Home   | Editorial   | Latest News   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Movies   | Health
| Back To Business |


സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം നല്ലതോ?
എനിക്ക് ഉറപ്പാണ.് ഈ തലക്ക്െ വായിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാം ഞെട്ടിയിരിക്കും. എഴുത്തുകാരന് ഭ്രാന്ത്പിടിച്ചോ എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത്. നിഗമനങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തു ചാടല്ലെ.!

എെൻറ ലേഖനങ്ങളുടെ സ്‌ഥിരം വായനക്കാരനായ ഒരാൾ എനിക്ക് എഴുതി അടുത്ത ദിവസം നോട്ട് അസാധുവാക്കിയത് മൂലമുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് എഴുതു എന്ന്. ആധികാരികമായി മാന്ദ്യം അഥവാ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് എഴുതാൻ ഞാൻ ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്‌ഞനോ ധനകാര്യ വിദഗ്ധനോ അല്ല. പക്ഷേ, പകർച്ച വ്യാധി പോലെ എന്തോ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതായി എനിക്കും തോന്നി. സാമ്പത്തിക കുഴപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ളഭയം!
നിരവധി സംരംഭകർ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്നോട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചു.

‘ഷമീം, നിങ്ങൾ വിവിധ ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ സെഷനുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ? മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രികളെ ഈ മാന്ദ്യം ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ പ്രശ്നത്തിെൻറ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണ്? നിലവിലുള്ള നോ് അസാധുവാക്കൽ പ്രതിസന്ധി മൂലമാണോ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിസന്ധിയാണോ കാരണം?’

നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മാന്ദ്യം സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളിൽ വേവലാതിപ്പെടുകയാണ്. സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം, ആഗോള മാന്ദ്യം, മോശം സമ്പദ്വ്യവസ്‌ഥ, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി, ഓഹരി വിപണിയിലെ തകർച്ച... തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക, സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ ഇന്ന് വളരെ പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

ഭയം എല്ലാവരെയും പിടികൂടിയിരിക്കുന്നു

എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഭയം നിലവിലെ സാമ്പത്തികാന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന്.
തൊഴിലാളികൾ കൂടുതൽ ഉത്പാദന ക്ഷമതയുള്ളവരാകണമെന്ന് സ്‌ഥാപനങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്ത,് പലരും ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് പ്രകാശത്തിനു മുന്നിൽപെ മുയലിനെ പോലെയാണ്. സംരംഭകരും മാനേജർമാരും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി അവരെക്കൊണ്ട് ആകുന്ന വിധത്തിലെല്ലാം പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.

സ്വന്തം പേടികൾ മാനേജു ചെയ്യുന്നതിനിടയിലും അവരിൽ കൂടുതൽപേരും സ്വന്തം ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ജോലിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടുകയാണ്. അവർ പരാജയത്തെ ഭയക്കുന്നു. ബിസിനസിനെയോ ജോലിയെയോ ബാധിക്കുന്ന തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തേക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റു പറ്റിയേക്കുമോ എന്ന ഭീതിയിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അവർ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പുറമെ നിന്നുള്ള ശക്‌തികളിൽ നിന്നാണോ (‘എന്തെങ്കിലുമൊന്ന് സംഭവിച്ചു ഇനി അടുത്തതായി എന്തു സംഭവിക്കും എന്നോർത്താണ് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നത്’.) അതോ വിശ്വാസക്കുറവ്, വിവേചനാശക്‌തിയുടെ കുറവ് പോലുള്ള ഉള്ളിൽനിന്നുള്ള ശക്‌തികളിൽ നിന്നാണോ ഭയം ഉരുത്തിരിയുന്നത്.

നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനായി എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതു ചെയ്യാൻ ഞാൻ പ്രാപ്തനാണോ? ഞാൻ അതു ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണു സംഭവിക്കുക? ബഹുമാനിക്കപ്പെടാനുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മതിപ്പ് നേടാനുള്ള ആഗ്രഹം തുടങ്ങിയ മനുഷ്യെൻറ അടിസ്‌ഥാനപരമായ ചില ആശങ്കകളോടു ഇത്തരം ഭയങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിവുള്ള ശക്‌തമായ പ്രേരകശക്‌തികൂടിയാണിത്. ഭയം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നമെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഭയപ്പെടുന്നതു മൂലമുmIp¶ ]cnWnX^e§fpwIqSnbmWv. AXpaqeaqWvSmIp¶ ]cnWnX ^e§fpw `bs¸Sp¯p¶pWvSv F¶v F\n¡v tXm¶p¶p. CXns³d hyàn]chpw kYm]\]chpamb ^e§Ä Fs´ms¡bmsW¶v t\m¡mw.

hyàn]camb ]cnWnX^e§Ä

A[nIw BfpIfpw F´mWv bYmÀ°¯n kw`hn¨Xv Ft¶mÀ¯v `bs¸Sp¶hcÃ. kw`hn¡m³ t]mIp¶Xns\¡pdn¨pÅ AhcpsS k¦Â¸§sfbmWv AhÀ¡v t]Sn. km[mcWbmbn AhÀ [mcmfw Imcy§sf¡pdn¨pw AhbpsS ^es¯¡pdn¨pw Nn´n¡p¶p. CXv AhcpsS ZnhkwtXmdpapÅ {]hr¯nIsf Atemkcs¸Sp¯p¶p. Hcp _nkn\kns³d DSa Asæn amt\PÀ XoÀ¨bmbpw `bs¯ kzoIcnt¡WvShcmWv.

]t£, \n§Ä XoÀ¨bmbpw F´ns\bmWv `bs¸Sp¶Xv; \n§fpsS `b¯n\ F{X am{Xw km[qIcWapWvSv F¶pÅXv Adnªncn¡Ww. F\n¡v tXm¶p¶p \½fn ]ecpw bYmÀY¯n \½psS _nkn\kns\ a\knem¡mt\m km¼¯nI {]XnkÔnbpsS kzm[o\s¯¡pdn¨v ]Tn¡mt\m {ian¡p¶nÃ. F¶m {]iv\s¯¡pdn¨v tIÄ¡pIbpw hmbn¡pIbpw sN¿p¶tXmsS BhiyanÃmsX AkzØamIp¶p. CXns³d ^esa´msWt¶m, Imcy§Ä \o«nsImWvSp t]mI am{XamIp¶p!
`b¯ns³d ^eambn DbÀ¶phcp¶ Cu \o«nsImWvSpt]mIens\ adnIS¡phm³ Nne \S]SnIÄ FSp¯p apt¶mp t]mhpIsb¶Xv {][m\amWv. `b¯n \n¶p \n§fpsS {i² Xncn¡pI. F¶n«v \n§sfSp¯ \S]SnIfpambn apt¶m«p t]mIpI. CXp \n§sf \n§fpsS `b¯nÂ\n¶p Xncn¨phnSp¶p. CXp \n§Ä¡p IqSpX t]mknäohmb at\m`mhw \ÂIp¶p.

`b¯nsâ asämcp hiw

`b¯n\v asämcp hiw IqSnbpsWvS¶p Rm³ IcpXp¶p. `b¯n\v Ft¸mgpw tamiw hiw am{Xaà DÅXv. \Ä {i²mep¡fmbncnt¡WvSXns³d kqN\bpw \n§fpsS {]hÀ¯\¯ns³d ^es¯¡pdn¨v Nn´n¡m\pÅ t{]cWbpw AXp \ÂIp¶pWvSv. Nne kab§fn `bw \n§fn DuÀPapWvSm¡p¶p. CXp \n§fpsS Pm{KX hÀ²n¸n¡p¶p. \n§Ä FhnsS, F´mWv sN¿p¶Xv F¶Xns\¡pdn¨v AXp \n§sf t_m[hm³amcm¡p¶p. ]cmPbs¯¡pdn¨pÅ `bw BfpIsf ITn\m²zm\w sN¿m\pw IqSpX DXv]mZ\£aX ssIhcn¡m\pw ]pXnb kao]\§Ä kzoIcn¡m\pw {]m]vXcm¡mdpWvSv.


