നിഷ ജോസ് കെ. മാണിയുടെ പുസ്തകത്തിലെ വിവാദ പരാമര്‍ശം, സംശയനിഴലിലായ യുവനേതാവിന്‌റെ പ്രതികരണം
നിഷ ജോസ് കെ മാണിയുടെ പുസ്തകത്തിലെ വിവാദ പരാമര്‍ശത്തെക്കുറിച്ച് സംശയനിഴലിലായ യുവനേതാവ് .