Home   | Editorial   | Latest News   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Movies   | Health
| Back To Karshakan |


പ്രശ്നങ്ങൾക്കു നടുവിലും പ്രത്യാശയായി നെൽകൃഷി
കാർഷിക സംസ്കാരത്തിന്‍റെ നെടുംതൂണായ നെൽകൃഷി പാലക്കാട്, കുട്ടനാട്, കോൾ നിലങ്ങളിലൊഴികെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ലാഭകരമല്ലാത്ത കൃഷിയായി മാറുന്നു. കേരളത്തിന്‍റെ നെല്ലറകളായ ഈ പ്രദേശത്തെ കർഷകർ നമ്മുടെ അന്നദാതാക്കളാണ്. നെൽവയലുകളിൽ പണിചെയ്യാൻ പരിചയ സന്പത്തുള്ള കർഷകതൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യതക്കുറവും, അധിക വേതനവും, രോഗകീടങ്ങളും, കളകളും ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രധാന പ്രശ്നമായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും നെൽകർഷകരെ ഈ കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുന്നു. ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം, നെൽപ്പാടങ്ങൾ തരിശിടുന്ന രീതി തുടർന്നാൽ വരും തലമുറ ചോറിനു പകരം കിഴങ്ങു ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടിവരും. നെൽകൃഷിയിലെ പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളും അവയ്ക്കുതകുന്ന പരിഹാരമാർഗങ്ങളും പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളും മനസിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ മേഖലയുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് സഹായകമാകും.

നെൽകർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ഈ മേഖലയിലെ പോരായ്മകളും

കേരളം ഇതുവരെ നേരിടാത്ത തരത്തിലുള്ള അതിരൂക്ഷമായ വരൾച്ചയും, ജലക്ഷാമവും നട്ടെല്ലൊടിക്കുന്പോൾ നെൽപ്പാടങ്ങളുടെ വിസ്തൃതി കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളെ ക്കാൾ 80 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. കുളങ്ങളും തോടുകളും മൂടി യതും ഉളളവകൂടി മലിനമാ ക്കിയതും കൃഷിയിടത്തിലേക്കു ള്ള സുഗമ മായ ഒഴുക്കിനും ജലലഭ്യതയ്ക്കും തടസം വരുത്തി. നിലങ്ങൾ തരിശായി. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മെച്ചപ്പെടു ത്തലിന് ഉൗന്നൽ നല്കിയുള്ള വികസനം കൃഷിഭൂമിയെ മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് വഴിമാറ്റി. വലിയ നെൽപ്പാടങ്ങൾ പല കൃഷിയിടങ്ങളായി മുറിക്ക പ്പെട്ടതും, പച്ചക്കറി, മരച്ചീനി മുതലായ കൃഷികൾക്കായി നെൽകൃഷിയിടങ്ങൾ വഴിമാറി യതും, തൊഴിലാളി ലഭ്യതക്കു റവും, അധികവേതന വും കാലാകാല ങ്ങളിൽ കണ്ടറി ഞ്ഞ മാറ്റങ്ങളാണ്.

ഭൂപരിഷ്കാരനയങ്ങൾ നെൽപ്പാടങ്ങൾ മുറിക്കപ്പെടു വാനും, പാട്ടകൃഷിയിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിനും കാരണമായി. കാർഷിക മേഖലയിലെ അവശ്യ വസ്തുക്കളായ വിത്ത്, വളം, കീടനാശിനി, കളനാശിനി എന്നിവയുടെ വില വർധനവ് വൻ തോതിൽ കടമെടുക്കുവാൻ കർഷകരെ നിർബന്ധിതരാക്കി. കാർഷിക കന്പോളത്തിലേക്ക് ആഗോള കുത്തകകൾ വന്നതും, ഉപോത്പന്ന വിപണി മെച്ചപ്പെ ടാത്തതും, കൊയ് ത്തിനു ശേഷമുള്ള വിൽപ്പന ഇടപാടു കളിലെ കർഷക സൗഹൃ ദമല്ലാത്ത ഇടപെടലുകളും നെൽകൃഷിക്ക് ഭീഷണി ഉയർ ത്തുന്നുണ്ട്.

