Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health


പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ: സെക്സിനേയും കുടുംബത്തേയും പറ്റി
സെക്സിന്‍റെ അതിപ്രസരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലാണു
നാം ജീവിക്കുന്നത്. ആധുനിക മാധ്യമങ്ങൾ സെക്സിനെ വിപണനവസ്തുവായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ധാർമികമൂല്യങ്ങൾ തമസ്കരിച്ചുകൊï്, നൈമിഷികമായ ഭോഗങ്ങളിൽ രമിക്കാനാണ് ന്ധന്യൂ ജൻ’ എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ നാം വിളിക്കുന്ന
പുതുതലമുറയ്ക്കു കന്പം. ഇതിന്‍റെ തിക്തഫലങ്ങളാണ് പെരുകുന്ന ബലാത്സംഗങ്ങളും സ്ത്രീപീഡനങ്ങളും കുടുംബത്തകർച്ചകളും. സെക്സിനെപ്പറ്റിയുള്ള ക്രിസ്തുവിന്‍റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഉൾക്കൊïാൽ മാത്രമേ രോഗാതുരമായ സമൂഹം രോഗമുക്തമായിത്തീരൂ.
സെക്സിനെപ്പറ്റി നാലു തെറ്റായ ധാരണകളുï്:
1. വിശപ്പ്, ദാഹം എന്നിവപോലെയുള്ള ഒരാവശ്യമാണ് സെക്സ്. അതിനാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആവശ്യം
നിറവേറ്റാം. ഈ വീക്ഷണത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൈകല്യം വ്യക്തമാണ്. ഭക്ഷിക്കുക, പാനംചെയ്യുക മുതലായവ തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിൽ, ലൈംഗികത വ്യക്ത്യന്തരബന്ധം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പവിത്രമായ മേഖലയാണ്. അതിനാൽ വെറും ചോദനയനുസരിച്ചു മാത്രം ലൈംഗിക വേഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒട്ടും ശരിയല്ല.
2. സെക്സ് ഒരു തമാശയാണ്. വിനോദത്തിനുവേïി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ലൈംഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാം. ഇതു തീർത്തും ബാലിശമായ ചിന്താഗതിയാണ്. മനുഷ്യൻ ശാരീരികാവശ്യങ്ങൾ മാത്രമുള്ള മൃഗമല്ല; ആത്മീയവും മാനസികവുമായ മേഖലകൾ മനുഷ്യത്വത്തിന്‍റെ അവിഭാജ്യഭാഗമാണ്. അവകൂടി കണക്കിലെടുത്തേ ലൈംഗിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാവൂ.
3. സെക്സ് വ്യക്തിപരമായ കാര്യം മാത്രമാണ്. മറ്റാരും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കേïതില്ല. ഈ വീക്ഷണവും ശരിയല്ല. മനുഷ്യന്‍റെ ലൈംഗിക പ്രവൃത്തികൾക്കു നിശ്ചയമായും സാമൂഹിക മാനമുï്. അതിനാൽ സാമൂഹിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ സ്വമേധയാ സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ.
4. സ്ത്രീയും പുരുഷനും സ്നേഹത്തിലാണെങ്കിൽ വിവാഹത്തിനു മുൻപുതന്നെ ലൈംഗികവേഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്? വിവാഹപൂർവ രതിയെ (ുൃലാമൃശമേഹ ലെഃ) പലരും ന്യായീകരിക്കാറുï്. പക്ഷേ, യുക്തിക്കും മനുഷ്യമഹത്വത്തിനും നിരക്കാത്ത വാദമാണിത്. കാരണം സ്ത്രീപുരുഷ ലൈംഗിക ബന്ധം ഉത്തരവാദിത്വമാവശ്യപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ്. വിവാഹത്തിലൂടെ, സഭയുടെയും സമൂഹത്തിന്‍റെയും മുൻപിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീïുനിൽക്കുന്ന സമർപ്പണം നടത്തുന്ന ദന്പതികൾക്കു മാത്രമേ ഉത്തരവാദിത്വപൂർവം ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനാവൂ. യഥാർഥ സ്നേഹം ഭോഗപരതയിൽ അധിഷ്ഠിതമല്ല മറിച്ച് ത്യാഗവും സമർപ്പണവും ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അതിനാൽ വിവാഹപൂർവരതിയും വിവാഹത്തിനു പുറമേയുള്ള ലൈംഗിക വേഴ്ചയായ വ്യഭിചാരവും അധാർമികമാണ്.
