Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Latest News  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health


Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  •  
Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  hym]mc \nehmcw  

2016 December 10th Saturday

Quintal RATE
sIm¨n
shfns¨® 11,300
HmKÌv  
sk]väw_À  
 
sIm{] 7,2007,350
FIvkvs]ÃÀ 2,000
tdm«dn 2,300
 
IpcpapfIv
A¬KmÀ_nÄUv 67,900
KmÀ_nÄUv 70,900
 
]©kmc 3,880
apfIv 10,700 23,000
]¨cn 2,100 2,280
]pgp¡ecn 2,900 3,100
 
Be¸pg
shfns¨®
¢o³ 11,200
 
sIm{] (sXfnhv)

7,100

anÂIzmfnän 7,150
sX¡³ cmin 7,200
 
Acn
t_m[\ 1,490
 
Ipdph 1,480
 
kzÀWw
Be¸pg X¦w 28,050
sIm¨n ]h³ 20,960
Be¸pg ]h³ 20,960
Be¸pg Hcp {Kmw 2,620
 
d_À (d_Àt_mÀUv X¶ hne)
BÀ.Fkv.Fkv 4
sIm¨n 12,900
tIm«bw

12,950

BÀ.Fkv.Fkv 5
sIm¨n 12,500
tIm«bw 12,500
_mt¦m¡v
BÀ.Fkv.Fkv 1 14,512
BÀ.Fkv.Fkv 2 14,398
BÀ.Fkv.Fkv 3 14,294
BÀ.Fkv.Fkv 4 14,237
BÀ.Fkv.Fkv 5 14,152
Izemew]qÀ
Fkv.Fw.BÀ 20 12,141
tUmfÀ 18,205
Rashtra Deepika LTD