Hcp Znhkw `qXw Ip¸nbn \n¶p ]pd¯phcp¶Xpt]mse Hcp Znhkw _nkn\knse `bw ad \o¡n ]pd¯p hcpw. AXns\ XncnsI Ip¸nbnem¡n ASbv¡pI F¶Xv _p²nap«mWv. F¶m `bw hym]n¡p¶Xv XSbm³ kwcw`IÀ¡pw at\PÀamÀ¡pw ]eXpw sN¿m³ km[n¡pw. F\n¡v A\p`hapWvSv, t\Xmhns³d aqUpw {]hr¯nIfpamWv Øm]\¯nse aäpÅ FÃmhcpsSbpw aqUnte¡pw {]hr¯nIfnte¡pw F¯nt¨cp¶Xv. t]mbn³dv CXmWv, FÃmhcpw t\Xmhns\ Ft¸mgpw \nco£n¨p sImWvSncn¡pw. AhcpsS sshImcnIamb XpSÀ¨ Bcw`n¡p¶Xv AhnsS \n¶pambncn¡pw. AXns³d kzm[o\w Øm]\w apgph\papWvSmIpw.

`bs¯ CÃmXm¡mw

Hcp ]cnlmcw F¶ \ne¡v F\n¡v tXm¶p¶p, \nehnse kmlNcy§fnÂ\n¶p \n§Ä \n§sf¯s¶ Iptd t\ct¯s¡¦nepw amän \nÀ¯Ww. CXv \n§sf IqSpX hkvXp\njvTamb ho£W§Ä cp]s¸Sp¯m³ klmbn¡pw. HcSn ]pdtIm«p sh¨v Imcy§sf k´penXamb I®pItfmsS t\m¡n ImWmw. \n§fpsS `bs¯ F§s\ amt\Pv sN¿msa¶pw Soan F§s\ Bhnizmkw \ndbv¡msa¶pw a\kn Hcp cq]tcJbpWvSm¡phm³ CXp \n§sf klmbn¡pw.
\n§Ä Hcn¡epw `bw aqew XfÀ¶p t]mIcpXv. hcm³ t]mIp¶ {]XymLmX§tfmÀ¯v AanXambn hnjan¡cpXv. Cu {]XnkÔnsb XcWw sN¿m³ Soan\v Asæn Øm]\¯n\v F´v \S]SnbmWv kzoIcn¡m³ IgnbpI F¶v BtemNn¡mw. CtXmS\p_Ôn¨pÅ \jvSkm[yXbpw IsWvS¯n a\knem¡m³ {ian¡mw. hnhc§Ä tiJcn¡pI, aäpÅhscIqSn ]¦mfnIfm¡n Xocpam\saSp¡pI F¶XmWv Gähpw \Ã\S]Sn.

\n§Ä¡v kÀ¡mcns\ ]gn¡mw. hn]Wnsbtbm Bsc thWsa¦nepw C¡mcy¯n\v Ipäw ]dbmw. ]t£, CXmtWm \n§Ä Ct¸mÄ sNt¿WvSXv. AtXm Ipd¨p IqSn \à Fs´¦nepw Imcy§sf¡pdn¨mtWm kwkmcnt¡WvSXv. FÃmbnt¸mgpw GsXmcp kmlNcys¯bpw hnPbIcam¡pIbmWv sNt¿WvSXv. AXp sImWvSv km¼¯nI {]XnkÔnbpsS tamiw hi§sf¡pdn¨v A[nIw Ipgn¨p t\m¡nbn«p ImcyanÃ. ImcWw AXv \n§sf Hcn¡epw klmbn¡nÃ. FhnsSbpw sImsWvS¯n¡m³ t]mIp¶panÃ.

]Icw, km¼¯nI amµys¯ F§s\ adnIS¡mw F¶p am{Xw Nn´n¨m aXn. \n§sf Nn´n¡m³ ]Tn¸n¡p¶p F¶pÅXp Xs¶bmWv CXns³d Gähpw \à hiw. HmÀ¡pI FÃm kmlNcy§fnepw CXv sXcsªSp¯m \n§Ä¡v hnPbw t\Smw. Nn´¡v km¼¯nI {]XnkÔnsb CÃmXm¡m³ F´v IgnhmWpÅsXt¶mÀ¯v \n§Ä XoÀ¨bmbpw Nncn¡pw. koäv s_Âäv apdp¡n Ccpt¶mfp! Rm³ \n§sf AXneqsS sImWvSp t]mIpIbmWv.

