Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Latest News  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health


Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  •  
Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  hym]mc \nehmcw  

2016 May 23rd Monday

Quintal RATE
sIm¨n
shfns¨® 8,300
HmKÌv  
sk]väw_À  
 
sIm{] 5,2855,300
FIvkvs]ÃÀ 2000
tdm«dn 2,300
 
IpcpapfIv
A¬KmÀ_nÄUv 69,700
KmÀ_nÄUv 72,700
 
]©kmc 3,850
apfIv 13,800 15,000
]¨cn 2,300 2,600
]pgp¡ecn 2,650 2,850
 
Be¸pg
shfns¨®
¢o³ 8,400
 
sIm{] (sXfnhv)

5,250

anÂIzmfnän 5,300
sX¡³ cmin 5,350
 
Acn
t_m[\ 1,490
 
Ipdph 1,480
 
kzÀWw
Be¸pg X¦w 29,450
sIm¨n ]h³ 22,200
Be¸pg ]h³ 22,200
Be¸pg Hcp {Kmw 2,775
 
d_À (d_Àt_mÀUv X¶ hne)
BÀ.Fkv.Fkv 4
sIm¨n 12,600
tIm«bw

12,700

BÀ.Fkv.Fkv 5
sIm¨n 12,350
tIm«bw 12,350
_mt¦m¡v
BÀ.Fkv.Fkv 1 11,412
BÀ.Fkv.Fkv 2 11,298
BÀ.Fkv.Fkv 3 11,195
BÀ.Fkv.Fkv 4 11,138
BÀ.Fkv.Fkv 5 11,053
Izemew]qÀ
Fkv.Fw.BÀ 20 8,386
tUmfÀ 12,440

Rashtra Deepika LTD
Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.