Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Latest News  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health

Refresh this Page   Print this Page

Xncph\´]pcw

 
cm-P-¸³

Xncp-h-\-´-]pcw: tIm-«qÀ A-K-kv-Xy-Ip-So-cw _m-en-Im k-Z-\-¯n-sâ A-[y-£-³ I-WvS-e am-d-\-ÃqÀ Ir-jv-W-k-c-kn cm-P-¸³ (59þPe-tk-N\ hIp¸v) \ncymX\mbn. `m-cy: t_-_n. a-¡Ä: hn-th-Iv, ]-tc-X-\m-b hn-jv-Wp. k©-b\w Rmb-dmgvN cmhnse H¼Xn\v.

Ip-a-tc-i³

s\-Sp-a-§m-Sv: a-W-t¡m-Sv im-en-\n `-h-\n Ip-a-tc-i³(65) \n-cym-X-\m-bn. `m-cy: im-´. a-¡Ä: cm-P³, im-en-\n, ]-tc-X-\m-b jn-_p. a-cp-a-¡Ä: k-Ôy, a-Wn-¡p-«³. a-c-Wm-\-´-c N-S-§v Pq-sse 10\v cm-hn-se H¼Xn\v.cma-k-zman Bimcn

Xncp-h-\-´-]p-cw: ]m¨-ÃqÀ cmPn \nhm-kn cma-k-zman Bim-cn (79þdn-«. sFSn-F-þ-F-SnH Xangv\mSv) \ncymX \mbn. `mc-y: Sn. kp`m-jn-Wn. a¡Ä: BÀ.-F-kv. _nPp-Ip-amÀ, BÀ.-A-cp¬ Ip-amÀ. k©-b\w Pqsse aq¶n\v Rmb-dmgvN cmhn se 8.30-\v.

tKm-]m-e-Ir-jv-W-]nÅ

Im-«m-¡-S: I-©n-bqÀ-t¡m-Ww Irjv-WIr-]-bn F³.BÀ.tKm-]m-e-Ir-jv-W-]nÅ( 52) \ncymX\mbn. `mcy: {io-tZhn. a¡Ä: Zn-hy- Ir-jv-W, Zo-]p- Ir-jv-W. k-©b-\w Psse A©n\v

e-£v-an-¡p-«n-b-½

hn-Xp-c: B-\-¸m-d k-cn-Xm \n-hm-kn cm-L-h³ ]n-Å-bp-sS `m-cy e-£v-an-¡p-«n-b-½(83) \n-cym-X-bm-bn. a-¡Ä: tkm-a³ ]n-Å, Ir-jv-W³ Ip-«n, a-t\m-l-c³ ]n-Å, Ip-«-¸³ ]n-Å, tIm-a-f, a-[p, k-c-kz-Xn, {io-I-WvT³ ]n-Å, tKm-]-Ip-amÀ, `p-h-\-N-{µ³, ]-tc-X-\m-b A-tim-I³. a-cp-a-¡Ä:-– i-Ip-´-f, Kn-cn-P, tim-`-\, kp-[ Ip-am-cn, tKm-]m-e-Ir-jv-W³, kp-Ip-am-cn, tkm-a-ti-J-c³ \m-bÀ, X-¦-Ip-am-cn, Ko-Xm Ip-am-cn, {]-`, a-Rv-Pp. a-c-Wm-´-c N-S-§v Xn-¦-fm-gv-N.

hn. c-ho-{µ³ ]n-Å

hn-Xp-c: tN-¶³-]m-d BÀ.]n k-Z-\-¯n hn. c-ho-{µ³ ]n-Å(Ip-¶p-]p-dw c-hn-– 71) \n-cym-X-\m-bn. `m-cy: ]-tc-X-bm-b hn.F-kv ]-ßm-h-Xn. a-¡Ä:-– [-\y, Zn-hy, Zo-]. a-cp-a-¡Ä:-– jn-_p, s]-cp-amÄ ]n-Å, hn-P-b Ip-amÀ. k-©-b-\w C-¶v H³-]-Xn-\v.

A-¶n

hn-Xp-c: sh-Å-\m-Sv- ap-f-b-d hm-dp-hn-f ho-«n ]-tc-X-\m-b em-k-dn-sâ `m-cy A-¶n(90) \n-cym-X-bm-bn. a-¡Ä: skÂ-hn, _Â-kn, skÂ-h-cm-Pv, _À-W-_m-kv, ]p-jv-]-eo-e-. a-cp-a-¡Ä: kp-Pm-X, sU-bv-kn, Sn.sI.cm-Pp(hn-ap-à `-S³), ]-tc-X-\m-b ]o-äÀ. {]mÀ-Y-\- hym-gw H³-]-Xn-\v..

]pcp-tjm-¯-a³ \mbÀ

Im-c-t¡mWw: a-Wnhn-f ]p-c-hqÀ aÃn-I-ti-cn ta-se ]p-¯³ ho-«n ]pcp-tjm-¯-a³ \mbÀ (a-Wn-b³ þ 68) \n-cym-X-\mbn. `m-cy : hn-Pb-½. a¡Ä: cm-tPjv, kp-tcjv, k-Xojv. a-cp-a¡Ä: \b-\, k-cn-X, {]n-b. k-©b-\w sNm-Æ cm-hn-se 8.30\v.

]n. kp-tZh³

Nn-d-bn³-Iogv: Im-äm-Sn-ap-¡v Im-«n N-cphn-f ho-«n ]n. kp-tZ-h³ (64) \n-cym-X-\mbn. `m-cy : kp-Pm-X. a¡Ä: kp-PmX³, kp-\n-X, e-Xn-I. a-cp-a¡Ä: A-Rv-Pen, ]-tc-X\m-b cm-Pohv, cLp. k-©b-\w sh-Ån cm-hnse 8.30\v.

ssh. G-en-bmkÀ

h-en-b-d¯-e: Ip-¶phn-f ho-«n ssh. G-en-bm-kÀ \n-cym-X-\mbn. a¡Ä: k-Xy-cmPv, Aw-_n-I, \m-Wp-¡p«³, P-b, {]n-b, kJn, A-\nÂ-Ip-amÀ, Aw-_nfn, k-cn-X-Ip-amcn, k-t´mjv, knÔp. a-cp-a¡Ä: cmP³, ]m-¸¨³, aWn, kp-_mjv, kp-[n-Ip-amÀ, kp-tc-jv-Ip-amÀ, tamfn, tim`-\, en-kn. a-c-Wm\-´-c {]mÀ-Y-\ Xn-¦Ä cm-hn-se F-«n\v.

kmw-Ip«n

G-\m¯v: ssI-X-ap-¡v hn-f-bn ]p-¯³ ho-«n kmw-Ip-«n (59) \n-cym-X-\mbn. kw-kv-Im-cw \m-sf D-¨-bv-¡v aq-¶n-\p G-\m-¯v ae-¦-c I-t¯m-en-¡m ]-Ån-bnÂ. `m-cy : s]m¶-½ (]p-¯qÀ ap-Åphn-f ]p-¯³-ho-Sv Ip-Spw-_mw-Kw). a¡Ä: PntPm kmw, sP³-kn kmw, ^m. t]mÄ hn-f-bn ]p-¯³-ho-Sv. a-cp-a¡Ä: enPn, jn-Pp

t__n

C-S-bv-t¡mSv: ]q-t¦m«p-tIm-Ww in-hm-e-b-¯n a-Wn-b³ \m-b-cp-sS `m-cy t_-_n (58) \n-cym-X-bmbn. kw-kv-Im-cw C-¶p cm-hnse 9.30\p im-´n-I-hm-S-¯nÂ. a¡Ä: cm-tPjv (sI-F-kv-C-_n, tI-i-h-Zm-k-]p-cw), ap-cpI³. a-cp-a¡Ä: Nn-{X-te-J, Nn-{X.

Fkv. Kn-co-jv Ip-amÀ

{]m-h-¨-¼ew: ]m-dim-e Aw-_n-I hn-em-k-¯n k-Zm-in-h³ \m-b-cp-sS a-I³ Fkv. Kn-co-jv-Ip-amÀ (48) ]-Ån-¨Â ]-I-eqÀ tkm-]-\-¯n \n-cym-X-\m-bn. `m-cy : e-X-Ip-amcn. a-I³ : Kn-co-jv Ip-amÀ. k-©b-\w Rm-bÀ cm-hnse 8.30\v.

_n. cmP-½

]m-d-im-e: sIm-S-hn-fm-Iw {io-e-£v-an `-h-\n ]-tc-X\m-b Kw-Km-[-c³ \m-b-cp-sS `m-cy _n. cm-P-½ (78) \n-cym-X-bmbn. a¡Ä: Pn. cm-[m-Ir-jvW³, BÀ. k-c-f-Ip-amcn, BÀ. P-b-e-£van ({]-kn-Uâv, IÃn-bqÀ {Km-a-]-©mb-¯v), BÀ. h-\-P-Ip-am-cn. a-cp-a¡Ä: _n. A-\n-X-Ip-amcn, F³. hn-P-b-Ir-jv-W³ \mbÀ, F. {io-I-WvT³ \mbÀ, hn. cm-a-N-{µ³ \mbÀ. k-©b-\w Rm-bÀ cm-hn-se H³-]-Xn\v.

_n. tam-l\³

Du-t¡m-Sv: ]-d-¦n-amw-hn-f ho-«n ]-tc-X\m-b `m-kv-I-c³ Ip-«n-bp-sS a-I³ _n. tam-l-\³ (39) \n-cym-X-\mbn. `m-cy : k-an-X. a-¡Ä : kv-I-µ Fkv. taml³, am\-kn Fkv. taml³. k-©b-\w Rm-b-À cm-hnse 8.30\v.

BÀ. {]-im´v

s\-Sp-a-§mSv: B-\m-Sv ]-\-b©-cn A-ar-Xm `-h-\n BÀ. {]-im-´v (38) \n-cym-X-\mbn. sI-F-kv-BÀ-Sn-kn ss{U-h-dm-bn-cp¶p. `m-cy : Zo-]. a¡Ä: A-ar-X, i-_-co-\mYv. k-©b-\w Rm-bÀ cm-hn-se H³-]-Xn\v.

cp-Ün-Wn

s\-¿m-än³-I-c: F-kv-F³-Un-]n s\-¿m-än³-I-c bq-Wn-b³ {]-Xn-\n-[n k-Xy-t\i-sâ k-tlm-Z-cn- cp-Ün-Wn (78) \n-cym-X-bm-bn. `À¯mhv: ]-tc-X\m-b in-hm-µ-³. k-tlm-Z-c§Ä: tPm¬, cm-P-½, Nn-¶¸³, e-fn-X, tkma³. a-c-Wm\-´-c NS-§v Rm-bÀ cm-hn-se H³-]-Xn\v.

