Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health


പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ: ധനത്തെപ്പറ്റി
ജീവിതത്തിന്‍റ സമസ്ത മേഖലകളിലും പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നൽകിയ ക്രാന്തദർശിയാണ് ക്രിസ്തു. ധനം, അധികാരം, സെക്സ്, കുടുംബം, സാമൂഹികക്രമം മുതലായ മേഖലകളിലെല്ലാം ഈ നവ്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ മിന്നലാട്ടം നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ധനത്തെയോ ധനസന്പാദനത്തെയോ ക്രിസ്തു എതിർത്തില്ല. ജീവിതത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഭൗതിക മൂല്യമാണ് ധനം. അതു ദൈവദാനമാകയാൽ ന·യാണ്. കിട്ടിയ ധനം വർധിപ്പിക്കാനാണ് താലന്തുകളുടെ ഉപമയിൽ യേശു ആവശ്യപ്പെടുന്നത് (മത്താ 25: 1430). അലസതയ്ക്കെതിരായ താക്കീതാണത്. എന്നാൽ നാം ധനാസക്തിക്ക് അടിമപ്പെട്ടുകൂടാ. നീതിപൂർവം ധനം സന്പാദിക്കുകയും വിനിയോഗിക്കുകയും വേണം.
ധനത്തെ ദൈവത്തിന്‍റെ സ്ഥാനത്തുവച്ച് പൂജിക്കാനുള്ള പ്രലോഭനം നമ്മെ സദാ അലട്ടുന്നു. ദ്രവ്യാസക്തി വിഗ്രഹാരാധനയാണ്. ധനമോഹമാണ് എല്ലാ തി·കളുടെയും അടിസ്ഥാനം (1 തെസ 5:10). ധനമോഹത്തിനെതിരേ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെയും പ്രബോധനത്തിലൂടെയും യേശു പോരാടി. ദരിദ്രനായി കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറക്കുകയും (ലൂക്കാ 2: 67) സാധാരണ തൊഴിലാളിയായി രഹസ്യജീവിതം നയിക്കുകയും (മർക്കോ
6:3) ദരിദ്രനായി പരസ്യജീവിതത്തിൽ വർത്തിക്കുകയും
(മത്താ 8:20) പരമദരിദ്രനായി മരക്കുരിശിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്ത
യേശു ധനമോഹമെന്ന തി·യ്ക്കെതിരേ സ്വജീവിതത്തിലൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സന്പത്തിന്‍റ അടിമകളാകാതെ, പങ്കുവയ്ക്കലിലൂടെ സമൂഹത്തിലെ ദരിദ്രനാരായണ·ാരെ സമുദ്ധരിക്കാനുളള കടമ സകലരേയും ഓർമിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. യേശുവിന്‍റെ ദാരിദ്യ്രം താദാത്മീകരണത്തിലൂടെയുള്ള പ്രതിഷേധമാണ്. ലോകത്തിലെ ദരിദ്രജനകോടികളുമായി അവിടുന്ന് താദാത്മ്യപ്പെട്ടു. ദൈവം ദരിദ്രരെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് അവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. അതോടൊപ്പം മനുഷ്യന്‍റെ സ്വാർഥതയും ദുരയുമാണ് ലോകത്തിൽ നടമാടുന്ന പട്ടിണിക്കും ദുഃഖ ദുരിതങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നു പ്രഖ്യാ
പിച്ചുകൊï് ഭൗതിക ദാരിദ്യ്രത്തിനെതിരേ പോരാടാൻ അവിടുന്ന് നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. പാവങ്ങളുടെ പക്ഷത്തു
നിൽക്കാനും സന്പത്തിന്‍റെ നീതിപൂർവമായ വിതരണത്തിലൂടെ ലോകത്തിലെ പട്ടിണിയും ദാരിദ്യ്രവും ഉച്ചാടനം ചെയ്യാ
നും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന പ്രവാചകപരമായ അടയാളമാണ് യേശു വരിച്ച ദാരിദ്യ്രം.
