Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
^pSvt_mÄ, tlm¡n Xmcw tPmbv tPmÀPv \ncymX\mbn
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
sIm¨n: {]ikvX ^pSvt_mÄ, tlm¡n Xmcw FdWmIpfw tIm¼md Xfnb¯v tPmbv tPmÀPv (73) \ncymX\mbn. FdWmIpfw PnÃm ^pSvt_mÄ, tlm¡n Soansâbpw, CuKnÄkv ¢_nsâbpw skâv BÂ_ÀSvkv tImfPv Soansâbpw tKmÄ Io¸dmbncp¶p. kwkvImcw C¶p cmhnse ]¯n\v skâv tacokv _knen¡bnÂ. `mcy: X¦½, a¡Ä: kp\n tPmbn, kp`n, ]tcXbmb kp\n B³{Uqkv. acpa¡Ä: B³{Uqkv ]md¡Â, tSmbvtamÄ kp\nÂ, amXyp Cucmäp]pg.tNtXmlcw ]qPmc
]qPmcbv¡p thWw, SoansemcnSw
{Sn¸nÄ t_mÄ«v
C´y³ h\nXm tlm¡n Sow dntbmbnte¡v
s_Â GIZn\ {In¡äv aXnbm¡n
Pnhn cmP ^pSvt_mÄ C´y³ t\hn ss^\enÂ
knän Pbn¨p, sNÂkn¡p tXmÂhn
Hmkokn\v 23 d¬kv Pbw
AIvjÀ Ikdn, C´y¡p ]c¼c
t{_mwhn¨nsâ AZn \_n ssU\mtamknÂ
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.