Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
aZyhncp² Iu¬kenwKv ]cnioe\ Iym¼v \msf Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page

 

sIm¨n: aZymkàsc IsWvS¯n Iu¬kenwKv \evIm\pw Ahsc NnInÕbv¡p hnt[bcm¡n aZyhnapà IpSpw_§Ä cq]s¸Sp¯m\pambn sIkn_nkn aZyhncp²kanXnbpsS t\XrXz¯n cWvSp Znhks¯ kwØm\Xe Iu¬kenwKv ]cnioe\ Iym¼v \msf cmhnse 9.30\v IeqÀ dn\yqh skâdn Bcw`n¡pw. FIvsskkv a{´n sI. _m_p 11.30\v Iym¼v DZvLmS\w \nÀhln¡pw. aZyhncp²kanXn FdWmIpfwþA¦amen AXncq]Xm {]knUâv NmÀfn t]mÄ A[y£X hln¡pw. kwØm\ P\d sk{I«dn ^m. Sn.sP. BâWn, AXncq]X UbdÎÀ ^m. tPmÀPv t\tcho«nÂ, dn\yqh skâÀ UbdÎÀ ^m. BâWn ]pXnbm]d¼nÂ, kn. tPm¬Ip«n, hn.]n. tPmkv F¶nhÀ {]kwKn¡pw. hniZ hnhc§Ä¡v t^m¬: 9349960912. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.