യേശുവിന്‍റെ പ്രബോധനത്തിലുടനീളം സന്പത്തിന്‍റെ
ശരിയായ വിനിയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പാഠങ്ങളുï്. യേശുവും ധനികനായ യുവാവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ശ്രദ്ധേയമാണ് (മർക്കോ 10: 17 22). ന്ധന്ധനല്ലവനായ ഗുരോ, നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കാൻ ഞാൻ എന്തുചെയ്യണം’’ എന്ന യുവാവിന്‍റെ ചോദ്യത്തിന്, ന്ധന്ധനീ എന്നെ നല്ലവൻ എന്നു വിളിക്കേï, ദൈവം മാത്രമാണ് നല്ലവൻ’’ എന്നാണ് യേശു മറുപടി പറഞ്ഞത്. യേശു നല്ലവനല്ലെന്നല്ല ഇതിനർഥം. അവിടുന്ന് നല്ലവരിൽ നല്ലവനാണ്. എല്ലാ ന·യും ദൈവത്തിൽനിന്നാണെന്നും ദൈവവുമായി സജീവ ബന്ധം പുലർത്തി ജീവിക്കണമെന്നും അവിടുന്ന് യുവാവിനെ ഓർമപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പ്രമാണങ്ങൾ പാലിക്കാൻ യേശു യുവാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സഹോദര
സ്നേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രമാണങ്ങളാണ് അവിടുന്ന് ഉദ്ധരിച്ചത്. ദൈവസ്നേഹത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പാഠം, ദൈവം മാത്രമാണ് നല്ലവൻ എന്ന വചനത്തിൽ ഉള്ളടങ്ങിയിട്ടുï്. ബാല്യം മുതൽ താൻ പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം പാലിക്കുന്നുെïന്നായിരുന്നു യുവാവിന്‍റെ പ്രതികരണം. യേശു സ്നേഹപൂർവം അവനെ കടാക്ഷിച്ചുകൊï് ശക്തമായ വെല്ലുവിളിയുയർത്തി: ന്ധന്ധനീ പൂർണനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പോയി നിക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്കു കൊടുക്കുക; പിന്നെ വന്ന് എന്നെ അനുഗമിക്കുക’’ (മത്താ 19:21). ചുറ്റുപാടുമുള്ള ദരിദ്രരെ അവഗണിക്കുന്നവർ പ്രമാണങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുവെന്നു പറയുന്നത് ശുദ്ധഭോഷ്കാണ്. സന്പത്ത് പങ്കുവച്ച് ദരിദ്രരെ തുണയ്ക്കുന്പോഴാണ് ധനികനായ യുവാവ് നിത്യജീവന് അവകാശിയായിത്തീരുന്നത്.
യുവാവിന് ഇത് അംഗീകരിക്കാനായില്ല. അയാൾ ദുഃഖത്തോടെ പിൻവാങ്ങി. ധനവാന്‍റെ സ്വർഗപ്രവേശം ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിലൂടെ കടക്കുന്നതിനേക്കാൾ വിഷമമേറിയതാണെന്ന അതിശയോക്തി കലർന്ന വചനം ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് യേശു അരുൾചെയ്തത് (മർക്കോ 10:25). സന്പത്ത് പങ്കുവയ്ക്കാത്തവന് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനാവില്ല. മറിച്ച് സക്കേവൂസിനെപ്പോലെ (ലൂക്കാ 19: 110) സന്പത്ത് പങ്കുവയ്ക്കുന്നവർക്ക് രക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും.
ധനത്തിന്‍റെ ഉടമസ്ഥൻ ദൈവമാണെന്നുള്ളതാണ് യേശുവിന്‍റെ കാഴ്ചപ്പാട്; മനുഷ്യൻ കാര്യസ്ഥൻ മാത്രമാണ്. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ദൈവം ധനം തിരിച്ചെടുക്കാം. ധനികനായ ഭോഷന്‍റെ ഉപമയിൽ (ലൂക്കാ 12: 16 21) സന്പത്തിന്‍റെ മെത്തയിൽ സുഖഭോഗങ്ങളിലാറാടിയ മനുഷ്യൻ, ന്ധന്ധഈ രാത്രി നിന്‍റെ ആത്മാവിനെ നിന്നിൽനിന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടും’’ എന്ന വെളിപാടു ലഭിച്ചപ്പോൾ ഞെട്ടിത്തരിച്ചുപോയി. മരണവിനാഴികയിൽ എല്ലാം കൈവെടിയണം. ദൈവസന്നിധിയിൽ സന്പന്നനാകുന്നവനാണ് അനുഗൃഹീതൻ. അയാൾ സ്വത്ത്
അഗതികളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ തയാറാകും. ധനത്തിന്‍റെ
കാര്യസ്ഥത നിർവഹിക്കേïതു പങ്കുവയ്ക്കലിലൂടെയാണ്.
