ആത്മാർഥതയുടെ ആൾരൂപങ്ങളാവുക
ആത്മാർഥതയുടെ ആൾരൂപങ്ങളാവുക
}XoÀYmS\wþ38 /^m. tP¡_v tImbn¸Ån

{]kn²amb AÀ¯p¦Â ]Ånbntebv¡v ASp¯ \mfn Hcp bm{X \S¯n. ]Ånbn `ànkm{µamb Xncp¡Àa§fn ]¦ptNÀ¶tijw IS¯oct¯bv¡p t]mbn. IS BkzZn¨p\n¶t¸mgmWv Hcp Im¸n IpSn¨mtem F¶p tXm¶nbXv. Xoc¯p ]¨ s\äv hen¨psI«n, DÅn ¹mÌnIv ItkcIfpan« Hcp sNdnb Nmb¡Sbn sN¶p. Im¸n IpSn¨p XpI tNmZn¨t¸mÄ Bdv Ddp¸nI F¶p adp]Sn. ssIbnencp¶ 500 cq]sbSp¯t¸mÄ At±lw ]dªp: AXn¸w CtÃepw Ipg¸anÃ. C\nbn¸w AXp amdm\mbn t]mthWvS. C\n Fs¶¦nepw hcpt¼mÄ ChnsS¯s¶ Ibdnbm aXn.

\m«n³]pd¯p Pohn¨p ]Tn¨ F\n¡v AXp {]tXyIXbpÅ A\p`hambncp¶p. \µn ]dªp ISen\Spt¯bv¡p \S¶t¸mÄ ao\pÅ hebpambn Icbntebv¡p hcp¶ aÕys¯mgnemfnIsf IWvSp. A¶p \m«n Intembv¡p \qdp cq] hnebpÅ aÕyw 40 cq] {]Imcw AhÀ X¶p. Rm\mhiys¸« aÕyw Ignªv, GXmWvSp aq¶p Intembpw IqSn \ÂInbn«v B a\pjyÀ ]dªp, kt´mjambn s]mbvs¡mÅpI. AÀ¯p¦Â IS¯ocs¯ km[mcW a\pjysc t\m¡n Rm\ÛpXw Iqdnþ a\pjyÀ¡nSbn Ct¸mgpw C§s\bpÅhÀ Ignbp¶ptWvSm?

BZnaImes¯ {InkvXpinjycpsS PohnXssien ss__nÄ hc¨pIm«p¶pWvSv. {]t_m[\¯nepw {]mÀY\bnepw A¸w apdn¡enepw GI a\tkmsS AhÀ Ignªncps¶¶pw AhcpsS CSbn Zcn{Zcmbn BcpanÃmbncps¶¶pw \mw hmbn¡p¶p. DÅh³ CÃm¯h\p thWvSn¡qSn DÅh\mWv. Ah\p k¼¯v \mWb¯p«pIfneÃ, adn¨v FÃmhÀ¡pw Dffh\mIm\pÅ Hcp DÅmbva kzmb¯am¡p¶XnemWv. aäpÅhÀ¡p sN¿m³ Ignbp¶ \·IÄ¡p hnebnSmsX sN¿m³ a\pjy\p Ignbp¶ AhØ Ah\nse ssZhnIXbpsS sXfnhmÀ¶ {]Xn^e\¯nsâ `mKamWv.

