Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health


_knSn¨p hnZymÀYn\n acn¨p Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page

Share
 

]mem: sIFkvBÀSnkn _knSn¨p tImfPv hnZymÀYn\n acn¨p. ]ngIv am\¯qÀ aª¡pgnbn N{µsâ aIfpw ]mem skâv tacokv tImfPv ¹kv h¬ hnZymÀYn\nbpamb AcWymtamfmWv (17) acn¨Xv. shÅnbmgvN cmhnse 11 \p tImfPn\v kao]amWv A]ISw \S¶Xv. AcWybpw kl]mTn ARvPphpw \S¶p t]mIp¶Xn\nsS _knSn¡pIbmbncp¶p. Cucmäpt]«þtIm«bw dq«n kÀhokv \S¯p¶ _kmWv CSn¨Xv. tIm«bw saUn¡Â tImfPv Bip]{Xnbn {]thin¸ns¨¦nepw ]peÀ¨tbmsS acn¡pIbmbncp¶p. ARvPp ]mem P\d Bip]{Xnbn NnInÕbnemWv. AcWybpsS kwkvImcw \S¯n. amXmhv: hÂk. ktlmZc§Ä: AizXn, A\µp. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.