അവിശ്വസ്തനായ കാര്യസ്ഥൻ (ലൂക്കാ 16: 113), ധനവാനും ലാസറും (ലൂക്കാ 16: 1931) എന്നീ ഉപമകളിൽ പങ്കുവയ്ക്കലിന്‍റെ പാഠമാണ് യേശു നൽകുന്നത്.
ഖലീൽ ജിബ്രാന്‍റെ ന്ധന്ധമനുഷ്യപുത്രനായ യേശു’’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ധനവും പ്രതാപവും വച്ചുനീട്ടി പിശാച് യേശുവിനെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചപ്പോൾ, മേഘഗർജനത്തിൽ യേശു പ്രതികരിച്ചു: ന്ധന്ധസാത്താനേ, അകന്നുപോകുക; സംവത്സരങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ വന്നത് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഒരു മണ്‍പുറ്റിന്‍റെ അധിപനാവാനാണെന്ന് നീ നിനച്ചുവോ?’’

Deepika.com shall remain free of responsibility for what is commented below. However, we kindly request you to avoid defaming words against any religion, institutions or persons in any manner.
എല്ലാ സംജ്ഞകൾക്കും ഉപരിയായവൻ
യേശുവിന്‍റെ അന്യാദൃശമായ വ്യക്തിത്വമഹത്വത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായ അനേകമാളുകൾ യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫയദോർ ഡോസ്റ്റോയ്വ്സ്നി എഴുതുന്നു: ന്ധക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ ഏറെ സുന്ദരവും
നല്ല ഇടയൻ
തോളിൽ കുഞ്ഞാടിനെയും പേറി മലയിറങ്ങി വരുന്ന നല്ല ഇടയനായ ക്രിസ്തുവിന്‍റെ ചിത്രം നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിലും ഭവനങ്ങളിലും പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്പോൾ, ക്രിസ്തുവിന്‍റെ കരുണാർദ്രമായ നേതൃത്വശൈലിയാണ് നാം ധ്യാനവിഷയമാക്കുന്
ലോകത്തിന്‍റെ പ്രകാശം
ന്ധതമസോ മാ ജ്യോതിർ ഗമയാ’ ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്തിലെ ഈ മന്ത്രം ഭാരതീയരായ നമുക്ക് മനഃപാഠമാണ്. ഇരുട്ടിൽനിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കണമേ എന്ന പ്രാർഥനയ്ക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് യേശുവിന്‍റെ വെളിപാട്. ന്ധഞാനാകുന
നിത്യജീവന്‍റെ സമൃദ്ധി
യേശുവിന്‍റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന്‍റെയും കുരിശുമരണത്തിന്‍റെയും ലക്ഷ്യം മനുഷ്യകുലത്തിന് നിത്യജീവൻ നല്കുകയായിരുന്നു. ’അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തന്‍റെ ഏകജാതന
സം​വാ​ദ​വും വെ​ളി​പാ​ടും
ഡ​യ​ലോ​ഗി​ലൂ​ടെ സ​മ​വാ​യ​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ വി​വി​ധ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​മാ​ണി​ത്. യേ​ശു ഡ​യ​ലോ​ഗി​ന് (സം​വാ​ദ​ത്തി​ന്) വ​ള​രെ​യേ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ത​ന്നെ
സമാധാന ദായകൻ
സമാധാനത്തെ കുറിക്കാൻ "ഷാലോം’ എന്ന ഹീബ്രുപദമാണ് പഴയനിയമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയനിയമത്തിലാകട്ടെ "എയിറേനേ’ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദവും. രണ്ടിന്‍റെയും അർഥം യുദ്ധരഹിതമായ അവസ്ഥ എന്നല്ല, സാകല്യതയാർന്ന സു
ലോകരക്ഷകൻ
സമഗ്രമായ രക്ഷയും മോചനവും അനുഭവിക്കാനുള്ള അന്തർദാഹം എല്ലാ മനുഷ്യരിലും കുടികൊള്ളുന്നുï്. എന്നാൽ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ കുരുക്കുകൾ മനുഷ്യരെ നിരന്തരം അലട്ടുന്നു. ബന്ധങ്ങളുടെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ചെറ
