കൊമേഴ്സ് പഠിച്ച് കൊമേഴ്സ്യലാകാം
cmPys¯ hmWnPy taJebn Hmtcm hÀjhpw Bbnc¡W¡n\p sXmgn Ahkc§fmWp h¶p tNcp¶Xv. e£§fpsSbpw tImSnIfpsSbpw IW¡p ]dbp¶ hmWnPy taJebpsS `mKamIm³ sImtagvkv ]T\w hgn km[n¡pw. FkvFkvFÂkn¡p tijw sImtagvkv ]T\w Bcw`n¡m³ \nch[n Ahkc§fmWp hnZymÀYnIsf Im¯ncn¡p¶Xv. sImtagvkpambn _Ôs¸«v GsXms¡ tImgvkpIÄ ]Tn¡Ww, FhnsSsbms¡ CXn\pÅ kuIcyapWvSv, CXn\pÅ hnZym`ymk tbmKyXIÄ Fs´ms¡bmWv, ^okn\¯n F{X cq] hsc sNehp hcpw, ]T\ tijapÅ Ahkc§Ä XpS§nbh hniZambn ]cnNbs¸Sp¯p¶p.

lbÀsk¡³Udn ]T\w

FkvFkvFÂkn ¡v tijw ]Tn¡m\pÅ Ahkc§Ä C¶v tIcf¯n Hcp]mSv DWvSv. sdKpedmtbm XpeyXm ]T\¯n IqSntbm sa{Sn¡ptej³ ]mkmb GsXmcp hyàn¡pw s]mXphnZym`ymk hIp¸n\v IognepÅ lbÀsk¡³Udn ]T\¯n\v tNÀt¶m kmt¦XnI hnZym`ymk hIp¸n\v IognepÅ hnF¨vFkvC tImgvkn\v tNÀt¶m XpSÀ ]T\w apt¶m«p sImWvSpt]mIm³ Ignbpw.

lbÀsk¡³Udn sImtagvkv D]cn]T\¯n\mbn sXcsªSp¡p¶hÀ¡v \mep {Kq¸pIfn
embn sImta gvkv ]T\¯n\v Ahkcsamcp¡nbncn¡p¶p.
sImtagvkv hn¯v Iw]yq«À B¹nt¡j³ BWv H¶v. _nkn\kv ÌUokv, A¡uWvS³kn, C¡tWmanIvkv, Iw]yq«À B¹nt¡j³. sImtagvkv hn¯v amXvkv: _nkn\kv ÌUokv, A¡uWvS³kn, C¡tWmanIvkv, amXvkv. sImtagvkv hn¯v s]mfnänIvkv: _nkn\kv ÌUokv, A¡uWvS³kn, C¡tWmanIvkv, s]mfnänIvkv. sImtagvkv hn¯v tPym{K^n: _nkn\kv ÌUokv, A¡uWvS³kn, C¡tWmanIvkv, tPym{K^n F¶nh CXn DÄs¸Sp¯nbncn¡p¶p. Iw]yq«À B¹nt¡j³ XncsªSp¡p¶hÀ¡v ¹kvSphn\v tijw _ntIman\v ]pdta _nknFbv¡pw tNcmw.

¹kvSphn\v tijw XpSÀ ]T\w B{Kln¡p¶hÀ¡v _ntImw, _nF Cw¥ojv, _nF C¡tWmanIvkv F¶o taJeIfn ]c¼cmKX coXnbnepÅ {XnhÕc _ncpZ t{]m{KmapIfn tNcmhpw.

shmt¡jWÂ lbÀ sk¡³Udn ]T\w

D¶X hnZym`ymk cwK¯v Gsd t\«§Ä ssIhcn¨ \½psS kwØm\¯v hnZymk¼¶cmb sXmgn clnXcpsS F®w hÀ[n¨psImWvSncn¡pt¼mÄ Xs¶ kmt¦XnI ss\]pWyw ssIhcn¨ am\h hn`htijnbpsS A]cym]vXX ]e taJeIfpsSbpw hnIk\¯n\v hnLmXam¡p¶pWvSv. C¯cw {]iv\§Ä ]cnlcn¡p¶Xn\pw kaql¯n\mhiyamb kmt¦XnI ]cnÚm\w e`n¨ Hcp sXmgn iànsb e`yam¡p¶Xn\pamWv tIcf¯n sXmgne[njvTnX lbÀsk¡³Udn hnZym`ymk ]²Xn (hnF¨vFkvC) ¡v XpS¡w Ipdn¨Xv.

FkvFkvFÂkn ]co£ ]mkmIp¶ hnZymÀYnIÄ¡v CjvSs¸« Hcp sXmgn taJe sXcsªSp¡p¶Xn\pw ]cnioe\w t\Sp¶Xn\pw t{SUv kÀ«n^n¡äv IcØam¡p¶Xn\pw hnF¨vFkvC ]T\w Ahkcsamcp¡p¶p. AtXmsSm¸w D¶X ]T\¯n\mbn ¹kvSp tImgvkn\v Xpeyamb tbmKyX t\Sp¶Xn\pw Cu tImgvkv hnZymÀYnIÄ¡v Ahkcw \ÂIp¶p.
B\pImenI {]kànbpÅ sXmgn A[njvTnXamb tImgvkpIfmWv. hnF¨vFkvCbn IqSn apJyambpw \ÂIp¶Xv. 2015 se \nÀt±i{]Imcw sht¡jW lbÀsk¡Udn hIp¸v \S¯p¶ sImtagvkv sFÑnI tImgvkpIÄ Xmsg sImSp¡p¶p.

