Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to International News |
\kvdpÅ tcmK_m[nXs\¶v
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
s_bvdq«v: lnkv_pÅ t\Xmhv lk³ \kvdpÅ Im³kÀ NnInÕbv¡mbn Cdm\nte¡p t]msb¶p dnt¸mÀ«v. ASnb´c NnInÕbv¡mbn {]tXyI hnam\¯n \kvdpÅ sSlvdm\nte¡p t]msb¶v thmbnkv Hm^v e_\³ tdUntbm ]dªp.]m¡nØm³ tX§p¶p
lamkv `oIckwLS\bÃ: bqtdm]y³ tImSXn
sNmÆbn Poh³ DsWvS¶p Iyqcntbmknän
ISÂs¡me tIkv: C´ybnse Aw_mkUsd Cäen Xncn¨phnfnt¨¡pw
s]jhmÀ Iq«s¡me : H¼Xmw¢mkn tijn¨Xv Hcp Ip«nam{Xw
BwKvfn¡³ k`bv¡v h\nXm _nj¸v
sP_v _pjn\p sshäv luknte¡p t\m«w
C´y³ hwiP³ bpFkv s^Ud tImSXn PUvvPn
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.