Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
Ip«\m«nse Hmcpshff `ojWn: C¶p tbmKw  Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page

 

Xncph\´]pcw: Ip«\m«nse hnhn[ {]tZi§fnse IrjnbnS§fn Hmcpshff `ojWn \ne\n¡p¶ kmlNcy¯n CtX¡pdn¨v NÀ¨ sN¿m³ _Ôs¸«hcpsS tbmKw C¶p \S¡psa¶p Pehn`h a{´n ]n.sP. tPmk^v Adnbn¨p. Irjna{´n sI.]n.taml\³ tbmK¯n ]s¦Sp¡pw. sshIpt¶cw \men\p apJya{´nbpsS tIm¬^d³kv lmfnemWv tbmKw .

Be¸pg, ]¯\wXn«, tIm«bw PnÃIfnse Fw]namÀ, FwFÂFamÀ, PnÃm ]©mb¯v {]knUâpamÀ, IfIvSÀamÀ, PnÃm t]meokv ta[mhnIÄ, Irjn hIp¸v DtZymKØÀ, IÀjI {]Xn\n[nIÄ F¶nhÀ tbmK¯n kw_Ôn¡pw. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.