Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health 
News Summary
 
  Click here for detailed news of all items Print this Page


Click on the headline, for a specific item

BZmb\nIpXn dnt«WpIÄ Pqsse 31 \v ap³]v
\nÀ_ÔnX HmUnäv BhiyanÃm¯ \nIpXnZmbIÀ¡pÅ 2013þ14 km¼¯nI hÀjs¯ BZmb\nIpXn dnt«WpIÄ Cu amkw 31þ\p ap¼pXs¶ ^bÂsN¿Ww.

sk³skIvkpw \n^vänbpw t\«¯nÂ
apwss_: t_mws_ sk³skIvkv 485 t]mbnâpw \n^vän 126 t]mbnâpw {]Xnhmc t\«w kz´am¡n. H¸w cWvSv C³UIvkpIfpw dn¡mÀUv XIÀ¯ Bthi¯nepamWv. Hcp hi¯v hntZi \nt£]w IpanªpIqSp¶p.

Idp¯s]m¶n\v Xnf¡w; tI{µ _m¦pIÄ kzÀWtiJcw DbÀ¯p¶p
sIm¨n: C´y³ IpcpapfIv ap¡m e£¯nsâ Icp¯nÂ, hnbäv\mansâ IbäpaXn Bdpamk¯n\nSbn Hcp e£w S¬ adnIS¶p. d_dnsâ hne¯IÀ¨ tI{µþkwØm\ kÀ¡mcpIÄ A\§p¶nÃ,
Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.