Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
tIcfw skanbnÂ
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
_mwKfqÀ: 58þmaXv tZiob ko\nbÀ t_mÄ_mUvan⬠Nm¼y³jn¸n h\nXm hn`mK¯n tIcfw skanbnÂ. _mwKfqcn \S¶ IzmÀ«dn O¯nkvKUns\ ]cmPbs¸Sp¯nbmWv tIcfw skanbn IS¶Xv. BXntYbcmb IÀWmSIamWv skanbn tIcf¯nsâ FXncmfnIÄ.


A©maXpw »mäÀ?
bqtdm¸v eoKv IncoSw skhnb t\Sn
sFFwPn dneb³kv ^pSvt_mÄ A¡mUanbnte¡v _mknXv, \anÂ, dmjnZv
\ZmÂ, skdo\ aq¶mw duWvSn thmkv\nbm¡n ]pd¯v
Hmkvt{Senb³ Hm¸¬: ssk\ s\lvhmÄ IzmÀ«dnÂ
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.