ത്രീസൗന്ദര്യത്തിെൻറ ലക്ഷണം തന്നെയാണ്. പണ്ട് മുടി
അങ്കമാലി അച്ചായത്തി
അങ്കമാലി ഡയറീസിലെ അങ്കമാലി അച്ചായത്തി എന്ന കഥാപാത്രം തന്നെത്തേടിയെത്തിയപ്പോൾ
ഈഗോ എന്ന വില്ലൻ
ബീനയും സോമുവും വിവാഹിതരായിട്ട് അഞ്ചുവർഷമായി.എംഫിലും നെറ്റും പാസായ ബീന അന്നുമുതൽ ജോലിക്ക്ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.
ഇലക്കറികൾ പോഷകങ്ങളുടെ കലവറ
ഭക്ഷണത്തിൽ ഇലക്കറികൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇലക്കറികളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാം...
മേഘല ഡബിൾ ബെൽ അടിക്കുന്നു; ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ
സമയം രാവിലെ 10.15. കോട്ടയം ചേർത്തല റൂട്ടിൽ ഓടുന്ന വേന്പനാട് ബസ് കോട്ടയം നാഗന്പടം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തി
പെയ്തിറങ്ങുന്ന രോഗങ്ങൾ
ഇപ്പോൾ ജൂണ്‍മാസമെത്തുന്നതു രോഗങ്ങളുമായാണ്. ഓരോ മഴക്കാലത്തും പുതിയ പുതിയ രോഗങ്ങൾ.
ട്രെൻഡി ഹെയർസ്റ്റൈൽസ്
വെച്ചെണ്ണയുടെ സുഗന്ധമുള്ള തുന്പുകെട്ടിയ മുടിയിൽ തുളസിക്കതിർ ചൂടി നടന്നിരുന്ന പെണ്ണ് ഇന്ന് കവിതകളിൽ
കുട്ടിഭക്ഷണം സ്വാദോടെ
ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കുട്ടികൾ പൊതുവേ വാശികാണിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് അഞ്ചു വയസിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ
സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പാഠങ്ങൾ
അഞ്ചു വയസുകാരിയെ മധ്യവയസ്കൻ പീഡിപ്പിച്ചു, ബസ് യാത്രക്കാരിയെ ശല്യം ചെയ്തയാൾ
സ്വപ്ന സുരഭിലം
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം നടക്കുന്ന സമയം. അച്ഛെൻറ മരണശേഷം സാന്പത്തികമായി
എന്‍റെ കരളേ...
കരൾ രോഗങ്ങൾ പലതരത്തിലുണ്ട്. ഫാറ്റി ലിവർ, ആൽക്കഹോളിക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ്, കരളിനുണ്ടാകുന്ന കാൻസർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കരൾ രോഗങ്ങൾ..
ബ്രസൽസ് നീ എത്ര മനോഹരീ...
തണുത്തകാലാവസ്ഥ, പച്ചപ്പാണ് എവിടെയും. മാനെകിൻ പിസ് പ്രതിമ (Manneken pis statue) സെൻറ് മൈക്കിൾസ് പള്ളി
കാക്കാം കുരുന്നുകളെ; സൈബർ വലയിൽ കുരുങ്ങാതെ
വിരൽത്തുന്പിൽ വിരിയുന്ന സൗകര്യങ്ങളുടെ നീണ്ടനിരയാണ് വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ സാധ്യമാക്കിയത്.
നടുവേദനയെ പേടിക്കേണ്ട?
വളരെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് നടുവേദന അഥവാ ലോ ബാക്ക് പെയ്ൻ.
നിർമല വിജയം
ജീവിതത്തെ നാലു ദിശകളിൽ നിന്നും നോക്കിക്കാണുന്ന എഴുത്തുകാരി, വർണങ്ങൾ കൊണ്ടൊരു മായാപ്രപഞ്ചം
കരൾ സംരക്ഷണം ആയുർവേദത്തിൽ
ശരീരത്തിന് ഉൗർജവും സ്വസ്ഥതയും ലഭിക്കുന്നതിന് കരളിെൻറ ആരോഗ്യം അനിവാര്യമാണ്
ഈ പെണ്‍കുട്ടികൾ എങ്ങോട്ടു പോകുന്നു ?
രണ്ടാഴ്ച മുന്പാണ് പതിനാലുകാരിയുമായി മാതാപിതാക്കൾ മനോരോഗവിദഗ്ധെൻറ അടുത്തെത്തിയത്.
കരളിനെ കാക്കാം
കരൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാടു പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നു. അവയിൽ പ്രധാനപ്രവർത്തനങ്ങൾ
Deepika Daily dpathram
Rashtra Deepika
Cinema
Sthreedhanam
Sunday Deepika
Business Deepika
Karshakan
Kuttikalude Deepika
Childrens Digest
Chocolate
Career Deepika
Youth Special
[email protected]
4Wheel
Samskarikam
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.