Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Latest News  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health


Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  •  
Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  hym]mc \nehmcw  
2015 August 4th Tuesday
Quintal RATE
sIm¨n
shfns¨® 12,300
HmKÌv  
sk]väw_À  
 
sIm{] 79308600
FIvkvs]ÃÀ 2100
tdm«dn 2400
 
IpcpapfIv
A¬KmÀ_nÄUv 63,000
KmÀ_nÄUv 66,000
 
]©kmc 2400
apfIv 10000 13500
]¨cn 2300 2600
]pgp¡ecn 2650 2850
 
Be¸pg
shfns¨®
¢o³ 12,300
 
sIm{] (sXfnhv)

8,500

anÂIzmfnän 8,550
sX¡³ cmin 8,600
 
Acn
t_m[\ 1,490
 
Ipdph 1,480
 
kzÀWw
Be¸pg X¦w 25,200
sIm¨n ]h³ 18,800
Be¸pg ]h³ 18,800
Be¸pg Hcp {Kmw 2350
 
d_À (d_Àt_mÀUv ]dª hne)
BÀ.Fkv.Fkv 4
sIm¨n 119.00
tIm«bw

119.00

BÀ.Fkv.Fkv 5
sIm¨n 117.00
tIm«bw 117.00
_mt¦m¡v
BÀ.Fkv.Fkv 1 101.85
BÀ.Fkv.Fkv 2 100.76
BÀ.Fkv.Fkv 3 99.75
BÀ.Fkv.Fkv 4 99.21
BÀ.Fkv.Fkv 5 98.38
Izemew]qÀ
Fkv.Fw.BÀ 20 84.37
tUmfÀ 131.90

Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.