നികുതിലാഭത്തിനൊപ്പം ഉയർന്ന പലിശയും
മുതിർന്ന പൗരന്മാരോട് കേന്ദ്രസർക്കാർ വളരെ ഉദാരമായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നികുതിയുടെ കാര്യത്തിലായാലും അവരുടെ നിക്ഷേപത്തിനു നൽകുന്ന പലിശയ്ക്കായാലും മുൻഗണന നൽകുന്നു. നികുതിയിൽ ഉയർന്ന നികുതിയിളവ് നൽകുന്പോൾ നിക്ഷേപത്തിന് ഉയർന്ന പലിശയും ഉറപ്പാക്കുന്നു.

ഇതിനായി സീനിയർ സിറ്റിസണ്‍സ് സേവിംഗ്സ് സ്കീം (എസ്്സിഎസ്്എസ്) എന്നൊരു പ്രത്യേക പദ്ധതി തന്നെ നിക്ഷേപത്തിൽ ഗവണ്‍മെന്‍റ് തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എന്താണ് എസ് സിഎസ് എസ്

മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് അവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി നിലവിലെ വിപണി പലിശയേക്കാൾ അൽപം കൂടി ഉയർന്ന പലിശ അവരുടെ നിക്ഷേപത്തിനു ലഭിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപം കൊടുത്ത നിക്ഷേപ പദ്ധതിയാണ് ഇത്. 2004 ൽ ആണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് ഇന്ത്യ ഗവണ്‍മെന്‍റ് രൂപം നൽകിയത്.

തുടക്കത്തിൽ പോസ്റ്റോഫീസുകളിൽ മാത്രം തുറക്കാവുന്ന പദ്ധതിയായിരുന്നു. ഇന്ന് പൊതുമേഖല, സ്വകാര്യ മേഖല ബാങ്കുകളിൽ ഈ നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം.

അക്കൗണ്ട് ആർക്കൊക്കെ

വ്യക്തികൾക്കു മാത്രമേ സീനിയർ സിറ്റിസണ്‍സ് സേവിംഗ്സ് സ്കീം അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനാകൂ. അറുപതു വയസ് തികഞ്ഞവർ, ജോലിയിൽനിന്നു സ്വയം വിരമിക്കൽ നടത്തിയ 55 വയസിനു മുകളിലുള്ളവർ, നിബന്ധനകൾക്കു വിധേയമായി പ്രതിരോധ മേഖലയിൽനിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തവർ തുടങ്ങിയവർക്ക് ഈ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം.

സിംഗിൾ അക്കൗണ്ടോ പങ്കാളിയുമായി ചേർന്ന ജോയിന്‍റ് അക്കൗണ്ടോ തുറക്കാം. പങ്കാളി സീനിയർ സിറ്റിസണ്‍ ആയിരിക്കണമെന്നു നിർബന്ധമില്ല. അപേക്ഷയിലെ ആദ്യ അപേക്ഷകന്‍റെ വയസാണ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനായി കണക്കാക്കുന്നത്. ഏതൊരാളേയും നോമിനിയായി വയ്ക്കാം. അതിനായി ഫോം സി പൂരിപ്പിച്ചു നൽകിയാൽ മതി.വിദേശ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ ചേരാൻ കഴിയുകയില്ല.

പലിശ നിരക്ക്

കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പലിശ നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വിപണിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ഓരോ മൂന്നു മാസം കൂടുന്പോഴും കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇതിന്‍റെ പലിശ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുകയാണ് പതിവ്. ഇപ്പോൾ ഡിസംബർ 31-ന് അവസാനിക്കുന്ന ക്വാർട്ടർ വരെയുള്ള പലിശ നിരക്ക് 8.6 ശതമാനമാണ്.

ബാങ്കുകളിലാകട്ടെ സാധാരണ സ്ഥിരനിക്ഷേപത്തേക്കാൾ അര ശതമാനം കൂടുതൽ പലിശ സീനിയർ സിറ്റിസണ്‍സ് സ്കീമിൽ നൽകിപ്പോരുകയാണ് പതിവ്.

എത്ര നിക്ഷേപം നടത്താം

സീനിയർ സിറ്റിസണ്‍ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാവുന്ന പരമാവധി തുക 15 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെയുള്ള തുക പണമായും ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു മുകളിലുള്ള തുക ചെക്കായുമാണ് നൽകേണ്ടത്. കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപ തുക 1000 രൂപയാണ്. ആയിരം രൂപയുടെ ഗുണിതങ്ങളായാണ് നിക്ഷേപം നടത്തേണ്ടത്.

