Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
Cukn ss_ tUm«vtImw \nehn h¶p
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
sIm¨n: sFSn, sSentImw CþsImtagvkv am{Xw e£ywh¨psImWvSp \nehn h¶ sh_vsskämb www.ezyby.com {]hÀ¯\w XpS§n. tIcf¯n \n¶p tem©p sN¿p¶ C¯c¯nepÅ BZy sh_vsskämWnsX¶v tUm«vtImw Øm]I\pw amt\PnwKv UbdÎdpamb tPmÀPv tXmakv ]{Xkt½f\¯n ]dªp.

hnhn[ {_m³UpIfnepÅ cWvSmbnc¯ne[nIw DXv]¶§Ä Cu sskän hn¸\bv¡pWvSv. Imjv Hm¬ sUenhdn, tUmÀ sUenhdn, sXcsªSp¡s¸« DXv]¶§Ä¡pw sXcsªSp¡s¸« \Kc§fnepw HmÀUÀ sN¿p¶ A¶pXs¶ sUenhdn F¶nh Cuknss_bpsS khntij tkh\§fmWv. ]{Xkt½f\¯n UbdIvSÀ ss^kepw kw_Ôn¨p.kvtIm«ve³Uv bmÀUv aµncw C\n ]©\£{X tlm«emIpw
ssN\bn Hmlcn XIÀ¨; C´ybnepw henb CSnhv
C³^vfph³jy AhmÀUv km_p tXmakn\v
{Kmâv tIcf tjm¸nwKv s^Ìnhepw tImþHm]vsSIvkpw ssItImÀ¡p¶p
{]talw \nb{´n¡m³ UnsIbÀ kvamÀ«v
C´y³ _m¦pIfnse In«m¡S§Ä XpScpsa¶v aqUokv
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.