കടങ്ങളില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം
കടങ്ങളില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം