Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health


വിധിക്കാത്ത സ്നേഹം
എറിക്ക് ഫ്രോം എന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ’സ്നേഹമെന്ന കല’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ യഥാർഥ സ്നേഹം വ്യവസ്ഥയില്ലാത്തതും പരിധിയില്ലാത്തതുമാണെന്നു സമർഥിക്കുന്നു. പക്വതയില്ലാത്ത സ്നേഹം പറയും, ന്ധഎനിക്കു നിന്നെ ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു.ന്ധ പക്വതയുള്ള സ്നേഹം പറയും, ന്ധഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിന്നെ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്.ന്ധ ആവശ്യമോ സാഹചര്യമോ നോക്കാതെ, പ്രതിഫലമോ പ്രതികരണമോ ഗണിക്കാതെ വ്യക്തിയെ സഹോദരനോ സഹോദരിയോ ആയി കണ്ട്, അയാളുടെ ന· മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി സ്നേഹിക്കുന്നതാണ് വ്യവസ്ഥയില്ലാത്ത സ്നേഹം. വ്യവസ്ഥ വയ്ക്കാത്തതും കരുണാർദ്രവുമായ സ്നേഹമുള്ളിടത്ത് വിധി പ്രസ്താവനകൾ കടന്നുവരില്ല. വിധിക്കാത്ത സ്നേഹം, മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാ കുറവുകളോടും ബലഹീനതകളോടും അംഗീകരിക്കുന്ന സ്നേഹമാണ്. ന്ധനിങ്ങൾ വിധിക്കരുത്, നിങ്ങളും വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല. കുറ്റാരോപണം നടത്തരുത്, നിങ്ങളുടെ മേലും കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെടുകയില്ല.... നിന്‍റെ സഹോദരന്‍റെ കണ്ണിലെ കരട് നീ കാണുകയും സ്വന്തം കണ്ണിലെ തടിക്കഷണം ഗൗനിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്ത്...ന്ധ (ലൂക്ക 6: 3742).
വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ യേശു മോചിപ്പിക്കുന്ന രംഗം നാടകീയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംഭവമാണ്. (യോഹ 8:111). യേശു ദേവാലയത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്പോഴാണ് പ്രീശരും നിയമജ്ഞരും വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ യേശുവിന്‍റെ പക്കൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ന്ധവ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഈ സ്ത്രീയെ കല്ലെറിയണമെന്നാണ് മോശയുടെ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത്. നിന്‍റെ അഭിപ്രായമെന്ത്?ന്ധ യേശു കുനിഞ്ഞ് നിലത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്താണാവോ അവിടുന്ന് എഴുതിയത്? അവർ ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ യേശു നിവർന്ന് പ്രസ്താവിച്ചു, ന്ധനിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവൻ ആദ്യം ഇവളെ കല്ലെറിയട്ടെ.ന്ധ ഈ ആജ്ഞാസ്വരത്തിനു മുന്നിൽ യഹൂദ നേതാക്കൾനിർവീര്യരായി നിന്നുപോയി. വ്യഭിചാരിണിയെ വിധിക്കുന്നതിനു മുൻപ് സ്വയം വിധിക്കാനാണ് യേശു ആവശ്യപ്പെട്ടത്. യേശു വീണ്ടും കുനിഞ്ഞ് നിലത്തെഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു. മുതിർന്നവർ മുതൽ ഇളയവൻ വരെ എല്ലാവരും കല്ലുകൾ താഴെയിട്ട് സ്ഥലംവിട്ടു. യേശുവും സ്ത്രീയും മാത്രമായി. ന്ധസ്ത്രീയേ, ആരും നിന്നെ വിധിച്ചില്ലേ.ന്ധ ന്ധഇല്ല കർത്താവേ.ന്ധ ന്ധഞാനും നിന്നെ വിധിക്കുന്നില്ല. പൊയ്ക്കൊള്ളുക. മേലിൽ പാപം ചെയ്യരുത്.ന്ധ വിധിക്കാൻ അർഹതയുള്ളത് യേശുവിനു മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷേ യേശു നിരുപാധികം മാപ്പുകൊടുത്തു, വിധിക്കാതെ അവളെ രക്ഷിച്ചു.