C\nbpapWvSv ]dbmt\sd

km¼¯nI {]XnkÔnbpsS ]¯ncp]Xp \à hi§Ä IqSn F\n¡v FgpXm\mIpw. ]t£, F\n¡v tXm¶p¶p Rm³ km¼¯nI {]XnkÔnsb¡pdn¨v hniZoIcn¡m³ {ian¨Xv \n§Ä¡v a\knembn«pWvSmIpw F¶vv. {]XnkÔnsb thsdmcp ho£WtImWneqsS Rm³ AhXcn¸n¨Xv \n§Ä hmbn¨Xn F\n¡v hfsc kt´mjapWvSv.

tIcf¯n C¶pÅ Øm]\§Ä FSp¯p t\m¡p. \n§Ä Ft¶mSv tbmPn¡pw. Cu A\nÝnXXz¯n\nSbnepw \½Ä tIÄ¡p¶pWvSv Nne I¼\nIÄ hfsc \¶mbn {]hÀ¯n¡p¶p F¶v. AXn\pÅ ImcWw hfsc efnXamWv. AhÀ {]XnkÔnsb kzoIcn¡msX XÅn¡fªp.

amä§Ä kw`hn¨p sImWvSncn¡p¶ temI¯n [mcmfw Ahkc§fpWvSv. \n§Ä AXmWv t\mt¡WvSXv. A§s\ {]hÀ¯n¨v Ct¸mÄ Xs¶ \n§Ä¡v ta[mhnXzw Øm]n¡m³ km[n¡pw. ImcWw \n§Ä¡v Cu {]XnkÔnsb XcWw sN¿m\pÅ kv]vãamb [mcmfw A\pIqeXIfpWvSv. `mhnbnte¡pÅ _nkn\kv X{´§Ä KthjWw \S¯n IsWvS¯n hnIkn¸n¡Ww. AXn\mhiyapÅ IgnhpIÄ t\SnsbSp¡Ww. AXv \n§sf hnPb¯nse¯m³ klmbn¡pw.

Cu {]XnkÔn¡nSbnepw ]nSn¨p \n¡pIbpw AXnep]cn hfcpIbpw sNbvXhÀ AhcpsS t]mknäohv at\m`mhw, ]pXnb Bib§sf IsWvS¯m\pw \S¸n hcp¯m\papÅ CÑmiàn F¶nhsImWvSmWv Ah t\SnbXv F¶v F\n¡v Dd¸pWvSv. asämcp Imcyw kabm kab§fn \n§Ä¡v {]tNmZ\w BhiyapWvSv. "BhiyamWv krãnbpsS amXmhv F¶ ]gsamgn t]mse.

\n§Ä F´mtWm AXns\ A`n\µn¡pI, \n§Ä F´v B{Kln¡p¶pthm AXns\¡pdn¨v Xo{hambn B{Kln¡pI. {]XnkÔnIfn s\Känhnän Hgnhm¡n t]mknäohv F\ÀPn sImWvSv do¨mÀPv sN¿pI. Fs´¶m _nkn\kv CSt¯mpw het¯m«pw aS¡pIbpw P\w t]SnsImWvSpw ]cn{`m´nsImWvSpw \ndbpIbpw sN¿pw. \n§Ä t]mknäohmsbmcp ZrV{]XnÚsbSp¡Ww "Rm³ Cu {]XnkÔnsb {]Xntcm[n¡p¶psh¶v'.

CXv \n§sf DWÀhpÅhcm¡n F¶v tXm¶p¶ptWvSm? Hcp t]mknäohv a{´w \n§fpsS Rc¼pIfn XcwKw krãn¡p¶ptWvSm? F¦n Cu amµys¯ ]cmPbs¸Sp¯m³ H¸w tNÀt¶mfp.

