Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to International News |
aemebv¡v s\mt_Â t\mant\j³
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
eWvS³: s]¬Ip«nIfpsS hnZym`ymk¯n\p thWvSn kzcapbÀ¯nbXn\v Xmen_msâ shSntbä ]mIv hnZymÀYn\n aeme bqk^v kmbnsb kam[m\¯n\pÅ s\mt_ ]pckvImc¯n\p t\mant\äp sNbvXp. C¶sebmbncp¶p t\mant\j\pÅ Ahkm\ XobXn. {^©v, It\Unb³, t\mÀhoPnb³ Fw]namcmWp t\mant\äp sNbvXXXv. F¶m t\mantj\v AXn¯s¶ {]m[m\yansöp t\mÀhoPnb³ s\mt_ I½nän ]dªp. t\mant\j³ kw_Ôn¨ hnhc§Ä AXoh clkyambmWp kq£n¡p¶Xv. aeme {_n«\n NnInÕbnemWv.


sXcsªSp¸n {Iat¡Sv: ]mIv sdbnÂth a{´nsb AtbmKy\m¡n
IÀZn\mÄ It\kv{Sn A´cn¨p
CuPn]vXn hoWvSpw apÀkn A\pIqenIÄ¡p h[in£
bpFkn cWvSp t]À t]meoknsâ shSntbäp acn¨p
Xmen_m³, A^vKm³ t\XrXz§Ä X½n NÀ¨ XpScp¶p
]mIv kvIqfn tXm¡p[mcnbpsS B{IaW¯n HcmÄ sImÃs¸«p
eJvhnbpsS tamN\w: t\ct¯ hmZw tIÄ¡m³ At]£
cmPIpamcn¡p t]cv jmÀeäv
t\¸mÄ `qI¼w: hntZi c£m{]hÀ¯IÀ¡p aS§msa¶p kÀ¡mÀ
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.