അനാവശ്യ മാറാപ്പുകള്‍ മാറ്റുക
അനാവശ്യ മാറാപ്പുകള്‍ മാറ്റുക