<യ> jaow d^oJv
C³dÀ}mjWÂ s{Sbn}À & _nkn\kv tIm¨v
hn¶À C³ bp s{Sbn}nwKv B³Uv tIm¨nwKv kÀhokkv
<ളീിേ ളമരല=്ലൃറമിമ ശ്വെല=2> വെമാശാൃമളലലസ*ഴാമശഹ.രീാ

ഭാരമാകുന്ന ജിഎസ്ടി
രാജേഷ് വർഷങ്ങളായി ശ്രീമൂലനഗരത്തിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്നു. എല്ലാവരും സ്ഥിര ഉപഭോക്താക്കളായതിനാൽ കടയിൽ വരുന്നവരെല്ലാം പരിചയക്കാരാണ്. അധികമാരും ബില്ലും ആവശ്യപ്പെടാറില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഒരു കംപ്യൂട്ടറിന്‍റെയോ ഒരു ബില്ലിംഗ് ബുക്കി...
ചെറുപ്പത്തിലെ ആസൂത്രണം ചെയ്യാം
അശോകിന് ജോലി കിട്ടി. നാട്ടിലെ പ്രധാന വാർത്തയായിരുന്നു അത്. കാരണം ചെറുപ്പം മുതൽതന്നെ ഉൽസാഹിയും നല്ല സ്വഭാവവുമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു. സാന്പത്തികമായി അത്ര മെച്ചമല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്നവൻ. ഒരു സർക്കാർ ജോലിക്കായുള്ള ത...
ലിഖിത ഭാനു : കർഷക കൂട്ടായ്മയിലൂടെ വിജയത്തിലേക്ക്
ലിഖിത ഭാനു. കണ്ടു പഠിക്കാനേറെയുണ്ട് ഈ പെണ്‍കുട്ടിയിൽ നിന്ന്.
ബയോടെക്നോളജി എൻജിനിയറിംഗ് ബിരുദം നേടിയ ഒരു പെണ്‍കുട്ടി സാധാരണഗതിയിൽ കോർപറേറ്റ് മേഖലയിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു ജോലി തേടുകയേയുള്ളു. അല്ലാതെ സ്വയമൊരു സംരംഭം കെട്ടിപ്...
പ്രസക്തിയില്ലാത്ത എൻഎവി
കുറഞ്ഞ എൻഎവിയുള്ള ഫണ്ടുകൾ കൂടിയ എൻഎവിയുള്ളതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ളതാണെന്നാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപകരിൽ നല്ലൊരു പങ്കും ചിന്തിക്കുന്നത്. ഓഹരിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതു ചിലപ്പോൾ ശരിയാകാം. കാരണം പത്തു രൂപ വിലയുള്ള ഓഹരി, പതിനായിരം...
നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നു ഇ​തു വ​ലി​യൊ​രു അ​വ​സ​രം
നോ​ട്ട് പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ൽ, ജി​എ​സ്ടി ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യ്ക്കു​ശേ​ഷം സ​ന്പ​ദ്ഘ​ട​ന​യി​ൽ ചെ​റി​യൊ​രു അ​സ​ന്നി​ഗ്ധാ​വ​സ്ഥ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സ​ന്പ​ദ്ഘ​ട​ന​യ്ക്ക് വ്യ​ക്ത​മാ​യ ദി​ശ ഇ​നി​യും ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​താ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ...
നോ ടെൻഷൻ, അവധി ദിനങ്ങളും ആഘോഷിക്കാം
കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളെ ചെറുത്തു നിൽക്കുന്നതും ദീർഘ കാലം ഈടു നിൽക്കുന്നതുമായ ഉത്പന്നങ്ങളിലൂടെ ഉത്പന്ന ശ്രേണി വിപുലമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പെയിന്‍റ് നിർമാണ കന്പനികളെല്ലാം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഈ ലക്ഷ്യത്തിന...