കാർഷിക കലണ്ടറിൽ നിജ പ്പെടുത്തിയുള്ള കൃഷി മുറകൾ നടത്തുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമു ട്ടുകളും ഗുണനിലവാരമുള്ള വിത്തിന്‍റെ ലഭ്യതക്കുറവും പുത്തൻ കാർഷിക ഗവേഷണ ഫലങ്ങളെ ക്കുറിച്ചുള്ള അറിവി ല്ലായ്മയും നെൽകൃഷി യിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാ ക്കുന്നു. മാറിവരുന്ന കാലാവസ്ഥയിൽ രോഗ, കീട, കള പ്രശ്നങ്ങളിൽ വരുന്ന പുതിയ ആവിർഭാവ ങ്ങളും അവയുടെ മാറ്റങ്ങളും കർഷകർക്കും കാർഷി ക ഗവേഷകർക്കും എന്നും തലവേദനയായി മാറുന്നു. നെൽ കൃഷിയിലെ പരന്പരാഗത രീതിക ളും അനുഭവ സന്പത്തിന്‍റെ കുറവും യുവ തലമു റയെ ഈ കൃഷിയിലേക്ക് കാര്യമായി ആകർഷിക്കുന്നില്ല.

പരിഹാരം

* ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണേണ്ടത് കർഷകരും, ഉദ്യോഗസ്ഥരും, ഗവേഷകരും വിശിഷ്യ മാറിവരുന്ന സർക്കാരു കളുമാണ്.

* നെൽവയൽ നീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരമുള്ള ജലസ്രോത സുകളുടെ ഡേറ്റാ ബാങ്ക് ഓരോ പഞ്ചായത്തിലും രൂപീകരിക്കുക. അവയുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിനും പുനരു ദ്ധാരണത്തിനും വാട്ടർഷെഡ് മാനേജ്മെന്‍റ് കമ്മിറ്റി മുൻകൈ യെടുക്കുക.

* ഭൂമി സംബന്ധ മായ നിയമങ്ങളെയും നടപടികളെയും കുറിച്ച് സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ അവ ബോധം സൃഷ്ടിക്കുക. നില വിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്ക് കാലോ ചിതമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്പോൾ നെൽകൃഷിയുടെ വിസ്തൃതി കുറയുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരു ത്തണം. ഭൂപരിഷ്കാരങ്ങൾ ചെറു കിട പാവപ്പെട്ട കർഷകന്‍റെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഉതകുന്നതാകണം

* കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങളെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനുതകുന്ന വിത്തിനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന തിനും, വിളപരിപാലന, വിളസംര ക്ഷണ, സംസ്കരണ പ്രവർത്തന ങ്ങൾക്കും അതിന്‍റെ ഗവേഷണ ത്തിനും കൂടുതൽ ധനസഹായം നല്കണം.

* യുവസംരംഭകരെ കൃഷിയി ലേക്കും മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രസ്ഥാന ങ്ങളിലേക്കും ആകർഷിക്കുവാൻ പുതിയ പാക്കേജുകൾ രൂപപ്പെടു ത്തണം.

* കർഷകരുടെ സമഗ്രമായ വികസനം മുൻനിർത്തി കാർഷികോത്പന്നങ്ങൾക്ക് ആദായകര മായ വില, സമഗ്രമായ ഇൻഷ്വറൻസ് പ്രോജക്ട് എന്നിവ സാർഥക മാകണം.

* തരിശു കൃഷിക്കുള്ള ആനു കൂല്യ ങ്ങ നൽകുന്പോൾ ആ കൃഷിഭൂമിയുടെ വരും വർഷങ്ങ ളിലെ കൃഷിക്കു കൂടി ആനു കൂല്യം നൽകണം.


* കാർഷിക കലണ്ടർ അനു വർത്തിക്കാതെയുള്ള കൃഷിയിട ങ്ങളെ ആനുകൂല്യ ങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയാൽ സമയബന്ധി തമായി കൃഷിയിറ ക്കാനാകും.