Pm-\-In-b-½

s\-Sp-a-§m-Sv : A-WvSqÀ-t¡m-Ww Ip-©p ho-«n ]-tc-X-\m-b N-{µ-ti-J-c-]n-Å-bp-sS `m-cy Pm-\-In-b-½ (96) \ncymXbmbn. a-¡Ä: -cm-[-½ , tKm-]m-e³-\m-bÀ, ]-ßm-£n-b-½ , h-Õ-e. a-cp-a-¡Ä: P-\mÀ-Z-\³-\m-bÀ, im-´-½, a-[p-kq-Z-\³-\m-bÀ, Ir-jv-W-]n-Å. k-©-b-\w- Rm-b-dm-gv-N cm-hn-se H¼Xn\v.

sÌ-Ã

s\-Sp-a-§m-Sv: B-\m-Sv i-àn-]p-cw A-e³ \n-hm-kn hn³skânsâ `mcy sÌ-à (45) \ncymXbmbn. a-¡Ä-: hn-\n-X, hn-\o-Xv.

sImÃw

 
enÃn

Ip-WvS-d: ]-S¸-¡-c I-cn-¡p-gn \nÀ-a-e k-Z-\-¯n B³©n-tem-kv Un-{Iq-kn-sâ `m-cy enÃn Un-{Iq-kv (72) \n-cym-X-bmbn. kw-kv-Im-cw C-¶v D-¨-I-gnªv 2.30\v I-cn-¡p-gn \nÀ-a-e-Kn-cn tZ-hm-e-b-¯nÂ. a-¡Ä: ssee ssS-ä-kv, tPm¬-k¬ Un-{Iqkv (hmdWvSv Hm-^okÀ, FbÀ-t^m-gv-kv), k-RvP-bv Un-{Iqkv, km-P³. a-cp-a¡Ä: ssS-ä-kv sk-_m-kv-äy³, kp-P, im-en-\n, saÂ-_n³.

tPm¬ sI hÀKokv

Icp\mK¸Ån: ¢m¸\ ]¯ntÈcn ]SoäXn tPm¬ sI. hÀKokv ({]n³-kv-þ39) kuZnbn \ncymX \mbn. kwkv-Imcw ]n¶oSv. `mcy. sUbv-kn. a¡Ä: Aeo\, Ch.

kp-sse-am³-Ip-ªv

Ip-WvSd : Ip-gn-a-Xn-¡m-Sv tIm-gn-¡m-e³hn-f Pw-Kv-j-\n sj-aoÀ a³-kn-en kp-sse-am³-Ipªv (k-Zmwþ58) \n-cym-X-\mbn. `m-cy: d-jo-Zm-_ohn. a-¡Ä: sj-^o¡v, sj-Ó.

Ip-ª-¸n

Ip-WvSd: B-epw-aq-«n ]p-¯³-ho-«n ssh. Ip-ª-¸n (79) \n-cym-X-\mbn. kw-kv-Im-cw C-¶v D-¨-bv¡v 12 \v Im-cn-¡Â FPn ]-Ån sk-an-t¯-cn-bnÂ. `m-cy: eo-em-½ (Nn-äp-a-e B-ephn-f Ip-Spw-_mw-Kw). a-¡Ä : enkn, kmw-Ip«n, sIm¨p-tamÄ. a-cp-a-¡Ä : hn³-kâv, _o-\, kv-äm-en³sF-dn-jv A-½

Ip-WvS-d: apf-h-\ t]c-bw Ir-] (a-W-¡-S-hnÂ) ]-tc-X\m-b sk-_m-Ìy-sâ `mcy sF-dn-j-½ (78) \n-cym-X-bmbn. kw-kv-Im-cw C-¶v cm-hn-se ]-¯n\v Ip¼-fw skâv ssa-¡nÄ-kv ]-Ån sk-an-t¯-cn-bnÂ. a-¡Ä : cmPp, h-Õ, hnÂk³ (t]m-eo-kv tIm¬-kv-ä-_nÄ), tim-`. a-cp-a-¡Ä: knÔp, tPm-k^v (apwss_), kp-\n-Ip-amcn (K-h. F-¨vFkv s]-cn-\m-Sv), tPm-kv {]-Imiv.

i-in-Ip-amcn

Nh-d: \oWvS-I-c U-b-dn^mw a-\p-`-h-\n hn-iz-\mY-sâ `m-cy i-in-Ip-amcn (i-in-I-eþ62) \n-cym-X-bmbn. kw-kv-Im-cw C-¶v cm-hnse 9.30\v ho-«p-h-f-¸nÂ. a-IÄ: am-b. a-cp-aI³: tKm-]-Ip-amÀ.

sIm¨pIrjvW³\mbÀ

sImÃw: Ab¯n hnhn F¨vFknse ap³ slU vamÌÀ hmf¯pwK sX¡pw `mK¯v Pn. sIm¨p IrjvW³\mbÀ (102) \ncymX\mbn. a¡Ä: Sn.sI. IrjvW½ (dn«. F¨vFw thfam\qÀ), Sn.sI Aw_n ImtZhn (dn«.So¨À `cWn ¡mhv), Sn.sI taml³, Sn.sI.Pb{in, Sn.sI. cm[m aWn, ]tcX\mb Sn.sI. tkma³\mbÀ (dn«. ]mÀhXn anÂ).

kp-tc-jv _m-_p

sIm-«nbw: X-gp-¯-e e-£v-a-W-`-h-\n kp-tc-jv _m-_p (53) \n-cym-X-\mbn. `mcy: Aw-_n-I. aIÄ: kp_n. a-cp-aI³: k-c©p (ku-Zn).

]¯\wXn«

 
G-{_lmw amXyp

dm¶n: s\Ãn-¡-a¬ sN-dp-t¯m¬ G-{_lmw am-Xyp (t_-_n þ 81) \n-cym-X-\m-bn. kw-kv-Im-c-w i-\n-bmgv-N 12\v I-WvSw-t]-cqÀ skâv t]mÄ-kv amÀ-t¯m-½m ]-Ån-bnÂ. `mcy: ]-tc-X-bm-b A-¶-½ amXyp Xp-cp-¯n-¡m-Sv sIm-¨p-]-d-¼n Ip-Spw-_mwKw. a¡Ä: d-h. tUm. G-{_lmw am-Xyp (SnFw-F C³-kv-än-äyq«v Hm-^v Iu¬-k-enwKv, tIm«-bw), C-Sn¡p-f am-Xyp (ku-Zn), kqkn (bp-FkvF), h-Õ (]mSv\), emen (apwss_), tamf-½ (skâv P-bnw-kv kv-IqÄ, ]p-¶-th-en), sIm¨p-tamÄ (ku-Zn), jo-e (Ip-ssh-äv). a-cp-a¡Ä: s»-kn (hn-F-^v-]n-knsI, tIm«-bw), do-_ (ku-Zn), _m_p (bp-FkvF), P-bnwkv (A-_pZ-_n), kPn (]p-¶-th-en), _m-h¨³ (ku-Zn), A-cp¬ (Ip-ssh-äv), ]-tc-X\m-b am-Xyp-¡p«n.

hn.Sn. tI-i-h³

\m-c-§m\w: tIm-«¸m-d t£-{X-¯n-se Im-f-sI-«m-im³ ]p-¶-ti-cn sXm-Sp-th-¡p-gn ta-ap-dn-bn hn.Sn. tI-i-h³ (75) \n-cym-X-\mbn. kw-kv-Im-cw Rm-b-dmgv-N aq-¶n-\v ho-«p-h-f-¸nÂ. `mcy: Ipªp-tamÄ tIm-bn{]w sN-dp-Xn-«-bn Ip-Spw-_mw Kw. a-I³: hn-t\mZv. a-cp-a-IÄ: hn-Pb-½.

Ip-dp-¼n

Ce-´qÀ: lcn-P³tIm-f\n ap«-¯n-¡m-em-bn ]tc-X-\mb BZn-¨³ Id-¼³ `mcy Ip-dp¼n (95) \ncym-X-bm-bn. kwkvIm-cw C-¶p ]-¯n\v Ce-´qÀ Nmb-]p-¶-bv-¡Â ivaim-\-¯nÂ. a¡Ä: BZn-Xy³ Ipªp-tam³, sNÃ-¸³, acp-a-¡Ä: s]mSn-b-½, kp-`{`.

G-en-bm½ t]m-¯³

I-Ãq-¸m-d-þ]p-Xp-ti-cn: Im-tf-¨n ]tc-X\mb Ip-ª-¸n-bpsS `mcy G-en-bm½ t]m-¯³ (94) \n-cym-Xbmbn. kw-kv-Imcw ]n-¶o-Sv. ]tcX hÅw-Ipfw sN-t¼m{X Ip-Spw-_mwKw.

cm-P³ hÀ-Kokv

sN-§-cq-À: Nm-a¯n cm-P³ hÀ-Kokv (46) \n-cym-X\mbn. kw-kv-Imcw C-¶p 2.3-0\v sk-âv tPm-À-Pv Hm-À-¯-tUm-Ivkv ]Ån-bnÂ. `m-cy: do\p Im-«q-¡c C-eªn-aq-«n Ip-Spw _mwKw. aI-³: tcmln-Xv.-

Nm-¨n-¡p-«n

dm¶n: A-§m-Sn Im-hp-¦Â ]-tc-X\m-b sI.sI. tXm-a-kn-sâ `m-cy Nm-¨n-¡p-«n (87) \n-cym-X-bmbn. kw-kv-Im-cw \-S¯n. ]tcX ssa-e-bv-¡Â Ip-Spw-_mwKw. a¡Ä: sI.Sn. Ip-cy³, sI.Sn. B³-{Uqkv, kqk-½, sI.Sn. ]u-temkv (Ip-ssh-äv), ]-tc-X\m-b sI.Sn. ^n-en¸v. a-cp-a¡Ä: X¦½, Hma-\, Po-\, tP-¡-_v-Ip«n, ]-tc-Xbm-b ta-cn-¡p«n.

Hma\

dm¶n: ]q-gn-¡p-¶v X-¨-\m-en Sn.Fw. tXm-a-kn-sâ `mcy Hm-a-\ (68) \-n-cym-X-bmbn. kw-kv-Im-cw ]n-¶oSv. ]tc-X Ip-WvS-d N-cn-hn-f ]p-¯³-ho-«n Ip-Spw-_mwKw. a¡Ä: hn\n, hnPn, hn³kn. a-cp-a¡Ä: _n\p, Pq-t\m.

Be¸pg

 
hn-\o-Xm tPm-kp-Ip-«n

B-e-¸p-g: X-¯w-]-Ån Im-¸n ]q-Wn-bn ap³ ap-\n-kn-¸Â Iu¬-kn-eÀ tPm-kp-Ip-«n kn. ]q-Wn-bn-en-sâ `m-cy hn-\o-Xm tPm-kp-Ip-«n (36, A-[ym-]n-I ]p-¶-{] A-d-hp-Im-Sv ssl-kv-IqÄ) \n-cym-X-bm-bn. kw-kv-Im-cw C-¶v aq-¶n-\p X-¯w-]-Ån skâv ssa-¡nÄ-kv ]-Ån-bnÂ. ]-tc-X ]m-e-¡m-«v X-¨w-]-m-d ]p-fnw-]-d-¼n Ip-Spw-_mw-K-w. a-I³: Nm-t¡m-¨³ sP. ]q-Wn-bnÂ. -

sI.-F. tPm-À-Pv

a-®-t©-cn: sIm-Ã-im-Wn-bn sI.-F. tPmÀ-Pv (81) \n-cym-X-\m-bn. kw-kv-Im-cw C-¶p ]-¯n-\p I-e-hqÀ sN-dp-]p-jv-]w ]ÅnbnÂ. `m-cy: Ip-ª-½. a-¡Ä: s_-än, cm-P³, dm-Wn. a-cp-a-¡Ä: tPm-bn, Pn-Pn, A-\n-b-¨³.-

k-Zm-\-µ³

X-e-h-Sn: sX-¡v sh-«-¯n-ti-cn k-Zm-\-µ³ (75) \n-cym-X-\m-bn. kw-kv-Im-cw C-¶v 11\v ho-«p-h-f-¸nÂ. `m-cy X-¦-½ k-Zm-\-µ³ X-e-h-Sn sX-¡v I-fn-bw-Xm-\-¯v Ip-Spw-_mw-K-w. a-¡Ä jo-e-½, jm-Pn, ssj-e-½, jm-_p. a-cp-a-¡Ä k-Zm-\-µ³, _n-\p, hn-P-b³, _n-Pn.

cp-Ün-Wn-b-½

tNÀ-¯-e: tNÀ-¯-e \-K-c-k-` 25--mw hmÀ-Uv Io-c-¸-\m-«v aT-¯n ]-tc-X-\m-b Zn-hm-I-c³-\m-b-cp-sS `m-cy cp-Ün-Wn-b-½ (68) \n-cym-X-bm-bn. kw-kv-Im-cw \-S-¯n. a-¡Ä: tam-l-\-Ip-amÀ (Xn-cp-hn-Xmw-IqÀ tZ-h-kzw t_mÀ-Uv), ]-ß-Ip-am-cn, tKm-]-Ip-amÀ, ]p-jv-]-Ip-am-cn. a-cp-a-¡Ä: {io-I-e, a-[p-kp-Z-\³ \m-bÀ, ]mÀ-h-Xn, A-\nÂ-Ip-amÀ (C-dn-tK-j³ Un-¸mÀ-«v-saâv).