കാപ്പി നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷക്കാലമായി ആഗോളതലത്തിൽ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര കാപ്പിദിനമായി ആചരിച്ചുവരികയാണ്. ഇന്‍റർനാഷണൽ കോഫി ഓർഗനൈസേഷന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് കാപ്പിദിനം ആഘോഷിക്കുുന്നത്. 2015 മുതൽ ഏകീകൃത സ്വഭാവത്തോട് കൂടി ദിനാചരണ പരി...
വളരെ കൂടുന്പോൾ വാങ്ങരുത് വളരെ കുറയുന്പോൾ വിൽക്കരുത്
ഓഹരി വിപണി വൻ മുന്നേറ്റം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ. രണ്ടു മൂന്നു വർഷംകൊണ്ട് 18,000 പോയിന്‍റിൽനിന്ന് 32,000 ത്തിലേക്ക് സെൻസെക്സ് എത്തിയിരിക്കുന്നു. നിഫ്റ്റി പതിനായിരത്തിനു മുകളിലുമെത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഓഹരി വിപണിയിൽ വാങ്ങലും വിൽക്കലും
അനുയോജ്യനായ ഒരു ബ്രോക്കറെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ആദ്യപടി. ബ്രോക്കറുടെ വിശ്വാസ്യതയും ചരിത്രവും സാന്പത്തിക നിലയും അറിയുന്നത് നല്ലതാണ്. സേവന നിലവാരവും ഇടപാടുകാർക്കിടയിലുള്ള അംഗീകാരവും പരിഗണനയിലെടുക്കണം. ബ്രോക്കറെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകഴ...
ആൻസിയുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്...
പാലാ ഞാവള്ളിമംഗലത്തിൽ ആൻസി മാത്യുവിന് ചക്കയോടുള്ള ഇഷ്ടം എത്രമാത്രമുണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ചക്കയിൽ നിന്നും ആൻസി തയ്യാറാക്കിയ മൂല്യവർധിത ഉത്പന്നങ്ങളുടെ എണ്ണം കേൾക്കണം. ഏഴു വർഷത്തെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂട ആൻസി കണ്ടെത്തിയത് മൂന്നൂറിലധികം...
രക്ഷിക്കാം, തോട്ടവിളകളെ
വിശ്രുത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ. എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു. ""യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളം ഇന്ത്യയുടെ തോട്ടവിള സംസ്ഥാനമാണ്. രാജ്യത്തിന്‍റെ തോട്ടവിള ഉത്പാദനത്തിന്‍റെ 46 ശതമാനവും സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് കേരളമാണ്.’’ ഈ വാക്കുകൾക്ക് വളരെ പ്രസക്...
മലബാർ: തുറക്കാത്ത സമ്മാനപ്പൊതി
തുറക്കാത്ത സമ്മാനപ്പൊതി പോലെയാണ് മലബാർ. ദക്ഷിണകേരളത്തേയും മധ്യകേരളത്തേയും വികസനവും വളർച്ചയും സന്പന്നമാക്കിയപ്പോൾ മലബാർ എന്നു വിളക്കപ്പെടുന്ന വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഒന്നുംതന്നെ സംഭവിച്ചില്ല.