സ്വന്തം കണ്ണിലെ തടിക്കഷണം എടുത്തുകളയുന്നവനേ, മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിലെ കരടിനെതിരേ വിരൽചൂണ്ടാനാവൂ. യേശുവിന്‍റെ ധാർമികപ്രഭാവത്തിനു മുന്നിൽ യഹൂദ നേതാക്കൾ സ്വയം വിധിച്ച് കടന്നുപോയി. യോഹന്നാന്‍റെ സുവിശേഷത്തിൽ ’വിധി’ എന്നതിനെ കുറിക്കാൻ ’ക്രിസിസ്’ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യേശുവിന്‍റെ സന്നിധിയിൽ വ്യക്തി എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് വിധി (യോഹ. 3:1221). ഒന്നുകിൽ അയാൾ പ്രകാശത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കും. അല്ലെഹ്കിൽ അന്ധകാരത്തെ വരിക്കും. പ്രകാശത്തെ വരിച്ചാൽ നിത്യജീവൻ കിട്ടും. അന്ധകാരത്തെ വരിച്ചാൽ സ്വയം ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങും. യേശു എന്ന വിശ്വപ്രകാശത്തിനു മുന്നിൽ നിന്നപ്പോൾ, തങ്ങളെത്തന്നെ വിധിക്കാനുള്ള ആത്മദർശനമാണ് യഹൂദ നേതാക്കൾക്കു ലഭിച്ചത്. ആകയാൽ യേശു വിരൽകൊണ്ട് നിലത്തെഴുതിയത് ’അന്യരെ വിധിക്കരുത്, സ്വയം വിധിക്കൂ’ എന്ന തിരുവചനമായിരുന്നില്ലേ?
നിക്കോസ് കസാൻദ്സാക്കീസിന്‍റെ ’അന്യപ്രലോഭനം’ എന്ന നോവലിൽ വ്യഭിചാരിണിയെ കല്ലെറിയാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന രംഗം ഭാവതീവ്രതയോടെ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോവലിസ്റ്റിന്‍റെ വിവരണമനുസരിച്ച് മഗ്ദലമറിയമാണ് വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവൾ. അവളെ യേശുവിന്‍റെ പക്കൽ കൊണ്ടുവന്ന ജനക്കൂട്ടത്തിൽ, ബറാബാസ്, സെബദി, യൂദാസ് മുതലായവരുണ്ട്. ന്ധനിങ്ങളിൽ പാപമില്ലാത്തവർ ആദ്യം കല്ലെറിയട്ടെ.ന്ധ എന്ന യേശുവിന്‍റെ ആജ്ഞാസ്വരത്തിൽ കല്ലുകൾ താഴെയിട്ട് ഏറെപ്പേരും പിൻവാങ്ങിയപ്പോൾ സെബദി, ബറാബാസിൽനിന്ന് കല്ലു വാങ്ങി മുന്നോട്ടാഞ്ഞു. ന്ധഞാൻ എറിയും, എനിക്കു പാപമില്ല.ന്ധ ഉടനെ മറ്റുള്ളവർ സെബദിക്കു നേരേ വിരൽചൂണ്ടി, ന്ധഹേ, സെബദി, നീ ദരിദ്രരുടെ വകകൾ അപഹരിച്ചിട്ടില്ലേ? വിധവയുടെ ഭവനം ഭേദിച്ച് ബലാത്സംഗം ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ദൈവത്തിന്‍റെ മുൻപിൽ നിന്‍റെ തെറ്റുകൾ മറയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇതു കേട്ടപ്പോൾ ഒരു നിലവിളിയോടെ സെബദി നിലംപതിച്ചു. ബറാബാസ് ക്രുദ്ധനായി യേശുവിന്‍റെ കരണത്തടിച്ചു. യേശു തന്‍റെ മറ്റേ കരണംകൂടി അവന് കാട്ടിക്കൊടുത്തു. ബറാബാസ് അന്പരന്നുപോയി. ആരാണിവൻ? മനുഷ്യനോ മാലാഖയോ? ഈ രംഗം യൂദാസിനെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി. അയാൾ യേശുവിന്‍റെ പിന്നാലെ പോയി.