AÀ-¨-\ Pn. \m-bÀ

a-gp-¡oÀ: Im-c-bv-¡m¬ cm-P-ti-J-c³ \m-b-cp-sS `m-cy AÀ-¨-\ Pn. \m-bÀ (33) \n-cym-X-bm-bn. kw-kv-Im-cw C-¶p aq¶n\v ho-«p-h-f-¸nÂ. ]-tc-X {]-bmÀ C-µn-cm-`-h³ Ip-Spw-_mw-Kw. a-¡Ä: A-`n-cmw, sF-iz-cy (C-cp-h-cpw skâv tacokv kvIqÄ IÃnticn).

`m-c-Xn-b-½

sIm-Sp-¸p-¶: aT-¯n-¸-d-¼n ]-tc-X-\m-b Fw.--F-kv.--kp-Ip-am-c³ \m-b-cp-sS `m-cy a-t¦m-«-bn `m-c-Xn-b-½ (88) \n-cym-X-bm-bn. kw-kv-Im-cw C-¶v c-WvSn-\p ho-«p-h-f-¸nÂ. a-¡Ä: h-Õ-e, ]-tc-X-cm-b i-in-Ip-amÀ, in-h-Ip-amÀ, tKm-]-Ip-amÀ. a-cp-a-¡Ä: hm-kp-]n-Å, cm-P-aWn, eo-\.-

I-a-e-½

A-¼-e-¸p-g: ]p-¶-{] ]-¯n I-a-e-½ (60) \n-cym-X-bm-bn. a-I³: P-b-tamÄ. a-cp-a-IÄ: e-X.

tIm«bw

 
]n.Fw. kn-dn-b-Iv

Xr-s¡m-Sn-¯m-\w: sX-¡-¯v ]n.Fw. kn-dn-b-Iv (86, dn-«. sl-Uv-am-kv-ä-À) \n-cym-X\mbn. kw-kv-Imcw C-¶p cWvSn-\p ta-PÀ B-À-¨v-_n-j-]v I-À-Zn-\mÄ amÀ tPm-À-Pv B-et©-cn-bpsS ap-Jy-Im-À-an-I-Xz-¯n Xr-s¡m-Sn-¯m\w sk-âv tk-thy-gvkv s^m-tdm\ ]Ån-bnÂ. ]tc-X³ N§-\m-ticn A-Xn-cq-]X ]m-Ì-d Iu-¬-kn A-wKw, sI-kn-F-kv-F-en-sâ B-Zy-Ime {]-hÀ-¯-I-³, A-Xn-cq-]X sk-{I-«-dn F-¶o \n-eI-fn tk-h\a\p-jv-Tn-¨n-«p-WvSv.-


s]-®½

Ro-gq-À: Ip-co-t¡m-«n ]tc-X\mb Fw.kn. t]m¯-sâ (Ro-gqÀ {Km-a]©m-b-¯v ap³ {]-kn-Uâ-v) `mcy s]-®½ (95) \n-cymX bmbn. kw-kv-Imcw \msf aq-¶n\p Ro-gqÀ D-®n-an-inlm ]Ån-bnÂ. ]tcX Ro-gqÀ Xt¨«v Ip-Spw-_mwKw. a¡-Ä: sI.]n. Pbnwkv (F-³-Pn-\n-b-À-), sI.]n. sN-dn-bm³ (dn-«. {]n³-kn-¸-Â-), tamfn ^n-en-¸v, sI.]n. G-{_lmw (F-PnFw s^-Ud _m¦v dn-«-tb-À-Uv-), B-³-kn Pbnwkv. acp-a¡-Ä: ^n-Ãn-¡p«n am-¡n Ip-dp-¸-´-d, A-Â-t^m-³-km ]S¸³ am-¡o D-g-hq-À, tamÄ ]¶n-th-en I-Sp-¯p-cp-¯n, Pbnwkv t]m-f-bv-¡Â ]p-¶-¯pd (ku-Zn-), ]tc-X\mb ^n-en¸v ]m-em-¸pg t]-cq-À.-

tPmfn tPmkv

Nn-§-h\w: tI-f-N{´ ]tc-X\mb A-Uz. sI.sI. tPm-k^n-sâ `mcy tPmfn tPmkv (84,dn-«. A-[ym-]n-I Ip-dn¨n aµncw kv-IqÄ ) \n-cym-Xbmbn. kw-kv-Imcw \msf 10.3-0\v Nn-§-h\w imtew ]Ån-bnÂ. ]tcX \o-ew-t]-cqÀ Im-«q{X Ip-Spw-_mwKw. a¡-Ä: sF-_n (ku¯v B-{^n-¡-), sFj (dn-«. A-[ym-]nI sk-âv am-À-sk-en-¶mkv tK-Ä-kv ssl-kv-IqÄ \«m-ti-cn-), sF-dn-kv, tPmfn (tI-f-N{´ I-¬-kv-{S-Iv-j-³-kv-), tPm_n. acp-a¡-Ä: G-{_lmw tPm-À-Pv sN-½m-{´ (ku¯v B-{^n-¡-), ]n.Fw. cmPp ]q-gn-¡p-t¶Â (dn-«. {]-^-kÀ, sk-âv Ìo-^-³-kv tIm-f-Pv, D-g-hq-À-), kJ-dnb Ip-cy³ ap-WvSp-tIm-«-bv-¡Â (tPm-bn-âv Ub-d-ÎÀ ^n-\m-³-kv, d-_À t_m-À-Uv tIm-«-bw-), _n-µp Iq-t«m-{X, Xmc tIm-e¯v (sI-Â-t{Sm¬ tIm-«-bw-). ar-XtZlw C-¶p ssh-Ip-t¶cw A-©n\v `-h\¯n sIm-WvSp-hcpw-.-

G-{_lmw tXm-akv

hmI-¯m-\w: ac§m-«mb F-Åp-]d-¼n G-{_lmw tXm-akv (Ip-ª-¸-³-þ79) \n-cym-X\mbn. kw-kv-Imcw \msf aq-¶n\p hmI-¯m\w ]p-Xp-ticn sk-âv ssk-a¬-kv ]Ån-bnÂ. `m-cy: tim-im½ hmI-¯m\w A-«-¨nd Ip-Spw_mwKw. a¡-Ä: kp\p (bp-sI-), kn-\n. acp-a¡-Ä: jmPn sh-«n-¡m«v \o-WvSqÀ (bp-sI-), t_-_n-¨³ I-cn-bn ]\¨n-¡mSv (sa-Un-¡Â tIm-f-Pv, tIm-«-bw-). ar-XtZlw C-¶p \m-en\p `-h\¯n sIm-WvSp-hcpw-.-

t{Xkym½

¹m-i-\m-Â: Im-cp-]d-¼n ]tc-X\mb ^n-en-¸n-sâ (Ip-ªp-Ip-«n) `mcy t{X kym½ (89) \n-cym-Xbmbn. kw-kv-Imcw C-¶p 2.3-0\v ¹m-i-\m sk-â-vta-cokv ]Ån-bnÂ. ] tcX `-cW-§m\w hS t¡  Ip-Spw-_mwKw. a¡-Ä: sI.]n. ^n-en-¸v, k®n ^n-en-¸v, tj-À-fn B-â-Wn. acp-a¡-Ä: adn-b½ ^n-en¸v I-¸n-bm-¦Â a®m-À-¡m-Sv, A-t\mÄ k®n a§m«v tImXaw-Kew, B-â-Wn tPm-k^v ]Sbm-«n A-¦-am-en-.-

_n-Pp tXma-kv

h-I-bmÀ: sX-t¡-hn-f-bn _n-Pp tXm-a-kv (47, hm-g-hn-¯v hym-]m-cn) \n-cym-X-\mbn. kw-kv-Im-cw ]n-¶oSv. `mcy: sd-\n C-©¸m-d ]p-en-¸-d-bn Ip-Spw-_mwKw. a-¡Ä: dn-b FÂ-k _nPp, dn-¨n³ _nPp.

Sn.kn. Ip-cy³

sN-¯n-¸p-g: tXm-¸n Sn.kn. Ip-cy³ (tXm-¸n ]m-¸-¨-³-þ69) \n-cym-X\mbn. kw-kv-Imcw C-¶p 10.3-0\v sN-¯n-¸pg Xn-cp-lr-Zb ]Ån-bnÂ. `m-cy: t{X-kym½ Ip-cn-ip-aq-«n Ip-Spw-_mwKw. a¡-Ä: _n-Pn-tam-Ä, _n-t\m-bv, _n-³-kn-tamÄ. acp-a¡-Ä: hÀ-Kokv tXm-«p-¦-Â, kp-{]nb aä-¸-d-¼n (tZ-hamX ssl-kv-IqÄ tN-¶-¦-cn-), säPn ]d-¼¯v.G-en-bm½ tPm-k^v

ap-WvS¯m-\w: Ip-¯p-I-Ãp-¦Â ]n.Fw. tPm-k^n-sâ (Hu-X¡p-«n) `mcy G-en-bm½ tPm-k^v (74) \n-cym-Xbmbn. kw-kv-Imcw C-¶p cWvSn-\p ap-WvS¯m\w sk-âv B-â-Wokv I-t¯m-en-¡-]Ån-bnÂ. ]tc X B-e¸pg sN-dp-Ic am-fn-tb-¡Â Ip-Spw-_mwKw. a¡-Ä: Pbnw-kv, Ip-ªp-tam-Ä, Ip-ª-¨-³, kn-_n-¨-³, tSm-an-¨-³. acp-a¡-Ä: acn-b, hÀ-Kokv Ip-cy³ Nm-em-¸-Ån, ta-gvkn tPm-k^v, tdm-k½ tXm-akv, knPn tSm-an-.-

jm-Pn sN-dn-bm³

C-fw-§p-fw: I-Wn-t¨-cn ]-tc-X-\m-b sN-dn-bm-sâ a-I³ jm-Pn sN-dn-bm³ (51) \ncymX\mbn. kw-kv-Im-cw C¶v 10.-30\v C-f-§p-fw skâv ta-co-kv ]-ÅnbnÂ. `m-cy B-eo-kv Ip-½-®qÀ am-th-en X-S-¯n Ip-Spw-_mw-Kw. a-¡Ä: A-en-j, A-e³, A-eo-\m.-

sI.-Sn. Ìo-^³

D-g-hq-À: Ip-¶pw-]p-d-¯p sI.-Sn. Ìo-^³ (F-kv-X¸m-³-þ78) \n-cym-X\mbn. kw-kv-Imcw C-¶p aq-¶n\p D-g-hqÀ ]b-kv-au-WvSv ]Ån-bnÂ. `m-cy: A-¶½ C-St¡men A-cIp-´m-\¯p Ip-Spw-_mwKw. a¡-Ä: tXm-akv, en-kn, tPm-À-Pv, _o-\, eo-\, _n-Pp. acp-a¡-Ä: do\ aW-te ]q-gn-t¡m-Â, kp-`mjv B-\m-en ]b-kv-au-WvSv, A-RvPp A-co-¡c Xn-cp-hÃ, Ìo-^³ XtWvS ]d-¼-t©-cn, km_p ]p-fn-¡Â tam-\n-¸-Ån, ssj\n XS¯n tImX\Ãq-À.-

