Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to International News |
aemebv¡v s\mt_Â t\mant\j³
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
eWvS³: s]¬Ip«nIfpsS hnZym`ymk¯n\p thWvSn kzcapbÀ¯nbXn\v Xmen_msâ shSntbä ]mIv hnZymÀYn\n aeme bqk^v kmbnsb kam[m\¯n\pÅ s\mt_ ]pckvImc¯n\p t\mant\äp sNbvXp. C¶sebmbncp¶p t\mant\j\pÅ Ahkm\ XobXn. {^©v, It\Unb³, t\mÀhoPnb³ Fw]namcmWp t\mant\äp sNbvXXXv. F¶m t\mantj\v AXn¯s¶ {]m[m\yansöp t\mÀhoPnb³ s\mt_ I½nän ]dªp. t\mant\j³ kw_Ôn¨ hnhc§Ä AXoh clkyambmWp kq£n¡p¶Xv. aeme {_n«\n NnInÕbnemWv.


saIvknt¡mbn shSnhbv]v: 43 acWw
65þmw hbkn Hä{]kh¯n \mep Ip«nIÄ!
kzhÀKhnhmlw: AbÀe³Un lnX]cntim[\
Gjybnse Gähpw henb Ipcniv ]m¡nØm\nÂ
BWhmbp[w kz´am¡m³ sFFkv \o¡sa¶p dnt¸mÀ«v
_eqNnØm\n Hcpamk¯n\nsS sImÃs¸«Xv 29 Xo{hhmZnIÄ
skmamenbbn 24 t]À sImÃs¸«p
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.