Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
_mwKfqcn ab¡pacp¶pambn aq¶v hntZinIÄ AdÌnembn


 Posted Date : 17 November 2012

_mwKfqÀ: ab¡pacp¶pambn aq¶v hntZinIsf _mwKfqÀ t]meokv AdÌv sNbvXp. Lm\ ]uc\mb Hcmfpw cWvSv ss\Pocnb¡mcpamWv ]nSnbnembXv. Chcn \n¶pw 50,000 cq] hn]Wn hne hcp¶ sIms¡bv³ ]nSns¨Sp¯Xmbn t]meokv ]dªp. CXv apwss_bn \n¶pw hm§nbXmsW¶mWv ChÀ \ÂIp¶ hnhcw. \Kc¯nse hnZym`myk Øm]\§Ä¡v kao]w ab¡pacp¶v hn¡m³ {ian¡p¶Xn\nsSbmWv ChÀ t]meokv ]nSnbnembXv. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.