Fw.sP. tZ-hky

N§-\m-ti-cn-þhSt¡-¡-c: am-dm-«p-I-fw Fw.sP. tZ-hky (tPm-bn-¨-³-þ76) \n-cym-X\mbn. kw-kv-Imcw C-¶p ]¯n\v hSt¡-¡c sk-âv ta-cokv ]Ån-bnÂ. `m-cy: tdm-k½ s\-Spw-Ip¶w Im-«qÀ C-S¡-Ãn Ip-Spw-_mwKw. a¡-Ä: tdm-_n³ sk-_m-kv-äy³ (Zp-_m-bv-), dq_n sk-_m-kv-äy³ (tPymXn \n-tI-X³ kv-Iq-Ä, B-e¸p-g-), tPm_n sk-_m-kv-äy³ (sF-kn-sF-kn-sF _m¦v Xr-iq-À-), Pq_n sk-_m-kv-äy³ (sk-âv tPm-k^v bp-]n-F-kv Im-b-Â-¸p-dw-). acp-a¡-Ä: {]oXn ]S¶-am-¡Â s]m-³-Ip-¶w, sk³ I-Ãp-]pc B-e¸p-g, hn-\b C-chn-aw-Ke¯v hn-Ãq-¶n, Pm-Iv-k¬ ]q-h¯pw-aq-«n D-Zbw-t]-cq-À.-


X-¦-½

Im-ªn-c-¸-Ån: ]m-d-¡-S-hv am-hn-e-ti-cn-bn ]-tc-X-\m-b sN-Ã-¸³-]n-Å-bp-sS `m-cy X-¦-½ (85) \n-cym-X-bm-bn. kw-kv-Im-cw C-¶p ]¯n\v ho-«p-h-f-¸nÂ. a-¡Ä: Ir-jv-W-]n-Å, Ip-«n-b-½, A-½n-Wn, s]m-¶-¸³-]n-Å, in-h³-]n-Å. a-cp-a-¡Ä: A-½n-Wn, cm-P-¸³-]n-Å Nq-WvS-t¨-cn-bnÂ, tKm-]n-\m-Y-]n-Å ssI-\m-«p-Ip-t¶Â, Hm-a-\, cm-[m-a-Wn.

kp-a-Xn-¡p-«n-b-½

sX-t¡-¯p-I-h-e: Im-cm-fn ]-tc-X-\m-b ]-c-ta-iz-c³ ]n-Å-bp-sS `m-cy kp-a-Xn-¡p-«n-b-½ (70) \ncymXbm bn. kw-kv-Im-cw C¶v 11\v ho-«p-h-f-¸nÂ. a-¡Ä: cm-tP-jv, cm-Pn. a-cp-a-¡Ä: k-cn-X, Ir-jv-W-Ip-amÀ.

eqkn

am-ªq-À: Im-em-¯m-«n tXm-akn-sâ `mcy eqkn (61) \n-cym-Xbmbn. kw-kv-Imcw \msf aq-¶n\v Hm-aÃq-cn-epÅ ktlm-Zc³ ]m-e\n-Â-¡pw-XS¯n km-_p-hn-sâ hkXn-bnse ip-{iqj-I-Ä-¡p tijw Ip-dp-¸-´d sk-â-vtXmakv ]Ån-bnÂ. ]tcX Hm-aÃqÀ ]m-e\n-Â-¡pw-XS¯n Ip-Spw-_mwKw. a¡-Ä: _n-t\m-bv, an-\n-tamÄ. acp-a¡-Ä: jn-_n, hn-t\mZv B-¡Â I-cn-¦p-¶w-.-hn-Pb³ tU-hnUv

aÅq-ti-cn: sX-t¡-¡c ho-«n hn-Pb³ tU-hnUv (75, dn-«. Un-C-Fw-F D-tZym-KØ-³ _w-Kfqcp ) \n-cym-X\mbn. kw-kv-Imcw C-¶p 12\v tIm-«-bw ]p-¯-³-]Ån-bnÂ. `m-cy: X¦½ aÅq-ticn hen-b-ho-«n Ip-Spw-_mwKw. a¡-Ä: ]tc-Xcmb at\m-Pv, hn-t\m-Zv. acp-a¡-Ä: sP\n F-d-Wm-Ip-fw, kPn\n _w-Kfq-cp. ktlmZc§-Ä: Zmkv PÀ-a\n, tkma³ d-jy, kp-_mjv {^m-³-kv, kck cm-P³ Xr-iq-À.-

tdmk

tIm-gm: tXm-«m-]Sn-¡Â ]tc-X\mb tXm-akn-sâ `mcy tdmk (86, dn-«. PnÃm Ir-jn-t¯m«w tIm-gm) \n-cym-Xbmbn. kw-kv-Imcw C-¶p ]¯n\v a®-bv-¡-\m«v tlm-fn-t{Imkv tdm-a³ I-t¯m-en¡ ]Ån-bnÂ. a¡-Ä: ]tc-Xbmb tdm-k, Nm-t¡m, t{X-kym, ta-cn, tPm-k^v, G-e½, Nn-¶-½. acp-a¡-Ä: tPmk^v, t{Xkym, a¯m-bn, t_-_n, ^n-tem-an-\, tPm-À-Pv, A-¸-¨-³-.

adn-b-¡p«n

Nq-WvSt¨-cn: ap-WvSbv-¡Â ]tc-X\mb B-Kkv-Xn-bpsS `mcy adn-b-¡p«n (75) \n-cymXbmbn. kw-kv-Imcw C-¶p ]¯n\v Nq-WvSt¨cn sk-âv tPm-k^v ]Ån-bnÂ. ]tcX ap-Xp-Im-«n Ip-Spw-_mwKw. a¡-Ä: tPm-Wn, km-en, kn-kv-äÀ sa-À-fn³ (F-Â-F-BÀ tIm-¬-hâv ]m-em-). acp-a¡-Ä: tPm-knb tPm-Wn, sd-Pn.-

A-¶-½

C-c-hn-aw-K-ew: sX-t¡-¡-c (I-h-Wm³) ]-tc-X-\m-b G-{_-lm-an-sâ `m-cy A-¶-½ (84) \n-cym-X-bm-bn. kw-kv-¡m-cw \m-sf aq-¶n-\v I-¡-¯p-a-e skâv ta-co-kv ]-Ån-bnÂ. a-¡Ä-: A-e-Iv-kv, A-¶-½, kn-dn-b-Iv, sd-Pn.- a-cp-a-¡Ä-: tkm-^n B-im-cn-¡p-äv I-Ã-d, eq-t¡m-kv ta-¨n-cn {_-Ò-aw-K-ew, kp-P Im-c-¡m-«n C-c-hn-aw-K-ew, s_-¶n ]-S-]p-c-bv-¡Â I-Sp-¯p-cp-¯n.

hn.Un. td-¨Â

I-dp-I-¨m-Â: s\-Sn-b-am-¡Â ]tc-X\mb F³.Fkv. tPm-Wn-sâ `mcy hn.Un. td-¨Â (93, dn-«. So-¨-À) \n-cym-Xbmbn. kw-kv-Imcw i-\n-bm-gvN 12.3-0\v \q-tdm-½mhv imtew sF-]nkn sk-an-t¯-cn-bnÂ. a¡-Ä: ]m-ÌÀ Ìo-^³ F³. tPm-¬, F³.sP. A-½n-Wn, eo-em½ tPm¬. acp-a¡-Ä: tim-im-½, tP-¡-_v tPm-¬, F.sI. IpªpIp«n.

kv-I-dnb t__n

G-´-bm-À: sX-t¡-ho-«n kv-I-dnb t__n (86) \n-cymX\mbn. kw-kv-Imcw C-¶v H-¼-Xn\v Iq-«n-¡Â sk-âv ta-cokv Hm-À-¯-tUm-Ivkv ]Ån-bnÂ. `m-cy: adn-bm½ t__n F-cp-taen ]p-Xn-tbm¯v Ip-Spw-_mwKw. a¡-Ä: t{K-kn, tXm-akv, _o-\, jm-P³. acp-a¡-Ä: t_-_n, kq-k³, Ip-ªp-tam-³, {]nb-.-

hn-Pb½

G-äp-am-\q-À: hn-Pb-`-h\n ]tc-X\mb ]¸p-®n-]n-Å-bpsS `mcy hn-Pb½ (67) \n-cym-Xbmbn. kw-kv-Imcw \S¯n. a¡-Ä: t{]w-Ip-amÀ (sI-F-kv-C-_n ]q-h´p-cp-¯v-), {]o-Xn. acp-a¡-Ä: eXnI (\gv-kv, tIm-«-bw sa-Un-¡Â tIm-f-Pv-), Pb-Ip-amÀ (hn-Pb-]pcw kÀ-hokv klI-cW _m-¦v-)-.

ssee½

s]m³Ip¶w: im´n{Kmw C«nb³]md ]tcX\mb _jodnsâ `mcy ssee½(60)\ncymXbmbn. I_d S¡w C¶p ]¯n\v s]m³ Ip¶w ap-lnbZo³ Ppam akvPnZv J_ÀØm-\nÂ. a¡Ä: Xml, XPo_v, Xm Pv, Xm-lnd, Xlnb. acpa ¡Ä: \ujmZv, laoZv, ko\, dwe¯v, ]tcX\mb P-_mÀ.

Iu-key-

Ip-dn-¨n- Hu-«v-t]m-Ìv: ]o-Sn-I¸d¼n-Â- ]tcX\m-b {io-[csâ `m-cy- Iu-key- (85)- \n-cym-Xbm-bn.- kw-kv-Im-cw- \S¯n.- a¡Ä-: Xp-fkn,- cm-P½,- Ko-X½,- kp-\nÂ.- acp-a¡Ä-: Zm-k¸³,- tIi h³,- _m-_p,- eu-en.-G-en-¡p«n amXyp

N§-\m-ti-cn: hen-b-Ipfw sIm-s¨-S\mSv ]tc-X\mb sI.Fw. am-Xyp-hn-sâ `mcy G-en-¡p«n amXyp (85) \n-cym-Xbmbn. kw-kv-Imcw \msf 11\v sh-cqÀ sk-âv tPmk^vkv ]Ån-bnÂ. ]tcX Ip-dp-¼-\mSw ]d-bw-Ip-gn-bn Ip-Spw-_mw-Kw.-

CSp¡n

 
tdm-k½ tPm-k^v

aS¡-¯m-\w: Hu-tk-¸v-]d-¼n ]tc-X\mb F.H. tPm-k^n-sâ `mcy tdm-k½ tPm-k^v (83) \n-cym-Xbmbn. kw-kv-Imcw C-¶p aq-¶n\p ssa-es¡m¼v sk-âv tXm-akv ]Ån-bnÂ. ]tcX ta-ep-Im-hp-aäw th-en-¡-I-¯p Ip-Spw-_mwKw. a¡-Ä: ]tc-X\mb F.sP. tPm-k^v, F-Â-kn tPm-k^v, tPm-bn, ta-cn, sk-_m-kv-äy-³, tXm-akv, am-Xyq-kv, s_-¶n, sIm-¨p-dm-Wn. acp-a¡-Ä: eo-em½ tPm-k^v tXm-¸n In-g-t¡-Xn-Â, enÃn Ip-¶-¯v, t__n sk-_m-Ì-y³ Ip-¯qÀ hn-Ã, B-³-kn tXm-akv aªm-Sn-¡-Â, sd\n amXyp ]Ån-¡p-t¶-Â, sd\n s_¶n aª-¡m-em-bn-Â, tPm-k^v ]p-fn-¡-Â, tdmbn Io-¯m-¸-Ån, tdmbn ap-WvSm«v NpWvSbnÂ.