വിധിക്കാത്ത സ്നേഹത്തിന്‍റെ അപ്രതിരോധ്യ ശക്തിയിൽ പ്രതിയോഗികൾ തളർന്നുവീഴും, സന്ദേഹികൾ മാനസാന്തരപ്പെടും, ലോകം മുഴുവൻ പുതുക്കപ്പെടും. ഈ സ്നേഹജ്വാലയെ ഉൗതിക്കെടുത്താൻവേണ്ടി, എതിരാളികൾ കുരിശ് ഉയർത്തിയെന്നുവരും. എന്നാൽ ഈ സ്നേഹജ്വാല കുരിശിനെത്തന്നെ സ്നേഹമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും.

Deepika.com shall remain free of responsibility for what is commented below. However, we kindly request you to avoid defaming words against any religion, institutions or persons in any manner.
എല്ലാ സംജ്ഞകൾക്കും ഉപരിയായവൻ
യേശുവിന്‍റെ അന്യാദൃശമായ വ്യക്തിത്വമഹത്വത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായ അനേകമാളുകൾ യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫയദോർ ഡോസ്റ്റോയ്വ്സ്നി എഴുതുന്നു: ന്ധക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ ഏറെ സുന്ദരവും
നല്ല ഇടയൻ
തോളിൽ കുഞ്ഞാടിനെയും പേറി മലയിറങ്ങി വരുന്ന നല്ല ഇടയനായ ക്രിസ്തുവിന്‍റെ ചിത്രം നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിലും ഭവനങ്ങളിലും പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്പോൾ, ക്രിസ്തുവിന്‍റെ കരുണാർദ്രമായ നേതൃത്വശൈലിയാണ് നാം ധ്യാനവിഷയമാക്കുന്
ലോകത്തിന്‍റെ പ്രകാശം
ന്ധതമസോ മാ ജ്യോതിർ ഗമയാ’ ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്തിലെ ഈ മന്ത്രം ഭാരതീയരായ നമുക്ക് മനഃപാഠമാണ്. ഇരുട്ടിൽനിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കണമേ എന്ന പ്രാർഥനയ്ക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് യേശുവിന്‍റെ വെളിപാട്. ന്ധഞാനാകുന
നിത്യജീവന്‍റെ സമൃദ്ധി
യേശുവിന്‍റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന്‍റെയും കുരിശുമരണത്തിന്‍റെയും ലക്ഷ്യം മനുഷ്യകുലത്തിന് നിത്യജീവൻ നല്കുകയായിരുന്നു. ’അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തന്‍റെ ഏകജാതന
സം​വാ​ദ​വും വെ​ളി​പാ​ടും
ഡ​യ​ലോ​ഗി​ലൂ​ടെ സ​മ​വാ​യ​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ വി​വി​ധ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​മാ​ണി​ത്. യേ​ശു ഡ​യ​ലോ​ഗി​ന് (സം​വാ​ദ​ത്തി​ന്) വ​ള​രെ​യേ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ത​ന്നെ
സമാധാന ദായകൻ
സമാധാനത്തെ കുറിക്കാൻ "ഷാലോം’ എന്ന ഹീബ്രുപദമാണ് പഴയനിയമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയനിയമത്തിലാകട്ടെ "എയിറേനേ’ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദവും. രണ്ടിന്‍റെയും അർഥം യുദ്ധരഹിതമായ അവസ്ഥ എന്നല്ല, സാകല്യതയാർന്ന സു
ലോകരക്ഷകൻ
സമഗ്രമായ രക്ഷയും മോചനവും അനുഭവിക്കാനുള്ള അന്തർദാഹം എല്ലാ മനുഷ്യരിലും കുടികൊള്ളുന്നുï്. എന്നാൽ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ കുരുക്കുകൾ മനുഷ്യരെ നിരന്തരം അലട്ടുന്നു. ബന്ധങ്ങളുടെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ചെറ
കരുണാമയൻ
ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പാ ന്ധകരുണ്യത്തിന്‍റെ മുഖം’ എന്ന തന്‍റെ പ്രബോധനരേഖ ആരംഭിക്കുന്നത് ന്ധസ്വർഗസ്ഥനായ പി താവിന്‍റെ കാരുണ്യത്തിന്‍റെ മുഖമാണ് യേശുക്രിസ്തു’ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊïാണ്. ന്ധകരുണ’യെക്കുറിക്കു
വിനയത്തിന്‍റെ വിജയം
അഹന്തയാണ് എല്ലാ തകർച്ചകളുടെയും അടിസ്ഥാനം. വിനയം വിജയത്തിന്‍റെ സുനിശ്ചിതമായ ആധാരശിലയും. യേശു എളിമയുടെ നിറകുടമാണ്. ന്ധഞാൻ ശാന്തശീലനും വിനീത ഹൃദയനുമാകയാൽ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവിൻ’ (മത്തായി 11.29
പ്രാർഥനയും തേജസ്കരണവും
യേശു പ്രാർഥനയുടെ മനുഷ്യനായിരുന്നു. പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും ജോലികൾക്കിടയ്ക്കും രാത്രി മുഴുവനും പ്രാർഥിക്കുന്ന യേശുവിന്‍റെ ചിത്രം സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്ര
വിപ്ലവകരമായ ഈശ്വരദർശനം
ഈശ്വരൻ ഉേïാ? ഈശ്വരൻ ആര്? എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ യുഗാരംഭം മുതൽ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഈശ്വരനെപ്പറ്റി വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുïായിരുന്നെങ്കിലും ഈശ്വരാസ്തിത്വത്തെപ്പറ്റി പൗരാണിക മനുഷ്യന് സംശയമുïായിരുന്നി
മാ​ന​സാ​ന്ത​ര​ത്തി​ന്‍റെ മാ​ർ​ഗം
മാ​ന​സാ​ന്ത​ര​ത്തി​ന്‍റെ സു​വി​ശേ​ഷം പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് യേ​ശു ത​ന്‍റെ പ​ര​സ്യ​ജീ​വി​തം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് (മ​ത്താ​യി 4:17). പ​ഴ​യ​നി​യ​മ​ത്തി​ലെ പ്ര​വാ​ച​കന്മാരെ​ല്ലാം മാ​ന​സാ​ന്ത​ര​ത്തി​ന്‍റ
പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ: സ്ത്രീത്വത്തിന്‍റെ മഹത്വത്തെപ്പറ്റി
സ്ത്രീപീഡനങ്ങളുടെ തുടർവാർത്തകൾ ഞെട്ടലോടെയാണു നാം വായിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും കൊടുമുടി കയറിയെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യൻ ലജ്ജിച്ചു തലതാഴ്ത്തേï ദുരവസ്ഥയാണിത്. ബൗദ്
പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ: സെക്സിനേയും കുടുംബത്തേയും പറ്റി
സെക്സിന്‍റെ അതിപ്രസരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലാണു
നാം ജീവിക്കുന്നത്. ആധുനിക മാധ്യമങ്ങൾ സെക്സിനെ വിപണനവസ്തുവായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ധാർമികമൂല്യങ്ങൾ തമസ്കരിച്ചുകൊï്, നൈമിഷികമായ ഭോഗങ്ങളിൽ രമിക്കാനാണ് ന്ധന്യൂ
പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ: അധികാരത്തെപ്പറ്റി
സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മതരംഗങ്ങളിലെ മിക്ക ദുരിതങ്ങൾക്കും ദുരന്തങ്ങൾക്കും കാരണം അധികാരപ്രമത്തതയും അധികാര ദുർവിനിയോഗവുമാണ്. അധികാരവും നേതൃത്വവും കൂടാതെ ഒരു സമൂഹവും നിലനിൽക്കില്ല. പക്ഷേ, അധികാരം ദുഷിക്കുന്പേ
പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ: ധനത്തെപ്പറ്റി