* പാടശേഖരങ്ങളിലെ പുറം ബണ്ടുകളുടെ ബലപ്പെടുത്തൽ, വരിനെല്ല് നിയന്ത്രണ പാക്കേ ജിനുള്ള ധനസഹായം, യന്ത്രവത്കരണ കൃഷിക്കുള്ള പ്രോത് സാഹനം എന്നീ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉൗന്നൽ നൽകണം. ശാസ്ത്രീയ കൃഷിയിലൂടെ അധികവിളവ് ലഭിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് ബോണ സ്, ഉപഹാരം എന്നിവ ഏർപ്പെ ടുത്തുന്നത് പ്രകൃതിസുരക്ഷിത കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

കർഷകരുടെ നിലങ്ങൾ ആഴ്ച യിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ മായി വീക്ഷിച്ച് ഉപദേശം നല്കി യാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാകുന്നത് തടഞ്ഞ് കൃഷിയെ സംരക്ഷിക്കാം.

* ബ്ലോക്കടിസ്ഥാനത്തിൽ കാലാ വസ്ഥാ പ്രവചനവും അഡ്വൈസറികളും നല്കുന്നത് വിളപരി പാലന സംരക്ഷണ പ്രവർത്തന ങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത കൂട്ടാൻ സാധിക്കും.

* പ്രകൃതിക്ഷോഭം, പുതിയ രോഗകീടബാധകൾ എന്നിവയുടെ ആനുകൂല്യം സമയബന്ധി തമായി നടപ്പാക്കാൻ ഡ്രോണ്‍ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ ആശ്ര യിക്കുക.

* കാർഷിക മേഖലയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൃഷിയിട സന്ദർശനത്തിന് കൂടുതൽ സംവിധാനങ്ങളും സഹായങ്ങളും നല്കണം.

* ജൈവകൃഷി പ്രോത്സാ ഹിപ്പിക്കുന്പോൾ അവയിൽ നിന്നുള്ള ഉപോത്പന്നങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനും സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം. ജൈവകർഷകരുടെ കൂട്ടായ്മയും വിപണനവും ഏകോ പിപ്പിക്കുക.

* കാർഷികോപാധികളായ വളം, കീടനാശിനി, വിത്ത് തുടങ്ങിയവ യുടെ നിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തി കൂടുതൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കർഷ കർക്ക് നല്കണം.

* കർഷക പെൻഷൻ വർധിപ്പി ക്കുന്പോൾ പുതിയ നിബന്ധന കൾ ഉണ്ടാകണം.

* കർഷകതൊഴിലാളി യൂണിറ്റു കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പഞ്ചാ യത്തുകളുടെയും കൃഷിഭവനു കളുടെയും കൂട്ടുത്തരവാദിത്വ ത്തിൽ നിജപ്പെടുത്തണം.

* നെൽകർഷക തൊഴിലാളി കൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും കീടരോഗ, കളനിയന്ത്രണ മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം കൂടുതലുളളവർക്ക് പ്രോട്ടക്ഷൻ ജാക്കറ്റ് നിർബന്ധ മാക്കുക.

* കൃഷിയിടം തരിശിടുന്നതിന് കർശനമായ നിയമ നടപടികൾ ഏർപ്പെടുത്തണം.

* കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് അവരുടെ മക്കൾക്ക് കാർഷിക മേഖലയു മായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തി ക്കുവാൻ പ്രോത്സാഹനം നൽ കണം.

* നെൽകർഷകരുടെ മക്കൾക്ക് കൃഷിശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതി നുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടു ത്തണം.

മുകൾപ്പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്പോഴും പരിഹാര ങ്ങൾക്ക് ഉൗന്നൽ നല്കുന്പോഴും നെൽകൃഷി മേഖലയിൽ ഏറെ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നത് വിസ്മരിച്ചുകൂട. നെൽകൃഷി തരംതാണ കൃഷി എന്നതിൽ നിന്നും മാറി, യുവജനങ്ങളും പെൻഷൻകാരായ ഉദ്യോഗ സ്ഥരും നെൽകൃഷിയിലും യന്ത്ര വത്കൃത കാർഷിക മുറകളിലും താത്പര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. തൊഴിലുറപ്പ്, കുടുംബശ്രീ പോലുള്ള പദ്ധതികൾ പുതിയ തലമുറയിലെ സ്ത്രീ, പുരുഷ തൊഴിലാളികളെ കൃഷിയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ പദ്ധതികളും കാർഷിക നയങ്ങളും ഗവേഷണഫലങ്ങളും കർഷകർക്ക് എന്നും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ്. ജൈവകൃഷിയും യന്ത്രവത്കൃത കാർഷിക മുറകളും പരീക്ഷണ കുതുകി കളായ കർഷകരുടെ ഇടയിൽ ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലുണ്ട്.