പഴയനിയമ പഠനങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് സെക്സിനെപ്പറ്റിയുള്ള യേശുവിന്‍റെ കാഴ്ചപ്പാട്. ഉല്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നും രïും അധ്യായങ്ങളിലെ സൃഷ്ടിവിവരണങ്ങളിൽ ദൈവം സൃഷ്ടപ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ മകുടവും കേന്ദ്രവുമായി മനുഷ്യനെ അവരോധിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് തന്‍റെതന്നെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായി മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു (ഉല്പ 1: 27). ലൈംഗികത ദൈവദാനമാകയാൽ പരിശുദ്ധമാണ്. മനുഷ്യന്‍റെ സ്ത്രീത്വത്തേയും പുരുഷത്വത്തേയും സാകല്യതയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ലൈംഗികത. ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിവിവരണത്തിൽ (ഉല്പ: 26 31) ന്ധസന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകുവിൻ’ (ഉല്പ: 1:28) എന്ന ചുമതല ദൈവം ദന്പതികൾക്കു നൽകുന്നു. സന്തോനോത്പാദനം ലൈംഗികതയുടെ
പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ്. രïാമത്തെ സൃഷ്ടി വിവരം (ഉല്പ: 2: 18 25) ഭാര്യാഭർത്താക്ക·ാരുടെ പരസ്പരപൂരകത്വവും ഇണയും തുണയുമായി വർത്തിക്കാനുള്ള കടമയും ഗാഢമായ സ്നേഹത്തിൽ ഒരു ശരീരമായി ഐക്യപ്പെട്ടിരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവുമാണ് ഉൗന്നിപ്പറയുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ സ്നേഹത്തിനും ജീവനും പോഷണം നൽകാൻ ദൈവം മനുഷ്യനിൽ നിക്ഷേ
പിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദാനങ്ങളുടെയും ആകെത്തുകയാണ് സെക്സ്. ദന്പതികൾ പരസ്പരപൂരകങ്ങളായി കുടുംബം കെട്ടിപ്പടുത്ത് മാനവസമൂഹത്തെ സേവിക്കാൻവേïി ദൈവം കനിഞ്ഞരുളിയ വരദാനമാണ് സെക്സ്.
ലൈംഗികതയെപ്പറ്റിയുള്ള വികലവീക്ഷണം തിരുത്തിക്കൊï്, യേശു ലൈംഗികതയ്ക്ക് സമഗ്രവും സന്തുലിതവുമായ കാഴ്ചപ്പാട് നൽകി. മലയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു: ന്ധന്ധഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, ആസക്തിയോടെ സ്ത്രീയെ നോക്കുന്നവൻ ഹൃദയത്തിൽ അവളുമായി വ്യഭി
ചാരം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു’’ (മത്താ: 5: 28). ദൈവത്തിന്‍റെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ആസക്തിയോടെ നോക്കുന്നതിലൂടെ അവളെ ഭോഗവസ്തുവിന്‍റെ തലത്തിലേക്കു താഴ്ത്തുകയാണ്. നോട്ടം ഭോഗാസക്തിയോടുകൂടിയതാകരുത് എന്നു പറയുന്പോൾ, മനുഷ്യനെ വില്പനച്ചരക്കോ, ഉപഭോഗവസ്തുവോ ആയിക്കാണാതെ, വ്യക്തിയായി കï് ബഹുമാനിക്കണമെന്നാണ് അവിടുന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വ്യക്തിയെ ഭോഗവസ്തുവായി കാണുന്നതിൽനിന്നാണ് എല്ലാ ലൈംഗിക പാപങ്ങളും ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. സ്വന്തം ശരീരത്തേയും മറ്റുള്ളവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തേയും ബഹുമാനിക്കുന്ന സംസ്കാരം പടുത്തുയർത്തുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാനാവൂ.
