Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
PnsIFkvF^v: Ahkm\ {]Xnhmc \dps¡Sp¸v C¶v
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
Xncph\´]pcw: ku¯v C´y³ _m¦v {Km³Uv tIcf tjm¸nwKv s^Ìnhensâ Ahkm\ BgvNs¯ \dps¡Sp¸v C¶v CSp¡n s^Ìnsâ `mKambn hmgt¯m¸v sslkvIqfn \S¯pw.Pehn`h a{´n ]n.sP. tPmk^v NS§nsâ DZvLmS\w \nÀhln¡pw. tdmjn AKÌn³ FwFÂF A[y£X hln¡pw. PnÃm IfÎÀ ]n.`mkvIc³ BZy \dps¡Sp¸p \S¯pw. Ccp]¯naq¶p hnPbnIsf \dps¡Sp¸n sXcsªSp¡pw.


sNdpInS hyhkmbcwKs¯ hfÀ¨m\nc¡n tIcfw ap¶nÂ: apJya{´n
_n Sp _n aoäv FÃmhÀjhpw: a{´n Ipªmen¡p«n
t^mÀ_vknsâ iàcmb h\nXIfn Cj Aw_m\nbpw cm[nI ]ncanfpw
PnsIFkvF^v \dps¡Sp¸p hnPbnIÄ¡p k½m\w \ÂIn
s^Ud _m¦v skmssfkn\v tlmw sIbÀ hml\w \ÂIn
ap¯qäv an\nbpsS IS¸{X§Ä hn]WnbnÂ
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.