Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
^pSvt_mÄ, tlm¡n Xmcw tPmbv tPmÀPv \ncymX\mbn
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
sIm¨n: {]ikvX ^pSvt_mÄ, tlm¡n Xmcw FdWmIpfw tIm¼md Xfnb¯v tPmbv tPmÀPv (73) \ncymX\mbn. FdWmIpfw PnÃm ^pSvt_mÄ, tlm¡n Soansâbpw, CuKnÄkv ¢_nsâbpw skâv BÂ_ÀSvkv tImfPv Soansâbpw tKmÄ Io¸dmbncp¶p. kwkvImcw C¶p cmhnse ]¯n\v skâv tacokv _knen¡bnÂ. `mcy: X¦½, a¡Ä: kp\n tPmbn, kp`n, ]tcXbmb kp\n B³{Uqkv. acpa¡Ä: B³{Uqkv ]md¡Â, tSmbvtamÄ kp\nÂ, amXyp Cucmäp]pg.\m«n tKmh ssS sI«n
CuU\nepw hmSptam?
temII¸v ^pSvt_mÄ tbmKyX: C´y XpÀ¡vsa\nØms\Xntc
kp{_tXmI¸v: _nsI lmI\p hnPbw
C´yþInhokv H¸¯ns\m¸w
temII¸v tbmKyX e£yan«v emän\tacn¡
\htPymXv knwKv kn±p KpcpXcmhØbnÂ
tXmähÀ C¶p t\À¡pt\À

Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.