Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
bpUnF^n X½n¯Ãp hÀ[nt¡sWvS¶p IcpXn BâWn {]kwKw abs¸Sp¯n: hnFkv Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page

 

Xncph\´]pcw: bpUnF^nse LSII£nfpsS X½n¯Ãp hÀ[n¸nt¡sWvS¶p IcpXnbmWv F.sI. BâWn ImkÀtKm«p {]kwKw abs¸Sp¯nbsX¶p {]Xn]£ t\Xmhv hn.Fkv. ANypXm\µ³. BâWnbpsS ImkÀtKmUv {]kwKhpambn _Ôs¸«pÅ am[ya{]hÀ¯IcpsS tNmZy§Ä¡p adp]Sn ]dbpIbmbncp¶p hn.Fkv.

apkvenweoKnsâ B{inX·mcmbmWp bpUnF^v kÀ¡mcnsâ `cWsa¶p Nne LSII£nIfnepw BâWn tIm¬{Kknepw A`n{]mbapWvSv. BâWn CSXp]£s¯¡pdn¨p ]dªXp henb ImcyamsW¶ sXän²mcW X§Ä¡nsöpw hn.Fkv. ]dªp. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.