സംസ്ഥാന പുനരാവിഷ്കൃത വിള ഇൻഷ്വറൻസ് പദ്ധതിയും പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിനുള്ള ഇൻഷ്വ റൻസ് പരിരക്ഷയും കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാണ്. പാഡിമിഷൻ, പാഡി ബോർഡ് പോലുള്ള പ്രസ്ഥാന ങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതും നെൽവയൽ നികത്തലിന് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ് ചയും ഇല്ലാത്ത മനോഭാവം നിലനിർത്തുന്നതും നെൽവയൽ സംരക്ഷണത്തിന് ഉതകുന്ന താണ്. പരിസ്ഥിതിയോടും വരും തലമുറയോടുമുള്ള നമ്മുടെ കടപ്പാടാണ് നെൽവയൽ സംരക്ഷ ണത്തിന്‍റെ കാതൽ.

നെൽകൃഷിയുള്ളവൻ രാജാവാ കുന്ന കാലം വളരെ വിദൂരമല്ല. ഇന്ന് ഒരു കിലോ അരിക്ക് 50രൂപ വരെ പൊതുവിപണിയുള്ളപ്പോൾ വരുംകാലങ്ങളിലെ സ്ഥിതി ഉൗഹിക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. കർഷകതൊഴിലാളികളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്‍റെ ആവേശക രമായ കൃഷിപ്പാട്ടും ഒത്തൊരു മയുടെ കൊയ്ത്തു പാട്ടും കർഷക മുഖത്തെ മന്ദഹാസവും സാമൂഹിക അംഗീകാരവും തൊഴിലാളികളുടെ ആത്മവിശ്വാ സവും വീണ്ടും ഉയരട്ടെ.

ഡോ. നിമ്മി ജോസ്
അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രഫസർ, നെല്ല് ഗവേഷണകേന്ദ്രം,
മങ്കൊന്പ് , ആലപ്പുഴ

