ഹൃദയത്തിന്റെ നിറവില്‍നിന്ന്‌
ഹൃദയത്തിന്റെ നിറവില്‍നിന്ന്‌