Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
tIcfw skanbnÂ
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
_mwKfqÀ: 58þmaXv tZiob ko\nbÀ t_mÄ_mUvan⬠Nm¼y³jn¸n h\nXm hn`mK¯n tIcfw skanbnÂ. _mwKfqcn \S¶ IzmÀ«dn O¯nkvKUns\ ]cmPbs¸Sp¯nbmWv tIcfw skanbn IS¶Xv. BXntYbcmb IÀWmSIamWv skanbn tIcf¯nsâ FXncmfnIÄ.


A^vKms\Xntc Hmkvt{Senbbv¡v dn¡mÀUv hnPbw
bpFC XIÀ¯v ]m¡nØm³
sFknkn¡p k¨nsâ hnaÀi\w
sKbvepw Unhnteygvkpw t^manembm c£bnÃ: t[mWn
tImlvens¡Xntc sFknkn¡p ]cmXn
A\pIqe Xocpam\apWvSmbm Imcyh«¯p Ifn: Sn.kn. amXyp
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.