ലോകത്തിലെ ആദ്യ സ്‌ഥിരം ഐസ് ഹോട്ടൽ സ്വീഡനിൽ
എസ്കിമോകൾ താമസിക്കുന്ന മഞ്ഞു വീടായ ഇഗ്ലുവിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇഗ്ലുവിന്റെ മാതൃകയിൽ തണുപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ പല വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഐസ് കട്ടകൾകൊണ്ട് സഞ്ചാരികൾ ക്കായി ഹോട്ടലുകളോട് ചേർന്ന് ചെറിയ വീടുകൾ നിർമിക്കാറുണ്ട്.

ഇവയൊക്കെ കാലാവസ്‌ഥ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നശിച്ചു പോവുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോകത്തിലെ ആദ്യ സ്‌ഥിര ഐസ് ഹോട്ടൽ സ്വീഡനിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഐസ് ഹോട്ടൽ 365 എന്നാണ് ഹോട്ടലിന്റെ പേര്. അടിമുടി ഐസിനാൽ നിർമിതമായ ഈ ഹോട്ടൽ വർഷത്തിൽ 365 ദിവസവും പ്രവർത്തിക്കും. ഒൻപത് രാജ്യങ്ങളിലെ 40 എഞ്ചിനിയറുമാർ ചേർന്നാണ് ഈ ഹോട്ടൽ രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹോട്ടലി ന്റെ ചുവരുകളും മേൽക്കൂരകളുമെല്ലാം ഐസിൽ കൊത്തി യെടുത്ത വിവിധ കലാരൂപങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.


ഹോട്ടലിലെ മേശയും കസേരയും കട്ടിലും മുതൽ സ്റ്റെയർകേസ് വരെ ഐസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. –5 ഡിഗ്രിയാണ് ഹോട്ടലിനകത്തെ താപനില. എപ്പോഴും ഇതേ താപനില നിലനിർത്തുന്നതു കൊണ്ട് ഹോട്ടൽ ഉരുകി വീഴിമെന്ന ഭയമൊന്നും വേണ്ട.സാധാരണ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ സിമന്റും കമ്പിയുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 30,000 ലിറ്റർ വെള്ളമാണ് ഈ ഐസ് ഹോട്ടൽ നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.