ലൈംഗികതയെക്കുറിച്ചുള്ള പക്വതയാർന്ന വീക്ഷണത്തിൽനിന്നാണു നല്ല കുടുംബങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഏകത്വം, അവിഭാജ്യത, വിശ്വസ്തത എന്നീ മൂല്യങ്ങളാണ് ഭാര്യാഭർതൃ ബന്ധത്തിൽ പുലരേïത് (മർക്കോ 10: 111). യേശു കുടുംബങ്ങളെ ആദരിച്ചു. ദൈവരാജ്യത്തെപ്രതി ബ്രഹ്മചര്യം സ്വമേധയാ വരിച്ചവനായിരുന്നെങ്കിലും, കുടുംബങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷ നൽകുന്നതിനുവേïിയാണ് തന്‍റെ ബ്രഹ്മചര്യസമർപ്പണം അവിടുന്ന് വിനിയോഗിച്ചത്. കാനായിലെ കുടുംബത്തിലും (യോഹ 2: 111), സക്കേവൂസിന്‍റെ കുടുംബത്തിലും (ലൂക്കാ 19: 110), ബഥനിയിലെ ലാസറിന്‍റെയും മർത്തായുടെയും മേരിയുടെയും കുടുംബത്തിലും (യോഹ 11: 144, ലൂക്കാ 10: 3842) മറ്റ് അനേകം കുടുംബങ്ങളിലും യേശു തന്‍റെ കരുണാമസൃണമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ രക്ഷയും സമാധാനവും പ്രദാനംചെയ്തു.
കുടുംബങ്ങളുടെ വിശുദ്ധീകരണവും നവീകരണവുമാണ് ആധുനിക ലോകം നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമുള്ള പരിഹാരം.

Deepika.com shall remain free of responsibility for what is commented below. However, we kindly request you to avoid defaming words against any religion, institutions or persons in any manner.
എല്ലാ സംജ്ഞകൾക്കും ഉപരിയായവൻ
യേശുവിന്‍റെ അന്യാദൃശമായ വ്യക്തിത്വമഹത്വത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായ അനേകമാളുകൾ യേശുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫയദോർ ഡോസ്റ്റോയ്വ്സ്നി എഴുതുന്നു: ന്ധക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ ഏറെ സുന്ദരവും
നല്ല ഇടയൻ
തോളിൽ കുഞ്ഞാടിനെയും പേറി മലയിറങ്ങി വരുന്ന നല്ല ഇടയനായ ക്രിസ്തുവിന്‍റെ ചിത്രം നമ്മുടെ ദേവാലയങ്ങളിലും ഭവനങ്ങളിലും പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്പോൾ, ക്രിസ്തുവിന്‍റെ കരുണാർദ്രമായ നേതൃത്വശൈലിയാണ് നാം ധ്യാനവിഷയമാക്കുന്
ലോകത്തിന്‍റെ പ്രകാശം
ന്ധതമസോ മാ ജ്യോതിർ ഗമയാ’ ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്തിലെ ഈ മന്ത്രം ഭാരതീയരായ നമുക്ക് മനഃപാഠമാണ്. ഇരുട്ടിൽനിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കണമേ എന്ന പ്രാർഥനയ്ക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് യേശുവിന്‍റെ വെളിപാട്. ന്ധഞാനാകുന
നിത്യജീവന്‍റെ സമൃദ്ധി
യേശുവിന്‍റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന്‍റെയും കുരിശുമരണത്തിന്‍റെയും ലക്ഷ്യം മനുഷ്യകുലത്തിന് നിത്യജീവൻ നല്കുകയായിരുന്നു. ’അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി തന്‍റെ ഏകജാതന
സം​വാ​ദ​വും വെ​ളി​പാ​ടും
ഡ​യ​ലോ​ഗി​ലൂ​ടെ സ​മ​വാ​യ​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ വി​വി​ധ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള​വ​ർ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ട​മാ​ണി​ത്. യേ​ശു ഡ​യ​ലോ​ഗി​ന് (സം​വാ​ദ​ത്തി​ന്) വ​ള​രെ​യേ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം കൊ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ത​ന്നെ
സമാധാന ദായകൻ
സമാധാനത്തെ കുറിക്കാൻ "ഷാലോം’ എന്ന ഹീബ്രുപദമാണ് പഴയനിയമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയനിയമത്തിലാകട്ടെ "എയിറേനേ’ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദവും. രണ്ടിന്‍റെയും അർഥം യുദ്ധരഹിതമായ അവസ്ഥ എന്നല്ല, സാകല്യതയാർന്ന സു