ao³ hnev¡p¶bmfpsS e£yw Xsâ IpSnen `£WapWvSmhpI F¶XmWv. Ahsâ \ymbamb AhImiamWXv. B \ymbw ad¡p¶h³ a\pjyt\ AÃ. AXn\mÂXs¶ IpSnense Imcy§Ä icnbm¡n Ignªm _m¡nsbms¡ ssZhw NpäpapÅhÀ¡pthWvSn X¶XmW¶pw AXn em`\jvS§fà {][m\ hnjb§sf¶papÅ Xncn¨dnhv hfsc {][m\s¸«XmWv. em`w F¶Xp hfsc {i²tbmsS ssIImcyw sNt¿WvS ]ZamWv. ]Ws¡mXnbnÃm¯, IÀa\ncXcmb Iptd a\pjysc \ap¡p thWw. AhÀ Ip«nIÄ¡pw apXnÀ¶hÀ¡pw ]Ån¡qS§fmhWw. Iq«m\pw Ipdbv¡m\pw KpWn¡m\pw ]Tn¸n¡p¶Xpt]mse a\pjyPohnX¯nsâ Hmtcm XmfmßIXbnepw ssZhkm¶n[yw ]IÀ¶v AhÀ hcpwXeapdIsf hnizmknIfm¡Ww.


hnizmkn¡p k¼¶\mbn¡qtS Fs¶mcp tNmZyw _m¡n \nev¡p¶p. hnIeXIÄ _m[n¨ncp¶ Hcp]nSn k¼¶sc ss__nÄ NqWvSn¡mWn¡p¶pWvSv. F¶mÂ, Xsâ A[zm\w hgn k¼¯v t\Snbhs\ {]iwkn¡p¶papWvSv. k¼¯pÅtXm, A[zm\w hgn k¼¯v hÀ[n¡p¶tXm sXäÃ. k¼¯nsâ hybw BWp {][m\w. IqSpX e`n¡pwtXmdpw IqSpX \evIm³ k¶²\mIp¶ Hcp \oXnt_m[w cq]w sImÅWw. bYmÀY¯n AÀ¯p¦Â IStemcs¯ Nmb¡S¡mc\pw aÕys¯mgnemfnIfpw Fsâ DÅn ]¦ph¨ kXyaXmWv. Fs¶ms¡ C\n B hgnt]mbmepw B ISbn Ibdm\pw AhtcmSp ao³ hm§m\papÅ Bß_Ôw AhÀ Øm]n¨p.

a\pjys\ BIÀjn¡m³ t]mcp¶ CâocnbÀ Unssk³ B Nmb¡Sbn CÃmbncp¶p. B aÕys¯mgnemfnIÄ _ncpZm\´c _ncpZ[mcnIÄ AÃmbncp¶p. ]t£, AhÀ¡v BßobX DWvSmbncp¶p. a\pjysc BIÀjn¡p¶Xn BßobXbv¡p henb ]¦pWvSv. sXm§epIfnÃm¯, ]¨bmb B[ymßnIX. lrZbhpw icochpw apJ`mhhpw X½n Iq«mbvabpÅ B[ymßnIX. A`n\bn¡p¶ BßobX Hcph\nse BßobXbpsS acWamWv. Ah³ BßobXsb I¨hShpw em`hpam¡n ]cnWan¸n¡p¶p.

apIfn kqNn¸n¨ a\pjyÀ tdm¡äv hnt£]n¡mt\m Iw]yq«À {]hÀ¯n¸n¨v Gsd t\«§Ä sIm¿mt\m km[n¡p¶hcÃ. ]t£ \nXyhpw ISent\mSp aÃn«p aÕy§Ä t\Sp¶ B a\pjycn a\pjysc BIÀjn¡m³ Ignbp¶ \·bpWvSv. FhnsS bYmÀY BßobXbptWvSm AhnsS BIÀjWhpapWvSv. AXnÃm¯nS¯v Bfp Iq«m³ {iaIcamb X{´§fpWvSmhpw. X{´§sf tNÀ¯ph¨ncn¡p¶ BßobXbpsS ]pdwIp¸mb§Ä hen¨pIodpI. a\pjysc BIÀjn¡p¶ B[ymßnIXbpsS DSaIfmhpI. {]XnIqe§fntebv¡p [ocXtbmsS DufnbnSp¶ IÀa\ncXcmb BßmÀYXbpsS BÄcq]§Ä Cu XoÀYmS\¯nsâ ^e§fmhs«.