Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Latest News  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health


Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  •  
Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  hym]mc \nehmcw  

2016 Februvary 12th Friday

Quintal RATE
sIm¨n
shfns¨® 9,100
HmKÌv  
sk]väw_À  
 
sIm{] 5,820 5,900
FIvkvs]ÃÀ 2100
tdm«dn 2400
 
IpcpapfIv
A¬KmÀ_nÄUv 61,500
KmÀ_nÄUv 64,500
 
]©kmc 3,350
apfIv 13,500 15,000
]¨cn 2,300 2,600
]pgp¡ecn 2,650 2,850
 
Be¸pg
shfns¨®
¢o³ 9,100
 
sIm{] (sXfnhv)

6,000

anÂIzmfnän 6,050
sX¡³ cmin 6,100
 
Acn
t_m[\ 1,490
 
Ipdph 1,480
 
kzÀWw
Be¸pg X¦w 28,000
sIm¨n ]h³ 21,200
Be¸pg ]h³ 21,200
Be¸pg Hcp {Kmw 2,650
 
d_À (d_Àt_mÀUv ]dª hne)
BÀ.Fkv.Fkv 4
sIm¨n 9,150
tIm«bw

9,150

BÀ.Fkv.Fkv 5
sIm¨n 8,800
tIm«bw 8,800
_mt¦m¡v
BÀ.Fkv.Fkv 1 8,660
BÀ.Fkv.Fkv 2 8,545
BÀ.Fkv.Fkv 3 8,439
BÀ.Fkv.Fkv 4 8,381
BÀ.Fkv.Fkv 5 8,294
Izemew]qÀ
Fkv.Fw.BÀ 20 7,230
tUmfÀ 10,630

Rashtra Deepika LTD
Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.