കരുണാമയൻ
ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പാ ന്ധകരുണ്യത്തിന്‍റെ മുഖം’ എന്ന തന്‍റെ പ്രബോധനരേഖ ആരംഭിക്കുന്നത് ന്ധസ്വർഗസ്ഥനായ പി താവിന്‍റെ കാരുണ്യത്തിന്‍റെ മുഖമാണ് യേശുക്രിസ്തു’ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊïാണ്. ന്ധകരുണ’യെക്കുറിക്കു
വിനയത്തിന്‍റെ വിജയം
അഹന്തയാണ് എല്ലാ തകർച്ചകളുടെയും അടിസ്ഥാനം. വിനയം വിജയത്തിന്‍റെ സുനിശ്ചിതമായ ആധാരശിലയും. യേശു എളിമയുടെ നിറകുടമാണ്. ന്ധഞാൻ ശാന്തശീലനും വിനീത ഹൃദയനുമാകയാൽ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവിൻ’ (മത്തായി 11.29
പ്രാർഥനയും തേജസ്കരണവും
യേശു പ്രാർഥനയുടെ മനുഷ്യനായിരുന്നു. പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും ജോലികൾക്കിടയ്ക്കും രാത്രി മുഴുവനും പ്രാർഥിക്കുന്ന യേശുവിന്‍റെ ചിത്രം സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്ര
വിപ്ലവകരമായ ഈശ്വരദർശനം
ഈശ്വരൻ ഉേïാ? ഈശ്വരൻ ആര്? എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ യുഗാരംഭം മുതൽ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഈശ്വരനെപ്പറ്റി വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുïായിരുന്നെങ്കിലും ഈശ്വരാസ്തിത്വത്തെപ്പറ്റി പൗരാണിക മനുഷ്യന് സംശയമുïായിരുന്നി
മാ​ന​സാ​ന്ത​ര​ത്തി​ന്‍റെ മാ​ർ​ഗം
മാ​ന​സാ​ന്ത​ര​ത്തി​ന്‍റെ സു​വി​ശേ​ഷം പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് യേ​ശു ത​ന്‍റെ പ​ര​സ്യ​ജീ​വി​തം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് (മ​ത്താ​യി 4:17). പ​ഴ​യ​നി​യ​മ​ത്തി​ലെ പ്ര​വാ​ച​കന്മാരെ​ല്ലാം മാ​ന​സാ​ന്ത​ര​ത്തി​ന്‍റ
പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ: സ്ത്രീത്വത്തിന്‍റെ മഹത്വത്തെപ്പറ്റി
സ്ത്രീപീഡനങ്ങളുടെ തുടർവാർത്തകൾ ഞെട്ടലോടെയാണു നാം വായിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും കൊടുമുടി കയറിയെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യൻ ലജ്ജിച്ചു തലതാഴ്ത്തേï ദുരവസ്ഥയാണിത്. ബൗദ്
പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ: സെക്സിനേയും കുടുംബത്തേയും പറ്റി
സെക്സിന്‍റെ അതിപ്രസരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലാണു
നാം ജീവിക്കുന്നത്. ആധുനിക മാധ്യമങ്ങൾ സെക്സിനെ വിപണനവസ്തുവായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ധാർമികമൂല്യങ്ങൾ തമസ്കരിച്ചുകൊï്, നൈമിഷികമായ ഭോഗങ്ങളിൽ രമിക്കാനാണ് ന്ധന്യൂ
പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ: അധികാരത്തെപ്പറ്റി
സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മതരംഗങ്ങളിലെ മിക്ക ദുരിതങ്ങൾക്കും ദുരന്തങ്ങൾക്കും കാരണം അധികാരപ്രമത്തതയും അധികാര ദുർവിനിയോഗവുമാണ്. അധികാരവും നേതൃത്വവും കൂടാതെ ഒരു സമൂഹവും നിലനിൽക്കില്ല. പക്ഷേ, അധികാരം ദുഷിക്കുന്പേ
പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ: ധനത്തെപ്പറ്റി