t{X-kym-½

C-c-«-bmÀ: N-¡m-\n-¡p-t¶Â Bâ-Wn-bp-sS `m-cy t{X-kym-½(76) \n-cym-X-bm-bn. kw-kv-Im-cw C-¶v c-WvSn-\v C-c-«-bmÀ skâv tXm-a-kv s^m-tdm-\ ]-Ån-bnÂ. ]-tc-X ]m-Zp-h C-f-¸p-¦Â Ip-Spw-_mw-K-w. a-¡Ä: ta-cn, B-eo-kv, tSm-an, tPm-kv, jmân, _n-t\m-bn, tc-J, ]-tc-X-\m-b km-_p. a-cp-a-¡Ä: tPm-kv Xm-g-¯p-Ip-t¶Â (A-bÀ-¡p-¶w), X-¦-¨³ hm-fn-¹m-¡Â (C-c-«-bmÀ), eu-en Iq-\w-]m-d-bn (tXm-{]mw-Ip-Sn), en-kn sN-¼-I-ti-cn (I-¼w-sa-«v), X-¦-¨³ I-f-¸p-c-bv-¡Â (sh-Å-bmw-Ip-Sn), eo-a Ip-f-¯n-¦Â (cm-P-ap-Sn), tkm-Pn Xp-cp-¯n-bn (I-ÃmÀ).-

sF-¸v D-e-l-¶m³

a-Wn-bm-d³-Ip-Sn: s]-cp-¼n-Ån sF-¸v D-e-l-¶m³ (a-¯-¨³ þ75) \n-cy-X-\m-bn. kw-kv-Im-cw C-¶p aq-¶n-\v a-Wn-bm-d³-Ip-Sn skâv ta-co-kv ]-Ån-bnÂ. `m-cy: t{X-kym-½ a-Wn-bm-d³-Ip-Sn Ip-¶-¯p-Ip-Sn-bn Ip-Spw-_mw-Kw. a-¡Ä: kn-ÌÀ en-kn tPm¬ Fw-F-kv-F (-cm-P-Øm³),- kn-ÌÀ a-cn-b-do-¯ F-kv-F-kv-F (-sP-t\m-h),- t\m-_n,- kn-ÌÀ sd-\n tPm¬ Fw-F-kv-F (-cm-P-Øm³).-

tPm¬

kz-cm-Pv: tIm-Sm-en-¸m-d s\-Sp-h-c sI.-kn tPm¬(93) \n-cym-X-\m-bn. kw-kv-Im-cw \msf H-¶n-\v A-¿-¸³-tIm-hn skâv Ìo-^³-kv ]-Ån-bnÂ. `m-cy ta-cn. a-¡Ä: tP-¡-_v, lm-t_ Â, k-Pn, jm-Pn, tam-fn, en-Ãn, sP-kn. a-cp-a-¡Ä: tPm-kv, BÂ-_À-«v, sd-bv-¨Â, tdm-k-½, sd-Pn, jo-\. ]tcX³ knF-kv-sF k-`m ip-{iq-j-I-\m-bn-cp-¶p.

A-¶-¡p-«n

ap-X-e-t¡m-Sw: I-®m-¯p-Ip-gn-bn hÀ-¡n-bp-sS `m-cy A-¶-¡p-«n \n-cym-X-bm-bn. kw-kv-Im-cw \-S-¯n. ]-tc-X Nn-äqÀ hm-g-¡Â Ip-Spw-_mw-Kw. a-¡-Ä: jm-Pp, _m-_p, _n-Pp, kn-Pn, kn-tPm. a-cp-a-¡Ä: en-kn I-hn-bnÂ, _n-Pn A-S-¸q-cv, _n³-kn \-S-bnÂ, en-kn ]-´-¡Â, kn-\n h-b-¼m-S-¯v.

tKm-]m-e-Ir-jv-W³

sXm-Sp-]p-g: sXm-Sp-]p-g I-cn-ap-WvS-¡Â sI.-F. tKm-]m-e-Ir-jv-W³ (58) \n-cym-X-\m-bn. kw-kv-Im-cw \-S-¯n. `m-cy kp-Pm-X Ip-S-b-¯qÀ sh-«p-I-tÃÂ Ip-Spw-_mw-Kw (Fw-hn-sF-]n dn-tK-j³, ap-hm-äp-]p-g). a-¡Ä: A-aÂ, A-]À-W.

tXm-akv tPm-k^v

tXm-{]mw-Ip-Sn: ssZ-hw-taSv hn-f-¡p-acp-Xpw-¦Â tXm-akv tPm-k^v (87) \n-cym-X\mbn. kw-kv-Imcw C-¶p 11.3-0\v tXm-{]mw-IpSn sk-â-vacnb sKm-sc¯n ]Ån-bnÂ. `m-cy: G-en-¡p«n hen-b-tXm-hmf A-\´-¡m«v Ip-Spw-_mwKw. a¡-Ä: am-Xyp, Pbnw-kv, Pkn, sU-bv-kn, _n-³-kn, ]tc-X\mb tPm-k^v. acp-a¡-Ä: en-kn, sIm-¨p-dm-Wn, Pn-j, X¦-¨-³, ss_-Pp, sdPn.

FdWmIpfw

 
adnbw

Ggn¡c: Ip¶¯v Nmt¡mbpsS `mcy adnbw (am¯ncn þ93) \ncymXbmbn. kwkvImcw C¶p ]¯n\v skâv tacokv Akw]vj³ tZhmeb¯nÂ. a¡Ä: knknen, B\n, tXmakv, Pbnwkv, tUm. sI.kn. tPmÀPv (tPmbnâv UbdÎÀ F³sF]nknknUn), sPkn, ]tcX\mb km_p. acpa¡Ä: ]tcX\mb BâWn, ]utemkv, AÂt^m¬k, B\n, an\n, BâWn, ]tcXbmb tPmfn.

tZhkn tPmÀPv

sIm¨n: IeqÀ PUvPkv Ah\yp kvssIsse³ ^vfmän IÃp§Â tZhkn tPmÀPv (sI.Un. tPmÀPv þ 72) \ncymX\mbn. kwkvImc ip{iqj C¶p 11\v ImeSn aäqcpÅ IpSpw_ho«n Bcw`n¡pIbpw XpSÀ¶v aäqÀ skâv BâWokv ]Ånbn kwkvIcn¡p¶XpamWv. `mcy: tacn tPmÀPv hmg¡pfw \¼ym]d¼n ]q¡m«v IpSpw_mwKamWv. a¡Ä: amÀPn (BÀ¡nsSÎv _wKfqcp), sPdn (C³t^mknkv _wKfqcp). acpaI³: s\Âk¬ UntImkv¯ (F³Pn\nbÀ _wKfpcq).

Fw.F. G{_lmw

tImXawKew: FwhnsF]n dn«tbUv DtZymKس tim`\¸Sn apWvSbv¡Â Fw.F. G{_lmw (A¸¨³ þ 55) \ncymX\mbn. kwkvImcw C¶p cWvSn\v tImXawKew skâv tPmÀPv I¯o{UenÂ. `mcy: {_nPoäv hmg¡pfw FSmt«Â s\Ãn¡pt¶Â IpSpw_mwKamWv. a¡Ä: UnPn (C³t^m]mÀ¡v, tNÀ¯e), UnÂPn (hnZymÀYn\n, FwF tImfPv, tImXawKew).

]utemkv hÀKokv

A¦amen: tPmkv]pcw aªfn ]utemkv hÀKokv (73) \ncymX\mbn. kwkvImcw C¶p 3.30\v tPmkv]pcw skâv tPmk^v tZhmeb¯nÂ. `mcy: tacn InS§qÀ ]pXp¸md IpSpw_mwKamWv. a¡Ä: ssj³ t]mÄ (Zp_mbv), kXojv t]mÄ (Kme IfIvj³kv, A¦amen), kvanX, knÔp. acpa¡Ä: aRvPp Im¨¸nÅn A¦amen, Pnke Ingt¡¸d¼n N§\mticn, _nPp (hn\b tÌmgvkv Beph), {_b (hrµmh³ PzÃdn).

{_nPn¯

Beph: ]p¯\§mSn ho«n ]tcX\mb hÀKoknsâ `mcy {_nPn¯ (94) \ncymXbmbn. kwkvImcw \S¯n. a¡Ä: sUman\nIv (dn«. lnµpØm³ enhÀ enanäUv), tPmk^v (]p¯\§mSn t{StUgvkv), tPm¡n, _m_p (Unknkn P\d sk{I«dn, NqÀWn¡c {Kma]©mb¯v sa¼À), Nn¶½ (Be§mSv), tdmknen (hSpXe) tacn (h«¸d¼v), eqkn (tXm¸pw]Sn). acpa¡Ä: sken³ (sk{I«dn _m¦v Fwt¹mbokv skmsskän), Pm³kn tPmkv, ssj\n tPm¡n, sjÀfn _m_p. BâWn Iq«me, sNdnbm³ IÃdbv¡Â, sUman\nIv sNt¼men¸d¼nÂ, ]oäÀ Adbv¡¸d¼nÂ.

sI.F. tPmÀPv

A¦amen: A¦amen Ingt¡]d¼n ho«n sI.F. tPmÀPv (86) \ncymX\mbn. kwkvImcw \msf 9.30\v A¦amen {InkvXy³ {_Zd¬ NÀ¨nÂ. `mcy: ]tcXbmb kmdm½. a¡Ä: kPn, sdPn. acpa¡Ä; ¥mUn, joe.

]n.F.hÀ¡n

]ndhw: s\¨qÀ ]Ån¡mXS¯n ]n.F. hÀ¡n (81) \ncymX\mbn. kwkvImcw C¶p aq¶n\v s\¨qÀ skâv tXmakv ]ÅnbnÂ. `mcy: Genbm½ \oÀ¡pgn Itïpaebn IpSpw_mwKw. a¡Ä: sska¬, sPkn. acpa¡Ä: tPmbn (dn«. FkvsF A©pIWvS¯n (apf´pcp¯n), A\ne Imctamfbn (tImet©cn). ]tcX³ aWoSv aW sXmgnemfn bqWnb³ (sISnbpkn) Øm]I t\Xmhmbncp¶p.

Hutk^v Hutk^v

A¦amen: th§qÀ Ipäne¡c apfhcn¡Â Hutk^v Hutk^v (90) \ncymX\mbn. kwkvImcw \msf aq¶n\v th§qÀ skâv tPmk^v ]ÅnbnÂ. `mcy: Geym½ ImeSn sImäaw tImet©cn IpSpw_mwKamWv. a¡Ä: tPmk^v, sPbv¡_v, hnÂk¬, t]mfn, sk_mÌy³, sPkn, tdmbn, kpa, kp\nÂ. acpa¡Ä: enkn, FÂkn, sPkn, tPmfn, {]nb, t__n, jo_, dm³k¬, jmân.

{Sok t]mÄ

Ip¼f§n: CS¡m«v ]tcX\mb C.sP. t]mÄ `mcy {Sok t]mÄ (86) \ncymXbmbn. kwkvImcw C¶p ]¯n\v t\mÀ¯v Ip¼f§n skâv tPmk^vkv ]ÅnbnÂ. a¡Ä: tPmtPm t]mÄ, ]tcX\mb jmP³ t]mÄ, km_p t]mÄ, hn³kâv PqUv t]mÄ (_nPp). acpa¡Ä: ¥mUokv, tdmkven, tkm^n, aÀ^n.

tPmk^v

ImªqÀ: ]c¸nÅn Hutk^nsâ aI³ tPmk^v (73) \ncymX\mbn. kwkvImcw C¶p \men\v ImªqÀ skâv tacokv s^mtdm\ ]ÅnbnÂ. `mcy: sIm¨pt{Xky ImªqÀ tImgn¡mS³ IpSpw_mwKamWv. a¡Ä: ssj\n, eo\, A\nÂ. acpa¡Ä: _n\p, ssjPp, So\.