ജീവിതത്തിന്‍റ സമസ്ത മേഖലകളിലും പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നൽകിയ ക്രാന്തദർശിയാണ് ക്രിസ്തു. ധനം, അധികാരം, സെക്സ്, കുടുംബം, സാമൂഹികക്രമം മുതലായ മേഖലകളിലെല്ലാം ഈ നവ്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ മിന്നലാട്ടം നമുക്ക് കാണാ
ഉൗട്ടുമേശാ വിപ്ലവം
’ഉൗട്ടുമേശ’ സ്നേഹത്തിന്‍റെയും സൗഹൃദത്തിന്‍റെയും സമഭാവനയുടെയും പങ്കുവയ്ക്കലിന്‍റെയും പ്രതീകമാണ്. സമൂഹത്തിലെ നാനാതുറയിൽപ്പെട്ടവരുമൊത്ത് ഉൗട്ടുമേശയ്ക്കിരിക്കുന്ന യേശുവിന്‍റെ ചിത്രം ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം മ
ബാഹ്യക്ഷാളനവും ആന്തരികവിശുദ്ധിയും
ബാഹ്യപരതയും ആന്തരികതയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം എല്ലാ മതങ്ങളും എക്കാലവും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ്. ബാഹ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങളോ കർമങ്ങളോ കൂടാതെ ഒരു മതത്തിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ ബാഹ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആന്തരിക ചൈതന
സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഉ​രു​ത്തി​രി​യു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ദ​ർ​ശ​നം
പ്രീ​ശ​രും നി​യ​മ​ജ്ഞ​രും പു​രോ​ഹി​ത​രു​മു​ൾ​പ്പെ​ട്ട യ​ഹൂ​ദ നേ​തൃ​ത്വ​വു​മാ​യു​ള്ള യേ​ശു​വി​ന്‍റെ നി​ര​ന്ത​ര സം​ഘ​ർ​ഷം നാ​ലു സു​വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​പാ​ദ​ന വി​ഷ​യ​മാ​ണ്. മി
വിപ്ലവകരമായ ക്ഷമ
മാർട്ടിൻ സെലിഗ്മാൻ തന്‍റെ യഥാർഥ സന്തോഷം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കോപം, വെറുപ്പ്, വിദ്വേഷം മുതലായവ മനുഷ്യനെ രോഗികളാക്കുമെന്നും പരിപൂർണമായ ക്ഷമ മാത്രമാണ് യഥാർഥ സന്തോഷത്തിലേക്കും സൗഖ്യത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നത
സ്നേഹത്തിന്‍റെ പടവുകൾ
യേശുവിനെപ്പോലെ സ്നേഹത്തിന്‍റെ ആഴവും വ്യാപ്തിയും ഇത്ര പൂർണമായി വിശദീകരിക്കുകയും സ്വജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്ത മറ്റേതെങ്കിലും ഗുരുവരനുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്നേഹം വെറും ഹ
വിധിക്കാത്ത സ്നേഹം
എറിക്ക് ഫ്രോം എന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ’സ്നേഹമെന്ന കല’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ യഥാർഥ സ്നേഹം വ്യവസ്ഥയില്ലാത്തതും പരിധിയില്ലാത്തതുമാണെന്നു സമർഥിക്കുന്നു. പക്വതയില്ലാത്ത സ്നേഹം പറയും, ന്ധഎനിക്കു നിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത
സാർവലൗകികമായ സ്നേഹം
ക്രിസ്തുദർശനത്തിന്‍റെ വൈരുധ്യാത്മകത വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രബോധനമാണ് ശത്രുസ്നേഹം. മിത്രനെ സ്നേഹിക്കാം, പക്ഷേ ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കാനാവുമോ? സ്നേഹം എന്ന വാക്കിന്‍റെ സ്വാഭാവികമായ അർഥത്തെ ഹനിക്കുന്ന എതിർ ശബ്
പരിപൂർണ സ്നേഹം
സർവസമാശ്ലേഷകമായ സ്നേഹമാണ് ക്രിസ്തുദർശനത്തിന്‍റെ ഉൾക്കാന്പ്. മലയിലെ പ്രസംഗത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വിരുദ്ധോക്തി (മത്താ. 5:3842) പരിപൂർണ സ്നേഹത്തിന്‍റെ പാഠങ്ങളാണു നമുക്ക് നൽകുന്നത്.
