Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
tIcfw skanbnÂ
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
_mwKfqÀ: 58þmaXv tZiob ko\nbÀ t_mÄ_mUvan⬠Nm¼y³jn¸n h\nXm hn`mK¯n tIcfw skanbnÂ. _mwKfqcn \S¶ IzmÀ«dn O¯nkvKUns\ ]cmPbs¸Sp¯nbmWv tIcfw skanbn IS¶Xv. BXntYbcmb IÀWmSIamWv skanbn tIcf¯nsâ FXncmfnIÄ.


B ZpxJw ad¶v {_koÂ
sht«mdn Ifw hn«p
hncmSv tImlven \memaXp Xs¶
sF]nFeneqsS aS§nhcm³ bphnbpw klodpw
AÀPp\, t{ZmWmNmcy At]£IÄ £Wn¨p
C´y¡p ka\ne
A´À kÀhIemimem thmfn IncoSw FwPn¡v
IÃSn tIm¨nwKv Iym¼v
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.