കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിലവിളിയില്‍ നടുങ്ങി രാജ്യം, ശിശുമരണത്തിന്റെ കരളലിയിക്കുന്ന കണക്കുകള്‍ ഇങ്ങനെ