ന്ധകണ്ണിനു പകരം കണ്ണ്, പല
പു​തി​യ ധാ​ർ​മി​ക​ത
സ്ഥ​ല​കാ​ലാ​തീ​ത​മാ​യ ന​വ​സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​നു ന​ൽ​കി​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് യേ​ശു​വി​നെ വി​ശ്വ​ഗു​രു എ​ന്നു വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ലി​രു​ന്ന മോ​ശ​യു​ടെ നി​യ​മ​സം​ഹി​ത​യ്ക്കു പു​തി​യ വ്യാ​ഖ്യാ​
ത​കി​ടം​മ​റി​യു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക ഘ​ട​ന​ക​ൾ
മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യെ ഏ​റ്റ​വും ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച​തും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മേ​കി​യ​തു​മാ​യ വി​ശ്വോ​ത്ത​ര പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​മാ​ണ് ക്രി​സ്തു​വി​ന്‍റെ മ​ല​യി​ലെ പ്ര​സം​ഗം. അ​മേ
സദ്‌വാർത്തയും സംഘട്ടനവും
ദൈവത്തിന്‍റെ അനന്തമായ കാരുണ്യവും അതിരില്ലാത്ത ക്ഷമയുമാണ് ദൈവരാജ്യാഗമനത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായി യേശു പ്രഘോഷിച്ചത്. യേശുവിന്‍റെ ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക പ്രസംഗം തന്‍റെ ജന്മനാടായ നസ്രത്തിലെ സിനഗോഗിലാ
ദൈവരാജ്യ പ്രഘോഷകൻ
യേശുവിന്‍റെ പ്രബോധനങ്ങളുടെ നവീനതയും വിപ്ലവപരതയുമാണ് അവിടുത്തേക്കെതിരേ കുരിശ് ഉയർത്താൻ എതിരാളികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. സ്‌ഥാപിത താത്പര്യക്കാരുടെയും യാഥാസ്‌ഥിക ചിന്തകരുടെയും സങ്കുചിത വീക്ഷണങ്ങൾ തകിടം മറിച്ച
ചരിത്രം വിഭജിച്ച ചരിത്രപുരുഷൻ
യേശുക്രിസ്തു ചരിത്രപുരുഷനാണ്, ചരിത്രത്തിന്‍റെ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചരിത്രപുരുഷൻ. ക്രിസ്തുവിന്‍റെ ജനനത്തോടെ ചരിത്രം എഡി എന്നും ബിസി എന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. ‘കർത്താവിന്‍റെ വർഷത്തിൽ’ എന്നാണ് എഡി
പരീക്ഷകൾ : ദുരാസക്‌തികൾക്കെതിരേ
ഓരോ മനുഷ്യനിലും കുടികൊള്ളുന്ന അടിസ്‌ഥാന ദുരാസക്‌തികളാണ് കാമാസക്‌തി, അഹന്ത, ധനമോഹം എന്നിവ. ഇവയ്ക്കെതിരേ പോരാടി വ്യക്‌തിത്വ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാൻ തന്നെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ആത്മീയസംഘർഷങ്ങളാണ് യേശു മരുഭൂ
പരീക്ഷകൾ : വന്യമൃഗങ്ങൾക്കൊപ്പം
യേശുവിന്‍റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം കുരിശിന്‍റെ നിഴൽ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. പരസ്യജീവിതാരംഭത്തിൽ, സ്നാപകയോഹന്നാനിൽ നിന്ന് സ്നാനമേറ്റ്, പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ച യേശു ഉപവസിച്ച് പ്രാർഥിച്ചൊരുങ്ങാൻ യൂദയായിലെ മരു
കുരിശിന്‍റെ സന്ദേശം
പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നാട്ടിനിറുത്തിയിരിക്കുന്ന ജീവന്‍റെ വൃക്ഷമാണ് യേശുവിന്‍റെ കുരിശ്. കുരിശുമരണത്തിലൂടെയും ഉത്ഥാനത്തിലൂടെയുമാണ് യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തെ പാപത്തിന്‍റെ അടിമത്തത്തിൽനിന്നു മോചിപ്പിച്
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.