Kucn

]ndhw: A©Âs]«n ]Ån¯mg¯v ho«n ]tcX\mb tIihsâ `mcy Kucn (88) \ncymXbmbn. kwkvImcw ]n¶oSv. a¡Ä: tZhIn, im´, cho{µ³ (jmÀP), kPoh³ (_wKfqcp), ]tcX\mb tKm]n. acpa¡Ä: _m_p, tKm]me³, {iotZhn, Dj, kene.

tPmjn

s]cp¼mhqÀ: IqSme¸mSv Nndb¯v ]tcX\mb tXmaknsâ aI³ tPmjn (35) \ncymX\mbn. kwkvImcw C¶p 10.30\v IqSme¸mSv skâv tPmÀPv tZhmeb¯nÂ. AhnhmlnX\mWv. A½; ¢mc amthen¸Sn ]Ån¡c¡mc³ IpSpw_mwKamWv. ktlmZc§Ä: tPmtPm, PotP.

_nPp

ImªqÀ: sXm«n¸d¼n \Ipesâ aI³ _nPp (42) \ncymX\mbn. kwkvImcw C¶p ]¯n\v ]md¸pdw FkvF³Un]n ivaim\¯nÂ. `mcy; sjÂPn. a¡Ä: A³P\, AÀ¨\ (Ccphcpw ImªqÀ skâv tPmk^vkv tIm¬hâv tKÄkv sslkvIqÄ hnZymÀYn\nIÄ).

\mcmbWn

tImet©cn: ]gt´m«w I«¡b¯v Ip«¸sâ `mcy \mcmbWn(78) \ncymXbmbn. kwkvImcw C¶v 11.30\v ho«phf¸nÂ. a¡Ä: cmP½, tkma³, hnPb³, kt´mjv, APn. acpa¡Ä: ca, aRvPp, kPn\n, ]tcX\mb apcfn.

adnbw

]ndhw: Gg¡c\mSv IÃpwIq«¯n ]tcX\mb Nmt¡mbpsS `mcy adnbw (95) \ncymXbmbn. kwkvImcw C¶v ]¯n\v s\¨qÀ skâv tXmakv ]ÅnbnÂ. a¡Ä: Genbmkv, hÀKokv, t]mÄ. acpa¡Ä: Genbm½, A¶½, tamfn.

adnb¡p«n

]ndhw: Cehpw]d¼n ]tcX\mb ]t{Xmknsâ `mcy adnb¡p«n (85) \ncymXbmbn. kwkvImcw C¶v 11þ\v ]ndhw cmPm[ncmP I¯o{UenÂ. a¡Ä: tamfn, t__n, hÕ, kmdm½, Ipamcn, Beokv, X¼n. acpa¡Ä: Ahcm¨³, IpªptamÄ, ]utemkv, cmPp, tPmfn, ]tcXcmb hÀKokv, tPm¬.

XriqÀ

 
tam¬. tPmk^v Im¡ticnbpsS ktlmZcn Ipªmbn

aäw: skâv {^m³kokv sslkvIqfnse A[ym]I\mbncp¶ ]tcX\mb Im¡ticn eqhokv amÌdpsS `mcy Ipªmbn (90) \ncymXbmbn. kwkvImcw C¶p Ime¯v 10.30\p aäw skâv tXmakv s^mtdm\]ÅnbnÂ. a¡Ä: sIm¨pt{Xky, knÌÀ _nbm{Sokv F^vknkn (Ieym¬ cq]X), knÌÀ sPbn³ acnb F^vknkn (aZÀ, AÂthÀWnb tIm¬shâv, sh§nWnticn), enÃn, sUÂ^o\, BKvv\kv (dn«. Im¯enIv kndnb³ _m¦v), enkn, tPmkv (Im¯enIv kndnb³ _m¦v, NqWvSÂ), At´mWn (Im¯enIv kndnb³ _m¦v, Heht¡mSv). acpa¡Ä: ]tcX\mb Hutk^v tNäp]pg¡mc³, t]mÄ Ihe¡m«v, ]tcX\mb t]mfn ]me¯n¦Â, tZhkn Xet¡m«qÀ, ]tcX\mb tPmkv Nnd¸W¯v, _o\, tPm^n.

^m. t]mÄ þ s_¶n sNdph¯qcnsâ amXmhv tacn

Nme¡pSn: t\mÀ¯v Nme¡pSn sNdph¯qÀ Cu\miphnsâ `mcy tacn (84) \ncymXbmbn. kwkvImcw C¶p sshIo«v 4.30\p t\mÀ¯v Nme¡pSn skâv tPmk^v ]ÅnbnÂ. a¡Ä: k®n, ^m. t]mÄ sNdph¯qÀ (hnImcn, ^m¯naamXm]Ån sImä\ÃqÀ), tPm¬k³ (_ldn³), _o\. ^m. s]¶n sNdph¯qÀ (hnImcn skâv tPmk^v ]Ån CuÌv ]p¯³Nnd). acpa¡Ä: hÕ, lm¸n, s_¶n.

kpioe

a®p¯n: aWÂsXmSn (t{Kbvkv hnÃ) hnÕ³ `mcy kpioe (86, dn«. \gvknwKv kq{]WvSv, Kh. saUn¡Â tImfPv, XriqÀ) \ncymXbmbn. kwkvImcw C¶p H¼Xn\v \S¯pw. a¡Ä: knkn {]kmZv, sFdn³ tPmbv. acpa¡Ä: ¥mUokv {]kmZv, dh. ^m. sI.hn.tPmbv.

adnbw

hS¡mt©cn: Icpa{X ]tcX\mb ]mtW§mS³ tem\¸sâ `mcy adnbw (84) \ncymXbmbn. kwkvImcw C¶pcmhnse 11\p Icpa{X BtcmKyamXm tZhmeb¯nÂ. a¡Ä: tPmÀPv, tdmknen, tXmakv, Beokv. acpa¡Ä: am¯ncn, Hutk^v, enkn, {^m³kokv.

tdmkn

amf: ]gbmän Ddph¯v km\n¡p«n `mcy tdmkn (87) \ncymXbmbn. kwkvImcw C¶p Ime¯v 9.30\p amf skâv kvä\nÉmthmkv s^mtdm\ ]ÅnbnÂ. a¡Ä: knknen, hÀKokv (Im¯enIv kndnb³ _m¦v, amf þ ]Ån¸pdw), tagvkn, t]mÄk¬, tacn, BâWn, Pm³kn. acpa¡Ä: tPmWn, tdmknen, tPmkv, sPkn, Hutk¸v, jmPn, {^m³kokv.

emkÀ

KpcphmbqÀ : ]nU»nbpUn dn«. Poh\Imc³ tIm«¸Sn s\¿³ ]dn©p emkÀ (81) \ncymX\mbn. kwkvImcw C¶p \men\v tIm«¸Sn ]Ån skant¯cn bnÂ. `mcy: ]tcXbmb Ipªne. a¡Ä: B\n, ]tcX\mb tPmkv, tPmbv. acpa¡Ä: ]tcX\mb hÀKokv, t__n, {Sok (F F^v.tImfPv).

cm[mIrjvW³

Ccn§me¡pS: amXr`qan dn«. kq{]WvSv XmWntÈcn FS¡m«n C. cm[mIrjv W³ (74) \ncymX\mbn. FS¡m«n ]tcXcmb am[htat\msâbpw A½p¡p«n A½bptSbpw aI\mWv. amXr`qanbpsS sIm¨n, XrÈqÀ Hm^okp Ifn kq{]WvSmbncp¶p. `mcy: ]n. ktcmPn\n A½. a¡Ä: aRvPp, \oXp. acpa¡Ä: hk´³, hnt\mZv.

adnbw

aäw: Ip¯qÀ ]tcX\mb sIm¨¸³ `mcy adnbw (76) \ncymXbmbn. kwkvImcw C¶p D¨Ignªv aq¶n\v aäw skâv tXmakv s^mtdm\ ]ÅnbnÂ. a¡Ä: hn³kâv, eokn, jo_, jmPp. acpa¡Ä: AÂt^m³k, emkÀ, tPmWn, jo_.

]ß\m`³

HÃq¡c: ]tcX\mb ]Snªmdq«v sIm¨p®n aI³ ]ß\m`³ (sIm¨ptam³þ77) \ncymX\mbn. kwkvImcw ]n¶oSv. a¡Ä: jmPp, jmPn\n, cPp, cPn\n, ]tcX\mb ssjPp. acpa¡Ä: cPn\n, D®nIrjvW³, kpa, Znt\i³.

IrjvW³

tImS¶qÀ: N¡me¸d¼n IrjvW³ (KwKm[c³ þ 74) \ncymX\mbn. FbÀt^mgvknepw ]nU»ypUnbnepw tPmen sNbvXn«pWvSv. `mcy: ku`mKyhXn (dn«. A{KnIĨÀ Hm^okÀ). a¡Ä: _k´v, \nan, ]n¦p (]nU»ypUn Nmh¡mSv). acpa¡Ä: kvanX _k´v, kptcjv (]q¦p¶w).

tacn

HÃqÀ: ]mtey¡c Ipªnhmdp tem\¸³ `mcy tacn (85) \ncymXbmbn. kwkvImcw \S¯n. a¡Ä: tdmknen ss]temXv sXt¡¡c, tagvkn Cu\mip Fcntªcn, eqkn k®n Iqf.

]m¯p½

hSt¡ImSv: IÃqÀ sXs¡ImSv hmenbnÂho«n A_phnsâ `mcy Ad¡Â Ipdp¸¯v ho«n ]m¯p½ (^m¯na þ 61) \ncymXbmbn. a¡Ä: janb, dpjnX, \PnX. acpa¡Ä: _joÀ, AÐpÄ Akokv (Ipsshäv), Pam (atejy).

am[h³

s]cp¼S¸v: Nn¿m\qÀ D®mbn¡p¶v hf¸n am[h³ (83) \ncymX\mbn. kwkvImcw \S¯n. `mcy: ]ßmhXn. a¡Ä: Znt\iv, kp[ojv, kPojv, amb. acpa¡Ä: {ioIe, ]ßP, aoc, apcfo[c³.

]mÀÆXnb½

s]cp¼S¸v: sImïp]d¼n\Sp¯v Idpt¯S¯v ho«n ]mÀÆXnb½ (sNý þ 93) \ncymXbmbn. kwkvImcw \S¯n. aIÄ: tim`\Ipamcn (s^Ud _m¦v). acpaI³: _meIrjvW³\mbÀ.

koX

Im«qÀ: Ip¶¯p]oSnI tIm¸pÅn thembp[sâ `mcy koX (58) \ncymXbmbn. kwkvImcw C¶pcmhn se 11\p hSq¡c s]mXp kvaim\¯n \S¯pw. a¡Ä: tcJ, cRvPn¯v. acpa¡Ä: kt´mjv, kn_n.

IrjvW³\mbÀ

Fcpas¸«n: IpSIpgn At©cn IrjvW³\mbÀ (91) \ncymX\mbn. kwkvImcw C¶p Ime¯v 10\p ho«phf¸nÂ. a¡Ä: taml\IrjvW³, kXoi³, aWnIWvT³, Cµnc. acpa¡Ä: eX tamlIrjvW³, Kucn{]` aWnIWvT³, Cµnc cma³Ip«n.

thWptKm]me³

Aae \KÀ: Nqc¡m«pIc sN½§m«phf¸n ]tcX\mb A\´\mcmbW³ Fgp¯Ñsâ aI³ thWptKm]me³ (76) \ncymX\mbn. kwkvImcw \S¯n. kwØm\ klIcW hIp¸v dn«tbÀUv AUojW cPnkv{Smdmbncp¶p. amXmhv: ]tcXbmb \mcmbWn A½. `mcy: IrjvWIpamcn. a¡Ä: kn.hn. enj (hntÃtPm^okÀ, tNdqÀ), PntXjv (I¬kyqaÀs^Uv). acpa¡Ä: iinIpamÀ (A[ym]I³, Nn·b anj³ tImtfPv, tImegn), Xpfkn (A[ym]nI FkvUnhn F¨vFkvFkv, t]cmawKew).

cmLh³

]qh¯qÀ: Im\m«v sX¡q«bn cmLh³\mbÀ (75) \ncymX\mbn. kwkvImcw \S¯n. `mcy: imcZ. aI³: aWnIWvT³ (]mhd«n ]©mb¯v Ggmw hmÀUv AwKw). acpaIÄ: AizXn.