A¡uWvSnwKv B³Uv SmIvtkj³, IÌaÀ dntej³jn¸v amt\Pvsaâv, _m¦nwKv B³Uv C³jzd³kv kÀhokkv , amÀ¡änwKv B³Uv ^n\m³j kÀhokkv, Iw]yq«ssdkvUv Hm^okv amt\Pvsaâv, ^pUv & dÌdâv amt\Pvsaâv. FÃm sht¡jW tImgvkpIfpsSbpw ssZÀLyw cWvSp hÀjamWv. ]T\ Imebfhn hnZymÀYnIÄ \nÝnX Znhkw sXmgn ]cnioe\¯n \nÀ_Ôambpw ]s¦Sp¡Ww.

]T\ hnjb§Ä aq¶v ]mÀ«pIfnembn DÄs¸Sp¯nbncn¡p¶p. Chbn H¶pw cWvSpw ]mÀ«pIÄ \nÀ_Ôambpw ]Tnt¡WvSXmWv. F¶m ]mÀ«v aq¶v XmÂ]cyapsWvS¦n am{Xw XncsªSp¯m aXnbmIpw. sht¡jW lbÀsk³UWvSdn tImgvkv ]qÀ¯nbm¡nb hnZymÀYnIÄ¡v (]co£ hnPbn¨hÀ¡pw hnPbn¡m¯hÀ¡pw) asämcp tIm¼nt\j\nÂ, hyhØIÄ¡v hnt[bambn, AhÀ ]Tn¨ncp¶ kvIqfntem, atäsX¦nepw kvIqfntem hoWvSpw tNÀ¶v cWvSphÀjw ]Tn¨v sht¡jW lbÀsk¡³Udn ]co£ FgpXmhp¶XmWv. C{]Imcw ]pXnb tIm¼nt\j\n shmt¡jW lbÀ sk¡³Udn tImgvkn\v hoWvSpw tNcp¶ hnZymÀYn ap¼v Pbn¨ hnjb§fn ]co£ FgptXWvS.

tPmen km[yXIÄ

¹kv Sp ASnØm\am¡nbn«pÅ tIcf ]nFkvknbpsS tPmenIÄ¡v {ian¡mw. I¼yq«À B¹nt¡j³ sFÑnIambn sImtagvkv {Kq¸v FSp¯v ¹kvSp ]mkmbhÀ¡pw, hnF¨vFkvC ]mkmbhÀ¡pw sNdpInS I¼\nIfntem atäm A¡uWvSâv XkvXnIbn tPmen e`n¡mw. AtXmsSm¸w sFknFwF \S¯p¶ aq¶v amkw ssZÀLyapÅ knFSn (kÀ«n^nss^Uv A¡uWvSnwKv sSIv\njy³) F¶ tImgvkv ]qÀ¯nbm¡nbm Cu taJebn tim`n¡m³ km[n¡pw. Iw]yq«À ]cnÚm\w hÀ[n¸n¡m³ UnknF (Unt¹ma C³ Iw]yq«À B¹nt¡j³) AwKoIrX Øm]\§fn \n¶v ]qÀ¯nIcn¡p¶Xpw DNnXamWv.

¹kvSphn\v tijw XpSÀ]T\¯n\v {ian¡msX A¡uWvSnwKv HmUnän§v taJeIfn tPmen¡v {ian¡pIbmsW¦n Smen¡v ]pdta efnXamb tkm^vävshbÀ tImgvkpIÄ ]Tn¡p¶Xpw A`nImayamWv.

]nFkvknbpsS Nne HgnhpIfnte¡v ¹kv Sp hnF¨vFkvC tbmKyX Xs¶ \njvIÀjn¡p¶pWvSv. A¯cw XkvXnIIfnte¡v Cu tImgvkpIÄ ]mkmbhÀ¡v am{Xta At]£n¡m³ Ignbq. A¯cw XkvXnIfpsS hnÚm]\w hcp¶ apdbv¡ At]£ \ÂIn ]co£bv¡v {iaw \S¯pI.


kÀ«n^n¡äv C³ A¡uWvSnwKv sSIv\ojy³kv tImgvkv

Imcy£aXbpÅ A¡uWvSâpamsc hmÀs¯Sp¡p¶Xn\v hn`mh\ sNbvXncn¡p¶ tImgvkmWv kÀ«n^n¡äv C³ A¡uWvSnwKv sSIv\ojy³kv tImgvkv (Iymäv). GsX¦nepw {Kq¸n ¹kvSphn\v ]Tn¡p¶hÀ¡pw ¹kvSp ]mkmbhÀ¡pw Un{Kn¡v ]Tn¡p¶hÀ¡pw Cu tImgvkn\v tNcmw. ¹kvSp ]co£ ]mkmb tijta Iymäv ]co£ FgpXm³ km[n¡pIbpÅp.

PqWn Iymäv tImgvkv ]co£sbgpXm³ B{Kln¡p¶hÀ¡pÅ AUvanj³ Bcw`n¨p. Cu amkw 31 hsc AUvanj³ XpScpw. ¢mkpIÄ G{]n þ tabnemWv \S¡p¶Xv (Ct¸mÄ ]Tn¡p¶ tImgvkpIfpsS ]co£bv¡p tijw). AXpsImWvSv ]Tn¡p¶ tImgvkpIsf Hcp coXnbnepw _m[n¡msX Iymäv ]Tn¨v ]mkmImw. www.icai.org.

(ASp¯ BgvN: D]cn]T\ km[yXIÄ)