Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Latest News  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health


Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  •  
Refresh this Page   Print this Page
Click here for detailed business news of all items
  hym]mc \nehmcw  

2016 Ocrober 22nd Saturday

Quintal RATE
sIm¨n
shfns¨® 9,700
HmKÌv  
sk]väw_À  
 
sIm{] 6,205 6,350
FIvkvs]ÃÀ 2,100
tdm«dn 2,300
 
IpcpapfIv
A¬KmÀ_nÄUv 68,100
KmÀ_nÄUv 71,100
 
]©kmc 3,860
apfIv 13,500 21,000
]¨cn 2,300 2,600
]pgp¡ecn 2,650 2,850
 
Be¸pg
shfns¨®
¢o³ 9,700
 
sIm{] (sXfnhv)

6,250

anÂIzmfnän 6,300
sX¡³ cmin 6,350
 
Acn
t_m[\ 1,490
 
Ipdph 1,480
 
kzÀWw
Be¸pg X¦w 30,000
sIm¨n ]h³ 22,680
Be¸pg ]h³ 22,680
Be¸pg Hcp {Kmw 2,835
 
d_À (d_Àt_mÀUv X¶ hne)
BÀ.Fkv.Fkv 4
sIm¨n 11,650
tIm«bw

11,650

BÀ.Fkv.Fkv 5
sIm¨n 11,000
tIm«bw 11,000
_mt¦m¡v
BÀ.Fkv.Fkv 1 11,483
BÀ.Fkv.Fkv 2 11,368
BÀ.Fkv.Fkv 3 11,263
BÀ.Fkv.Fkv 4 11,206
BÀ.Fkv.Fkv 5 11,120
Izemew]qÀ
Fkv.Fw.BÀ 20 9,591
tUmfÀ 14,370
Rashtra Deepika LTD