ലോകരക്ഷകൻ
സമഗ്രമായ രക്ഷയും മോചനവും അനുഭവിക്കാനുള്ള അന്തർദാഹം എല്ലാ മനുഷ്യരിലും കുടികൊള്ളുന്നുï്. എന്നാൽ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുടെ കുരുക്കുകൾ മനുഷ്യരെ നിരന്തരം അലട്ടുന്നു. ബന്ധങ്ങളുടെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിച്ചെറ
കരുണാമയൻ
ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പാ ന്ധകരുണ്യത്തിന്‍റെ മുഖം’ എന്ന തന്‍റെ പ്രബോധനരേഖ ആരംഭിക്കുന്നത് ന്ധസ്വർഗസ്ഥനായ പി താവിന്‍റെ കാരുണ്യത്തിന്‍റെ മുഖമാണ് യേശുക്രിസ്തു’ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊïാണ്. ന്ധകരുണ’യെക്കുറിക്കു
വിനയത്തിന്‍റെ വിജയം
അഹന്തയാണ് എല്ലാ തകർച്ചകളുടെയും അടിസ്ഥാനം. വിനയം വിജയത്തിന്‍റെ സുനിശ്ചിതമായ ആധാരശിലയും. യേശു എളിമയുടെ നിറകുടമാണ്. ന്ധഞാൻ ശാന്തശീലനും വിനീത ഹൃദയനുമാകയാൽ നിങ്ങൾ എന്നിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവിൻ’ (മത്തായി 11.29
പ്രാർഥനയും തേജസ്കരണവും
യേശു പ്രാർഥനയുടെ മനുഷ്യനായിരുന്നു. പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും ജോലികൾക്കിടയ്ക്കും രാത്രി മുഴുവനും പ്രാർഥിക്കുന്ന യേശുവിന്‍റെ ചിത്രം സുവിശേഷങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു. യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്ര
വിപ്ലവകരമായ ഈശ്വരദർശനം
ഈശ്വരൻ ഉേïാ? ഈശ്വരൻ ആര്? എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾ യുഗാരംഭം മുതൽ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഈശ്വരനെപ്പറ്റി വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുïായിരുന്നെങ്കിലും ഈശ്വരാസ്തിത്വത്തെപ്പറ്റി പൗരാണിക മനുഷ്യന് സംശയമുïായിരുന്നി
മാ​ന​സാ​ന്ത​ര​ത്തി​ന്‍റെ മാ​ർ​ഗം
മാ​ന​സാ​ന്ത​ര​ത്തി​ന്‍റെ സു​വി​ശേ​ഷം പ്ര​സം​ഗി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് യേ​ശു ത​ന്‍റെ പ​ര​സ്യ​ജീ​വി​തം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത് (മ​ത്താ​യി 4:17). പ​ഴ​യ​നി​യ​മ​ത്തി​ലെ പ്ര​വാ​ച​കന്മാരെ​ല്ലാം മാ​ന​സാ​ന്ത​ര​ത്തി​ന്‍റ
പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ: സ്ത്രീത്വത്തിന്‍റെ മഹത്വത്തെപ്പറ്റി
സ്ത്രീപീഡനങ്ങളുടെ തുടർവാർത്തകൾ ഞെട്ടലോടെയാണു നാം വായിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെയും സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെയും കൊടുമുടി കയറിയെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യൻ ലജ്ജിച്ചു തലതാഴ്ത്തേï ദുരവസ്ഥയാണിത്. ബൗദ്
പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ: സെക്സിനേയും കുടുംബത്തേയും പറ്റി
സെക്സിന്‍റെ അതിപ്രസരം നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലാണു
നാം ജീവിക്കുന്നത്. ആധുനിക മാധ്യമങ്ങൾ സെക്സിനെ വിപണനവസ്തുവായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. ധാർമികമൂല്യങ്ങൾ തമസ്കരിച്ചുകൊï്, നൈമിഷികമായ ഭോഗങ്ങളിൽ രമിക്കാനാണ് ന്ധന്യൂ
പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ: അധികാരത്തെപ്പറ്റി
സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മതരംഗങ്ങളിലെ മിക്ക ദുരിതങ്ങൾക്കും ദുരന്തങ്ങൾക്കും കാരണം അധികാരപ്രമത്തതയും അധികാര ദുർവിനിയോഗവുമാണ്. അധികാരവും നേതൃത്വവും കൂടാതെ ഒരു സമൂഹവും നിലനിൽക്കില്ല. പക്ഷേ, അധികാരം ദുഷിക്കുന്പേ
പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ: ധനത്തെപ്പറ്റി
ജീവിതത്തിന്‍റ സമസ്ത മേഖലകളിലും പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നൽകിയ ക്രാന്തദർശിയാണ് ക്രിസ്തു. ധനം, അധികാരം, സെക്സ്, കുടുംബം, സാമൂഹികക്രമം മുതലായ മേഖലകളിലെല്ലാം ഈ നവ്യമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ മിന്നലാട്ടം നമുക്ക് കാണാ
ഉൗട്ടുമേശാ വിപ്ലവം
’ഉൗട്ടുമേശ’ സ്നേഹത്തിന്‍റെയും സൗഹൃദത്തിന്‍റെയും സമഭാവനയുടെയും പങ്കുവയ്ക്കലിന്‍റെയും പ്രതീകമാണ്. സമൂഹത്തിലെ നാനാതുറയിൽപ്പെട്ടവരുമൊത്ത് ഉൗട്ടുമേശയ്ക്കിരിക്കുന്ന യേശുവിന്‍റെ ചിത്രം ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം മ
ബാഹ്യക്ഷാളനവും ആന്തരികവിശുദ്ധിയും
ബാഹ്യപരതയും ആന്തരികതയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം എല്ലാ മതങ്ങളും എക്കാലവും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ്. ബാഹ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങളോ കർമങ്ങളോ കൂടാതെ ഒരു മതത്തിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. എന്നാൽ ബാഹ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആന്തരിക ചൈതന
സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഉ​രു​ത്തി​രി​യു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ദ​ർ​ശ​നം
പ്രീ​ശ​രും നി​യ​മ​ജ്ഞ​രും പു​രോ​ഹി​ത​രു​മു​ൾ​പ്പെ​ട്ട യ​ഹൂ​ദ നേ​തൃ​ത്വ​വു​മാ​യു​ള്ള യേ​ശു​വി​ന്‍റെ നി​ര​ന്ത​ര സം​ഘ​ർ​ഷം നാ​ലു സു​വി​ശേ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട പ്ര​തി​പാ​ദ​ന വി​ഷ​യ​മാ​ണ്. മി
വിപ്ലവകരമായ ക്ഷമ
മാർട്ടിൻ സെലിഗ്മാൻ തന്‍റെ യഥാർഥ സന്തോഷം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കോപം, വെറുപ്പ്, വിദ്വേഷം മുതലായവ മനുഷ്യനെ രോഗികളാക്കുമെന്നും പരിപൂർണമായ ക്ഷമ മാത്രമാണ് യഥാർഥ സന്തോഷത്തിലേക്കും സൗഖ്യത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നത
സ്നേഹത്തിന്‍റെ പടവുകൾ
യേശുവിനെപ്പോലെ സ്നേഹത്തിന്‍റെ ആഴവും വ്യാപ്തിയും ഇത്ര പൂർണമായി വിശദീകരിക്കുകയും സ്വജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്ത മറ്റേതെങ്കിലും ഗുരുവരനുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്നേഹം വെറും ഹ
വിധിക്കാത്ത സ്നേഹം
എറിക്ക് ഫ്രോം എന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ’സ്നേഹമെന്ന കല’ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ യഥാർഥ സ്നേഹം വ്യവസ്ഥയില്ലാത്തതും പരിധിയില്ലാത്തതുമാണെന്നു സമർഥിക്കുന്നു. പക്വതയില്ലാത്ത സ്നേഹം പറയും, ന്ധഎനിക്കു നിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത
സാർവലൗകികമായ സ്നേഹം
ക്രിസ്തുദർശനത്തിന്‍റെ വൈരുധ്യാത്മകത വെളിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രബോധനമാണ് ശത്രുസ്നേഹം. മിത്രനെ സ്നേഹിക്കാം, പക്ഷേ ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കാനാവുമോ? സ്നേഹം എന്ന വാക്കിന്‍റെ സ്വാഭാവികമായ അർഥത്തെ ഹനിക്കുന്ന എതിർ ശബ്
പരിപൂർണ സ്നേഹം
സർവസമാശ്ലേഷകമായ സ്നേഹമാണ് ക്രിസ്തുദർശനത്തിന്‍റെ ഉൾക്കാന്പ്. മലയിലെ പ്രസംഗത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വിരുദ്ധോക്തി (മത്താ. 5:3842) പരിപൂർണ സ്നേഹത്തിന്‍റെ പാഠങ്ങളാണു നമുക്ക് നൽകുന്നത്.
