Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Latest News  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health


Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  •  
Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  hym]mc \nehmcw  

2016 August 29th Monday

Quintal RATE
sIm¨n
shfns¨® 9,800
HmKÌv  
sk]väw_À  
 
sIm{] 6,270 6,400
FIvkvs]ÃÀ 2,100
tdm«dn 2,200
 
IpcpapfIv
A¬KmÀ_nÄUv 69,800
KmÀ_nÄUv 72,800
 
]©kmc 3,920
apfIv 13,500 16,500
]¨cn 2,300 2,600
]pgp¡ecn 2,650 2,850
 
Be¸pg
shfns¨®
¢o³ 9,800
 
sIm{] (sXfnhv)

6,200

anÂIzmfnän 6,250
sX¡³ cmin 6,300
 
Acn
t_m[\ 1,490
 
Ipdph 1,480
 
kzÀWw
Be¸pg X¦w 30,850
sIm¨n ]h³ 23,280
Be¸pg ]h³ 23,280
Be¸pg Hcp {Kmw 2,910
 
d_À (d_Àt_mÀUv X¶ hne)
BÀ.Fkv.Fkv 4
sIm¨n 13,000
tIm«bw

13,000

BÀ.Fkv.Fkv 5
sIm¨n 12,200
tIm«bw 12,200
_mt¦m¡v
BÀ.Fkv.Fkv 1 11,006
BÀ.Fkv.Fkv 2 10,889
BÀ.Fkv.Fkv 3 10,782
BÀ.Fkv.Fkv 4 10,724
BÀ.Fkv.Fkv 5 10,637
Izemew]qÀ
Fkv.Fw.BÀ 20 8,576
tUmfÀ 12,795
Rashtra Deepika LTD