എയ്റോപോണിക്സിൽ നൂറുമേനി
തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ കണ്ണമ്മൂലയിൽ കൊല്ലൂർ ഗാർ ഡൻസിലെ യുവ ഐടി എൻജിനിയറാ യ അർജുൻ സുരേഷിന്‍റെ വീടിന്‍റെ മട്ടുപ്പാവിൽ എയ്റോപോണിക്സ് കൃഷി യുടെ അദ്ഭുതമുണ്ട്. അർജുൻ സുരേ ഷും യുവ എൻജിനിയർമാരായ അശ്വിൻ വിനുവും എസ്.ജെ. അഭിജിത്തും ...
ഇടുക്കിയിൽ വിളഞ്ഞു, ഹിമാലയൻ പേരേലം
ഇടുക്കിയിലെ കാർഷിക ഗ്രാമമായ തങ്കമണിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിജയഗാഥ. ദീർഘനാളത്തെ ഗവേഷണങ്ങൾ ഫലം കാണാത്തിടത്ത് ഒരു കർഷകന്‍റെ പരീക്ഷണം വിജയം കണ്ടു. ഹിമാലയൻ ബെൽറ്റിൽമാത്രം കായ്ക്കുന്ന ഹിമാലയൻ പേരേലം എന്ന വലിയ ഏലം(large cardamom) സഹ്യസാനുവി...
അഗ്രമെരിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ടിഷ്യൂ തൈകൾ
ടിഷ്യൂകൾച്ചർ യൂണിറ്റുകൾ കേരളത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട്. എന്നാൽ ടിഷ്യുകൾച്ചർ യൂണിറ്റിൽ ഭൗമസൂചിക ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏക നേന്ത്രൻ ഇനമായ ചെങ്ങാലിക്കോടൻ എന്ന നേന്ത്രരാജാവിന്‍റെ തൈകളുടെ ഉത്പാദനം സാധ്യമാക്കുകയാണ് ബിന്ധ്യ ബാലകൃഷ്ണൻ. സാധാരണ ടിഷ്യു...
കാർഷിക ഗ്രാമത്തിനു വനിതകളുടെ സമ്മാനം
വാഴകളുടെ നാട്ടിലെ വനിതാ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ നാടൻ ടിഷ്യൂകൾച്ചർ വാഴകൾ. ഇരിങ്ങാലക്കുട കോണത്തുകുന്ന് മങ്ങാട്ടുകുന്നത്തുവീട്ടിലെ സ്വന്തം വീട്ടുമുറ്റത്ത് എംടെക് ബയോടെക്നോളജി ബിരുദധാരിയായ ബിന്ധ്യാ ബാലകൃഷ്ണനും നാലു വനിതകളും ചേർന്നാണ...
മത്സ്യകൃഷിയിൽ ബെന്നിയുടെ പുനഃചംക്രമണ പാഠങ്ങൾ
കാർഷിക മേഖലയിൽ പുനഃചംക്രമണ മത്സ്യകൃഷിയിലൂടെ പുതുവഴിതേടുകയാണ് വയനാട്, പുൽപള്ളി കാപ്പിസെറ്റിലെ ചിറ്റേത്ത് ബെന്നിയും കുടുംബവും. കാർഷികവൃത്തി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കർഷകർക്ക് ഒരുപോലെ അദ്ഭുതമാവുകയാണ് ബെന്നിയുടെ നൂതന കൃഷിരീതി. വീടിനോടുചേർ...
വർഷം മുഴുവൻ പച്ചക്കറിയുമായി വട്ടവട
ഇടുക്കിയിലെ മൂന്നാർ മലനിരകളിലൂടെ 45 കിലോമീറ്റർ വടക്കോട്ടു യാത്രചെയ്താൽ വട്ടവടയിലെത്താം. പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്‍റെ കിഴക്കുഭാഗം. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 1450 നും 2695 മീറ്ററിനും മധ്യേ ഉയരത്തിലുള്ള മലനാട്. കോവിലൂർ എന്ന ചെറിയപട്ടണത്ത...
വായുവിനും ജലത്തിനും ജലചംക്രമണം
അധിവസിക്കുന്ന ഭുമിയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗ വും ജലമാണ്. എന്നാൽ അതി ന്‍റെ മൂന്നു ശതമാനം മാത്രമേ മനുഷ്യന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ. ഇതിൽ ഒരു ശതമാനമേ മനുഷ്യന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി രണ്ടു ശതമാനം മാലിന്യം കലർന്നിരിക്കുകയാണ്.
...
റബറിന് ശിഖരങ്ങളുണ്ടാക്കാൻ ഹമീദിന്‍റെ ടെക്നിക്
