നന്മനിറഞ്ഞ ഇരിപ്പിടങ്ങളാവുക
നന്മനിറഞ്ഞ ഇരിപ്പിടങ്ങളാവുക