മലബാറിലെ മിക്ക സംരംഭകരും കച്...
അറബ് ലോകം കീഴടക്കി അൽ മദീന ഗ്രൂപ്പ്
കുവൈത്ത് യുദ്ധകാലത്ത് ദുബായിൽ തൊഴിൽ തേടിയെത്തിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. കേവലം ഒരു പ്രവാസി തൊഴിലാളിയായി ജീവിക്കുന്നതിനുപരിയായി പാരന്പര്യമായി തന്‍റെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന ബിസിനസ് എന്ന ഇഷ്ടത്തെ ഏറെ ആവേശത്തോടെ സ്വന്തമാക്കി. കൈവെ...
രേണുക രാംനാഥ് പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റിയുടെ മാതാവ്
പ്രശസ്തമായ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് എന്ന സ്ഥാപനം രേണുകയുടേതാണ്. രേണുക രാംനാഥ്. മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസിൽ ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെട്ട ആ ബാങ്ക് മാനേജർ പക്ഷേ, വിധിയുടെ മുന്നിൽ പതറിയില്ല.

1995. രേണുകയ്ക...
സംരംഭകർക്ക് സഹായമായി സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
1975 ൽ കാസർഗോട്ടെ കേന്ദ്ര തോട്ട വിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ പ്രാദേശിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായാണ് കോഴിക്കോട് മേരിക്കുന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാരതീയ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ തുടക്കം. 1986 ൽ ദേശീയ സുഗന്ധവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായി ...
"പൊൻ പാലു'മായി പാലാഴി ഡയറി ഫാം
പതിനൊന്നു വർഷത്തെ നേവിയിലെ സേവനത്തിനുശേഷം റിട്ടയർ ചെയ്ത കണ്ടത്തിൻതൊടുകയിൽ കെ സി ഫിലിപ്പ് വിവാഹത്തിനുശേഷം താമസത്തിനു തെരഞ്ഞെടുത്തത് കോഴിക്കോടു ജില്ലയിലെ പുതുപ്പാടിയാണ്. 1991-ൽ ഇവിടെ സ്ഥലം വാങ്ങി കൃഷി ആരംഭിച്ചു. 1993-ൽ അ...
മലബാറിന്‍റെ ഐടി സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകു നൽകി യുഎൽ സൈബർ പാർക്ക്
മലബാറിന്‍റെ ഐടി ഹബ്ബാകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കോഴിക്കോട്. ഉൗരാളുങ്കൽ ലേബർ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുളള യുഎൽ സൈബർ പാർക്കാണ് മലബാറിന്‍റെ ഐടി സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകു നൽകുന്നത്. നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലുമാണ് ഐടി പാർക്കുകളുള്ള...
പോപ്പീസ് ബേബികെയർ പ്രോഡക്ട്സ്
കേരളത്തിൽനിന്നൊരു രാജ്യാന്തര ബ്രാൻഡ്, 2020-ഓടെ മലപ്പുറത്തുനിന്നൊരു ലിസ്റ്റഡ് കന്പനി, രാജ്യമൊട്ടാകെ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ...പോപ്പീസ് ബേബികെയർ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സ്ഥാപകനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ഷാജു തോമസ് ...
സന്പാദിക്കാനും സന്പത്തുണ്ടാക്കുവാനും
പി.ആർ ദിലീപ് വലിയൊരു യജ്ഞത്തിലാണ്. ദിലീപ് ആരംഭിച്ച ഇംപെറ്റസ് വെൽത്ത് മാനേജ്മെന്‍റും ഇതേ യജ്ഞത്തിലാണ.് സൗജന്യമായോ അല്ലാതെയോ ആളുകളെ സന്പാദിപ്പിക്കുവാനും സന്പത്തു നേടുവാനും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ യജ്ഞം. സാന്പത്തിക ഭാവി ഉറപ്പാക...
സംരംഭകനാകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാം
ഏതൊരും സംരംഭവും ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്പ് സംരംഭകനുണ്ടാകേണ്ടത് കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ആണ്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം തയാറാക്കാൻ. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് അത് ആർക്കു വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നുള്ള തി...
സർവീസ് ചാർജുകളിൽ നിന്നും രക്ഷനേടാൻ
ബങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചാർജുകൾക്ക് ഒരു കുറവും വരുത്താതെ വീണ്ടും കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പൊതുമേഖലയിലെയും സ്വകാര്യമേഖലയിലെയും ബാങ്കുകൾ. ബാങ്കുകൾക്കു സമീപത്തു കൂടി പോയാൽ പോലും സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത്. ...
വിസ്മയം തീര്‍ത്ത് ബെല്ല ക്രിയേഷന്‍സ്‌
അവധി ദിവസം വന്നാൽ രാവിലെ മുതൽ അപ്പന്‍റെ ഓഫീസിലായിരിക്കും ബീനയുടെ വാസം. നല്ല കയ്യക്ഷരമുള്ള ബീനയെക്കൊണ്ട് അപ്പൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണക്കുകളൊക്കെ എഴുതിക്കും.അപ്പന്‌ ഇടയ്ക്ക് കുന്നൂരിൽ തേയില ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകും.അപ്പോൾ ...
മാസശന്പളക്കാരുടെ ഇഷ്ട നിക്ഷേപം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്
സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ മാസ ശന്പളക്കാർക്കിടയിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിന് പ്രിയമേറുന്നു. ശന്പളക്കാരിൽ 50 ശതമാനം പേരും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാനാണ് താൽപര്യം. ഇത് സുരക്ഷിതമാണെന്നും അവർ കരുതുന്നു
എന്നാൽ ബിസിനസുകാ...
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കും മുന്പ്...
എന്തായാലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് താല്പര്യം വർധിച്ചുവരികയാണ്. എങ്കിലും മറ്റു വികസിത രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ നിക്ഷേപം വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേയുള്ളു. കൈവിരലിലെണ്ണാവുന്ന ശതമാനം മാത്...
പാൻ ആവശ്യമായ 18 ഇടപാടുകൾ
പാനും ആധാറും നിത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു കയറുകയാണ്. ഇവയില്ലാതെ നിത്യ ജീവിതത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും മുന്നോട്ടു പോവുകയില്ലെന്ന നിലയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. പാൻ നൽകാതെയോ ആധാർ നൽകാതെയോ നടത്താവുന്ന ഇടപാടുകൾ ഓരോ ദിവസവും ...
പലിശ നിരക്ക് കുറച്ച് ആർബിഐ
നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അര ശതമാനം വെട്ടിക്കുറവു വരുത്തിയില്ലെങ്കിലും റിസർവ് ബാങ്ക് പണനയ കമ്മിറ്റി നയ പലിശനിരക്ക് കാൽ ശതമാനം കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്.

