Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
PnsIFkvF^v: Ahkm\ {]Xnhmc \dps¡Sp¸v C¶v
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
Xncph\´]pcw: ku¯v C´y³ _m¦v {Km³Uv tIcf tjm¸nwKv s^Ìnhensâ Ahkm\ BgvNs¯ \dps¡Sp¸v C¶v CSp¡n s^Ìnsâ `mKambn hmgt¯m¸v sslkvIqfn \S¯pw.Pehn`h a{´n ]n.sP. tPmk^v NS§nsâ DZvLmS\w \nÀhln¡pw. tdmjn AKÌn³ FwFÂF A[y£X hln¡pw. PnÃm IfÎÀ ]n.`mkvIc³ BZy \dps¡Sp¸p \S¯pw. Ccp]¯naq¶p hnPbnIsf \dps¡Sp¸n sXcsªSp¡pw.


Bi¦IÄ¡p \Sphn Hmlcn hn]Wn
temI \mfntIcZn\mtLmjw \S¯n
Smä tamt«mgvknsâ ]pXnb ]n¡¸v {S¡v Gbvkv saKm hn]WnbnÂ
sFFF knÂhÀ Pq_nen kwKa¯n jmcqJv Jm\pw k¨n³ sXWvSp¡dpw
s^UdÂ_m¦v F¨vBÀ ta[mhn X¼n Ipcy³ Gjybnse 50 F¨vBÀ {]^jWepIfpsS ]«nIbnÂ
BZmb\nIpXn dnt«¬ kaÀ¸n¡m³ Ggmw XobXn hsc kabw
C³sIensâ hmÀjnI em`¯n 170 iXam\w hÀ[\
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.