Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to International News |
aemebv¡v s\mt_Â t\mant\j³
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
eWvS³: s]¬Ip«nIfpsS hnZym`ymk¯n\p thWvSn kzcapbÀ¯nbXn\v Xmen_msâ shSntbä ]mIv hnZymÀYn\n aeme bqk^v kmbnsb kam[m\¯n\pÅ s\mt_ ]pckvImc¯n\p t\mant\äp sNbvXp. C¶sebmbncp¶p t\mant\j\pÅ Ahkm\ XobXn. {^©v, It\Unb³, t\mÀhoPnb³ Fw]namcmWp t\mant\äp sNbvXXXv. F¶m t\mantj\v AXn¯s¶ {]m[m\yansöp t\mÀhoPnb³ s\mt_ I½nän ]dªp. t\mant\j³ kw_Ôn¨ hnhc§Ä AXoh clkyambmWp kq£n¡p¶Xv. aeme {_n«\n NnInÕbnemWv.


thymam{IaWw: 300 `oIcÀ sImÃs¸s«¶p djy
A©p ]ekvXo³ImÀ sImÃs¸«p: C{ktben AXoh Pm{KX
kam[m\¯n\pthWvSn Dd¨ \ne]mSpIÄ FSp¡Ww: amÀ]m¸
ssN\bvs¡Xntc aym³aÀ
Inw tPmwKv D¶n\v AhmÀUv
t\¸mÄ {][m\a{´nsb \msf sXcsªSp¡pw
bpFkv Im¼kn hoWvSpw shSnhbv]v

Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.