റീപോ നിരക്ക് ( ബാങ്കുകൾ റിസർവ് ബാങ്കിൽനിന്നു എടുക്ക...
ഭവന വായ്പ എടുക്കുന്നവർക്ക് നല്ല നാളുകൾ
സ്വന്തമായൊരു വീട് എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ആളുകളെ വായ്പ നൽകി സഹായിക്കുന്നവരാണ് ബാങ്കുകളും ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കന്പനികളും. സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളും ഇഷ്ടങ്ങളുമെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ഒരാളുടെ അദ്ധ്വാനവും സന്പത്തും പോ...
എച്ച്ഡിഎഫ്സി സ്മോൾ കാപ് ഫണ്ടിന്‍റെ കരുത്ത്
മുഖ്യമായും സ്മോൾ കാപ് ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തി ദീർഘകാലത്തിൽ മൂലധന വളർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് എച്ച്ഡിഎഫ്സി സ്മോൾ കാപ് ഫണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ മോർഗൻ സ്റ്റാൻലി ഏസ് ഫണ്ടെന്ന പേരിലായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. 2...
വരുമാനം സന്പത്താക്കാൻ ഇക്വിറ്റി എസ്ഐപി
പ്രതിമാസ വരുമാനത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്തെ ബിസനസ് മൂലധനമാക്കി മാറ്റുന്ന അതിശയ നിക്ഷേപ വാഹനമാണ് ക്രമ നിക്ഷേപ പദ്ധതി അഥവാ എസ്ഐപി.

പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ ഇൻവെസ്റ്ററായ ജോണ്‍ ബോഗ്ലേ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി. മൂലധന വിപണിയില്ലാതെ മറ്റൊരു...
3 ചായയുടെ കാശും കോടിപതിയും
ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ സന്പന്നനായ വാറൻ ബുഫെയുടേയും ഇന്ത്യയിലെ സന്പന്നരായ അസീം പ്രേംജിയുടെയും ലക്ഷ്മി മിത്തലിന്‍റെയുമൊക്കെ കഥ കേൾക്കുന്പോൾ പലരുടെയും മനസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചിന്തയിതാണ്. ഇവരെപ്പോലെ കോടീശ്വരനാകാൻ എന്താണൊരു...
LATEST NEWS
മൂന്നാർ ഹർത്താലിനിടെ സംഘർഷം
ഉ​പ​രാ​ഷ്‌ട്ര​പ​തി ഇ​ന്നു കൊ​ച്ചി​യി​ൽ
മൂന്നാറിൽ ഹർത്താൽ തുടങ്ങി
അമേരിക്കയിലെ ഫാക്ടറിയിൽ പൊട്ടിത്തെറി; 75 പേർക്ക് പരിക്ക്
രാജ്യാന്തര കോടതിയിൽ ഇന്ത്യൻ വിജയം; ബ്രിട്ടൻ പിൻമാറി
Deepika Daily dpathram
Rashtra Deepika
Cinema
Sthreedhanam
Sunday Deepika
Business Deepika
Karshakan
Kuttikalude Deepika
Childrens Digest
Chocolate
Career Deepika
Youth Special
[email protected]
4Wheel
Samskarikam
Rashtra Deepika LTD
Copyright @ 2017 , Rashtra Deepika Ltd.