ജീവിതത്തിന്‍റ സമസ്ത മേഖലകളിലും പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നൽകിയ ക്രാന്തദർശിയാണ് ക്രിസ്തു. ധനം, അധികാരം, സെക്സ്, കുടുംബം, സാമൂഹികക്രമം മുതലായ മേഖലകളിലെല്ലാം ഈ നവ്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ മിന്നലാട്ടം നമുക്ക് കാണാ
ഉൗട്ടുമേശാ വിപ്ലവം
’ഉൗട്ടുമേശ’ സ്നേഹത്തിന്‍റെയും സൗഹൃദത്തിന്‍റെയും സമഭാവനയുടെയും പങ്കുവയ്ക്കലിന്‍റെയും പ്രതീകമാണ്. സമൂഹത്തിലെ നാനാതുറയിൽപ്പെട്ടവരുമൊത്ത് ഉൗട്ടുമേശയ്ക്കിരിക്കുന്ന യേശുവിന്‍റെ ചിത്രം ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം മ
ബാഹ്യക്ഷാളനവും ആന്തരികവിശുദ്ധിയും
ബാഹ്യപരതയും ആന്തരികതയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം എല്ലാ മതങ്ങളും എക്കാലവും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ്. ബാഹ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങളോ കർമങ്ങളോ കൂടാതെ ഒരു മതത്തിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ ബാഹ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആന്തരിക ചൈതന
സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഉ​രു​ത്തി​രി​യു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ദ​ർ​ശ​നം
പ്രീ​ശ​രും നി​യ​മ​ജ്ഞ​രും പു​രോ​ഹി​ത​രു​മു​ൾ​പ്പെ​ട്ട യ​ഹൂ​ദ നേ​തൃ​ത്വ​വു​മാ​യു​ള്ള യേ​ശു​വി​ന്‍റെ നി​ര​ന്ത​ര സം​ഘ​ർ​ഷം നാ​ലു സു​വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​പാ​ദ​ന വി​ഷ​യ​മാ​ണ്. മി
വിപ്ലവകരമായ ക്ഷമ
മാർട്ടിൻ സെലിഗ്മാൻ തന്‍റെ യഥാർഥ സന്തോഷം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കോപം, വെറുപ്പ്, വിദ്വേഷം മുതലായവ മനുഷ്യനെ രോഗികളാക്കുമെന്നും പരിപൂർണമായ ക്ഷമ മാത്രമാണ് യഥാർഥ സന്തോഷത്തിലേക്കും സൗഖ്യത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നത
സ്നേഹത്തിന്‍റെ പടവുകൾ
യേശുവിനെപ്പോലെ സ്നേഹത്തിന്‍റെ ആഴവും വ്യാപ്തിയും ഇത്ര പൂർണമായി വിശദീകരിക്കുകയും സ്വജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്ത മറ്റേതെങ്കിലും ഗുരുവരനുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്നേഹം വെറും ഹ
വിധിക്കാത്ത സ്നേഹം
എറിക്ക് ഫ്രോം എന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ’സ്നേഹമെന്ന കല’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ യഥാർഥ സ്നേഹം വ്യവസ്ഥയില്ലാത്തതും പരിധിയില്ലാത്തതുമാണെന്നു സമർഥിക്കുന്നു. പക്വതയില്ലാത്ത സ്നേഹം പറയും, ന്ധഎനിക്കു നിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത
സാർവലൗകികമായ സ്നേഹം
ക്രിസ്തുദർശനത്തിന്‍റെ വൈരുധ്യാത്മകത വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രബോധനമാണ് ശത്രുസ്നേഹം. മിത്രനെ സ്നേഹിക്കാം, പക്ഷേ ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കാനാവുമോ? സ്നേഹം എന്ന വാക്കിന്‍റെ സ്വാഭാവികമായ അർഥത്തെ ഹനിക്കുന്ന എതിർ ശബ്
പരിപൂർണ സ്നേഹം
സർവസമാശ്ലേഷകമായ സ്നേഹമാണ് ക്രിസ്തുദർശനത്തിന്‍റെ ഉൾക്കാന്പ്. മലയിലെ പ്രസംഗത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വിരുദ്ധോക്തി (മത്താ. 5:3842) പരിപൂർണ സ്നേഹത്തിന്‍റെ പാഠങ്ങളാണു നമുക്ക് നൽകുന്നത്.
