Home   | Editorial   | Latest News   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Movies   | Health
Back to Home
കുളമ്പടികൾ
<യ>ഡോ. ചെറിയാൻ കുനിയന്തോടത്ത്<യൃ><യൃ>കുതിരയാണെൻ മുമ്പേയോടുന്നു, പിന്നാലെ<യൃ>കുതികൊള്ളാൻ നോക്കുന്നിതെന്റെ ചിത്തം.<യൃ>പതിയുന്നു, കാണുന്നു ഞാനാക്കുളമ്പടി,<യൃ>പതറുന്നു ചേതന മുന്നോട്ടായാൻ.<യൃ>എവിടെയാണറിയില്ല ജീനി, കടിഞ്ഞാണും<യൃ>എവിടേക്കായീടാം പ്രയാണമെന്നും!<യൃ>എതിരില്ലാതാണതു നീങ്ങുന്ന, താകയാൽ<യൃ>എരിയും മനസ്സുമായി നരരെല്ലാരും!<യൃ>അകലെനിന്നെപ്പോഴുമെത്തിനോക്കുന്നുണ്ടാം<യൃ>മുകിലുകൾ, ഗിരിനിര, സൂര്യബിംബം!<യൃ>പകലുകൾ, രാവുകൾ, നിമിഷങ്ങൾ, സ്വപ്നങ്ങൾ,<യൃ>പുകിലായിത്തോന്നുന്ന ജീവിതങ്ങൾ!<യൃ>പൊടിപടലങ്ങളാൽ മൂടുന്ന വീഥികൾ,<യൃ>പൊടിപൊടിക്കുന്നെങ്ങും കളിചിരികൾ<യൃ>പിടിതരാതോടുന്നോരശ്വത്തെ ബന്ധിക്കാൻ<യൃ>പിടയുന്നു നരകുല ചേതസ്സുകൾ!<യൃ>കരിനിഴൽ നിറയുന്നു, കരിമുകിൽ കുറയുന്നു,<യൃ>കരിവണ്ടുകൾ തേടുന്നാരാമങ്ങൾ...<യൃ>കരിയുന്ന കലികകൾ മലരുകളാകാതെ<യൃ>കനവുകൾപോലെ മറഞ്ഞിടുന്നു!<യൃ>അറിയാതെയെന്തേ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നു<യൃ>അതിരുകൾ തേടിക്കുതിക്കുന്നേരം<യൃ>കുതിരയി; തറിയുന്നതില്ലാരും പരമാർത്ഥം,<യൃ>കുതികൊള്ളാനഭിലാഷം കുതിരയ്ക്കെന്നും!<യൃ>പ്രകൃതിയെത്തെല്ലും പഴിക്കാതെ, വനികകൾ<യൃ>പ്രണവസ്വരൂപനെ വാഴ്ത്തുവതും<യൃ>പ്രചുരപ്രഭാവമാർന്നീടുന്ന താരങ്ങൾ<യൃ>പ്രണിധാനത്തിൽ മുങ്ങി മിന്നുന്നതും<യൃ>കണി കണ്ടു, കണി കണ്ടു താനേ കുതിക്കുന്ന<യൃ>കുതിരയെത്തെല്ലും തടുത്തിടാതെ<യൃ>തിരയുന്നതാരാവാം, വേഗം കുതിക്കുമ്പോൾ<യൃ>തിരകളാലുലയുന്ന സാഗരം പോൽ!<യൃ>നിരവധി രത്നകിരീടങ്ങൾ വീണുപോയ്,<യൃ>നിരതെറ്റി ഹംസങ്ങൾ പോയ് മറഞ്ഞു!<യൃ>അടിമുടി നിന്നു വിറയ്ക്കുന്ന ഭൂമിയിൽ<യൃ>അറിയുന്നു ഗിരിനിര, കൊട്ടാരങ്ങൾ!<യൃ>ഗണമായി സൗരയൂഥത്തിലെ ഗോളങ്ങൾ<യൃ>ഗണിതം മറക്കു, മടർന്നുവീഴും!<യൃ>കടലുക, ളാറുകൾ, കാട്ടുപൂഞ്ചോലകൾ,<യൃ>കറയറ്റ വൃക്ഷങ്ങൾ സകലം മായും!<യൃ>ഒടുവിലാ സങ്കല്പം കാല് തെറ്റി വീണിടും<യൃ>നടുവിലീ നരനിര താണടിയും!<യൃ>വിധിയുടെ മുമ്പിൽ പകച്ചു നിന്നീടവേ<യൃ>വിധുരമാ കാലമാം കുതിര മായും!<യൃ><യൃ><യ>ഡോ. ചെറിയാൻ കുനിയന്തോടത്ത്<യൃ><യൃ><ശാഴ െൃര=/ളലമേൗൃല/്മൃവെശബ2016ഖൗില23ഴര2.ഷുഴ മഹശഴി=ഹലളേ>

ദുഖാനന്ദം
പ്രഭാവർമ

നെൽച്ചെടിക്കു ജന്മം കൊടുക്കാൻ സ്വയം
നെഞ്ചുകീറി മരിക്കുന്ന നെന്മണി
ക്കുള്ളിലെന്താണു, സങ്കടം തന്നെയോ?
സങ്കടങ്ങളാറ്റുന്നൊരാനന്ദമോ?

മന്ദമന്ദമലിഞ്ഞു
വരിക ജ്‌ഞാനപ്പെണ്ണേ..!
കാറ്റുപാടി കാവടിയാടും
കാടുപാടി – മുളങ്കാടുപാടി
പൊന്നും ചിങ്ങത്തേരുവരുന്നു
പൊന്നോണം തേരേറി വരുന്നു
എങ്ങുപോയി എങ്ങുപോയി
ജ്‌ഞാനപ്പെണ്ണേ
എന്നുമറിവിൻ ഗീതപാടിയ
ജ്‌ഞാനപ്പെണ്ണേ..
പട്ടങ്ങൾ
സണ്ണി കീക്കിരിക്കാട്

ആകാശത്തിന്റെ വിസ്തൃതി
കണക്കാക്കാനാണ്
മനുഷ്യൻ പട്ടം കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന്
അച്ഛൻ ഒരിക്കൽ പറയുന്നതു കേട്ടു
ഭൂമിയിൽനിന്ന് നിൾബ്ദം ഉയരുന്ന
പ്രാർത്
ജീവിതം കൊണ്ടെഴുതുന്നത്...
കാരൂർ സോമൻ

പാതിരാക്കോഴിയ്ക്ക് സമയക്ലിപ്ത ഉണ്ടായതv
പാതിമറന്ന ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മ വന്നപ്പോഴാണ്<യൃ>വാൻഗോഗിന്റെ കടിച്ചുമുറിക്കപ്പെട്ട പാതി ചെവിയിൽ<യൃ>മുഴങ്ങിയത് പാതിവയ്ക്കപ്പെട്ട പ
തുഞ്ചന്റെ ശാരിക
<യ> ഡോ. എം.ഐ. തമ്പാൻ

‘‘ശാരികപ്പൈതലേ, ചാരുശീലേ, വരി–
കാരോമലേ, കഥാശേഷവും ചൊല്ലു നീ’’

തൂവൽ കൊഴിഞ്ഞുപോയ്, മേനി ചുളിഞ്ഞുപോയ്
പീളയടിഞ്ഞ കൺകാഴ്ച കുറഞ്ഞുപോയ്

ചുണ്ടുകൾ തൊ
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.