വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ പാലിക്കാനുള്ളത്‌
വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ പാലിക്കാനുള്ളത്‌