ന്ധകണ്ണിനു പകരം കണ്ണ്, പല
പു​തി​യ ധാ​ർ​മി​ക​ത
സ്ഥ​ല​കാ​ലാ​തീ​ത​മാ​യ ന​വ​സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​നു ന​ൽ​കി​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് യേ​ശു​വി​നെ വി​ശ്വ​ഗു​രു എ​ന്നു വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ലി​രു​ന്ന മോ​ശ​യു​ടെ നി​യ​മ​സം​ഹി​ത​യ്ക്കു പു​തി​യ വ്യാ​ഖ്യാ​
ത​കി​ടം​മ​റി​യു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക ഘ​ട​ന​ക​ൾ
മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യെ ഏ​റ്റ​വും ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച​തും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മേ​കി​യ​തു​മാ​യ വി​ശ്വോ​ത്ത​ര പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​മാ​ണ് ക്രി​സ്തു​വി​ന്‍റെ മ​ല​യി​ലെ പ്ര​സം​ഗം. അ​മേ
സദ്‌വാർത്തയും സംഘട്ടനവും
ദൈവത്തിന്‍റെ അനന്തമായ കാരുണ്യവും അതിരില്ലാത്ത ക്ഷമയുമാണ് ദൈവരാജ്യാഗമനത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായി യേശു പ്രഘോഷിച്ചത്. യേശുവിന്‍റെ ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക പ്രസംഗം തന്‍റെ ജന്മനാടായ നസ്രത്തിലെ സിനഗോഗിലാ
ദൈവരാജ്യ പ്രഘോഷകൻ
യേശുവിന്‍റെ പ്രബോധനങ്ങളുടെ നവീനതയും വിപ്ലവപരതയുമാണ് അവിടുത്തേക്കെതിരേ കുരിശ് ഉയർത്താൻ എതിരാളികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. സ്‌ഥാപിത താത്പര്യക്കാരുടെയും യാഥാസ്‌ഥിക ചിന്തകരുടെയും സങ്കുചിത വീക്ഷണങ്ങൾ തകിടം മറിച്ച
ചരിത്രം വിഭജിച്ച ചരിത്രപുരുഷൻ
യേശുക്രിസ്തു ചരിത്രപുരുഷനാണ്, ചരിത്രത്തിന്‍റെ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചരിത്രപുരുഷൻ. ക്രിസ്തുവിന്‍റെ ജനനത്തോടെ ചരിത്രം എഡി എന്നും ബിസി എന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. ‘കർത്താവിന്‍റെ വർഷത്തിൽ’ എന്നാണ് എഡി
പരീക്ഷകൾ : ദുരാസക്‌തികൾക്കെതിരേ
ഓരോ മനുഷ്യനിലും കുടികൊള്ളുന്ന അടിസ്‌ഥാന ദുരാസക്‌തികളാണ് കാമാസക്‌തി, അഹന്ത, ധനമോഹം എന്നിവ. ഇവയ്ക്കെതിരേ പോരാടി വ്യക്‌തിത്വ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാൻ തന്നെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ആത്മീയസംഘർഷങ്ങളാണ് യേശു മരുഭൂ
പരീക്ഷകൾ : വന്യമൃഗങ്ങൾക്കൊപ്പം
യേശുവിന്‍റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം കുരിശിന്‍റെ നിഴൽ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. പരസ്യജീവിതാരംഭത്തിൽ, സ്നാപകയോഹന്നാനിൽ നിന്ന് സ്നാനമേറ്റ്, പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ച യേശു ഉപവസിച്ച് പ്രാർഥിച്ചൊരുങ്ങാൻ യൂദയായിലെ മരു
കുരിശിന്‍റെ സന്ദേശം
പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നാട്ടിനിറുത്തിയിരിക്കുന്ന ജീവന്‍റെ വൃക്ഷമാണ് യേശുവിന്‍റെ കുരിശ്. കുരിശുമരണത്തിലൂടെയും ഉത്ഥാനത്തിലൂടെയുമാണ് യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തെ പാപത്തിന്‍റെ അടിമത്തത്തിൽനിന്നു മോചിപ്പിച്
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.