Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
Inhokns\Xntc {ioe¦bv¡v 26 d¬kv eoUv
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
tKmÄ: \yqkne³Uns\Xncmb H¶mw {In¡äv sSkvän {ioe¦bv¡v 26 d¬kv eoUv. \yqkne³Unsâ H¶mw C¶nwKvkv kvtImdmb 221\p adp]Snbmbn _mänwKn\nd§nb {ioe¦ 247 d¬kn\v FÃmhcpw ]pd¯mbn. 91 d¬skSp¯ atle PbhÀ[\bpsSbpw 79 d¬skSp¯ Fbv©tem amXyqknsâbpw t`Zs¸« {]IS\amWv {ioe¦sb h³ XIÀ¨bnÂ\n¶p c£n¨Xv. Inhokn\pthWvSn Snw tkm¯n \mepw Po¯³ ]t«Â aq¶pw hn¡äpIÄ t\Sn.


t[mWn Xpgªv C´y
Ifn IW¡nÂ
]mIv ]S Z£nWm{^n¡bvs¡Xntc
{InIv C³t^m GIZn\ {In¡äÀ: k¨n\pw t[mWnbpw ]«nIbnÂ
]mUnÃmsX t[mWn
{ioe¦bv¡p ]cn¡v
tZiob sKbnwkv: saUÂ tPXm¡sf C¶v BZcn¡pw
ssk\ s\lvhmÄ IzmÀ«dnÂ
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.