Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
Click here for detailed news of all items
C´y³ k¼ZvLS\bv¡v temI¯n Gähpw IqSnb hfÀ¨bpWvSmIpw: sFFwF^v
\yqUÂln: Cu km¼¯nI hÀjw Gähpw DbÀ¶ km¼¯nI hfÀ¨ ssIhcn¡p¶ cmPyamIpw C´ysb¶v A´mcmjv{S \mWy\n[n(sFFwF^v).

Cu hÀjw 7.3 iXam\w km¼¯nI hfÀ¨bpWvSmIpsa¶p sFFwF^v ]dbp¶p. tI{µ [\a{´mebw 7.5 iXam\w hfÀ¨bpWvSmIpsa¶v AhImis¸«Xn\p ]ntä¶mWv sFFwF^nsâ hnebncp¯Â.

Pqssebn sFFwF^nsâ thÄUv C¡tWmanIv ...
almcmjv{Sbn cWvSv sat{Sm dq«pIÄ¡v A\paXn
apwss_: cWvSp sat{Sm dq«pIÄ¡p IqSn almcmjv{S kÀ¡mÀ A\paXn \evIn. 12,618 tImSn cq] apX apS¡n Atµcn ...
tXm«w hyhkmbs¯ c£n¡m³ D¶XXe CSs]SÂ thWw: knsFsF
sIm¨n: {]XnkÔnbnemb tXm«w hyhkmbs¯ c£n¡p¶Xn\mbn D¶XXe CSs]SÂ thWsa¶v tIm¬s^Utdj³ Hm^v C´y³ C³Ukv{Sn ...
sdt\m IznUn\p cWvSmgvN¡pÅn 25,000 _p¡nwKv
apwss_: {]apJ {^©v hml \ \nÀamXm¡fmb sdt\m ]pXpXmbn \nc¯nend¡p¶ lm¨v_m¡v tamUÂ ImÀ IznUv 12 Znhk¯n\p...
Deepika Daily dpathram
Rashtra Deepika
Cinema
Sthreedhanam
Sunday Deepika
Business Deepika
Karshakan
Kuttikalude Deepika
Childrens Digest
Chocolate
Career Deepika
Youth Special
tech@deepika
4Wheel
Video News
Samskarikam


Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.