Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
Atacn¡bn hoWvSpw shSnshbv¸v; \mept]À acn¨p


 Posted Date : 6 January 2013

sImfdmtUm(bpFkvF): Atacn¡bnse sImfdmtUmbnse Atdmdbn Hcp ho«n K¬am³ \S¯nb B{IaW¯n aq¶pt]À acn¨p. A{Iansb t]meokv shSnsh¨p sImes¸Sp¯n. {]mtZinI kabw i\nbmgvN ]peÀ¨bmWv B{IaWw DWvSmbXv. cm{Xnbn ho«n\pÅn Ibdnb A{Ian aWn¡qdpIÄ¡v tijw ho«pImÀ¡v t\sc shSnshbv¡pIbmbncp¶p. AXn\nsS ØesX¯nb t]meokv A{Iansb ]n´ncn¸n¡m³ {ians¨¦nepw hg§nbnÃ. XpSÀ¶v kao]s¯ hoSpIfn \n¶pw BfpIsf Hgn¸n¨ tijw t]meokv \S¯nb shSnhbv¸nemWv A{Ian acn¨Xv.

Ignª Pqssebn Atdmdbnse Xobädn DWvSmb shSnshbv¸n 12 t]À sImÃs¸«ncp¶p. "Z UmÀ¡v ss\äv ssdkkv' F¶ kn\nabpsS {]ZÀi\¯n\nsS cm{Xn 12þ\v Xntbädn\pÅn DWvSmbncp¶ A{Ian Hcp{]tIm]\hpw IqSmsX ImWnIsf shSnhbv¡pIbmbncp¶p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.