Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
Click here for detailed news of all items
cWvSp tdmþtdm kÀhokv shkepIÄ sIm¨n I¸Âimebn \nÀan¡pw
sIm¨n: ]ÝnasIm¨nbpsS bm{Xm t¢i¯n\p ]cnlmcamIpsa¶v {]Xo£n¡p¶ tdmþtdm (tdmÄ Hm¬ tdmÄ Hm^v) kÀhokn\pÅ shkepIÄ sIm¨n I¸Âimebn \nÀan¡pw. CXp kw_Ôn¨p sIm¨n I¸Âimebpambn sIm¨n tImÀ]tdj³ amÀ¨v cWvSn\v D¨bv¡v 12\v IcmÀ H¸nSpsa¶p tabÀ tSmWn N½Wn ]{Xkt½f\¯n ]dªp. 3.8 tImSn cq]bmWp Hcp shkensâ \nÀamW¯n\v {]Xo...
hniIe\hpw _Päpw; kqNnIIÄ IpXn¨pIbdn
apwss_: 2015þ16 hÀjw cmPy¯nsâ km¼¯nI hfÀ¨ 8.1þ8.5 iXam\ambncn¡psa¶ km¼¯nI hniIe\¯nsâbpw \msf AhXcn¸n...
_n Sp _n aoän\v C¶p kam]\w
sIm¨n: kwØm\ hyhkmb hIp¸nsâ B`napJy¯n sNdpInS, CS¯cw hyhkmb§Ä¡mbn sIm¨nbn \S¶phcp¶ {XnZn\ _nkn\kv ...
sFUn_nsF _m¦n\v ]pXnb samss_Â B]v
sIm¨n: ]pXpXeapdbnse s]mXptaJem _m¦mb sFUn_nsF _m¦nsâ samss_Â _m¦nwKv B¹nt¡j³ kPohambn. KqKnÄ t¹tÌmd...
Ct¡m kvt]mÀSn t^mÀUv B]v en¦v
sIm¨n: AÀ_³ Fkvbphn Ct¡m kvt]mÀSn D]t`màr kulrZ C³þImÀ kmt¦XnIhnZybmb kn¦v t^mÀUv B]v en¦v AhXcn¸n¨...
_ÀKWvSn {]oanbw _m¦nwKpambn BIvknkv _m¦v
sIm¨n: BIvknkv _m¦v Gähpw anI¨ {]oanbw hyànKX _m¦nwKv tkh\amb _ÀKWvSn AhXcn¸n¨p. Xnc¡pÅ, k¼¶cmb D]t`...
Deepika Daily dpathram
Rashtra Deepika
Cinema
Sthreedhanam
Sunday Deepika
Business Deepika
Karshakan
Kuttikalude Deepika
Childrens Digest
Chocolate
Career Deepika
Youth Special
tech@deepika
4Wheel
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.