എത്ര അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കാം

ഒരാൾക്ക് എത്ര അക്കൗണ്ടുകൾ വേണമെങ്കിലും തുറക്കാം. പക്ഷേ, അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക് പരിധിയുണ്ട്. പരമാവധി നിക്ഷേപ തുകയായ 15 ലക്ഷം രൂപയിൽ അധികമാകാൻ പാടില്ല എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളിലും കൂടിയുള്ള നിക്ഷേപം.


അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ആവശ്യമായ രേഖകൾ

1. ബാങ്കുകളിൽ നിന്നോ പോസ്റ്റോഫീസുകളിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ടത്.
2. കെവൈസി ഫോം
3. അപേക്ഷകന്‍റെ ഫോട്ടോ
4. പാൻ നന്പർ
5. അഡ്രസ് പ്രൂഫ്
6. വയസു തെളിയിക്കുന്ന രേഖ
7. റിട്ടയർമെന്‍റായവരാണെങ്കിൽ തൊഴിലുടമ നൽകുന്ന രേഖ, പെൻഷനോടു കൂടിയുള്ള റിട്ടയർമെ‍ന്‍റാണോ അല്ലയോ എന്നു തെളിയിക്കുന്ന രേഖ, റിട്ടർയർമെന്‍റ് സമയത്ത് ലഭിക്കുന്ന തുക, വഹിച്ചിരുന്ന പദവി, കാലയളവ് എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖ.
*പാൻ നന്പർ സീനിയർ സിറ്റിസണ്‍ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ അത്യാവശ്യമാണ്.

കാലാവധി

സാധാരണയായി സീനിയർ സിറ്റിസണ്‍ സേവിംഗസ് സ്കീമിൽ നിക്ഷേപിക്കാവുന്ന കാലാവധി അഞ്ചു വർഷമാണ്. വേണമെങ്കിൽ അത് മൂന്നു വർഷം കൂടി നീട്ടിയെടുക്കാം. കാലാവധിപൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുന്പും തുക പിൻവലിക്കാം. പക്ഷേ, അത് നിക്ഷേപം തുടങ്ങി ഒരു വർഷത്തിനുശേഷമേ സാധിക്കൂ. കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുന്പുള്ള പിൻവലിക്കലിന് ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം പിഴ നൽകേണ്ടി വരും.

രണ്ടു വർഷം മുൻപാണ് പിൻവലിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ 1.5 ശതമാനവും രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ ഒരു ശതമാനവും പിഴയായി നൽകേണ്ടി വരും.
അക്കൗണ്ട് ഉടമ മരിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുന്പ് തുക പിൻവലിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിഴയൊന്നും നൽകേണ്ടതില്ല.

അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് കാലാവധി പൂർത്തിയായതിനുശേഷം അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമും പാസ്ബുക്കും നൽകിയാൽ മതി.
അഞ്ചുവർഷം പൂർത്തിയാക്കിയതിനുശേഷം മൂന്നു വർഷം കൂടി നിക്ഷേപത്തിന്‍റെ കാലാവധി നീട്ടാനാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള അപേക്ഷ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു നൽകണം.

നികുതിയിളവ്

സീനിയർ സിറ്റിസണ്‍ സേവിംസ് സ്കീമിലെ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപവരെയുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്കാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് 80 സി പ്രകാരം നികുതിയിളവ് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നിക്ഷേപത്തിനു ലഭിക്കുന്ന പലിശയ്ക്ക് നികുതിയിളവ് ലഭിക്കില്ല.

റിസ്ക്

താരതമ്യേന റിസ്ക് കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപ ഉപകരണമാണിത്. കാരണം ഇന്ത്യ ഗവണ്‍മെന്‍റിന്‍റെ പിന്തുണയുണ്ട് എസ് സിഎസ്എസിലെ നിക്ഷേപത്തിന്.

ശ്രദ്ധിക്കാൻ
* സീനിയർ സിറ്റിസണ്‍ സേവിംഗ്സ് സ്കീമിലെ നിക്ഷേപം ഈടായി വായ്പകൾ ലഭ്യമല്ല.
* പങ്കാളിയുടെ പേരിൽ മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടുകൂടി തുറന്നാൽ അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ നേരത്തെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടിവന്നാലും വരുമാനം നിലനിർത്താം.
* ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക്കോ പോസ്റ്റോഫീസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോസ്റ്റോഫീസിലേക്കോ അക്കൗണ്ടിനെ മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്.
* നോമിനേഷൻ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്.
* വിദേശ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നിക്ഷേപം സാധ്യമല്ല.