Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to International News |
aemebv¡v s\mt_Â t\mant\j³
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
eWvS³: s]¬Ip«nIfpsS hnZym`ymk¯n\p thWvSn kzcapbÀ¯nbXn\v Xmen_msâ shSntbä ]mIv hnZymÀYn\n aeme bqk^v kmbnsb kam[m\¯n\pÅ s\mt_ ]pckvImc¯n\p t\mant\äp sNbvXp. C¶sebmbncp¶p t\mant\j\pÅ Ahkm\ XobXn. {^©v, It\Unb³, t\mÀhoPnb³ Fw]namcmWp t\mant\äp sNbvXXXv. F¶m t\mantj\v AXn¯s¶ {]m[m\yansöp t\mÀhoPnb³ s\mt_ I½nän ]dªp. t\mant\j³ kw_Ôn¨ hnhc§Ä AXoh clkyambmWp kq£n¡p¶Xv. aeme {_n«\n NnInÕbnemWv.


Imft¸mcv: kvs]bn\n aq¶p t]À¡p ]cnt¡äp
temI ap¯È³ A´cn¨p
thymam{IaWw, t]mcm«w: sba\n 200 acWw
HtÎm_dnse kn\Un\pthWvSn {]mÀYn¡Ww: amÀ]m¸
Atacn¡bn C´y¡mc\pt\tc hoWvSpw hwiobm{IaWw
sFFkns\ tXmev]n¡m³ kabsaSp¡pw: H_ma
Cdm³ BWhNÀ¨: kabw \o«n
]WwX«n¸v: C´y¡mc\v bpFkn XShv
{^©v ssk\y¯nsâ {Kt\UpIÄ tamãn¨p
{Kokv: A\nÝnXXzw XpScp¶p
tamZnbpsS au\aà Btcm]W§Ä¡pÅ ]cnlmcw: tIm¬{Kkv
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.