Home   | Editorial   | Latest News   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Movies   | Viral   | Health


ആത്മാർഥതയുടെ ആൾരൂപങ്ങളാവുക
}XoÀYmS\wþ38 /^m. tP¡_v tImbn¸Ån

{]kn²amb AÀ¯p¦Â ]Ånbntebv¡v ASp¯ \mfn Hcp bm{X \S¯n. ]Ånbn `ànkm{µamb Xncp¡Àa§fn ]¦ptNÀ¶tijw IS¯oct¯bv¡p t]mbn. IS BkzZn¨p\n¶t¸mgmWv Hcp Im¸n IpSn¨mtem F¶p tXm¶nbXv. Xoc¯p ]¨ s\äv hen¨psI«n, DÅn ¹mÌnIv ItkcIfpan« Hcp sNdnb Nmb¡Sbn sN¶p. Im¸n IpSn¨p XpI tNmZn¨t¸mÄ Bdv Ddp¸nI F¶p adp]Sn. ssIbnencp¶ 500 cq]sbSp¯t¸mÄ At±lw ]dªp: AXn¸w CtÃepw Ipg¸anÃ. C\nbn¸w AXp amdm\mbn t]mthWvS. C\n Fs¶¦nepw hcpt¼mÄ ChnsS¯s¶ Ibdnbm aXn.

\m«n³]pd¯p Pohn¨p ]Tn¨ F\n¡v AXp {]tXyIXbpÅ A\p`hambncp¶p. \µn ]dªp ISen\Spt¯bv¡p \S¶t¸mÄ ao\pÅ hebpambn Icbntebv¡p hcp¶ aÕys¯mgnemfnIsf IWvSp. A¶p \m«n Intembv¡p \qdp cq] hnebpÅ aÕyw 40 cq] {]Imcw AhÀ X¶p. Rm\mhiys¸« aÕyw Ignªv, GXmWvSp aq¶p Intembpw IqSn \ÂInbn«v B a\pjyÀ ]dªp, kt´mjambn s]mbvs¡mÅpI. AÀ¯p¦Â IS¯ocs¯ km[mcW a\pjysc t\m¡n Rm\ÛpXw Iqdnþ a\pjyÀ¡nSbn Ct¸mgpw C§s\bpÅhÀ Ignbp¶ptWvSm?

BZnaImes¯ {InkvXpinjycpsS PohnXssien ss__nÄ hc¨pIm«p¶pWvSv. {]t_m[\¯nepw {]mÀY\bnepw A¸w apdn¡enepw GI a\tkmsS AhÀ Ignªncps¶¶pw AhcpsS CSbn Zcn{Zcmbn BcpanÃmbncps¶¶pw \mw hmbn¡p¶p. DÅh³ CÃm¯h\p thWvSn¡qSn DÅh\mWv. Ah\p k¼¯v \mWb¯p«pIfneÃ, adn¨v FÃmhÀ¡pw Dffh\mIm\pÅ Hcp DÅmbva kzmb¯am¡p¶XnemWv. aäpÅhÀ¡p sN¿m³ Ignbp¶ \·IÄ¡p hnebnSmsX sN¿m³ a\pjy\p Ignbp¶ AhØ Ah\nse ssZhnIXbpsS sXfnhmÀ¶ {]Xn^e\¯nsâ `mKamWv.

ao³ hnev¡p¶bmfpsS e£yw Xsâ IpSnen `£WapWvSmhpI F¶XmWv. Ahsâ \ymbamb AhImiamWXv. B \ymbw ad¡p¶h³ a\pjyt\ AÃ. AXn\mÂXs¶ IpSnense Imcy§Ä icnbm¡n Ignªm _m¡nsbms¡ ssZhw NpäpapÅhÀ¡pthWvSn X¶XmW¶pw AXn em`\jvS§fà {][m\ hnjb§sf¶papÅ Xncn¨dnhv hfsc {][m\s¸«XmWv. em`w F¶Xp hfsc {i²tbmsS ssIImcyw sNt¿WvS ]ZamWv. ]Ws¡mXnbnÃm¯, IÀa\ncXcmb Iptd a\pjysc \ap¡p thWw. AhÀ Ip«nIÄ¡pw apXnÀ¶hÀ¡pw ]Ån¡qS§fmhWw. Iq«m\pw Ipdbv¡m\pw KpWn¡m\pw ]Tn¸n¡p¶Xpt]mse a\pjyPohnX¯nsâ Hmtcm XmfmßIXbnepw ssZhkm¶n[yw ]IÀ¶v AhÀ hcpwXeapdIsf hnizmknIfm¡Ww.