റബർമരങ്ങളിൽ രണ്ടര - മൂന്ന് മീറ്റർ (8-10 അടി) ഉയരംവരെ ശിഖരങ്ങൾ ഇല്ലാതി രുന്നാലേ ശരിയായരീതിയിൽ ടാപ്പുചെയ്ത് ആദായമെടുക്കാൻ പറ്റൂ. അതിനായി ചെറിയതൈ കളിൽ ഈ ഉയരമെത്തുന്ന തുവരെ ഉണ്ടാകുന്ന ശിഖരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു. രണ്ടര - മൂന്ന് ...
കൂണ്‍: രോഗങ്ങളും പരിഹാരവും
റോമക്കാർ ദൈവത്തിന്‍റെ ഭക്ഷണമെന്നും ചൈനക്കാർ മൃതസഞ്ജീവനി എന്നും വിളിക്കുന്ന ന്ധകൂണ്‍’ ഹരിതരഹിത സസ്യങ്ങളുടെ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ബോഡി അഥവാ സ്പോറോഫോറുകളാണ്. ആഹാരമാണ് മരുന്ന് എന്ന തത്വമനുസരിച്ച് ഇവ ഒരുത്തമ മരുന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ മരുന്നി...
ബോണ്‍സായ് വിസ്മയം തീർക്കും അഡീനിയം ഒബീസം
ഡോഗ്ബേൻ തറവാട്ടിലെ അപ്പോസൈനേഷ്യ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരംഗമാണ് അഡീനിയം. ചെടിയുടെ പ്രത്യേകതകൊണ്ടും പുഷ്പങ്ങളുടെ ഭംഗികൊണ്ടും ഇവ ഉദ്യാനപ്രേമികളുടെ ഇഷ്ടതാരമാകുന്നു. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലും, അറേബ്യ, തായ്ലൻഡ്, തായ്വാൻ എന്നിവിടങ്ങള...
അയലത്തെ നല്ല കൃഷി പാഠങ്ങൾ
ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വം വികാസം പ്രാപിക്കുന്നതിൽ അവൻ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളുടെ സ്വാധീനം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കണ്ടും കേട്ടും പഠിച്ചാണ് അവൻ വളരുന്നത്. താൻ കാണുന്നതിൽ ന·- തിൻമകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നൻമ സ്വീകരിക...
കുറുനരിവാലൻ ഓർക്കിഡ്
കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അനായാസം വളരുന്ന ഓർക്കിഡ് പുഷ്പമാണ് കുറുനരിവാലൻ എന്ന വിളിപ്പേരിലൂടെ പ്രചാരം നേടിയ റിങ്കോസ്റ്റൈലിസ്. മുഴുവൻ പേര് റിങ്കോസ്റ്റൈലിസ് റെട്ടൂസ്. ഇതിന്‍റെ പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ പൂങ്കുല കുറുനര...
നാടൻ മാവുകളുടെ പ്രചാരകനായി മാർട്ടിൻ
കേരളത്തിന്‍റെ തനതായ ഒട്ടേറെ നാടൻ മാവിനങ്ങളിൽ പലതും കാലത്തിന്‍റെ പ്രയാണത്തിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുകയാണ്. കല്ലുകെട്ടി, കുറ്റ്യാട്ടൂർമാവ്, കുലകുത്തി, ചന്ദ്രക്കാരൻ തുടങ്ങി പലതും നമ്മുടെ തനതുമാവിനങ്ങളാണ്. നാടൻ മാവുകളിലെ മികച്ച ഇനങ്ങളെ ക...
രക്തശാലിയും ഉഴുന്നും കൂണും; സമ്മിശ്രകൃഷിയിൽ സുരേഷിന്‍റെ കൈയൊപ്പ്
ഒൗഷധ നെല്ലിനമായ രക്തശാലിയും ഉഴുന്നും കൂണും മൾബറിയും മീനും പച്ചക്കറികളുമെല്ലാം കൃഷിചെയ്ത് സമ്മിശ്രകൃഷിയിൽ ശ്രദ്ധേയനാവുകയാണ് പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ കച്ചേരിമേട് പുത്തൻവീട്ടിൽ സുരേഷ്. പെരുമാട്ടി മുതലാംതോട്ടിലെ കൃഷിയിടത്തിൽ ഒരേക്കറിലാ...
ഇടവിളയായി മൾബറി; ഉത്തമ കാലിത്തീറ്റ
കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മൂലം കേരളത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കടുത്ത വരൾച്ച ക്ഷീരമേഖലയെ തളർത്താതിരിക്കാനുള്ള ഉത്തമ ഉപാധിയാണ് കാലിത്തീറ്റ വൃക്ഷങ്ങൾ. കേരളത്തിൽ കന്നുകാലി വളർത്തലിന്‍റെ സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിലും കാലിത്തീറ്റ, പിണ്ണാക്ക് എ...
സ്വർണവർണം ചാലിച്ച് എഗ്ഫ്രൂട്ട്
മനോഹരമായ സ്വർണവർണമുള്ള പഴമാണ് കാനിസ്റ്റൽ അഥവാ എഗ്ഫ്രൂട്ട്. ഭംഗിയും ഗുണവും ഈ സ്വർണപ്പഴങ്ങൾക്കു വളരെ അധികമാണ്, പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ കേരളത്തിൽ അധികം പ്രചാരത്തിലില്ല. അപൂർവം വീടുകളിൽ മാത്രമേ നല്ല തണൽ ചാർത്തി നില്ക്കുന്ന ഇലച്ചാർത്...
എലിത്തടി കാട്ടു ചെടിയല്ല, മരുന്നാണ്
പറഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി വീണ്ടും പറയുന്നു; എഴുതിയതിനെപ്പറ്റി വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതുന്നു. ഇതാണ് ഒൗഷധസസ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അല്പംമാത്രമായി പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നവയോ, ഒട്ടും ചർച്ചചെയ്യപ്പെടാത്തവയ...
ശുദ്ധമായ പാൽ: ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് പാൽ. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കുപ്രകാരം ഒരാൾക്ക് പ്രതിദിനം 280 ഗ്രാം പാലും പാലുത്പന്നങ്ങളും ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തു ശുചിത്വ ത്തോടെ ഉത്പാദിപ്പ...
നട്ടിട്ട് ഒന്നര വർഷം, വിളവ് നൂറുമേനി
നട്ട് ഒന്നരവർഷമായ റംബൂട്ടാനിൽ കൃഷിരീതിയുടെ പ്രത്യേകതമൂലം നൂറുമേനി വിളയിച്ചിരിക്കുകയാണ് കോതമംഗലം പള്ളിവാതുക്കൽ ജോയ് ജോസഫ്. റംബൂട്ടാന് ഇടവിളയായി ആദ്യവർഷം ചേന, പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്, ഏത്തവാഴ, മത്തൻ, വെള്ളരി എന്നിവയെല്ലാം നട്ടു. ഇവയും...
നമുക്ക് ചെയ്യാം സമ്മിശ്രകൃഷി
നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം വീട്ടുവളപ്പിലെ കൃഷിക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ്. വീട്ടുവളപ്പിൽ നാം ചെയ്യുന്ന കൃഷിയിൽ അധികവും സമ്മിശ്രവിളരീതിയാണ് അവലംബിക്കുന്നത്. തെങ്ങും കവുങ്ങും കുരുമുളകും വാഴയും പച്ചക്കറിയും ആടും പശുക്കളും കോഴികളുമടങ്ങുന്ന ഒരു മിശ്...
കൃഷിചെയ്യാം, പശുവിനായ്
കേരളത്തിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം ക്ഷീരകർഷകരുണ്ട്. ഇതിൽ തീറ്റപ്പുൽകൃഷി നടത്തുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ലാഭം ചുരത്തുന്ന ഒരു കാമധേനു തന്നെയാണിത്. അമേരിക്കയിലെ, ദേശീയ കാർഷിക ഗവേഷണ കൗണ്‍സിലിന്‍റെ ശിപാർശപ്രകാരം ഒരു കറവപ്പശുവിന്‍റെ തീറ്റയിൽ ചുരുങ്ങി...
എംബിഎയ്ക്കുശേഷം കൃഷി
വീട്ടുപരിസരത്തെ വിളവൈവിധ്യം

