അപ്സ്റ്റേറ്റ് മലയാളി ക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ക്രിസ്മസ് കരോൾ ആരംഭിച്ചു
Monday, December 4, 2017 4:02 AM IST
സൗത്ത് കരോലിന: അപ്സ്റ്റേറ്റ് മലയാളി ക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷന്‍റെ (യു.എം.സി.എ) ഈവർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് കരോളിംഗ് ഡിസംബർ മൂന്നിനു ആരംഭിച്ചു. ഈ ആഴ്ച ഗ്രീൻവിൽ ഭാഗത്തും, അടുത്ത ആഴ്ച സ്പാർട്ടൻബർഗ് ഭാഗത്തുമുള്ള ഭവനങ്ങളിൽ കരോളിംഗ് നടത്തുവാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു യു.എം.സി.എ ചെയർമാൻ വി.എസ് ജോസഫ് അറിയിച്ചു.

പുതിയ സിനിമാ ഗാനങ്ങളുടെ ട്യൂണിലുള്ള ഭക്തിഗാനങ്ങളും, കുട്ടികൾ ആലപിക്കുന്ന പാട്ടുകളും ഈവർഷത്തെ കരോളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

റിപ്പോർട്ട്: ജോയിച്ചൻ പുതുക്കുളം