Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health

 

? temI hnUvVnZn\w. C¶v F´p aWvS¯camWv ImWn¡m³ t]mIp¶Xv?

hn.F³.ca

= hnUvVn¯c§Ä XpScpsa¶v Hcp D{K³ {]XnÚ BImw!


? _kpIfn kv{XoIÄ¡pÅt]mse ]pcpj·mÀ¡v koäv kwhcWanÃ. ]pcpj·mcptSsX¶p \½Ä hnizkn¡p¶ koäpIÄ kv{XoIfS¡w FÃmhÀ¡pw Ccn¡mhp¶XmWv.

cmPp ssaem«v, Xfn¸d¼v

= BtcmKyapÅ kz´w Imen \n¡m³ tijnbpÅ kwhcWw BhiyanÃm¯hscbmWv "]pcpj·mÀ' F¶p hnfn¡p¶Xv!


? Ct¸mgs¯ s]¬Ip«nIÄ¡v s_Ãpw t{_¡pw CÃ. Atà tN«m?

IrjvWP {ioaqe\Kcw

= BIvknteädpw Un¡nbpw aXnbtÃm!


politicalnaircartoons.blogspot.in
Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.