കാടിനു സമാനമായ അന്തരീക്ഷമുള്ള വീടിനു സമീപമെത്തുന്പോൾ തന്നെ പൂത്തുലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഗ്രാന്പൂ മരങ്ങൾ കാണാം. ഇവയുടെ സുഗന്ധവുമേറ്റാണ് വീടിനുള്ളിലേക്കു കയറുക. കായ്ഫലമുള്ള 40 ഗ്രാന്പൂ മരങ്ങൾ ഇ...
നാളികേര കർഷകർ ആശങ്കയിൽ; ത്രിതല സംവിധാനം ഉൗർജിതമാക്കുക
ഒരു നാളികേരത്തിന് മുപ്പതു രൂപ കൊടുത്തു വാങ്ങുന്ന ഉപഭോക്താവ് അറിയാൻ ഒരു രഹസ്യം പറയാം. ചേർത്തല സ്വദേശിയായ ഡോ. ഹരിദാസിന് എണ്ണൂറിനടുത്ത് നാളികേരം ഓരോ വിളവെടുപ്പിനുമുണ്ടാകും. സങ്കരയിനമാകയാൽ സാമാന്യം വലിപ്പവും തൂക്കവുമുള്ള നാളി...
2022-ഓടെ കർഷകരുടെ വരുമാനം ഇരട്ടിയാകുമോ?
2022ഓടെ കർഷകരുടെ വരുമാനം എങ്ങനെ ഇരട്ടിയാക്കാമെന്നതാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തെ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഏറ്റവുമധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൂറുകണക്കിന് സെമിനാറുകളാണ് രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കേന്ദ്രഗവണ്‍ മെന്‍റ...
വളര്‍ത്തുപക്ഷി മേഖലയിലെ വെല്ലുവിളികള്‍, സമീപനങ്ങള്‍
ഭാരതത്തിൽ പ്രതിവർഷം 47,000 കോടി രൂപയുടെ വിനിമയം നടക്കുന്ന വളർത്തുപക്ഷി മേഖല, കാർഷിക മൃഗസംരക്ഷണരംഗത്തെ അവഗണിക്കാനാകാത്ത സാന്നിധ്യമാണ്. പ്രതിവർഷം മുട്ടക്കോഴി വ്യവസായത്തിൽ ആറു ശതമാനം, ഇറച്ചിക്കോഴി വ്യവസായത്തിൽ 12 ശതമാനം എന്നി...
തിരിച്ചറിയാം, നട്ടുവളർത്താം കുടംപുളി
കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ തീരപ്രദേശം മുതൽ സമു ദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 2500 മീറ്റർ ഉയരമുളള പ്രദേശങ്ങളിൽ വരെ ഒരുപോലെ കൃഷി ചെയ്യാവുന്ന നിത്യഹരിത സുഗന്ധവിളയാണ് കുടംപുളി. ക്ലൂസിയേസിയ സസ്യ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായ കുടംപുളിയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ...
കർഷകനാകുമോ ഈ വിശുദ്ധ പശുക്കളെ പോറ്റാൻ
1960ലെ മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത തടയൽ നിയമത്തിന്‍റെ 38-ാം വകുപ്പിലെ ഒന്നും രണ്ടും വകുപ്പുകൾ നൽകുന്ന അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാമാറ്റം മന്ത്രാലയം 2017 ജനുവരി 16 ന് പുതിയ ചട്ടങ്ങളുടെ കരടു രൂപത്തിലുള്ള വിജ്...
പ്രശ്നങ്ങൾക്കു നടുവിലും പ്രത്യാശയായി നെൽകൃഷി
കാർഷിക സംസ്കാരത്തിന്‍റെ നെടുംതൂണായ നെൽകൃഷി പാലക്കാട്, കുട്ടനാട്, കോൾ നിലങ്ങളിലൊഴികെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ലാഭകരമല്ലാത്ത കൃഷിയായി മാറുന്നു. കേരളത്തിന്‍റെ നെല്ലറകളായ ഈ പ്രദേശത്തെ കർഷകർ നമ്മുടെ അന്നദാതാക്കളാണ്. നെൽവയ...
കാർഷികമേഖല കര കയറാൻ
മധ്യപ്രദേശിലെ മൻസോറിൽ വിലയിടിവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് തെരുവിൽ സമരത്തിനിറങ്ങിയ കർഷകർ വെടിയേറ്റു മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആളിക്കത്തിയ കർഷക രോഷം ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ പടരുകയാണ്. വിലയിടിവിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും കടം എഴുതിത്തള്ളണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും മഹാര...
ഉച്ചാരത്തിനു ഭൂമി കിളയ്ക്കരുത്
ഉച്ചാറൽ സമയത്ത് (പകൽ ഒരുമണി) കൃഷിപ്പണി അരുതെന്നാണ് പ്രമാണം. ഈ സമയത്ത് മണ്ണ് കിളച്ചുമറിച്ചിട്ടാൽ വെയിലിന്‍റെ കാഠിന്യം മൂലം മണ്ണിലെ ഈർപ്പമത്രയും നഷ്ടപ്പെടും. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ആ മണ്ണിൽ സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഇല്ലാതെയാകും. ജൈവ നിലനിൽ പ്പി...
LATEST NEWS
മൂന്നാർ ഹർത്താലിനിടെ സംഘർഷം
ഉ​പ​രാ​ഷ്‌ട്ര​പ​തി ഇ​ന്നു കൊ​ച്ചി​യി​ൽ
മൂന്നാറിൽ ഹർത്താൽ തുടങ്ങി
അമേരിക്കയിലെ ഫാക്ടറിയിൽ പൊട്ടിത്തെറി; 75 പേർക്ക് പരിക്ക്
രാജ്യാന്തര കോടതിയിൽ ഇന്ത്യൻ വിജയം; ബ്രിട്ടൻ പിൻമാറി
Deepika Daily dpathram
Rashtra Deepika
Cinema
Sthreedhanam
Sunday Deepika
Business Deepika
Karshakan
Kuttikalude Deepika
Childrens Digest
Chocolate
Career Deepika
Youth Special
[email protected]
4Wheel
Samskarikam
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.