സിനിമയില്‍ നിന്നു പുറത്താക്കിയത് യേശുദാസോ? ദാസേട്ടനെക്കുറിച്ച് കെജി മാര്‍ക്കോസ്
സിനിമയില്‍ നിന്നു പുറത്താക്കിയത് യേശുദാസോ? ദാസേട്ടനെക്കുറിച്ച് കെജി മാര്‍ക്കോസ് പറയുന്നു.