Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
tIcfw skanbnÂ
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
_mwKfqÀ: 58þmaXv tZiob ko\nbÀ t_mÄ_mUvan⬠Nm¼y³jn¸n h\nXm hn`mK¯n tIcfw skanbnÂ. _mwKfqcn \S¶ IzmÀ«dn O¯nkvKUns\ ]cmPbs¸Sp¯nbmWv tIcfw skanbn IS¶Xv. BXntYbcmb IÀWmSIamWv skanbn tIcf¯nsâ FXncmfnIÄ.


tIm¸ Atacn¡: 2þmaXpw 3þmaXp s]dp
h\nXm temII¸v ss^\Â C¶v
ko\nbÀ AXveänIvkv sNss¶bn¯s¶
{_WvS³ a¡Ã¯n\p hoWvSpw dn¡mÀUv
hnw_nÄU¬: s^UdÀ, thmkv\nbm¡n {]oIzmÀ«dnÂ, Izntämh, tkmwK ]pd¯v
dbm³ lmcnkv hncan¨p
s]mtUmkvIn KeävktdbnÂ
dntbm Hfn¼nIvknsâ Zo]inJ amXrI ]pd¯nd¡n
C´y Hfn¼nIv tbmKyXbv¡cnInÂ
tPm dq«v hwiob A[nt£]w \S¯nsb¶p hmÀWÀ
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.