കല കുവൈറ്റ് നാല്പതാം വാർഷികം; ലോഗോ ക്ഷണിച്ചു
Wednesday, December 6, 2017 2:37 PM IST
കുവൈത്ത് സിറ്റി: കുവൈത്തിലെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായ കേരള ആർട്ട് ലവേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കല കുവൈറ്റ്, നാല്പതാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ലോഗോകൾ ക്ഷണിച്ചു. “

കല കുവൈറ്റ് നാല്പതാം വാർഷികം” എന്ന വിഷയത്തിൽ തയാറാക്കിയ എൻട്രികൾ ഡിസംബർ 30 ന് മുന്പായി സമഹമസൗംമശോലറശമ@ഴാമശഹ.രീാ എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക്“ഘീഴീ ഇീാുലശേശേീി”എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ടൈറ്റിലൂടെ അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ലോഗോ, ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കല കുവൈറ്റ് നാല്പതാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഒൗദ്യോഗിക ലോഗോ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും. സമ്മാനാർഹമാകുന്ന ലോഗോക്ക് ആകർഷകമായ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകും.

റിപ്പോർട്ട്: സലിം കോട്ടയിൽ