hnizmkn¡p k¼¶\mbn¡qtS Fs¶mcp tNmZyw _m¡n \nev¡p¶p. hnIeXIÄ _m[n¨ncp¶ Hcp]nSn k¼¶sc ss__nÄ NqWvSn¡mWn¡p¶pWvSv. F¶mÂ, Xsâ A[zm\w hgn k¼¯v t\Snbhs\ {]iwkn¡p¶papWvSv. k¼¯pÅtXm, A[zm\w hgn k¼¯v hÀ[n¡p¶tXm sXäÃ. k¼¯nsâ hybw BWp {][m\w. IqSpX e`n¡pwtXmdpw IqSpX \evIm³ k¶²\mIp¶ Hcp \oXnt_m[w cq]w sImÅWw. bYmÀY¯n AÀ¯p¦Â IStemcs¯ Nmb¡S¡mc\pw aÕys¯mgnemfnIfpw Fsâ DÅn ]¦ph¨ kXyaXmWv. Fs¶ms¡ C\n B hgnt]mbmepw B ISbn Ibdm\pw AhtcmSp ao³ hm§m\papÅ Bß_Ôw AhÀ Øm]n¨p.

a\pjys\ BIÀjn¡m³ t]mcp¶ CâocnbÀ Unssk³ B Nmb¡Sbn CÃmbncp¶p. B aÕys¯mgnemfnIÄ _ncpZm\´c _ncpZ[mcnIÄ AÃmbncp¶p. ]t£, AhÀ¡v BßobX DWvSmbncp¶p. a\pjysc BIÀjn¡p¶Xn BßobXbv¡p henb ]¦pWvSv. sXm§epIfnÃm¯, ]¨bmb B[ymßnIX. lrZbhpw icochpw apJ`mhhpw X½n Iq«mbvabpÅ B[ymßnIX. A`n\bn¡p¶ BßobX Hcph\nse BßobXbpsS acWamWv. Ah³ BßobXsb I¨hShpw em`hpam¡n ]cnWan¸n¡p¶p.

apIfn kqNn¸n¨ a\pjyÀ tdm¡äv hnt£]n¡mt\m Iw]yq«À {]hÀ¯n¸n¨v Gsd t\«§Ä sIm¿mt\m km[n¡p¶hcÃ. ]t£ \nXyhpw ISent\mSp aÃn«p aÕy§Ä t\Sp¶ B a\pjycn a\pjysc BIÀjn¡m³ Ignbp¶ \·bpWvSv. FhnsS bYmÀY BßobXbptWvSm AhnsS BIÀjWhpapWvSv. AXnÃm¯nS¯v Bfp Iq«m³ {iaIcamb X{´§fpWvSmhpw. X{´§sf tNÀ¯ph¨ncn¡p¶ BßobXbpsS ]pdwIp¸mb§Ä hen¨pIodpI. a\pjysc BIÀjn¡p¶ B[ymßnIXbpsS DSaIfmhpI. {]XnIqe§fntebv¡p [ocXtbmsS DufnbnSp¶ IÀa\ncXcmb BßmÀYXbpsS BÄcq]§Ä Cu XoÀYmS\¯nsâ ^e§fmhs«.

പുതിയ തുടക്കം
തീർഥാടനം–46 / ഫാ. ജേക്കബ് കോയിപ്പള്ളി

ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതചരിതം അദ്ഭുതങ്ങളാൽ മുഖരിതമാണ്. വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണമായി വന്നവൻ തന്റെ ജീവിതസായാഹ്നത്...
മാനസാന്തരം എന്ന പുതിയ ജീവിതത്തുടക്കം
തീർഥാടനം–45 / ഫാ. ജേക്കബ് കോയിപ്പള്ളി

അശുദ്ധാത്മാവ് ഒരുവനെ വിട്ടുപോയാൽ അത് ആശ്വാസം തേടി വരണ്ട സ്‌ഥലങ്ങളിലൂടെ അലഞ്ഞു നടക്കുമെന്നും എങ്ങും സ്‌ഥലം ലഭിക്കാതെ...
സ്നേഹസ്മാരകങ്ങൾ പണിയുക
തീർഥാടനം–44 / ഫാ. ജേക്കബ് കോയിപ്പള്ളി

ലോകാദ്ഭുതങ്ങളിലൊന്നായ താജ്മഹൽ സ്നേഹസ്മാരകത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണമാണ്. കല്ലിലും മണ്ണിലും വിരിഞ്ഞ സ്നേഹസ്മാരകങ്ങൾക്...
എഴുതാപ്പുറങ്ങൾ വായിക്കാതിരിക്കുക
തീർഥാടനം – 43 / ഫാ. ജേക്കബ് കോയിപ്പള്ളി

ക്രൈസ്തവലോകം ഇന്നലെ ഓശാനഞായർ ആചരിച്ചു. ഇസ്രയേലിന്റെ ചരിത്രം മുഴുവൻ തിരുത്തിക്കുറിച്ച ദിവസത്തിന്റെ അനുസ്മരണമാണ് ഓശ...
വിശ്വാസവും സഹനവും
തീർഥാടനം – 42 / ഫാ. ജേക്കബ് കോയിപ്പള്ളി

ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രമല്ല അവനുവേണ്ടി സ ഹിക്കാനും കൂടിയുള്ള അനു ഗ്രഹം നമുക്കു ലഭിച്ചിരിക്കു ന്നുവെന്നാണു ...
ഭക്‌തിയെന്ന ദൈവബന്ധം
തീർഥാടനം – 41 / ഫാ. ജേക്കബ് കോയിപ്പള്ളി

ഒരു യാത്രക്കിടയിൽ വളരെപ്പെട്ടന്നാണു ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ പെട്ടത്. എന്റെ വണ്ടി നിന്നത് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ മുമ്പിലാ...
ആഡംബരങ്ങളെ സംസ്‌കരിക്കാം
രക്തസാക്ഷിയാകാനുള്ള ഉള്‍വിളി
ആത്മാർഥതയുടെ ആൾരൂപങ്ങളാവുക
}XoÀYmS\wþ38 /^m. tP¡_v tImbn¸Ån

{]kn²amb AÀ¯p¦Â ]Ånbntebv¡v ASp¯ \mfn Hcp bm{X \S¯n. ]Ånbn `ànkm{µamb Xncp¡Àa§fn ]¦ptNÀ¶tijw IS¯oct¯bv¡p t]m...
ആന്തരികതയിലെ ഉണര്‍വ്‌
സ്‌നേഹപൂര്‍വമായ ഉള്‍ക്കൊള്ളല്‍
മനസു തുറന്നിടുക
പ്രകൃതിയെ പറുദീസയാക്കുക
സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുന്ന നരകങ്ങള്‍
അനുതാപിയുടെ ആഘോഷം
പരിമിതികളെ തിരിച്ചറിയുക
കടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാം
യഥാര്‍ഥ പുരോഗതി
ശരിയുടെ പാതയിലൂടെ
കടങ്ങളില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം
ഹൃദയത്തിന്റെ നിറവില്‍നിന്ന്‌
ലാഭക്കൊതി ഉപേക്ഷിക്കുക
നന്മനിറഞ്ഞ ഇരിപ്പിടങ്ങളാവുക
കരുതലുകളിലേക്കു മടങ്ങാം
വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ പാലിക്കാനുള്ളത്‌
ആകുലതകളില്‍ കുടു­ങ്ങാതെ
ദൈവസന്നിധിയിലെ അലങ്കാരം
സമ്പൂര്‍ണമായ സമര്‍പ്പണം
എന്തൊക്കെ മാറ്റിവയ്ക്കണം ?
പ്രകാശം പരത്തുക
പ്രവൃത്തിയുടെ ചിറകുകള്‍
ചെവി തുറന്നുവയ്ക്കുക
അലസത വെടിയുക
മാതൃഭാവത്തില്‍ നിറയുക
വിശ്വാസത്തെ ജ്വലിപ്പിക്കു
ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഓട്ടം
സമര്‍പ്പണവഴിയിലൂടെ
ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന സാന്നിധ്യം
വേറിട്ട ഒരു സമരം
പറുദീസയുടെ പുനര്‍നിര്‍­മാണം
രൂപമാറ്റത്തിന്റെ കാലം
നോമ്പ് എന്ന വഴി­മാറ്റം
ആന്തരികത തേടുക
അനാവശ്യ മാറാപ്പുകള്‍ മാറ്റുക
ഒരുക്കത്തിന്റെ കാലം
താരകവഴിയേ
താരകവഴിയേ
താരകവഴിയേ
താരകവഴിയേ
താരകവഴിയേ - ജോസഫ്
LATEST NEWS
യുപിയിലെ ഏറ്റുമുട്ടൽ കൊലപാതകങ്ങൾ: മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു
ചെന്നൈ സത്യഭാമ സർവകലാശാലയിൽ അക്രമം
പാ​പ​ത്തി​ന്‍റെ ശമ്പളം അ​ർ​ബു​ദ​മ​ത്രെ..! വി​വാ​ദ പ്ര​സ്താ​വ​ന​യു​മാ​യി ബി​ജെ​പി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി
ക​ണ്ട​യ്ന​റി​ൽ ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ഏ​ഴു കോ​ടി​യു​ടെ ര​ക്ത​ച​ന്ദ​നം പി​ടി​ച്ചു
എ​മേ​ഴ്സ​ൺ എം ​ന​ൻഗാ​ഗ്വ സിം​ബാ​ബ്‌​വേ​യു​ടെ അ​മ​ര​ത്തേ​ക്ക്
Deepika Daily dpathram
Rashtra Deepika
Cinema
Sthreedhanam
Sunday Deepika
Business Deepika
Karshakan
Kuttikalude Deepika
Childrens Digest
Chocolate
Career Deepika
Youth Special
[email protected]
4Wheel
Tax News
Video News
Samskarikam
University News
Letters
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.