Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
tI{µ_Päv 28 s\¶v dnt¸mÀ«v


 Posted Date : 2 February 2013

\yqUÂln: tI{µ_Päv 28 \v ]mÀesaân AhXcn¸nt¨¡psa¶v dnt¸mÀ«v. 26 \v sdbnÂth _Päv AhXcn¸n¡m\pw 27 \v km¼¯nI kÀth k`bpsS tai¸pd¯v shbv¡m\pamWv kÀ¡mÀ Xocpam\sa¶v Adnbp¶p. 21 \mWv _Päv kt½f\w Bcw`n¡m³ Xocpam\n¨ncn¡p¶Xv. Ggv BgvNIÄ \ofp¶ kt½f\w Hcp amks¯ CSthfbv¡v amÀ¨v 22 \v ]ncnbpw XpSÀ¶v G{]n 22 \v hoWvSpw tNcp¶ k` sabv ]¯n\mIpw ]ncnbpI. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.