Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
saUn¡Â {]thi\ ]co£: apl½Zv I½nän tbmKw \msf Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page

 

sIm¨n: tIcf¯n saUn¡Â ]nPn tImgvkpIÄ \S¯p¶ \mep tImfPpIÄ {]thi\ ]co£bpsS hniZmwi§Ä Pkvänkv ]n.Fw. apl½Zv I½nänbpsS ap¼msI kaÀ¸n¨p. ae¸pdw s]cn´Âa® FwCFkv saUn¡Â tImfPv, Xncph\´]pcw shªmdaqSv {iotKmIpew saUn¡Â tImfPv, Xncph\´]pcw Imct¡mWw tUm. tkmaÀsh sat½mdnb saUn¡Â tImfPv F¶nhbmWv hniZmwi§Ä kaÀ¸n¨n«pÅXv. CXp kw_Ôn¨ hniZNÀ¨IÄ¡mbn tIcf ss{]häv saUn¡Â tImfPv amt\Pvsaâv Atkmkntbj\pw _Ôs¸« tImfPv amt\Pvsaâv {]Xn\n[nIfpw I½nän ap¼msI \msf tNcp¶ tbmK¯n ]s¦Sp¡m³ \nÀtZin¨n«pWvSv. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.