FÂkn

sImSIc: t]cm{¼ ssa{Xn \KÀ Nndb¯v hSt¡¯e tPm¬ksâ `mcy FÂkn (51) \ncymXbmbn. kwkvImcw \S¯n. aI³: F_n.

cmaIrjvW³

Icph¶qÀ: Cgph{X cma³ aI³ cmaIrjvW³ \ncymX\mbn. kwkvImcw \S¯n. `mcy: kp`mjnWn. a¡Ä: cXojv, tcmjnWn. acpa¡Ä: kPnX, tdmj³.

{]k¶

sImSp§ÃqÀ: ]n.sh¼ÃqÀ IpSnen§ _kmÀ \¼nb{´ AtimIsâ `mcy {]k¶ (52) \ncymXbmbn. aIÄ: AJne.

tZhkn

amf: ]mtd¡m«v sF¸p tZhkn (85) \ncymX\mbn. kwkvImcw \S¯n.

kckzXn A½

Xr{]bmÀ: ]tcX\mb \mcmbW³Ip«nbpsS `mcy CfbS¯v kckzXn A½ (69) \ncymXbmbn. kwkvImcw C¶p cmhnse ]Xns\m¶n\p ]mdta¡mhv im´nL«¯nÂ. aIÄ: \o\. acpaI³: lcni¦À cmP.

i¦c³Ip«n ]Wn¡À

XncqÀ: ]p¯³aTwIp¶v ]m¼qÀ Ifcn¡Â Ip©p]Wn¡À aI³ i¦c³Ip«n ]Wn¡À (86) \ncymX\mbn. kwkvImcw \S¯n. `mcy: `mcXn. a¡Ä: lcn{]kmZv, PeP, {ioIpamÀ. acpa¡Ä: Aley, kpa.

D½pIp«nbp½

]p¶bqÀ¡pfw: s]cp¼S¸v ]t«cnIp¶v ]pfnªmen ho«n D½pIp«nbp½(91) \ncymXbmbn. I_dS¡w \S¯n. a¡Ä: AÐpÄ dlvvam³, _ohm¯p½, s\^okp½. acpa¡Ä: G\p, Ipªntam³, ^m¯na.

{ioapcpI³

s]cp¼nemhv: Xncpanät¡mSv ]tcX\mb apá ho«n \mcmbW³ aI³ {ioapcpI³ (54) \ncymX\mbn. `mcy: iymaf. a¡Ä: aptIjv, icWy. acpaI³: aWnIp«³.

Zm\ntbÂ

]gªn: ]«n¯Sw A¡c¸pdw ho«n Zm\ntb (91) \ncymX\mbn. kwkvImcw \S¯n. `mcy: Ipªe. a¡Ä: tPmbv (tImb¼¯qÀ), sPbvk¬ ({Km³Uv CeIvv{Sn¡Âkv, s]cp¼nemhv), enÃn, tagvkn, Ubvkn. acpa¡Ä: hÀKokv (_nkn\kv, ImkÀtKmUv), tXmakv, X¦¨³ (kp¯m³_t¯cn), hÕ, do_.

]me¡mSv

 
AÐpÄ kemw

Be¯qÀ: Imhticn NpWvS¡mSv h¡o ]Snbn ]tcX\mb I_odnsâ aI³ AÐpÄ kemw (60) \ncymX\mbn. D½: sFkpap¯v.`mcy: \_ok. a¡Ä: apPo_v, djoZv, ss^kÂ, djoZ. acpa¡Ä: keow, \koa, lko\.

e£van

Icn¼: CS¡pdnin Ipän¡m«n ]tcX\mb thembp[sâ `mcy e£van (90) \ncymXbmbn. a¡Ä: cpKvvanWn, hmkp, ao\m£n, IrjvWIpamÀ, ]tcX\mb _meIrjvW³. acpa¡Ä: Ipªpe£van, cmaIrjvW³, iinIe, kp\nX, ]tcX\mb BdpapJ³.

]mÀhXn t\XymÀ

hS¡t©cn: ]pg¡enSw {ioIrjvW \nhmkn ]tcX\mb kn.hn. hmkptat\msâ `mcy ]n.sI. ]mÀhXn t\XymÀ (88) \ncymXbmbn. a¡Ä: D®me¨³,im´, ]ßn\n. ]tcXcmb kcf, IrjvW³. acpa¡Ä: BWvSh tat\m³, sI. apcfo[c³, ]tcX\mb tUm. tKm]n\mY³.

tacn

tImb¼¯qÀ: BImjv A¸mÀ«vsaâv sX¡pw]pdw ]tcX\mb tPmWnsâ `mcy tacn (91) \ncymXbmbn. kwkvImcw C¶pcmhnse 10.30\v cma\mY]pcw tlmfn{Sn\nän I¯o{U tZhmeb skant¯cnbnÂ. a¡Ä: {^m³kokv, tPmkv, hÕ, tUhokv, _m_p, kvsäÃ. acpa¡Ä: tdmknen, eoa, ]tcX\mb BâWn, lWn, tPmfn, tUhokv.

]n.IrjvW³

s\·md: hçn s\Ãn¸mSw A¿mebw ]n. IrjvW³ (78) \ncymX\mbn. kwkvImcw C¶v cmhnse 10\v h¡mhv ]©mb¯v ivaim\¯nÂ.a¡Ä: ]pjv]eX, ]pjv]cmP³ (hnF^v]nknsI Be¯qÀ). acpa¡Ä: IrjvW³, im´Ipamcn.

apl½Zv

Icn¼: ]mdt¡mSv ]mS¯v ]oSnb¡Â apl½Zv (a½nþ 68) \ncymX\mbn. ktlmZcn: IZoP

ae¸pdw

 
ssk\-_

Xn-cqÀ : Xm-\qÀ hÅn-¡m-ªncw Xma-k-¡m-cnbp-amb hSs¡ hf-¸n ssk\_ (67) \ncym-X-bm-bn. `À¯mhv : ]tc-X-\mb tImb-¡p-«n. a¡Ä : \qÀP-lm³, kmln-Z. acp-a-¡Ä : A-_v-ZpÄ PeoÂ, kn±o-Jv.

ssk\-_

Xncqc§mSn : NpÅn-¸md Agphf¸n sambvXp-«n-bpsS `mcy ssk\_ (57) \n-cym-X-bm-bn. a¡Ä : \ujmZv, \Pvap±o³ acpa¡Ä : dpJnb, dw-e.D®n lk³

Acot¡mSv: D{K]pcw Imcn]d¼v I®©ocn ]p¯³Ipfw D®n lk³ (91) \ncymX\mbn. a¡Ä: sI.]n. apl½Zv ss^kn (ap^¯niv, kp¶n hnZym`ymk t_mÀUv), A_q_¡À auehn (apWvS{¼ a{Zk A[ym]I³), ]tcX\mb AÐpÅ auehn, \^ok. acpa¡Ä: ]tcX\mb AÐpÄ laoZv (]pƯn¡Â), Ipªman (Ccn§Â), ^m¯na (sN{a¡m«qÀ), ^m¯na (Hmam\qÀ), ktlmZc§Ä: sI.]n. AÐpdlvvam³ apkvvenbmÀ D{K]pcw, Aehn, ]tcXbmb ^m¯na.

ssk\_

XncqÀ : Xm\qÀ hÅn¡mªncw Xmak¡mcnbpamb hSs¡ hf¸n ssk\_ (67) \ncymXbmbn. `À¯mhv : ]tcX\mb tImb¡p«n. a¡Ä : \qÀPlm³, kmlnZ. acpa¡Ä : A_vZpÄ PeoÂ, kn±oJv.

Assk\mÀ

FS¡c: hgn¡Shv ]qh¯ns¸mbnense Icphm¯v Assk\mÀ (76) \ncymX\mbn. `mcy: ]m¯p½. a¡Ä: Ban\, lwk, apl½Zv, kpss_Z. acpa¡Ä: skbvXehn, kÂa¯v, k¡o\, lwk.

D½m¨p

s]cp´ÃqÀ : ]tcX\mb ASnbm«n a½menbpsS `mcy ASnbm«n D½m¨p (76) \ncymXbmbn. a¡Ä : apl½Zv Aen, kndmPp±o³, kpld. acpa¡Ä : \qÀPlm³, kpld.

tImgnt¡mSv

 
A¶½

tImSt©cn: ¹mt¯m«¯n ]tcX\mb amXyphnsâ `mcy A¶½ (75) \ncymXbmbn. kwkvImcw C¶v cmhnse H¼Xn\v CucqSv skâv tPmk^vkv ]ÅnbnÂ. a¡Ä: tacn¡p«n, sX¿m½, tPmkv, s]®½, amXyp, tXmakv, Beokv, BâWn, enkn, tamfn, tdmknen. acpa¡Ä: AKkvän³, {^m³kokv, t__n ]utemkv, hÕ½, tdmknen³, AKkvän³, eoem½, tSman, kvIdnb, kmPp, ]tcXbmb sX¿m½.

AKÌy³

ac©m«n: ]pXnbnS¯pNmen tXmaknsâ aI³ AKkvän³ (]m¸¨³þ71) \ncymX\mbn. kwkvImcw C¶v ac©m«n skâv tacokv ]ÅnbnÂ. `mcy: Gen¡p«n, ]pÃpcmw]md sImÃw]d¼n IpSpw_mwKw. a¡Ä: tkm^n (imtemw), knÌÀ \m³kn F^vknkn tIm¬hâv (Icn¦Ã¯mWn). acpaI³: tPman Ingt¡¡membn (t]cm{¼, t]mkväv amkväÀ, t]cm{¼ t]mkväv Hm^okv).

IeymWn

IpäymSn: \n«qÀ Xp¼¡p¶¯v Ipªncmasâ `mcy IeymWn (58) \ncymXbmbn. a¡Ä: ssieP, koa, kptcjv_m_p. acpa¡Ä: cmP³ (aq¶mwssI), iin (IpWvSptXmSv), ZnÂP. ktlmZc§Ä: Ipªncma³, \mWp, Pm\p, ]tcX\mb I®³. k©b\w sNmÆmgvN.

Iaem£nA½

samtIcn: sX§pwXd½Â Iaem£nA½ (60) \ncymXbmbn. `À¯mhv: A¨pX³ \mbÀ (FIvkv kÀhokvta³). a¡Ä: KoX, Kncojv, kvanX (sIFkvBÀSnkn hSIc). acpa¡Ä: _meIrjvW³ (sIFkvC_n HmÀ¡mt«cn), AUz. t{]a³ (hSIc). k©b\w i\nbmgvN.

{]`mIc³ \mbÀ

ssI\m«n: CSs¸«n Ip\nbn {]`mIc³ \mbÀ (78) \ncymX\mbn. kwkvImcw C¶p cmhnse 10.30\v I¸ä ap³kn¸Â s]mXpivaim\¯nÂ. `mcy: imcZ. a¡Ä: t__n, {]Imi³, _m_p. acpa¡Ä: lcnZmk³, eXnI, kp\nX.