ന്ധകണ്ണിനു പകരം കണ്ണ്, പല
പു​തി​യ ധാ​ർ​മി​ക​ത
സ്ഥ​ല​കാ​ലാ​തീ​ത​മാ​യ ന​വ​സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​നു ന​ൽ​കി​യ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് യേ​ശു​വി​നെ വി​ശ്വ​ഗു​രു എ​ന്നു വി​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ലി​രു​ന്ന മോ​ശ​യു​ടെ നി​യ​മ​സം​ഹി​ത​യ്ക്കു പു​തി​യ വ്യാ​ഖ്യാ​
ത​കി​ടം​മ​റി​യു​ന്ന സാ​മൂ​ഹി​ക ഘ​ട​ന​ക​ൾ
മ​ഹാ​ത്മാ​ഗാ​ന്ധി​യെ ഏ​റ്റ​വും ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ച​തും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സ​ത്യ​ഗ്ര​ഹ ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മേ​കി​യ​തു​മാ​യ വി​ശ്വോ​ത്ത​ര പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​മാ​ണ് ക്രി​സ്തു​വി​ന്‍റെ മ​ല​യി​ലെ പ്ര​സം​ഗം. അ​മേ
സദ്‌വാർത്തയും സംഘട്ടനവും
ദൈവത്തിന്‍റെ അനന്തമായ കാരുണ്യവും അതിരില്ലാത്ത ക്ഷമയുമാണ് ദൈവരാജ്യാഗമനത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായി യേശു പ്രഘോഷിച്ചത്. യേശുവിന്‍റെ ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക പ്രസംഗം തന്‍റെ ജന്മനാടായ നസ്രത്തിലെ സിനഗോഗിലാ
ദൈവരാജ്യ പ്രഘോഷകൻ
യേശുവിന്‍റെ പ്രബോധനങ്ങളുടെ നവീനതയും വിപ്ലവപരതയുമാണ് അവിടുത്തേക്കെതിരേ കുരിശ് ഉയർത്താൻ എതിരാളികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. സ്‌ഥാപിത താത്പര്യക്കാരുടെയും യാഥാസ്‌ഥിക ചിന്തകരുടെയും സങ്കുചിത വീക്ഷണങ്ങൾ തകിടം മറിച്ച
ചരിത്രം വിഭജിച്ച ചരിത്രപുരുഷൻ
യേശുക്രിസ്തു ചരിത്രപുരുഷനാണ്, ചരിത്രത്തിന്‍റെ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചരിത്രപുരുഷൻ. ക്രിസ്തുവിന്‍റെ ജനനത്തോടെ ചരിത്രം എഡി എന്നും ബിസി എന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. ‘കർത്താവിന്‍റെ വർഷത്തിൽ’ എന്നാണ് എഡി
പരീക്ഷകൾ : ദുരാസക്‌തികൾക്കെതിരേ
ഓരോ മനുഷ്യനിലും കുടികൊള്ളുന്ന അടിസ്‌ഥാന ദുരാസക്‌തികളാണ് കാമാസക്‌തി, അഹന്ത, ധനമോഹം എന്നിവ. ഇവയ്ക്കെതിരേ പോരാടി വ്യക്‌തിത്വ വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കാൻ തന്നെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ആത്മീയസംഘർഷങ്ങളാണ് യേശു മരുഭൂ
പരീക്ഷകൾ : വന്യമൃഗങ്ങൾക്കൊപ്പം
യേശുവിന്‍റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം കുരിശിന്‍റെ നിഴൽ നീണ്ടുകിടക്കുന്നു. പരസ്യജീവിതാരംഭത്തിൽ, സ്നാപകയോഹന്നാനിൽ നിന്ന് സ്നാനമേറ്റ്, പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ച യേശു ഉപവസിച്ച് പ്രാർഥിച്ചൊരുങ്ങാൻ യൂദയായിലെ മരു
കുരിശിന്‍റെ സന്ദേശം
പ്രപഞ്ചത്തിന്‍റെ കേന്ദ്രത്തിൽ നാട്ടിനിറുത്തിയിരിക്കുന്ന ജീവന്‍റെ വൃക്ഷമാണ് യേശുവിന്‍റെ കുരിശ്. കുരിശുമരണത്തിലൂടെയും ഉത്ഥാനത്തിലൂടെയുമാണ് യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തെ പാപത്തിന്‍റെ അടിമത്തത്തിൽനിന്നു മോചിപ്പിച്
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.