Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen


Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  •  
Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  hym]mc \nehmcw  
2014 April 24th Thursday
Quintal RATE
sIm¨n
shfns¨® 15,500
sabv 13,970
Pq¬ 12,975
 
sIm{] 1052011000
FIvkvs]ÃÀ 2950
tdm«dn 3000
 
IpcpapfIv
A¬KmÀ_nÄUv 69,000
KmÀ_nÄUv 71,000
 
]©kmc 3400
apfIv 70 00 9000
]¨cn 2350 2700
]pgp¡ecn 3250 3300
 
Be¸pg
shfns¨®
¢o³ 15,500
 
sIm{] (sXfnhv)

10500

anÂIzmfnän 10550
sX¡³ cmin 10600
 
Acn
t_m[\ 1,490
 
Ipdph 1,480
 
kzÀWw
Be¸pg X¦w 30,200
sIm¨n ]h³ 22,680
Be¸pg ]h³ 22,680
Be¸pg Hcp {Kmw 2835
 
d_À (d_Àt_mÀUv ]dª hne)
BÀ.Fkv.Fkv 4
sIm¨n 138.50
tIm«bw

138.50

BÀ.Fkv.Fkv 5
sIm¨n 134.00
tIm«bw 134.00
_mt¦m¡v
BÀ.Fkv.Fkv 1 127.95
BÀ.Fkv.Fkv 2 126.82
BÀ.Fkv.Fkv 3 125.78
BÀ.Fkv.Fkv 4 125.22
BÀ.Fkv.Fkv 5 124.37
Izemew]qÀ
Fkv.Fw.BÀ 20 104.52
tUmfÀ 140.40

Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.