\nXym\µ³

tImgnt¡mSv: IpXnch«w ]t\mfn]d¼n aXntemfn \nXym\µ³ (70) \ncymX\mbn. kwkvImcw \S¯n. ap³ sdbnÂth t]mÀ«dmbncp¶p. `mcy: kXyhXn. a¡Ä: k_nX, kvanX, kPn¯v (dnb {SmhÂkv). acpa¡Ä: kt´mjv (klIcWhIp¸v), APb³ (\yqkv t]¸À GPâv), {]Pn\. ktlmZc§Ä: kltZh³, eoemhXn, AtimI³, kpaXn, ]tcXcmbtZhbm\n, at\mlc³.

Ipamc³

Imbs¡mSn: amhne¸mSn Ipamc³ (70) \ncymX\mbn. `mcy: N{µn. a¡Ä: kpKpW³ (ss{UhÀ sXm«n¸mew), kp\nÂ, kpPmX.

Nocp

IpäymSn: Ict§mSv ]tcX\mb ]t«m¶p½Â s]m¡nWsâ aIÄ Nocp (66) \ncymXbmbn. A½: ]tcXbmb aµn. ktlmZc§Ä: ]tcX\mb IWmc³.

hb\mSv

 
cho{µ³

am\´hmSn: am\´hmSn AarX \KÀ sFdnjn F³.sI. cho{µ³ (80) \ncymX\mbn. kwkvImcw C¶v I®pÀ ]¿m¼e¯v. `mcy: {]`. a¡Ä: iymw kqcPv ( {Uwkv Châvkv Hm^v C´y _mKfqcp), jm³ (_mKfqcp), kan¯v (apwss¼), kcnK. acp: Po\, {ipXn, AanX, sd\n¯v (Bcy`h³ tImgnt¡mSv).

IeymWn

aqss¸\mSv: e¡nln ta¡m«n ]tcX\mb IrjvWsâ `mcy IeymWn (84) \ncymXbmbn. kwkvImcw C¶v D¨bv¡v 12 \v aqss¸\mSv s]mXpiva im\¯nÂ. a¡Ä: e£van, hÅn, hnimep, kckp, {]`mIc³ (amXr`qan GPâv aqss¸ \mSv), ]pjv]. acpa¡Ä: X¦¸³, Ip«¸³, hmkp, A¯\mÀ, kpPmX.

Nn¶

tIWn¨nd: ]p¯³]pcbn ]tcX\mb I®sâ `mcy Nn¶ (80) \ncymXbmbn. a¡Ä: cpÜnWn, D®n, e£van, Ipamc³ aWn. acpa¡Ä: Cu¨À, ssje, cma³Ip«n, {ioP, kphÀW.

I®qÀ

 
BÂ{^Uv

`oa\Sn: Xem¸nÅn hn³skâvþ ssje Z¼XnIfpsS aI\pw hc¡mSv lbÀsk¡³Udn kvIqÄ ]¯mw ¢mkv hnZymÀYnbpamb BÂ{^Uv(15) \ncymX\mbn. kwkvImcw C¶p cmhnse 10\p `oa\Sn {InkvXpcmP tZhmeb¯nÂ. ktlmZc§Ä: ImXdn³, Heohnb.

kvIdnb

shÅmSv: BZyIme IpSntbä IÀjI³ sNmtÆen¡pSnbn kvIdnb (89) \ncymX\mbn. kwkvImcw C¶p cmhnse 11\v shÅmSv skâv sk_mÌy³kv ]ÅnbnÂ. `mcy: Gen¡p«n CSp¡n tN»m\n¡Â IpSpw_mwKw. a¡Ä: Ip«nb¨³, Ipcym¨³, tPmbn, Ip«nb½, ]tcXcmb X¦¨³, tamfn.

hÀ¡n

Dfn¡Â: apWvSm\qcnse IpSntbä IÀjI³ Hmen¡Â hÀ¡n (92) \ncymX\mbn. kwkvImcw C¶v D¨Ignªp cWvSn\v apWvSm\qÀ skâv AÂt^m³k ]ÅnbnÂ. `mcy: ]tcXbmb A¶½. a¡Ä: Gen¡p«n, s]®½, k®n, tP¡_v, tacn. acpa¡Ä: X¦¨³, eoem½, tagvkn, _m_p, ]tcX\mb tPmkv.

IrjvW³

ISh¯qÀ: ISh¯qcnse ]p¯e¯v IrjvW³ (78) \ncymX\mbn. `mcy: \mWn. a¡Ä: kPoh³ (Zp_mbv), [t\jv (_wKfqcp) _nµp, dPn\. acpa¡Ä: joP (s]cn§¯qÀ), kptc{µ³ (ap¯mdn ]nSnI), kt´mjv (sNdpIp¶p½Â), cay (Ccn§®qÀ). ktlmZc§Ä: C.sI. Ipamc³ (kn]nFw Hmem¨n ]oSnI {_m©wKw), \mWn, Ip¦n¨n, ]tcX\mb tKmhnµ³.

tKmhnµ³

\nSpIpfw: tImet«cn tKmhnµ³ (65) \ncymX\mbn. `mcy: \mcmbWn. a¡Ä: kt´mjv, kXoi³, k Xy³. acpaIÄ: c\y. ktlmZc§Ä: am[hn, Pm\In, btimZ, imcZ, cmLh³, ]tcXbmb IeymWn.

t{Xkym½

Bet¡mSv: cbtdmw BwK³hmSn¡p kao]s¯ ]tcX\mb hSt¡¡päv tPmk^nsâ `mcy t{Xkym½ (88) \ncymXbmbn. kwkvImcw C¶pcmhnse 10\v cbtdmw skâv sk_mkväy³kv ]ÅnbnÂ. ]tcX ]pXpthen IpSpw_mwKw. a¡Ä: tXmakv, tPmÀPv, tPmkv, A¶½, tPmbn. acpa¡Ä: t{Xkym½ (aW¡Shv), Pm³kn (A[ym]nI, cbtdmw Kh. sslkvIqÄ), tkmfn (cbtdmw), t__n (Bet¡mSv), tPmbn (aem¦Shv).

kXn

Ccn«n: IogqÀ im´n`h\n Fgp¯³ cmLhsâ `mcy tIbm³ kXn (62) \ncymXbmbn. a¡Ä: cmtPjv (im´n {Kq¸v Ccn«n), cPojv (Akn. {]^kÀ, almßmKmÔn tImfPv Ccn«n). acpa¡Ä: _o\ (A[ym]nI, FwPn sFSnkn Ccn«n), A\p]a (Akn. {]^kÀ, almßmKmÔn tImfPv Ccn«n).

Pm\p

a«¶qÀ: FSthen¡ense Imcy¯v Pm\p (78) \ncymXbmbn. `À¯mhv: ]tc X\mb Be¡WvSn _me³. a¡Ä: kptemN\, kmhn{Xn, kptc{µ³. acpa¡Ä: tKmhnµ³, Zmap, hÕe. ktlmZc§Ä: apIpµ³ amkväÀ, Ipªn¡®³, btimZ, hÕe, ]ßmhXn, ]tcXcmb cmLh³, kZm\µ³, cmP³.

cmPtKm]me³

]¿¶qÀ: Ip¶cp HmW¸d¼v hmb\ime¡v kao]s¯ tImfnbmS³ Cutcm¡n tKm]me³þ]Snªmsdho«n kckzXn Z¼XnIfpsS aI³ sSt¼m ss{UhÀ ]n.hn. cmPtKm]me³ (_m_pþ46) \ncymX\mbn. `mcy:kpja. a¡Ä: A\ncp²v, BZnXy. ktlmZcn: ssjeP.

Ipªncma³

Xfn¸d¼v: {]apJ IYmIr¯pw tImfankväpamb ap¿w cmPsâ ]nXmhv ap¿w apWvS¸mes¯ FS¨nd Ipªncma³ (88) \ncymX\mbn. `mcy: tNbn. aäpa¡Ä: btimZ, tim`\, _meIrjvW³, A\nX. acpa¡Ä: Zo] (]din\n¡Shv), tKm]me³(I¨hSw, Iqthcn), knÔp, apcfo[c³(Zp_mbv), ]tcX\mb Ipªn¡®³. ktlmZc§Ä: tImc³, ]tcXcmb Ipª¸, IpªmXn.

Ipªmky

]¿¶qÀ: ]p©¡mSv ]p¶¡Shv ]me¯n\v kao]s¯ kn. C{_mlnansâ `mcy tNt\m¯v amS¯n Ipªmky (60) \ncymXbmbn. a¡Ä: dÒ¯pÅ, CPmkv, CkvabnÂ, kaod, dwko\, jmlnZ. acpa¡Ä: lko\, _pjvd, kaZv, jwkp±o³, apPo_v.

im´

NqfnbmSv: AUphm¸pdw ssI¸nÂhf¸n im´ (59) \ncymXbmbn. a¡Ä: Dj, ]tcXbmb ]pjv]. acpaI³: {]Imi³ (tIm«qÀ). ktlmZc§Ä: ktcmPn\n, Iaem£n, \mcmbWn, IrjvW³.

tcmlnWn

]m¸n\nticn: thf]pcw ]me¯n\p kao]s¯ \n«qÀ tcmlnWn (81) \ncymX bmbn. `À¯mhv: ]tcX \mb ]Ån¡WvSn e£va W³ amÌÀ.a¡Ä: DZb `m\p, Znt\iv, tcJ, ]tcX \mb Zneo]v. acpa ¡Ä: {]oX, kz]v\, Ipªn¡®³.

ImkÀtKmUv

 
\¼n ]m«mfn

aptÅcnb: IÀjI\pw an DSabpamb tNmZaqebnse \¼n ]m«mfn (93) \ncymX\mbn. AJnte´ym Inkm³k` ImSIw bqWnäv saw_dmbncp¶p. `mcy: ]tcXbmb koX½. a¡Ä: imcZ, \mcmbW³, ktcmPn\n, efnX, ]tcX\mb _meIrjvW³. acpa¡Ä: tIih ]m«mfn, i¦c]m«mfn, _m_p ]m«mfn, cpÜnWn, tcmlnWn.

kt´mjvIpamÀ

ImkÀtKmUv: ImkÀtKmUv slUv t]mkväv Hm^okv Poh\¡mc³ Atab tdmUnse Fw.sI.kt´mjvIpamÀ (55) \ncymX\mbn. `mcy: ameXn. a¡Ä:lÀjnX, k\Xv (Ce{Îojy³, ImkÀtKmUv). acpaI³: kt´mjv (aWn¸mÂ).

A_vZpÅ

Imª§mSv: tIm«n¡pfw A®³ lukn Fw.A_vZpÅ (60) \ncymX\mbn. `mcy: Bbnj. a¡Ä: ssJdp¶ok, kpld. acpa¡Ä: C.sI.A_vZpÄdÒm³, A_vZpÄ Akokv auÆÂ.

N{µ

_ZnbUp¡: _ZnbUp¡bnse hym]mcn B\µs³d `mcy sN¶mÀI«bnse N{µ (55)\ncymXbmbn. a¡Ä: Acp¬ skÂhw, kp{_ÒWy, khnX. ktlmZc§Ä: apcpIm\µ, tchXn.

tPmk^v

]\¯Sn: tXm«¯n Sn.]n.tPmk^v(93)\ncymX\mbn. kwkvImcw \S¯n. `mcy: ]tcXbmb adnbm½. aIÄ: tacn. acpaI³: ]tcX\mb tXmakv.

t__n

sIm¶¡mSv: tXm¼n t__n (75) \ncymX\mbn. kwkvImcw \msf cmhnse 10\p sIm¶¡mSv skâv tacokv tZhmeb¯nÂ. `mcy: Genbm½. a¡Ä: km_p, _nPp. acpa¡Ä: jo\, sPkn.
 
 

Rashtra Deepika LTD
Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.